katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A
Protokół
z XXVIII posiedzenia Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec,
które odbyło się w siedzibie RD nr 17 w „Gawlikówce”
przy pl. Pod Lipami 1-3 w Katowicach-Giszowcu 
w dniu 11 stycznia 2023 r.
 Posiedzenie odbyło się  w trybie stacjonarnym w dniu 11 stycznia 2023 r., z udziałem 10 Radnych, na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 14 kwietnia 2019 r. Obrady były prawomocne. Posiedzenie trwało od godz. 18:06 do godz. 19:46.
 
1. Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec Pani Urszula Machowska witając przybyłych radnych.
 
2. Wybór sekretarza posiedzenia.
Przewodnicząca Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec na sekretarza XXVIII posiedzenia zaproponowała Panią Katarzynę Lebryk. Wobec zgody kandydatki, braku innych zgłoszeń i uwag ze strony radnych, Przewodnicząca Rady Dzielnicy nr 17 poddała pod głosowanie wybór sekretarza posiedzenia. Wybór przyjęto jednogłośnie 10 głosami „za”. 
 
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII posiedzenia RD nr 17.
Wszyscy Radni otrzymali e-mailowo w terminie wcześniejszym protokół z XXVII posiedzenia z naniesionymi, zgłoszonymi przez radnych, poprawkami. 
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska poddała pod głosowanie protokół z XXVII posiedzenia. 
Przebieg głosowania:
Głosy „za” – 10 osób
Głosy „przeciw” – 0 osób
Głosy „wstrzymuję się” – 0 osób
Protokół z XXVII posiedzenia RD nr 17 przyjęto jednogłośnie. 
 
4. Zmiany w porządku obrad.
Brak zgłoszonych zmian do porządku obrad.
 
5. Informacja o działaniach Przewodniczącej Rady Dzielnicy nr 17 w okresie między XXVII i XXVIII posiedzeniem.
1) 10.11.2022 r. – organizacja i udział w spotkaniu z mieszkańcami Ukrainy przebywającymi na terenie Giszowca.
2) 11.11.2022 r. – złożenie kwiatów pod pomnikiem giszowieckim wraz z grupą Radnych  Rady Dzielnicy nr 17, XVI Szczepem Harcerskim i mieszkańcami Giszowca z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
3) 17.11.22 r. – udział w spotkaniu z wykonawcą napisu na postumencie w Parku Giszowieckim wspólnie z Przewodniczącą Zarządu Dzielnicy nr 17 Marią Ryś i Radnym Adamem Kulawikiem.
4) 24.11.22 r. – udział / on-line / w LVI sesji Rady Miasta Katowice.
5) 24.11.2022 r. – organizacja i udział w spotkaniu z mieszkańcami Ukrainy przebywającymi na terenie Giszowca.
6) 4 – 5.12.2022 r. – udział w VI Śląskim Festiwalu Nauki w Katowicach.
7) 9.12.2022 r. – organizacja spotkania wigilijnego dla RD nr 17.
8) 14.12.2022 r. – udział w Jasełkach przygotowanych przez OREW w Katowicach – Giszowcu.
9) 15.12.2022 r. – udział / on-line / w LVII sesji Rady Miasta Katowice.
10) 15.12.2022 r. – organizacja i udział w spotkaniu wigilijnym dla mieszkańców Ukrainy przebywającymi na terenie Giszowca.
11) 17 – 18.12.2022 r. – udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym.
12) 18.12.2022 r. – udział, wspólnie z wiceprezydentem Miasta Katowice Mariuszem Skibą i wieloletnim radnym i Przewodniczącym Rady Miasta Katowice Jerzym Forajterem i Radnymi Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec, w odsłonięciu napisu na zabytkowym postumencie w Parku Giszowieckim.
13) 10.01.23 r. – udział / on-line / w LVIII sesji Rady Miasta Katowice.
 
6. Informacja o działaniach Przewodniczącej Zarządu Rady Dzielnicy nr 17 w okresie między XXVII i XXVIII posiedzeniem.
1. 17.11.22r. - wizja w terenie z udziałem wykonawcy, Przewodniczącej Rady Pani Urszuli Machowskiej, radnego Pana Adama Kulawika w sprawie propozycji umieszczenia napisu przy postumencie w Parku Giszowiec.
2. 24.11.22 r. - udział /on-line/ w LVI sesji Rady Miasta Katowice
3. 01.12.22r, 05.12.22r. - pomoc w organizacji i udział w spotkaniach dla obywateli Ukrainy mieszkających na terenie Giszowca.
4. 06.12.22r. - udział w spotkaniu terenowym z pracownikiem Zakładu Zieleni Miejskiej, projektantem, wykonawcą w sprawie modernizacji ogrodzenia w parku.
5. 14.12.22r. - udział w przedstawieniu jasełkowym „W drodze do Betlejem” przygotowanym przez pracowników i podopiecznych OREW.
6. 17.12.22r., 18.12.22r. - udział w VII Giszowieckim Jarmarku Bożonarodzeniowym.
7. 18.12.22r. - udział w symbolicznym odsłonięciu napisu umieszczonym na postumencie w Parku Giszowiec.
 
Kontakt telefoniczny z jednostkami/organami UM/ w sprawie wniosków i uchwał:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zakład Zieleni Miejskiej
Wydział Transportu
Wydział Kształtowania Środowiska
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Giszowiec
 
7.Przedstawienie odpowiedzi UM Katowice na wnioski złożone do projektu budżetu Miasta Katowice na rok 2023.
Przewodnicząca Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec Pani Urszula Machowska odczytała odpowiedzi UM Katowice na 10 złożonych wniosków zwracając uwagę, iż na 4 z nich otrzymaliśmy odpowiedź negatywną.
Odpowiedzi na wnioski budżetowe:
1. Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Bogumiła Sobuli z dnia 21.11.22 r. dotycząca uchwały nr 42 – w sprawie opracowania dokumentacji projektowej infrastruktury pieszo – rowerowej uwzględniającej połączenie ul. Ceramicznej z ul. Leśnego Potoku wraz z utworzeniem bezkolizyjnego skrzyżowania pieszo – rowerowego na odcinku budowanej trasy rowerowej (velostrady) . Miasto Katowice podpisało z Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolią Porozumienie na realizację metropolitalnej drogi rowerowej w relacji Katowice – Mysłowice. Miasto zgłosiło, aby w ramach zleconych przez GZM prac nad opracowaniem dokumentacji koncepcyjnej, zakresem opracowania objąć również wnioskowane przez Radę Dzielnicy połączenie. Z powyższych względów, przedmiotowy wniosek budżetowy nie zostanie ujęty w Budżecie Miasta Katowice na 2023 r. 
2. Odpowiedź wiceprezydenta Miasta Katowice Mariusza Skiby z dnia 23.11.22 r. na wnioski budżetowe:
a) ,,Uzupełnienie elementów małej architektury na terenie dzielnicy” - zadanie będzie realizowane w ramach zadań statutowych Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach w uzgodnieniu z Radą Dzielnicy,
b) ,,Modernizacja Giszowieckiego Parku” - zadanie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2023r. Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach. W roku 2023 zostanie opracowany projekt wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami.
3. Odpowiedź wiceprezydenta Miasta Katowice Waldemara Bojaruna z dnia 21.11.22 r. na wniosek budżetowy w sprawie modernizacji kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 54 wraz z zapleczem – ze względu na ograniczenia finansowe na 2023 r. zadanie nie zostanie zrealizowane.
4. Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Bogumiła Sobuli z dnia 28.11.22 r. dotycząca poszczególnych wniosków budżetowych:
a) Położenie nawierzchni bitumicznej na drodze dojazdowej wraz z utworzeniem pasa bezpieczeństwa dla pieszych do ośrodka sportowo -rekreacyjnego „ Janina” zlokalizowanego przy ulicy Pszczyńskiej w Katowicach – Giszowcu -   ze względu na ograniczenia finansowe na 2023 r. zadanie nie zostanie zrealizowane;
b) Remont chodnika ul. Batalionów Chłopskich odcinek od Pl. Pod Lipami w kierunku Szkoły Podstawowej nr 54 – zadanie zostanie uwzględnione  w planie finansowym Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach na rok 2023 po uszczegółowieniu lokalizacji chodnika;
c) Remont chodnika ul. Działkowa, odcinek od skrzyżowania z ul. Przyjazną 
w kierunku ul. Pod Kasztanami – zadanie uwzględnione w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w planie finansowym Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach na rok 2023;
d) Naprawa uszkodzonej jezdni przy ul. Adama i ul. Górniczego Stanu wraz z remontem wyniesionych przejść dla pieszych  spowalniających ruch przy cmentarzu parafii św. Stanisława Kostki – zadanie zostanie wykonane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach w 2023;
e) Wymiana opraw oświetleniowych na terenie starego Giszowca na oprawy ledowe - ze względu na ograniczenia finansowe na 2023 r. zadanie nie zostanie zrealizowane;
f) Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Batalionów Chłopskich - ze względu na ograniczenia finansowe na 2023 r. zadanie nie zostanie zrealizowane.
5. Odpowiedź wiceprezydenta Miasta Katowice Waldemara Bojaruna z dnia 28.11.22 r. na wniosek budżetowy w sprawie organizacji Święta Giszowca w 2023 r. – został rozpatrzony pozytywnie.
Do wszystkich radnych RD nr 17 został przesłany budżet w pigułce o czym przypomniała Przewodnicząca RD nr 17 Giszowiec.
 
8. Przedstawienie wniosku w sprawie montażu oraz wymiany słupów oświetlenia zewnętrznego w Parku Giszowieckim w Katowicach. Przyjęcie uchwały.
Głos zabrała wnioskodawczyni Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 Giszowiec Pani Maria Ryś odczytując uzasadnienie wniosku. Przewodnicząca Zarządu poinformowała, iż gotowy jest projekt montażu oraz wymiany słupów oświetlenia w Parku Giszowieckim. 
Radny RD nr 17 Pan Grzegorz Augustyn przypomniał o wniosku, który złożył w roku 2022 roku o modernizacji oświetlenia w Parku Giszowieckim. Zaproponował, by wpisać w uzasadnienie informację o wcześniejszym wniosku w celu poparcia aktualnego wniosku. Radny zaproponował brzmienie dodatkowej treści do uzasadnienia wniosku: „Stosowny wniosek o ulokowanie dodatkowych słupów oświetleniowych w Giszowieckim Parku przy bramach i furtkach wpłynął również od Radnego RD nr 17 na posiedzenie RD.”
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska odczytała propozycję uchwały nr 61 wraz z uzasadnieniem do uchwały.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem poddano pod głosowanie. 
Przebieg głosowania:
Głosy „za” – 10 osób
Głosy „przeciw” – 0 osób
Głosy „wstrzymuję się” – 0 osób
Uchwałę nr 61 wraz z uzasadnieniem przyjęto jednogłośnie 10 głosami „za”.
 
9. Informacja o wnioskach mieszkańców. 
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska przedstawiła wnioski otrzymane od mieszkańców osiedla Giszowiec podczas dyżuru 04.01.2023 r.:
1) Problem parkowania samochodów na ul. Sputników, uniemożliwianie wjazdu na posesję. Propozycja postawienia znaku B36.
2) Problemy z odśnieżaniem na terenie Osiedla, mimo interwencji.
3) Problemu z odśnieżaniem w okolicach TBS – ów.
4) Propozycja ujednolicenia znaków z dopuszczalną prędkością – do 30 km/h. Różne ograniczenia prędkości na niewielkim obszarze mogą sprzyjać popełnianiu błędów.
5) Przegląd drzew i krzewów – wycinka lub ich przycięcie np. z powodu ograniczenia widoczności.
6) Remont ul. Kosmicznej.
7) Brak kosza na śmieci na ul. Sputników.
Przewodnicząca RD nr 17 odczytała także pismo otrzymane od mieszkańca w sprawie TBS-ów przy ul. Działkowej wraz z odpowiedzią Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Bogumiła Sobuli do mieszkańców – pisma przesłane do wiadomości RD nr 17.
Radna RD nr 17 Giszowiec Pani Beata Walczyńska zgłosiła dwa wnioski mieszkańców: 
1) Brak koszy na śmieci na starym Giszowcu oraz na ul. Młodzieżowej.
2) Uporządkowanie drzew, krzewów wystających poza posesję, które utrudniają korzystanie z ulic i chodników. Dyskusja radnych, konieczność zgłoszenia problemu na Straż Miejską. 
 
10. Komunikaty i wolne wnioski.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska przedstawiła następujące komunikaty i wolne wnioski:
1) Pismo Przewodniczącego Rady Miasta Katowice Macieja Biskupskiego w sprawie podejmowania decyzji o trybie pracy Rad Dzielnic.
2) Pismo Przewodniczącego Rady Miasta Katowice Macieja Biskupskiego m.in. w sprawie ustalenia planu posiedzeń i dyżurów, składania propozycji do budżetu miasta Katowice na 2024 r.
3) Informacja o wyborze ,,zielonego przystanku” na terenie Giszowca. Mieszkańcy w głosowaniu za pośrednictwem ankiety wybrali przystanek Giszowiec Kościół stanowisko: 2. Jesteśmy jedną z trzech dzielnic, gdzie głosów oddano najwięcej.
4) 11.11.22 r. wysłano kwestionariusz z najważniejszymi problemami dotyczącymi bezpieczeństwa do Komendy Miejskiej Policji i do Biura Rady Miasta.
5) Informacja z zebrania Społecznego Zespołu Doradczego Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska poprosiła o zabranie głosu radnego RD nr 17 Pana Grzegorza Augustyna, który jest członkiem zespoły doradczego i uczestniczył w spotkaniach z Komendantem. Radny poinformował, iż bezpieczeństwo w całych Katowicach jest mocno wzmacniane. Wszystkie zgłoszenia, które wpłynęły zostały rozpatrzone. Giszowiec jest jedną z najbezpieczniejszych dzielnic. Radny złożył robocze pismo w sprawie bezpłatnej komunikacji podczas imprez powyżej 1 tys. osób.
6) 27.12.22 r. wysłano pismo na V Komisariat Policji w sprawie udziału dzielnicowych w dyżurach RD nr 17.
7) Informacja o wycince drzew przy ul. Radosnej 35 a.
8) Odpowiedź wiceprezydenta Miasta Katowice Waldemara Bojaruna w sprawie pozyskania od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. elementów wyposażenia likwidowanych szybów kopalnianych – miasto Katowice podjęło prace związane z rewitalizacją szybu ,,Pułaski”, ewentualne pozyskanie wyposażenia z szybu ,,Giszowiec” można podjąć poprzez złożenie wniosku w ramach Budżetu Obywatelskiego.
9) Przygotowanie sprawozdania z działalności Rady za 2022 r.
10) Rozdysponowanie rezerwy celowej na 2023 r.
11) Przekazano życzenia świąteczne, które przesłano do Rady Dzielnicy nr 17.
12) Następne posiedzenie zaplanowano na 15.02.23 r. 
Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś przedstawiła następujące informacje 
w sprawie złożonych wniosków, uchwał:
1) Wysłano do Wydziału Transportu pismo przedstawiające stanowisko Rady Dzielnicy w zakresie lokalizacji przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulica Przyjazna – Górniczego Stanu- Adama.
2) Wycięto drzewo w pasie drogowym przy ul. Mysłowickiej. Wniosek z ubiegłego roku radnego Pana Tomasza Czekańskiego.
3) Na postumencie w Parku Giszowiec wykonano tabliczkę z napisem o treści „ Pomnik ogrodowy znajdujący się w centralnym punkcie starego Giszowca po rozbudowie z lat dwudziestych XX wieku”. Wniosek radnego Pana Adama Kulawika oraz kontynuacja zapoczątkowanych działań Radnego Rady Miasta Katowice  poprzedniej kadencji Pana Jerzego Forajtera.
4) Na terenie oddziału leśnego 248A/leśnictwa Giszowiec (lasek pomiędzy ulicami Adama oraz Sosnową) usunięto 5 drzew (obumarłych, przechylonych) oraz wzdłuż alejki spacerowej w 13 drzewach wykonano pielęgnację.
5) Zgłoszono do Wydziału Transportu wniosek mieszkańców dotyczący uciążliwego wyjazdu z ul. Górniczego Stanu oraz przedstawiono sygnalizowane problemy związane ze zmianą pasa ruchu dla pojazdów wyjeżdżających z Rybaczówki oraz Jump World i kierujących się na lewoskręt w ul. Górniczego Stanu. Przy dużym natężeniu ruchu i aktualnej dozwolonej prędkości kierowcom trudno przejechać do skrajnego pasa.
6) Wpłynęło pismo Wydziału Transportu adresowane do Miejskiego Zarządu Ulic 
i Mostów w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych przy ul. Radosnej. Zwrócono się z prośbą o wyznaczenie przejścia dla pieszych zgodnie z organizacją ruchu pozytywnie zaopiniowaną przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów pismem z 03.03.2022r.
7) W sprawie modernizacji ogrodzenia w parku odbyło się kolejne spotkanie. Wykonawca zobowiązał się do zmiany zasuw we wszystkich furtkach i bramach parku.
8) Radny Tomasz Czekański zgłosił problem braku dostępu do ciepłej wody w budynkach TBS przy ul. Pod Kasztanami nr 77.
9) Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Giszowiec przekazała wniosek mieszkańca ul. Miłej 14-22 w sprawie wykonania zatoki parkingowej wzdłuż ul. Mysłowickiej od wyjazdu z ul. Miłej w kierunku Mysłowic.
10) Zakład Transportu Metropolitalnego odpowiedział na wniosek Wiceprzewodniczącej Zarządu Pani Joanny Król w sprawie montażu elektronicznej tablicy informacyjnej na przystanku Giszowiec Górniczego Stanu i Giszowiec Osiedle. I etap projektu „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II” został zakończony. Obecnie nie ma informacji czy podobny projekt będzie realizowany w przyszłości. Demontaż jednej z tablic na przystanku Giszowiec Kościół spowodowany był mechanicznym uszkodzeniem. Po naprawie urządzenie zostanie ponownie zamontowane na stanowisku.
11) Wpłynęło pismo Zakładu Zieleni Miejskiej w sprawie montażu niskiego ogrodzenia wokół postumentu w Parku Giszowiec. W czasie tegorocznych nasadzeń wiosennych zakład wykona ogrodzenie. Wniosek z ubiegłego roku radnego Pana Adama Kulawika.
12) Wpłynęło do wiadomości pismo mieszkańca w sprawie uciążliwości związanej z budową osiedla mieszkaniowego przez Katowickie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w rejonie ulic Działkowej i Kwiatowej.
13) Mieszkanka zwróciła się z prośbą o utworzenie bezpośredniej linii autobusowej do centrum handlowego Carrefour, Castorama przy alei Roździeńskiego.
14) Wniosek w sprawie renowacji ławek rozmieszczonych w dzielnicy, które zostały wykonane z Budżetu Obywatelskiego edycja 2016 rok.
15) Interweniowano w sprawie odśnieżania dróg, chodników w Miejskim Zarządzie Ulic
i Mostów, Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej, Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Giszowiec.
Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś przedstawiła następujące komunikaty:
1) Odbył się kolejny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Pszczyńskiej 20. Kolejny raz nie znalazł się nabywca.
2).Opracowano plakat z terminami posiedzeń oraz dyżurów Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec. Udostępniono w mediach społecznościowych oraz wywieszono informację w gablotach.
 
11. Zamknięcie sesji.
Posiedzenie zostało zamknięte o 19:46.
Katarzyna Lebryk
Sekretarz Zarządu
RD 17 Giszowiec