katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

UCHWAŁA NR LII/1235/14 RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 30 lipca 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej nr 17 Giszowiec

Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), a także § 38 ust. 1 Statutu miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r., poz. 6007, z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami

Rada Miasta Katowice uchwala:

§ 1. Nadać Jednostce Pomocniczej nr 17 Giszowiec Statut o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/1235/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r.

 

STATUT

JEDNOSTKI POMOCNICZEJ MIASTA KATOWICE

NR 17 GISZOWIEC

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Jednostka Pomocnicza nr 17 Giszowiec, zwana dalej Jednostką stanowi wspólnotę samorządową zamieszkałych na jej obszarze mieszkańców.

 1. Jednostka pomocnicza obejmuje obszar miasta Katowice w granicach określonych w załączniku do uchwały nr XLVI/449/97 Rady Miejskiej Katowic z dnia 29 września 1997 r. w sprawie nazw i granic obszarów działania jednostek pomocniczych samorządu na terenie miasta Katowic, zmienionej uchwałą nr LIII/606/98 Rady Miejskiej Katowic z dnia 19 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/449/97 Rady Miejskiej Katowic z dnia 29 września 1997 r. w sprawie nazw i granic obszarów działania jednostek pomocniczych samorządu na terenie miasta Katowic.
  1. Plan miasta Katowice z granicami Jednostki stanowi załącznik do niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Celem   działania   Jednostki   jest   tworzenie   warunków   dla   pełnego   uczestnictwa   mieszkańców w rozpatrywaniu istotnych spraw związanych z bieżącymi problemami Jednostki.

2. Realizacja celów działania Jednostki odbywa się w ścisłej współpracy z radnymi Rady Miasta Katowice z okręgu wyborczego obejmującego obszar Jednostki.

II. ORGANY JEDNOSTKI

§ 3. 1. Organem stanowiącym Jednostki jest Rada Jednostki, zwana dalej Radą.

2. Organem wykonawczym Jednostki jest Zarząd Jednostki, zwany dalej Zarządem.

§ 4. 1. Działalność organów Jednostki jest jawna.

 1. Jawność działania organów Jednostki obejmuje w szczególności prawo mieszkańców do informacji o działalności organów, wstępu na sesje Rady, a także dostępu do uchwał i protokołów z posiedzeń organów.
 2. Protokoły i uchwały Rady oraz Zarządu udostępniane są mieszkańcom w miejscu i godzinach dyżurów członków tych organów.

§ 5. 1. W skład Rady wchodzi 15 radnych.

2. Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.

§ 6. Do kompetencji Rady należy w szczególności:

 1. wybór i odwoływanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady,
 2. wybór i odwoływanie przewodniczącego i członków Zarządu,
 3. uchwalanie programów działania Jednostki,
 4. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania zadań przekazanych przez organy miasta,
 5. powoływanie stałych i doraźnych zespołów Rady wraz z określeniem ich składu i zakresu działania,
 6. udział w przeprowadzaniu konsultacji z mieszkańcami Jednostki na zasadach określonych uchwałami Rady Miasta Katowice,
 7. występowanie do organów miasta w sprawach wniosków mieszkańców Jednostki, w zakresie jej działania, dotyczących spraw o charakterze publicznym,
 8. inicjowanie i organizowanie obchodów okolicznościowych związanych z miejscami pamięci narodowej,
 9. inicjowanie   i organizowanie   imprez   kulturalnych,   sportowych,   rekreacyjnych   i uroczystości środowiskowych,
 10. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz porządku publicznego we współpracy z Policją i Strażą Miejską,
 11. występowanie do Rady Miasta Katowice z wnioskami o podjęcie inicjatyw uchwałodawczych w sprawach dotyczących Jednostki,
 12. składanie propozycji do projektu budżetu miasta,
 13. wnioskowanie w sprawach miasta dotyczących obszaru Jednostki, w szczególności:
 1. projektowanych i realizowanych inwestycji oraz remontów,
 2. planu zagospodarowania przestrzennego,
 3. godzin funkcjonowania lokali użytkowych oraz lokalizacji zakładów i obiektów, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia,
 4. przebiegu tras linii komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków,
 5. nazewnictwa ulic i placów publicznych,
 6. funkcjonowania miejskich instytucji kultury, placówek oświatowych i obiektów rekreacyjno-sportowych.

§ 7. 1. Rada wybiera   ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego   Rady   bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy statutowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

2. Odwołanie przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady może nastąpić na pisemny wniosek poparty przez co najmniej ¼ statutowego składu Rady, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady w głosowaniu tajnym.

§ 8. 1. Do obowiązków przewodniczącego Rady należy:

 1. zwoływanie posiedzeń Rady w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał,
 2. przygotowanie porządku obrad Rady,
 3. prowadzenie obrad Rady,
 4. sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady,
 5. koordynowanie prac zespołów powołanych przez Radę.

2. W razie nieobecności przewodniczącego Rady jego obowiązki przejmuje wiceprzewodniczący Rady

§ 9. 1. W skład Zarządu wchodzi przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz. Przewodniczący Zarządu zwołuje i prowadzi posiedzenia Zarządu.

 1. W razie nieobecności przewodniczącego Zarządu jego obowiązki przejmuje wiceprzewodniczący Zarządu.
 2. Kadencja Zarządu trwa do chwili wyboru nowego Zarządu, nie dłużej jednak niż sześć miesięcy po zakończeniu kadencji Rady.

§ 10. 1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego Zarządu bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy statutowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

 1. Odwołanie przewodniczącego Zarządu może nastąpić na pisemny wniosek co najmniej ¼ statutowego składu Rady bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
 2. Wybór i odwołanie wiceprzewodniczącego i sekretarza Zarządu następuje na wniosek przewodniczącego Zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady w głosowaniu tajnym.
 3. Odwołanie przewodniczącego Zarządu, lub jego rezygnacja z pełnienia funkcji jest równoznaczna z odwołaniem pozostałych członków Zarządu.

§ 11. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. przygotowanie projektów uchwał Rady,
 2. ślenie sposobu wykonywania uchwał Rady,
 3. przyjmowanie wniosków mieszkańców Jednostki oraz przedstawianie ich do rozpatrzenia Radzie,
 4. prowadzenie dokumentacji organów Jednostki,
 5. łecznych mieszkańców Jednostki,
 6. informowanie mieszkańców o istotnych sprawach dotyczących Jednostki i miasta.

§ 12. 1. Rada obraduje na posiedzeniach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy, które należą do jej kompetencji.

 1. O terminie posiedzenia zawiadamia się członków Rady listownie lub w inny skuteczny sposób najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
 2. O terminie posiedzenia Rady zawiadamia się także, w sposób określony w ust. 2 radnych Rady Miasta Katowice z okręgu wyborczego obejmującego obszar Jednostki, którzy mogą brać udział w obradach z głosem doradczym.
 3. W razie pilnej potrzeby, posiedzenie Rady można zwołać na 3 dni przed terminem.
 4. O terminie posiedzenia powiadamia się mieszkańców Jednostki w sposób zwyczajowo przyjęty.
 5. Po stwierdzeniu kworum przewodniczący Rady przedstawia porządek obrad, który może być zmieniony w trakcie posiedzenia za zgodą Rady.
 6. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów opatrzonych datą i numerem kolejnym.
 7. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady w głosowaniu jawnym chyba, że niniejszy Statut stanowi inaczej.
 8. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.
 9. Z posiedzeń Rady i Zarządu, a także zespołów powoływanych przez Radę sporządza się protokoły, które podpisują prowadzący obrady.

§ 13. 1. Członkowie organów Jednostki swoje funkcje pełnią społecznie.

2. Przewodniczącemu Rady, przewodniczącemu Zarządu i sekretarzowi Zarządu przysługują diety w wysokości ustalonej odrębną uchwałą Rady Miasta Katowice.

III. WSPÓŁDZIAŁANIE Z MIESZKAŃCAMI

§ 14. 1. Członkowie Rady i Zarządu organizują swoje dyżury. Miejsce i terminy dyżurów podawane są do wiadomości mieszkańców Jednostki.

 1. Sprawy dotyczące działania organów Jednostki oraz sprawy o charakterze publicznym wniesione w czasie dyżurów rozpatrywane są na najbliższym posiedzeniu Rady.
  1. W dyżurach mogą brać udział radni Rady Miasta Katowice z okręgu wyborczego Jednostki.

IV. FINANSE I NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ JEDNOSTKI § 15. 1. Środki finansowe z budżetu miasta na działalność organów Jednostki przeznaczone są na:

 1. wydatki administracyjno-biurowe związane z funkcjonowaniem siedziby organów Jednostki,
  1. wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych oraz uroczystości środowiskowych na obszarze Jednostki,
  2. wydatki na realizację zadań przekazanych przez organy miasta.

2. Siedzibę, obsługę finansową oraz księgową organów Jednostki zapewnia Prezydent Miasta Katowice.

§ 16. 1. Nadzór nad działalnością organów Jednostki sprawuje Rada Miasta Katowice na podstawie kryterium zgodności z prawem, a kontrolę finansowo-księgową Prezydent Miasta Katowice.

2. Przewodniczący Zarządu przedkłada przewodniczącemu Rady Miasta Katowice uchwały Rady w ciągu 7 dni od ich podjęcia.


 1. Uchwały Rady sprzeczne z prawem są nieważne.
 2. O nieważności uchwały Rady w całości lub w części orzeka Rada Miasta Katowice w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia doręczenia uchwały.
 3. W razie powtarzającego się naruszania prawa przez organy Jednostki, Rada Miasta Katowice może w drodze uchwały rozwiązać Radę.

V. ZASADY I TRYB WYBORU ORGANÓW JEDNOSTKI

§ 17. 1. Rada pochodzi z wyboru mieszkańców Jednostki.

 1. Czynne i bierne prawo wyborcze mają osoby, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat i stale zamieszkują na terenie Jednostki.
  1. Wybory do Rady są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne.
  2. Wybory do Rady zarządza Rada Miasta Katowice wyznaczając datę wyborów na dzień ustawowo wolny od pracy, przypadający najwcześniej 60 dni od dnia podjęcia uchwały.
  3. Wybory do Rady przeprowadza Prezydent Miasta Katowice w oparciu o stosowną uchwałę Rady Miasta Katowice.

§ 18. 1. Prezydent Miasta Katowice powołuje Miejską Komisję Wyborczą Jednostek Pomocniczych, zwaną dalej Miejską Komisją, w składzie 7 - 9 osób, w której co najmniej połowę składu wraz z przewodniczącym stanowią radni Rady Miasta Katowice desygnowani na okres kadencji.

 1. Miejska Komisja na czas wyborów powołuje okręgowe komisje wyborcze, zwane dalej okręgowymi komisjami w składzie 5 - 7 osób.
 2. Jednostka może stanowić jeden okręg i obwód głosowania lub zostać podzielona na dwa lub więcej okręgów, względnie obwodów głosowania.
 3. W przypadku gdy Jednostka podzielona jest na dwa lub więcej okręgów wyborczych Miejska Komisja powołuje osiedlową komisję wyborczą jednostki, zwaną dalej osiedlową komisją.
 4. Okręgowa komisja powołuje obwodowe komisje wyborcze, zwane dalej obwodowymi komisjami w składzie 5 - 7 osób, w tym jednego pracownika samorządowego.
 5. Naboru członków obwodowych komisji dokonuje się poprzez ogłoszenia w prasie spośród osób, które stale zamieszkują na terenie miasta Katowice.
  1. W razie większej ilości zgłoszeń skład obwodowych komisji ustala się drogą losowania.
 6. W skład każdej komisji wyborczej wchodzą: przewodniczący i wiceprzewodniczący wyłonieni w drodze wewnętrznych wyborów zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym oraz członkowie.
 7. W skład komisji wyborczych mogą wchodzić wyłącznie osoby nie będące w stosunku do osób kandydujących do rady w danej Jednostce: zstępnymi, wstępnymi, rodzeństwem lub małżonkami.
 1. Osoba wchodząca w skład komisji wyborczej traci członkostwo w komisji z chwilą rejestracji jej kandydatury na radnego.
 2. Osobom wchodzącym w skład okręgowej komisji, obwodowej komisji, osiedlowej komisji przysługują diety w wysokości ustalonej odrębną uchwałą Rady Miasta Katowice.
 3. Obsługę organizacyjno - techniczną, w tym także sporządzenie i przekazanie spisów wyborców, zapewnia komisjom wyborczym Prezydent Miasta Katowice.

§ 19. Do zadań Miejskiej Komisji należy:

 1. ów do rad jednostek pomocniczych na terenie miasta,
 2. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego,
 3. udzielanie komisjom wyborczym wiążących wytycznych i wyjaśnień,
 4. tworzenie okręgów wyborczych i ustalanie liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach,
 5. powoływanie okręgowych i osiedlowych komisji i ustalanie ich siedzib, najpóźniej 45 dni przed wyborami,
 6. rozpatrywanie skarg na działalność komisji wyborczych,
  1. ustalanie wzorów formularzy: zgłoszenia kandydata, protokołu rejestracji kandydata, list kandydatów, kart do głosowania i protokołów głosowania,


8)rozpatrywanie protestów wyborczych i orzekanie o ważności wyborów.
§ 20. Do zadań osiedlowej komisji należy:

 1. czuwanie nad przestrzeganiem prawa wyborczego na terenie Jednostki,
 2. ustalenie w oparciu o protokoły komisji okręgowych wyników głosowania i składu Rady,
  1. podanie wyników głosowania w Jednostce do wiadomości publicznej oraz przekazanie ich do Miejskiej Komisji.

§ 21. Do zadań okręgowej komisji należy:

1)najpóźniej 20 dni przed terminem wyborów:

 1. podział okręgu na obwody głosowania z uwzględnieniem granic stałych obwodów głosowania,
 2. wyznaczanie siedzib obwodowych komisji,
 3. powoływanie składów obwodowych komisji,
 1. rejestracja kandydatów na radnych,
 2. podanie do publicznej wiadomości list kandydatów,
 3. przeprowadzenie wyborów na terenie okręgu,
 4. czuwanie nad przestrzeganiem prawa wyborczego na terenie okręgu, także w dniu wyborów,
 5. przyjęcie protokołów głosowania od obwodowych komisji,
  1. ustalenie wyników głosowania na terenie okręgu i podanie ich do wiadomości publicznej w siedzibie komisji,

8)przekazanie wyników wraz z dokumentacją głosowania do osiedlowej komisji lub Miejskiej Komisji.
§ 22. Do zadań obwodowej komisji należy:

 1. przeprowadzenie głosowania w obwodzie,
 2. czuwanie nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,
 3. ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości w siedzibie komisji,
 4. przekazanie protokołów głosowania do właściwej okręgowej komisji.

§ 23. 1. Kandydatów do Rady zgłasza się pisemnie okręgowej komisji w trakcie dyżurów pełnionych w siedzibie komisji, w okresie pomiędzy 40 a 30 dniem przed terminem wyborów.

 1. Zgłoszenie kandydata musi zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek, nr PESEL, zawód, zgodę na kandydowanie, oraz zgodę na udostępnienie danych osobowych do wykorzystania w kampanii wyborczej.
 2. Zgłoszenie może zawierać adnotację o poparciu kandydata przez organizację polityczną lub społeczną, potwierdzonym pisemnie przez właściwy statutowo organ.
  1. Zgłoszenie kandydata musi mieć pisemne poparcie co najmniej 20 wyborców z terenu Jednostki.
 3. Do zgłoszenia kandydata uprawnionych jest dwóch pierwszych wyborców na liście poparcia lub sam kandydat.
 4. Przyjmujący zgłoszenie członek komisji obowiązany jest w obecności zgłaszających dokonać sprawdzenia prawidłowości zgłoszenia, a w razie stwierdzenia wad odmówić rejestracji zgłoszenia.
 5. Okręgowa komisja dokona skreślenia z listy kandydata w razie zgonu, zmiany miejsca zamieszkania lub wycofania zgody na kandydowanie, o czym niezwłocznie powiadamia wyborców.
  1. Warunkiem przeprowadzenia wyborów w Jednostce jest zgłoszenie liczby kandydatów co najmniej o 50 % większej od liczby mandatów.
  2. Okręgowa komisja ogłasza nazwiska kandydatów, wymienionych w porządku alfabetycznym, do publicznej wiadomości, najpóźniej 20 dni przed wyborami.


10.Jeżeli w przewidywanym terminie nie zostanie zgłoszona w danym okręgu wymagana liczba
kandydatów, to wyborów nie przeprowadza się, o czym okręgowa komisja powiadamia mieszkańców i Miejską
Komisję. Wybory do Rady Jednostki w takim przypadku zarządzone zostaną ponownie po zgłoszeniu kolejnej
inicjatywy mieszkańców, popartej przez co najmniej 10% mieszkańców Jednostki, posiadających czynne prawo
wyborcze.

§ 24. 1. Prezydent Miasta Katowice zapewni w środkach masowego przekazu informacje o zarządzonych wyborach pozwalające skutecznie poinformować mieszkańców o ich terminie, zasadach i trybie, a także zachęcić do wzięcia udziału w wyborach.

 1. W dniu głosowania oraz w dniu poprzedzającym głosowanie prowadzenie agitacji na rzecz kandydatów jest zakazane.
  1. W lokalu wyborczym wszelkie formy agitacji są zabronione.

§ 25. 1. Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji bez przerwy w godzinach od 7.00 do 19.00.

 1. Przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja sprawdza, czy są karty do głosowania, czy urna jest pusta, czy są w lokalu warunki zapewniające tajność głosowania a następnie zamyka i pieczętuje urnę, której nie wolno otwierać do końca głosowania.
 2. Od chwili otwarcia lokalu wyborczego, aż do jego zamknięcia, w lokalu powinni być obecni co najmniej trzej członkowie obwodowej komisji, w tym przewodniczący lub jego zastępca.
 3. Przewodniczący komisji czuwa nad utrzymaniem porządku w czasie głosowania, w tym celu ma prawo żądać opuszczenia lokalu wyborczego przez osoby zakłócające porządek i spokój lub prowadzące agitację wyborczą.
 4. Wyborca otrzymuje kartę do głosowania po sprawdzeniu dokumentu tożsamości i po potwierdzeniu udziału w głosowaniu przez złożenie podpisu w spisie wyborców.
 5. Wyborca ujęty w spisie, a nie posiadający dokumentu tożsamości może otrzymać kartę do głosowania jeżeli jego tożsamość potwierdzi dwóch innych wyborców znanych komisji.
 6. Wyborca nie ujęty w spisie może wziąć udział w głosowaniu, jeśli z jego dowodu osobistego wynika zameldowanie na stałe na obszarze Jednostki – wyborcę takiego obwodowa komisja dopisuje do spisu wyborców.
  1. Karta do głosowania zawiera nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym.
  2. Wyborca głosuje na jednego kandydata przez postawienie znaku „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata na którego głosuje.

§ 26. 1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania obwodowa komisja ustala wyniki głosowania.

 1. Kart do głosowania przedartych nie bierze się pod uwagę.
 2. Karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone są nieważne.
 3. Głos uważa się za nieważny, jeżeli na karcie do głosowania umieszczono znak „X”w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów lub nie postawiono tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata umieszczonego na karcie do głosowania.
 4. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków nie pociąga za sobą skutków prawnych i nie wpływa na ważność głosu.
 5. Z ustalenia wyników wyborów obwodowa komisja sporządza protokół według wzoru ustalonego przez Miejską Komisję który, w dwóch egzemplarzach, podpisują wszyscy członkowie komisji.
 6. Jeden egzemplarz obwodowa komisja wywiesza do publicznej wiadomości w siedzibie komisji, a drugi przekazuje do okręgowej komisji.
  1. Na podstawie protokołów komisji obwodowych, okręgowa komisja ustala wyniki wyborów w okręgu.
 7. Za wybranych do Rady uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, większą niż jeden, w ramach liczby mandatów dla danego okręgu.


 1. W przypadku osiągnięcia przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby głosów sytuującej ich na ostatnim miejscu mandatowym, o rozdziale mandatów decyduje losowanie w okręgu.
 2. Po ustaleniu wyników wyborów okręgowa komisja sporządza w dwóch egzemplarzach protokół wyników wyborów, według wzoru Miejskiej Komisji zawierający w szczególności:
 1. liczbę osób uprawnionych do głosowania,
 2. liczbę oddanych głosów,
 3. liczbę głosów nieważnych,
 4. liczbę głosów ważnych,
 5. liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,
 6. nazwiska i imiona wybranych radnych.
 1. Jeden egzemplarz protokołu okręgowa komisja wywiesza do publicznej wiadomości w siedzibie komisji, a drugi przekazuje do Miejskiej Komisji.
 2. Karty do głosowania, spisy wyborców i inne dokumenty obwodowych komisji przewodniczący tych komisji przekazują do Miejskiej Komisji.
 3. Dokumenty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady przechowuje się w Urzędzie Miasta.
 4. Karty do głosowania wykorzystane i niewykorzystane w czasie wyborów oraz spisy wyborców, po upływie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia ważności wyborów w danym okręgu, są niszczone.

§ 27. 1. W terminie 7 dni od dnia wyborów wyborca może wnieść do Miejskiej Komisji na piśmie udokumentowany protest przeciwko ważności wyborów.

 1. Protesty wyborców rozpatruje Miejska Komisja w terminie 30 dni od dnia wyborów na posiedzeniu jawnym, po uprzednim zawiadomieniu zainteresowanych.
 2. Od rozstrzygnięcia Miejskiej Komisji wnoszącemu protest przysługuje w terminie 14 dni odwołanie do Rady Miasta Katowice, która podejmuje rozstrzygnięcie w tej sprawie w ciągu 60 dni od daty wniesienia odwołania.
 3. Miejska Komisja orzeka o nieważności wyborów w okręgu lub o nieważności wyboru radnego, jeżeli w wyborach dopuszczono się przestępstw przeciwko wyborom lub naruszania przepisów Kodeksu wyborczego, które wywarły istotny wpływ na wyniki głosowania lub ich ustalenie – w tym przypadku Miejska Komisja określa w jakim zakresie i od jakiej czynności należy rozpocząć nowe postępowanie wyborcze.
 4. W razie braku protestów przeciwko ważności wyborów na terenie Jednostki, a także po rozpatrzeniu protestów wyborczych, Miejska Komisja stwierdza ważność wyborów na terenie Jednostki i rozwiązuje przynależne do niej okręgowe (osiedlowe) i obwodowe komisje wyborcze.
 5. W terminie 30 dni od dnia stwierdzenia ważności wyborów na terenie Jednostki, przewodniczący Rady Miasta Katowice zwołuje pierwszą sesję Rady.
 6. Do czasu wyboru przewodniczącego Rady sesję prowadzi przewodniczący Rady Miasta Katowice lub wyznaczony przez niego radny Rady Miasta Katowice.

§ 28. 1. Wygaśniecie mandatu radnego następuje wskutek:

 1. śmierci,
 2. pisemnego zrzeczenia się mandatu,
 3. utraty prawa wybieralności,
 4. prawomocnego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwa umyślne.
 5. Wygaśnięcie mandatu radnego stwierdza Rada w drodze uchwały, najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny.
 6. O wygaśnięciu mandatu radnego Zarząd powiadamia mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty oraz Miejską Komisję.
 7. Stwierdzając wygaśnięcie mandatu radnego, Rada podejmuje uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą ilość głosów większą niż jeden, a nie utracił prawa wybieralności. Przy równej liczbie głosów przeprowadza się losowanie.
  1. Wygaśnięcie mandatu następuje także w przypadkach:


 1. podziału lub połączenia Jednostek,
 2. rozwiązania Rady.

§ 29. 1. Rozwiązanie Rady przed upływem kadencji może nastąpić w drodze referendum, na pisemny wniosek poparty przez co najmniej 5 % wyborców, chyba że do końca kadencji Rady pozostało mniej niż 6 miesięcy. O rozpoczęciu zbierania podpisów powiadamia się przewodniczącego Rady Miasta Katowice.

 1. Termin i sposób przeprowadzania referendum określa Rada Miasta Katowice odrębną uchwałą.
 2. Referendum jest ważne jeśli wzięło w nim udział co najmniej 10 % uprawnionych do głosowania.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30. Uchwalenie i zmiana Statutu Jednostki następuje w drodze uchwały Rady Miasta Katowice, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Jednostki.

§ 31. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają odpowiednio zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy oraz Statutu miasta Katowice.

§ 32. Statut Jednostki podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

regiony

region17