katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A
Protokół
z XXVII posiedzenia Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec,
które odbyło się w siedzibie RD nr 17 w „Gawlikówce”
przy pl. Pod Lipami 1-3 w Katowicach-Giszowcu 
w dniu 9 listopada 2022 r.
Posiedzenie odbyło się  w trybie stacjonarnym w dniu 9 listopada  2022 r., z udziałem 10 Radnych, na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 14 kwietnia 2019 r. Obrady były prawomocne. Posiedzenie trwało od godz. 18:10 do godz. 20:30.
1. Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec Pani Urszula Machowska witając przybyłych radnych oraz mieszkańców osiedla.
2. Wybór sekretarza posiedzenia.
Przewodnicząca Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec na sekretarza XXVII posiedzenia zaproponowała Panią Katarzynę Lebryk. Wobec zgody kandydatki, braku innych zgłoszeń i uwag ze strony radnych, Przewodnicząca Rady Dzielnicy nr 17 poddała pod głosowanie wybór sekretarza posiedzenia. Wybór przyjęto jednogłośnie 9 głosami „za”. 
3. Przyjęcie protokołu z XXVI posiedzenia RD nr 17.
Wszyscy Radni otrzymali e-mailowo w terminie wcześniejszym protokół z XXVI posiedzenia z naniesionymi, zgłoszonymi przez radnych, poprawkami. 
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska poddała pod głosowanie protokół z XXVI posiedzenia. 
Przebieg głosowania:
Głosy „za” – 9 osób
Głosy „przeciw” – 0 osób
Głosy „wstrzymuję się” – 0 osób
Protokół przyjęto jednogłośnie. 
4. Zmiany w porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec Pani Urszula Machowska poinformowała o propozycji rozszerzenia porządku obrad o punkty dotyczące opiniowania wniosków przygotowanych w ramach inicjatyw lokalnych: 
Dodaje się punkt 8g:
Zaopiniowanie wniosku ,,Ziemia w naszych rękach”. Przyjęcie uchwały nr 51.
Dodaje się punkt 8 h:
Zaopiniowanie wniosku ,,Integrujemy seniorów”. Przyjęcie uchwały nr 52.
Dodaje się punkt 8i :
Zaopiniowanie wniosku Piękno jest w Tobie, część 3. ,,Siła jest kobietą. " Przyjęcie uchwały nr 53.
Dodaje się punkt 8j: 
Zaopiniowanie wniosku VII Dzień  Sąsiada na Kolistej  pod hasłem ,,Graczki  na  placu". Przyjęcie uchwały nr 54.
Dodaje się punkt 8k: 
Zaopiniowanie wniosku ,,Pora na giszowieckiego seniora”. Przyjęcie uchwały nr 55.
Dodaje się punkt 8l:
Zaopiniowanie wniosku ,,Targi staroci na Giszu”. Przyjęcie uchwały nr 56.
Dodaje się punkt 8ł: 
Zaopiniowanie wniosku Halowy Barbórkowy Turniej Piłki Nożnej  ,,Szpil na Giszu”. Przyjęcie uchwały nr 57.
Dodaje się punkt 8m:
Zaopiniowanie wniosku ,,Grupa Janowska  - plener malarski z mieszkańcami”. Przyjęcie uchwały nr 58.
Dodaje się punkt 8n: 
Zaopiniowanie wniosku ,,Zadbajmy o nasz Giszowiec”. Przyjęcie uchwały nr 59.
Dodaje się punkt 8o: 
Zaopiniowanie wniosku IV Turniej  piłki nożnej  Rad Dzielnic  ,,Szpil na Fest”. Przyjęcie uchwały nr 60.
Na posiedzenie przybyła radna RD nr 17 Pani Beata Walczyńska (godz. 18:13).
Przewodnicząca poddała pod głosowanie dodanie do porządku obrad XXVII sesji RD nr 17 Giszowiec w/w punktów.
Przebieg głosowania dotyczącego dodania punktu 8g (Zaopiniowanie wniosku ,,Ziemia w naszych rękach”.) do porządku obrad XXVII posiedzenia RD nr 17 Giszowiec: 
Głosy „za” – 9 osób
Głosy „przeciw” – 0 osób
Głosy „wstrzymuję się” – 1 osoba
Punkt 8g został dodany do porządku obrad XXVII posiedzenia RD nr 17 Giszowiec decyzją większości głosów radnych. 
Przebieg głosowania dotyczącego dodania punktu 8h (Zaopiniowanie wniosku ,,Integrujemy seniorów”.) do porządku obrad XXVII  posiedzenia RD nr 17 Giszowiec: 
Głosy „za” – 10 osób
Głosy „przeciw” – 0 osób
Głosy „wstrzymuję się” – 0 osób
Punkt 8h został dodany do porządku obrad XXVII posiedzenia RD nr 17 Giszowiec jednogłośną decyzją radnych.
Przebieg głosowania dotyczącego dodania punktu 8i (Zaopiniowanie wniosku Piękno jest w Tobie, część 3. ,,Siła jest kobietą”.) do porządku obrad XXVII posiedzenia RD nr 17 Giszowiec: 
Głosy „za” – 10 osób
Głosy „przeciw” – 0 osób
Głosy „wstrzymuję się” – 0 osób
Punkt 8i został dodany do porządku obrad XXVII posiedzenia RD nr 17 Giszowiec jednogłośną decyzją radnych.
Przebieg głosowania dotyczącego dodania punktu 8j (Zaopiniowanie wniosku VII Dzień  Sąsiada na Kolistej  pod hasłem ,,Graczki  na  placu”.) do porządku obrad XXVII posiedzenia RD nr 17 Giszowiec: 
Głosy „za” – 10 osób
Głosy „przeciw” – 0 osób
Głosy „wstrzymuję się” – 0 osób
Punkt 8j został dodany do porządku obrad XXVII posiedzenia RD nr 17 Giszowiec jednogłośną decyzją radnych.
Przebieg głosowania dotyczącego dodania punktu 8k (Zaopiniowanie wniosku ,,Pora na giszowieckiego seniora”.) do porządku obrad XXVII posiedzenia RD nr 17 Giszowiec: 
Głosy „za” – 10 osób
Głosy „przeciw” – 0 osób
Głosy „wstrzymuję się” – 0 osób
Punkt 8k został dodany do porządku obrad XXVII posiedzenia RD nr 17 Giszowiec jednogłośną decyzją radnych.
Przebieg głosowania dotyczącego dodania punktu 8l (Zaopiniowanie wniosku ,,Targi staroci na Giszu”.) do porządku obrad XXVII posiedzenia RD nr 17 Giszowiec: 
Głosy „za” – 10 osób
Głosy „przeciw” – 0 osób
Głosy „wstrzymuję się” – 0 osób
Punkt 8l został dodany do porządku obrad XXVII posiedzenia RD nr 17 Giszowiec jednogłośną decyzją radnych.
Przebieg głosowania dotyczącego dodania punktu 8ł (Zaopiniowanie wniosku Halowy Barbórkowy Turniej Piłki Nożnej  ,,Szpil na Giszu”.) do porządku obrad XXVII posiedzenia RD nr 17 Giszowiec: 
Głosy „za” – 10 osób
Głosy „przeciw” – 0 osób
Głosy „wstrzymuję się” – 0 osób
Punkt 8ł został dodany do porządku obrad XXVII posiedzenia RD nr 17 Giszowiec jednogłośną decyzją radnych.
Przebieg głosowania dotyczącego dodania punktu 8m (Zaopiniowanie wniosku ,,Grupa Janowska  - plener malarski z mieszkańcami”.) do porządku obrad XXVII posiedzenia RD nr 17 Giszowiec: 
Głosy „za” – 10 osób
Głosy „przeciw” – 0 osób
Głosy „wstrzymuję się” – 0 osób
Punkt 8m został dodany do porządku obrad XXVII posiedzenia RD nr 17 Giszowiec jednogłośną decyzją radnych.
Przebieg głosowania dotyczącego dodania punktu 8n (Zaopiniowanie wniosku ,,Grupa Janowska  - plener malarski z mieszkańcami”.) do porządku obrad XXVII posiedzenia RD nr 17 Giszowiec: 
Głosy „za” – 10 osób
Głosy „przeciw” – 0 osób
Głosy „wstrzymuję się” – 0 osób
 Punkt 8n został dodany do porządku obrad XXVII posiedzenia RD nr 17 Giszowiec jednogłośną decyzją radnych.
Przebieg głosowania dotyczącego dodania punktu 8o (Zaopiniowanie wniosku IV Turniej  piłki nożnej  Rad Dzielnic  ,,Szpil na Fest”.) do porządku obrad XXVII posiedzenia RD nr 17 Giszowiec: 
Głosy „za” – 10 osób
Głosy „przeciw” – 0 osób
Głosy „wstrzymuję się” – 0 osób
Punkt 8o został dodany do porządku obrad XXVII posiedzenia RD nr 17 Giszowiec jednogłośną decyzją radnych.
Posiedzenie opuścił radny RD nr 17 Pan Kazimierz Dmitryszyn (godz. 18:16).
5. Informacja o działaniach Przewodniczącej Rady Dzielnicy nr 17 w okresie między XXVI i XXVII posiedzeniem.
1) 16.09.22 r. – udział w inicjatywie lokalnej ,,Łączy nas chleb”.
2) 19.09.22 r. – udział / on-line / w LII  sesji Rady Miasta Katowice.
3) 24.09.22 r. – udział w V Grill Fest i Dniu Sąsiada na Wojciecha.
4) 28.09.22 r. – udział / on-line / w LIII  sesji Rady Miasta Katowice.
5) 29.09.22 r. – udział w uroczystej gali z okazji 65-lecia Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
6) 6.10.22 r. – organizacja i udział w spotkaniu z mieszkańcami Ukrainy przebywającymi na terenie Giszowca.
7) 11.10.22 r. – udział w spotkaniu, wspólnie z Radnym Adamem Kulawikiem, z przedstawicielem Spółki Restrukturyzacji Kopalń w sprawie szybu ,,Giszowiec".
8) 15.10.22 r. – udział w podsumowaniu inicjatywy lokalnej ,,Flanca – giszowiecki ogród społeczny”.
9) 18.10.22 r. – udział / on-line / w LIV  sesji Rady Miasta Katowice.
10) 18.10.22 r. – udział w spotkaniu w MDK ,,Szopienice-Giszowiec” w sprawie organizacji jarmarku bożonarodzeniowego.
11) 18.10.22 r. – spotkanie z Przewodniczącą i Wiceprzewodniczącą Zarządu Marią Ryś i Joanną Król, Radnym Adamem Kulawikiem i mieszkańcem Giszowca w sprawie lokalizacji części wyposażenia szybu ,,Giszowiec”.
12) 20.10.22 r. – organizacja i udział w spotkaniu z mieszkańcami Ukrainy przebywającymi na terenie Giszowca.
13) 27.10.22 r. – udział / on-line / w LV  sesji Rady Miasta Katowice.
14) 8.11.22 r. – udział w warsztatach tematycznych "Strategia Rozwoju GZM na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r." 
6.  Informacja o działaniach Przewodniczącej Zarządu Rady Dzielnicy nr 17 w okresie między XXVI i XXVII posiedzeniem.
1) 19.09.22r. - udział w LII sesji Rady Miasta Katowice /on – line/.
2) 23.09.22r. - wizja w terenie z przedstawicielem Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych oraz miejsc postojowych przy ul. Radosnej.
3) 24.09.22r. - udział oraz współorganizacja wydarzenia pt. „V Grill Fest”, Dzień Sąsiada na  Wojciecha.
4) 29.09.22r, 06.10.2022r., 20.10.2022r., 27.10.2022r. – pomoc w organizacji i udział w spotkaniach dla obywateli Ukrainy mieszkających na terenie Giszowca.
5) 01.10.22 r. - udział w 29 akcji Sprzątania Świata pt. „ Spacer z workiem”.
6) 06.10.22r. - udział w spotkaniu terenowym z konserwatorem zabytków oraz dyrektorem Zakładu Zieleni Miejskiej, projektantem, wykonawcą w sprawie modernizacji ogrodzenia w parku.
7) 15.10.22 r. - udział w wydarzeniu „ Piknik na skraju Flancy”, podsumowanie inicjatywy lokalnej „ Flanca – giszowiecki ogród społeczny”.
8) 18.10.22 r. - udział w spotkaniu w sprawie organizacji VII Jarmarku Bożonarodzeniowego.
9) 18.10.22 r. - spotkanie z Przewodniczącą Rady Urszulą Machowską, Wiceprzewodniczącą Zarządu Joanną Król, Radnym Adamem Kulawikiem 
i mieszkańcem Giszowca w sprawie lokalizacji części wyposażenia szybu ,,Giszowiec”.
10) 31.10.22r. - udział w koncercie charytatywnym Spivanochka oraz Happy Big Band pod dyr. Mirosława Kaszuby.
11) 8.11.22 r. – udział w warsztatach tematycznych "Strategia Rozwoju GZM na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r.".
Kontakt telefoniczny z jednostkami/organami UM/ w sprawie wniosków i uchwał:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zakład Zieleni Miejskiej
Wydział Transportu
Wydział Budynków i Dróg
Zakład Transportu Metropolitalnego
7. Przedstawienie planu posiedzeń Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec na rok 2023. Przyjęcie uchwały nr 44.
Przewodnicząca RD nr 17 poinformowała o konieczność przyjęcia uchwały w sprawie planu posiedzeń. 
Posiedzenia
11.01.23 r.
15.02.23 r.
19.04.23 r.
24.05.23 r.
21.06.23 r.
13.09.23 r.
8.11.23 r.
Przewodnicząca odczytała propozycję uchwały nr 44. Uchwałę poddano pod głosowanie. 
Przebieg głosowania:
Głosy „za” – 9 osób
Głosy „przeciw” – 0 osób
Głosy „wstrzymuję się” – 0 osób
Uchwala nr 44 została przyjęta jednogłośnie.
8. Zaopiniowanie przedstawionych wniosków składanych w ramach inicjatywy lokalnej. Przyjęcie uchwał.
a) Zaopiniowanie wniosku "Zielona warsztatownia w giszowieckim ogrodzie społecznym". Przyjęcie uchwały nr 45.
Wniosek, w imieniu wnioskodawcy Pani Angeliki, przedstawiła Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska odczytała propozycję uchwały nr 45. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Przebieg głosowania:
Głosy „za” – 9 osób
Głosy „przeciw” – 0 osób
Głosy „wstrzymuję się” – 0 osób
Uchwałę nr 45 przyjęto jednogłośnie 9 głosami „za”.
b) Zaopiniowanie wniosku ,,Festiwal Sportowy na Giszowcu”. Przyjęcie uchwały nr 46.
Wniosek przedstawił mieszkaniec Pan Grzegorz – wnioskodawca.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska odczytała propozycję uchwały nr 46. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Przebieg głosowania:
Głosy „za” – 9 osób
Głosy „przeciw” – 0 osób
Głosy „wstrzymuję się” – 0 osób
Uchwałę nr 46 przyjęto jednogłośnie 9 głosami „za”.
c) Zaopiniowanie wniosku ,,Senior ma głos”. Przyjęcie uchwały nr 47. 
Wniosek przedstawiła wnioskodawczyni, Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska odczytała propozycję uchwały nr 47. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Przebieg głosowania:
Głosy „za” – 9 osób
Głosy „przeciw” – 0 osób
Głosy „wstrzymuję się” – 0 osób
Uchwałę nr 47 przyjęto jednogłośnie 9 głosami „za”.
d) Zaopiniowanie wniosku ,, VI Grill Fest - Święto Sąsiadów”. Przyjęcie uchwały nr 48.
Wniosek przedstawiła wnioskodawczyni, Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska odczytała propozycję uchwały nr 48. 
Projekt  uchwały poddano pod głosowanie. 
Przebieg głosowania:
Głosy „za” – 9 osób
Głosy „przeciw” – 0 osób
Głosy „wstrzymuję się” – 0 osób
Uchwałę nr 48 przyjęto jednogłośnie 9 głosami „za”.
e) Zaopiniowanie wniosku ,,Giszowieckie spotkania teatralne”. Przyjęcie uchwały nr 49.
Wniosek przedstawiła wnioskodawczyni, Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska odczytała propozycję uchwały nr 49. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Przebieg głosowania:
Głosy „za” – 9 osób
Głosy „przeciw” – 0 osób
Głosy „wstrzymuję się” – 0 osób
Uchwałę nr 49 przyjęto jednogłośnie 9 głosami „za”.
f) Zaopiniowanie wniosku ,, Sprzątamy dzielnicę Giszowiec”. Przyjęcie uchwały nr 50.
Wniosek w imieniu wnioskodawczyni Pani Justyny, przedstawiła Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska odczytała propozycję uchwały nr 50. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Przebieg głosowania:
Głosy „za” – 9 osób
Głosy „przeciw” – 0 osób
Głosy „wstrzymuję się” – 0 osób
Uchwałę nr 50 przyjęto jednogłośnie 9 głosami „za”.
g) Zaopiniowanie wniosku ,,Ziemia w naszych rękach”. Przyjęcie uchwały nr 51.
Wniosek w imieniu wnioskodawczyni Pani Katarzyny, przedstawiła Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska odczytała propozycję uchwały nr 51. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Przebieg głosowania:
Głosy „za” – 9 osób
Głosy „przeciw” – 0 osób
Głosy „wstrzymuję się” – 0 osób
Uchwałę nr 51 przyjęto jednogłośnie 9 głosami „za”.
h) Zaopiniowanie wniosku ,,Integrujemy seniorów”. Przyjęcie uchwały nr 52.
Wniosek w imieniu wnioskodawczyni Pani Moniki, przedstawiła Przewodnicząca   
Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska odczytała propozycję uchwały nr 52. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Przebieg głosowania:
Głosy „za” – 9 osób
Głosy „przeciw” – 0 osób
Głosy „wstrzymuję się” – 0 osób
Uchwałę nr 52 przyjęto jednogłośnie 9 głosami „za”.
i) Zaopiniowanie wniosku Piękno jest w Tobie, część 3. ,,Siła jest kobietą" Przyjęcie uchwały nr 53.
Wniosek przedstawił Wiceprzewodniczący RD nr 17 Pan Zbigniew Wójcik. Wnioskodawcą jest Pani Barbara Mańdok Radna Rady Miasta Katowice.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska odczytała propozycję uchwały nr 53. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Przebieg głosowania:
Głosy „za” – 9 osób
Głosy „przeciw” – 0 osób
Głosy „wstrzymuję się” – 0 osób
Uchwałę nr 53 przyjęto jednogłośnie 9 głosami „za”.
j) Zaopiniowanie wniosku VII Dzień  Sąsiada na Kolistej  pod hasłem ,,Graczki  na  placu.” Przyjęcie uchwały nr 54.
Wniosek przedstawił Wiceprzewodniczący RD nr 17 Pan Zbigniew Wójcik. Wnioskodawcą jest Pani Barbara Mańdok Radna Rady Miasta Katowice.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska odczytała propozycję uchwały nr 54. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Przebieg głosowania:
Głosy „za” – 9 osób
Głosy „przeciw” – 0 osób
Głosy „wstrzymuję się” – 0 osób
Uchwałę nr 54 przyjęto jednogłośnie 9 głosami „za”.
Na posiedzenie dołączyła Pani Barbara Mańdok Radna Rady Miasta Katowice (godz. 19.12)
k)  Zaopiniowanie wniosku ,,Pora na giszowieckiego seniora”. Przyjęcie uchwały nr 55.
Wniosek przedstawił Wiceprzewodniczący RD nr 17 Pan Zbigniew Wójcik. Wnioskodawcą jest Pani Barbara Mańdok Radna Rady Miasta Katowice.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska odczytała propozycję uchwały nr 55. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Przebieg głosowania:
Głosy „za” – 9 osób
Głosy „przeciw” – 0 osób
Głosy „wstrzymuję się” – 0 osób
Uchwałę nr 55 przyjęto jednogłośnie 9 głosami „za”.
l) Zaopiniowanie wniosku ,,Targi staroci na Giszu”. Przyjęcie uchwały nr 56.
Na posiedzenie dołączył radny RD nr 17 Pan Grzegorz Augustyn (godz. 19.18)
Wniosek przedstawił Wiceprzewodniczący RD nr 17 Pan Zbigniew Wójcik. Wnioskodawcą jest Pani Barbara Mańdok Radna Rady Miasta Katowice.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska odczytała propozycję uchwały nr 56. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Przebieg głosowania:
Głosy „za” – 10 osób
Głosy „przeciw” – 0 osób
Głosy „wstrzymuję się” – 0 osób
Uchwałę nr 56 przyjęto jednogłośnie 10 głosami „za”.
 ł) Zaopiniowanie wniosku Halowy Barbórkowy Turniej Piłki Nożnej  ,,Szpil na Giszu”.  Przyjęcie uchwały nr 57.
Wniosek przedstawił Wiceprzewodniczący RD nr 17 Pan Zbigniew Wójcik. Wnioskodawcą jest Pani Barbara Mańdok Radna Rady Miasta Katowice.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska odczytała propozycję uchwały nr 57. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Przebieg głosowania:
Głosy „za” – 9 osób
Głosy „przeciw” – 0 osób
Głosy „wstrzymuję się” – 1 osoba
Uchwałę nr 57 przyjęto większością głosów - 9 głosów „za”.
m) Zaopiniowanie wniosku ,,Grupa Janowska  - plener malarski z mieszkańcami”. Przyjęcie uchwały nr 58.
Wniosek przedstawił Wiceprzewodniczący RD nr 17 Pan Zbigniew Wójcik. Wnioskodawcą jest Pani Barbara Mańdok Radna Rady Miasta Katowice.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska odczytała propozycję uchwały nr 58. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Przebieg głosowania:
Głosy „za” – 10 osób
Głosy „przeciw” – 0 osób
Głosy „wstrzymuję się” – 0 osób
Uchwałę nr 58 przyjęto jednogłośnie 10 głosami „za”.
 n) Zaopiniowanie wniosku ,,Zadbajmy o nasz Giszowiec”. Przyjęcie uchwały nr 59.
Wniosek przedstawił Wiceprzewodniczący RD nr 17 Pan Zbigniew Wójcik. Wnioskodawcą jest Pani Barbara Mańdok Radna Rady Miasta Katowice.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska odczytała propozycję uchwały nr 59. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Przebieg głosowania:
Głosy „za” – 10 osób
Głosy „przeciw” – 0 osób
Głosy „wstrzymuję się” – 0 osób
Uchwałę nr 59 przyjęto jednogłośnie 10 głosami „za”.
o) Zaopiniowanie wniosku IV Turniej  piłki nożnej  Rad Dzielnic  ,,Szpil na Fest”.  Przyjęcie uchwały nr 60.
Wniosek przedstawił Wiceprzewodniczący RD nr 17 Pan Zbigniew Wójcik. Wnioskodawcą jest Pani Barbara Mańdok Radna Rady Miasta Katowice.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska odczytała propozycję uchwały nr 60. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
Przebieg głosowania:
Głosy „za” – 10 osób
Głosy „przeciw” – 0 osób
Głosy „wstrzymuję się” – 0 osób
Uchwałę nr 60 przyjęto jednogłośnie 10 głosami „za”.
9. Wyrażenie stanowiska w zakresie oczekiwanej lokalizacji  przejścia dla pieszych w rejonie ulic Przyjazna – Adama – Górniczego Stanu. Odpowiedź na pismo z Wydziału Transportu.
Przewodnicząca RD nr 17 poinformowała o piśmie, które przyszło z Wydziału Transportu. RD nr 17 została poproszona o wyrażenie stanowiska w zakresie oczekiwanej lokalizacji  przejścia dla pieszych w rejonie ulic Przyjazna – Adama – Górniczego Stanu. Propozycja odpowiedzi została przygotowana przez Przewodniczącą Zarządu RD nr 17 i odczytana radnym obecnym na posiedzeniu. Radni nie wnieśli uwag wobec przygotowanej odpowiedzi i   jednogłośnie przyjęli jej treść.
10. Przedstawienie planu dyżurów Radnych Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec w roku 2023.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska odczytała terminy dyżurów.
Dyżury
4.01.23 r.
1.02.23 r.
1.03.23 r.
5.04.23 r.
10.05.23 r.
7.06.23 r.
6.09.23.r
4.10.23 r.
8.11.23 r.
6.12.23 r.
11. Informacja o wnioskach mieszkańców. 
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska przedstawiła odpowiedzi na następujące wnioski:
1) Udzielenie odpowiedzi w sprawie zakupu urządzeń do street workoutu.
2) Odpowiedź na uchwałę nr 37 – ZZM.
3) Pismo w sprawie budowy TBS przy ul. Kwiatowej.
4) Ustalenia dotyczące przebiegu trasy linii autobusu 674 w kontekście podwyżki cen biletów.
Informacje w sprawie złożonych wniosków, uchwał przedstawiła Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś:
1) Kontynuowano interwencję wspólnie z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w sprawie awarii oświetlenia przy ul. Wojciecha 40 oraz wzdłuż ekranów dźwiękochłonnych, a także naprawy uszkodzonych słupów przy ul. Pszczyńskiej. Teren tymczasowo podlegał pod wykonawcę przebudowy węzła. Wykonawca przyjął zgłoszenie i rozpoczął prace. Należało wymienić kable zasilające, stąd też cały proces naprawy wydłużył się w czasie. Końcem września 2022r. naprawiono dwie uszkodzone lampy, z kolei 28 lamp przy ekranach dźwiękochłonnych dopiero udało się uruchomić początkiem października. W w/w sprawie otrzymaliśmy w formie mailowej oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych bardzo dużo zgłoszeń od mieszkańców.
2) W odpowiedzi na działania Straży Miejskiej właściciel terenu przy ul. Ceramicznej zlikwidował dzikie wysypisko śmieci oraz zabezpieczył budynki.
3) Ponowny raz interweniowano w Zakładzie Zieleni Miejskiej w sprawie pilnej wycinki drzewa przy ul. Wojciecha. Suche konary oderwały się i spadły bezpośrednio na ścieżkę dla pieszych. Dokonano przycinki korony drzewa. Po oględzinach w terenie Zakład Zieleni Miejskiej wysłał kolejne pismo 
do Wydziału Kształtowania Środowiska o podjętej decyzji skrócenia korony drzewa do bezpiecznej wysokości.
4) Wysłano zapytanie do Wydziału Transportu w sprawie możliwości utworzenia przejścia dla pieszych przy ul. Radosnej według przygotowywanej nowej koncepcji. Wydział Transportu wysłał pismo do Komendy Miejskiej Policji w Katowicach z prośbą o wydanie opinii.
5) Wysłano prośbę do Zakładu Transportu Metropolitalnego o uzupełnienie rozkładu jazdy o brakujące numery autobusów na przystanku Giszowiec – Przyjazna. Brakujące rozkłady jazdy uzupełniono.
6) W sprawie modernizacji ogrodzenia w parku odbyło się kolejne spotkanie. Wykonawca został zobowiązany do zastosowania określonej technologii przy uzupełnieniu szczelin w murze starej części ogrodzenia. Nie wszystkie napisy udaje się usunąć poprzez użycie wody i środków chemicznych. Ustalono, że mur ogrodzenia będzie czyszczony metodą piaskowania. Dalsze prace będą realizowane po zaakceptowaniu przez konserwatora zabytków fragmentu ogrodzenia , które wykonawca przygotuje zgodnie z wytycznymi.
7) Radny Tomasz Czekański zgłosił wniosek dotyczący potrzeby załatania dziur na odcinku drogi przy ul. Ceramicznej oraz ul. Górniczego Stanu. Aktualnie w związku z naprawą wiaduktu przy ul. Mysłowickiej po w/w drodze prowadzony jest objazd. Wysłano prośbę do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach.
8) Radny Tomasz Czekański zgłosił problem braku dostępu do ciepłej wody w budynkach TBS przy ul. Pod Kasztanami nr 41-83. Braki ciepłej wody występują w godzinach wieczornych.
9) Otrzymaliśmy odpowiedź od Wiceprezydenta Pana Waldemara Bojaruna 
w sprawie przeprowadzenia remontu budynków przemysłowych tj. podstacji elektrycznych zlokalizowanych w dzielnicy. Obiekty zostały wpisane 
do wojewódzkiego rejestru zabytków. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przystąpi do odświeżenia zdewastowanej elewacji. Przeprowadzenie kompleksowego remontu zostało ujęto we wstępnym planie KZGM na 2023 r.
10) Otrzymaliśmy pismo Zakładu Transportu Metropolitalnego w sprawie utworzenia przystanku autobusowego przy ul. Pszczyńskiej, zmiany lokalizacji przystanku „Giszowiec Osiedla”. Odpowiedź na wniosek Wiceprzewodniczącej Zarządu Pani Joanny Król. Proponowana lokalizacja przystanku znajduje się na obszarze objętym inwestycją przebudowy węzła, która znajduje się w fazie końcowej realizacji. Nie jest możliwe wprowadzenie wnioskowanych zmian infrastrukturalnych.
11) Zakładu Transportu Metropolitalnego odpowiedział na wniosek Wiceprzewodniczącej Zarządu Pani Joanny Król w sprawie ustawienia elektronicznej tablicy informacyjnej na przystanku Giszowiec Górniczego Stanu i Giszowiec Osiedle. Aktualnie realizowany projekt „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II” nie zakłada montażu tablic na w/w przystankach.
12) Do uchwały nr 37 w sprawie usunięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu na terenie oddziału leśnego 248A/leśnictwa Giszowiec otrzymaliśmy z Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach odpowiedź. 12.10.2022r. Z udziałem leśniczego odbył się przegląd drzew pod kontem bezpieczeństwa w lesie przy ul. Adama. Do usunięcia wytypowano 5 drzew (obumarłych, przechylonych) oraz 13 drzew do pielęgnacji wzdłuż alejki spacerowej. Wykonanie prac zaplanowano na listopad br.
13) Otrzymano od mieszkańców oraz radnego Pana Tomasza Czekańskiego wniosek w spawie sygnalizacji świetlnej przy ul. Górniczego Stanu. Mieszkańcy oczekują wydłużenia czasu przejazdu dla wyjeżdżających z ul. Górniczego Stanu.
14) Wpłynął do wiadomości wniosek mieszkańca w sprawie uciążliwości związanej z budową osiedla mieszkaniowego przez Katowickie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w rejonie ulic Działkowej i Kwiatowej. Ulica zanieczyszczona, ciężki sprzęt blokuje pas jezdni.  
15) Zamontowano lustro drogowe na wysokości wyjazdu z ul. Miłej w ul. Kosmiczną.
16) Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zamontowała próg zwalniający w rejonie ul. Wojciecha nr 47.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska udzieliła głosu mieszkańcowi obecnemu na posiedzeniu, który zawnioskował o przestawienie lustra na ul. Mysłowickiej.
Radna RD nr 17 Pani Beata Walczyńska zawnioskowała o zajęcie się sprawą przystanków Osiedle Giszowiec i Górniczego Stanu. Na wskazanych przystankach brak oświetlenia, co porą wieczorną i nocną i w okresie zimowym jest niebezpieczne.
Dyskusja radnych.
Radny RD nr 17 Pan Tomasz Czekański poprosił o interwencję w sprawie ustawianych na miejscach parkingowych kontenerów przy ul. Sputników.
12. Komunikaty i wolne wnioski.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska przedstawiła następujące komunikaty:
1) Ewaluacja IX edycji Budżetu Obywatelskiego do 27.1122 r. drogą elektroniczną.
2) Informacja o konsultacjach dotyczących 22 zielonych przystanków w Katowicach. Termin: 15- 30.11.22 r.
3) Przekazanie informacji dotyczącej spotkania w sprawie Strategii Rozwoju Miasta.
4) Wysłanie pisma do Prezydenta Miasta w sprawie nieodpłatnego pozyskania części likwidowanych szybów kopalni ,,Wieczorek”,
5) Odpowiedź na pismo Policji dotyczące głównych problemów związanych 
z bezpieczeństwem Giszowca
6) Odpowiedź na pytanie p. Piskor, przewodniczącej Rady Dzielnicy nr 12 w sprawie zespołów działających w Radzie.
7) Zaproszenie Radnych w dniu 11.11.22 r. pod giszowiecki pomnik z okazji kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości w 1918 r.
8) Organizacja spotkania wigilijnego.
Komunikaty i wolne wnioski przedstawione przez Przewodniczącą Zarządu RDnr 17 Panią Marię Ryś:
1) W związku z wprowadzeniem oszczędności miasto aktualnie skraca czas oświetlenia ulicznego chodników. Oświetlenie będzie włączane 20 minut później, niż zazwyczaj i wyłączane 25 minut wcześniej.
2) W związku z realizacją projektów z Budżetu Obywatelskiego dotyczących modernizacji oświetlenia w parku oraz budowy miejsc postojowych przy ul. Radosnej w charakterze wnioskodawcy zostałam zaproszona na spotkanie do Wydziału Budynków i Dróg. Ze względu na niewystarczającą ilość środków finansowych w roku bieżącym wymienione zostaną wszystkie oprawy oświetleniowe w parku. Brak środków finansowych na montaż dodatkowych punktów świetlnych. Z powodu potrzeby przebudowy sieci podziemnej realizacja projektu budowy miejsc postojowych przy ul. Radosnej będzie prowadzona w trybie dwuletnim. W roku bieżącym zostanie przygotowana dokumentacja, w 2023 r. realizacja zadania.
3) Zakończono prace nad dokumentem pn. „Strategiczna mapa hałasu Katowice 2022”. Nowe ustalenia obowiązują od 01.07.2022r. Strategiczna mapa hałasu Katowice 2022 nie wykazała przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu drogowego w porze dnia i nocy w rejonie zabudowy chronionej akustycznie ulic: Kolistej, Wojciecha i Mysłowickiej w rejonie węzła DK , sąsiadujących z przedmiotowym węzłem drogi krajowej DK86 i tereny te nie zostały zakwalifikowane do terenów zagrożonych hałasem drogowym. W związku z powyższym nie będą podejmowane żadne czynności minimalizujące hałas.
Dyskusja radnych.
Głos zabrał Radny RD nr 17 Pan Grzegorz Augustyn przedstawiając sprawozdanie ze spotkań zespołu eksperckiego Rady Społecznej Komendanta MP w Katowicach, w których uczestniczył jako reprezentant naszej RD nr 17. Prośba o zgłaszanie problemów pojawiających się na osiedlu.
Radny Augustyn poinformował także, że w dniach 20 oraz 27 listopada br. odbędą się kolejne edycje akcji „Bier sąsiada...” (na koło oraz na lotanie). Prośba o pomoc w organizacji logistycznej wydarzenia.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska poprosiła radnych o opinię w sprawie spotkania wigilijnego 2022. Radni zadecydowali o organizacji spotkania, wyznaczono wstępny termin na 16.12.2022 r.
13. Zamknięcie posiedzenia.
Posiedzenie zostało zamknięte o 20.30.
                                                                                                                             Katarzyna Lebryk
                                                                                                                            Sekretarz Zarządu
                                                                                                                             RD 17 Giszowiec