katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A
Protokół
z XXVI posiedzenia Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec,
które odbyła się w siedzibie RD nr 17 w „Gawlikówce”
przy pl. Pod Lipami 1-3 w Katowicach-Giszowcu 
w dniu 14 września 2022 r.
 
Posiedzenie odbyło się  w trybie stacjonarnym w dniu 14 września 2022 r., z udziałem 10 Radnych, na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 14 kwietnia 2019 r. Obrady były prawomocne. Posiedzenie trwało od godz. 18:10 do godz. 20:45.
1. Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec Pani Urszula Machowska.
2. Wybór sekretarza posiedzenia.
Przewodnicząca Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec na sekretarza  XXVI posiedzenia zaproponowała Panią Katarzynę Lebryk. Wobec zgody kandydatki, braku innych zgłoszeń i uwag ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady Dzielnicy nr 17 poddała pod głosowanie wybór sekretarza posiedzenia. Wybór przyjęto jednogłośnie 10 głosami „za”. 
3. Przyjęcie protokołu z XXV posiedzenia RD nr 17.
Wszyscy Radni otrzymali e-mailowo w terminie wcześniejszym protokół z XXV posiedzenia z naniesionymi, zgłoszonymi przez radnych, poprawkami. 
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska poddała pod głosowanie protokół z XXV posiedzenia. 
Przebieg głosowania:
Głosy „za” – 10 osób
Głosy „przeciw” – 0 osób
Głosy „wstrzymuję się” – 0 osób
Protokół przyjęto jednogłośnie. 
4. Zmiany w porządku obrad.
Brak. Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska zasygnalizowała wątpliwości do punktu 9 w związku z nieobecnością kilku Radnych.
5.   Informacja o działaniach Przewodniczącej Rady Dzielnicy nr 17 w okresie między XXV i XXVI posiedzeniem.
1) 23.06.22 r. – udział / on-line / w XLIX sesji Rady Miasta Katowice.
2) 23.06.22 r. – organizacja i udział w spotkaniu z mieszkańcami Ukrainy przebywającymi na terenie Giszowca.
3) 26.06.22 r. – 30.06.22 r. – udział w Światowym Forum Miejskim w Katowicach – spotkania przy okrągłym stole np.  seniorów, kobiet, samorządów lokalnych i regionalnych, społeczeństwa obywatelskiego i organizacji oddolnych.
4) 30.06.22 r. – organizacja i udział w spotkaniu z mieszkańcami Ukrainy przebywającymi na terenie Giszowca.
5) 7.07.22 r. – organizacja i udział w spotkaniu z mieszkańcami Ukrainy przebywającymi na terenie Giszowca.
6) 12.07.22 r.  – udział w spotkaniu z przedstawicielami Zakładu Zieleni Miejskiej, projektantem nowego płotu wokół Parku Giszowieckiego, przedstawicielem wykonawcy, pracownikiem Katowickiej Agencji Wydawniczej, p. Marią Ryś – wnioskodawcą projektu wykonania płotu i przewodniczącą Zarządu RD nr 17 w sprawie aktualnych prac związanych z pracami i wskazaniem uchybień dotyczących wykonywanych prac.
7) 13.07.22 r. – udział w spotkaniu / on-line / Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
8) 13.07.22 r. – udział w spotkaniu z prof. Ewą Łętowską w ramach cyklu Tour de Konstytucja 2022.
9) 16.07.22 r. – spotkanie z radnym Rady Miasta Katowice p. Jarosławem Makowskim w sprawie pisma mieszkańca dotyczącego budowy nowego osiedla TBS przy ul. Działkowej.
10) 16.07.22 r. – udział w spotkaniu w ramach cyklu Tour de Konstytucja 2022.
11) 28.07.22 r. – udział / on-line / w L sesji Rady Miasta Katowice.
12) 4.08.22 - udział w spotkaniu z pracownikiem Biura Konserwatora Zabytków, z przedstawicielami Zakładu Zieleni Miejskiej, projektantem nowego płotu wokół Parku Giszowieckiego, przedstawicielem wykonawcy, pracownikiem Katowickiej Agencji Wydawniczej, p. Marią Ryś – wnioskodawcą projektu wykonania płotu i przewodniczącą Zarządu RD nr 17 w sprawie aktualnych prac związanych 
z bieżącymi pracami i wskazaniem uchybień dotyczących wykonywanych prac.
13) 5.08.22 r. – spotkanie, w terenie,  z radnym Rady Miasta Katowice p. Jarosławem Makowskim i radnym RD nr 17 p. Adamem Kulawikiem w sprawie remontu mieszkań przy ul. Kosmicznej.
14) 3.09.22 r. – udział w III Turnieju Piłki Nożnej dla Rad Dzielnic ,,Szpil na Fest”.
15) 9.09.22 r. – udział w rozpoczęciu roku harcerskiego przez XVI Szczep Harcerski Giszowiec.
16) 12.09.22 r. – udział w LI uroczystej sesji Rady Miasta Katowice. 
6.  Informacja o działaniach Przewodniczącej Zarządu Rady Dzielnicy nr 17 w okresie między XXV i XXVI posiedzeniem.
1) 23.06.22r. - udział w XLIX sesji Rady Miasta Katowice /on – line/
2) 30.06.22r, 07.07.2022r.– pomoc w organizacji i udział w spotkaniach dla obywateli Ukrainy mieszkających na terenie Giszowca
3) 31.07.2022r. - udział w warsztatach wikliniarskich w ramach Inicjatywy Lokalnej „Flanca – Rośniemy w siłę!”
4) 12.07.22 r.– udział w spotkaniu terenowym z przedstawicielami Zakładu Zieleni Miejskiej, projektantem oraz wykonawcą w sprawie modernizacji ogrodzenia w parku
5) 26.07.22r. - udział w wizji w terenie z przedstawicielami Zakładu Zieleni Miejskiej, Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
6) 04.08.22r. - udział w spotkaniu terenowym z konserwatorem zabytków oraz przedstawicielami Zakładu Zieleni Miejskiej, projektantem, wykonawcą w sprawie modernizacji ogrodzenia w parku
7) 25.08.22r. - udział w uroczystościach pogrzebowych byłego Prezydenta Miasta Katowice śp. Henryka Dziewiora
8) 27.08.22r. - udział w plenerze malarskim Grupy Janowskiej
9) 27.08.22r., 28.08.22r. - udział w wydarzeniu Lato pod Lipami, akcja książka za książkę
10) 03.09.22 r. – udział w 3 turnieju piłkarskim Rad Dzielnic w Katowicach pt. „Szpil na Fest”
11) 06.09.22 r. - udział w wydarzeniu „ Drugie urodziny Flancy”
12) 09.09.22r. - udział w uroczystym apelu XVI Szczepu Harcerskiego
Kontakt telefoniczny z jednostkami/organami UM/ wykonawcami w sprawie wniosków i uchwał.
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
Zakład Zieleni Miejskiej
Wydział Transportu
wykonawca przebudowy DK81/86
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Wydział Budynków i Dróg
Poczta Polska ul. Miła
7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia procedury opiniowania wniosków przez Radę Dzielnicy nr 17 Giszowiec składanych w ramach inicjatywy lokalnej. Przyjęcie uchwały.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska zauważyła, iż na obecnej sesji nie ma osób wchodzących w skład komisji, która pracowała nad projektem procedury opiniowania wniosków przez RD nr 17 Giszowiec. Radny p. Edward Haśnik wsparł prace komisji, od niego pochodzą, między innymi, kwestie technicznie projektu. 
Do wszystkich radnych został przesłany projekt dokumentu, wraz ze zgłoszonymi poprawkami.
Głos zabrał Radny Grzegorz Augustyn, sugerując, po zasięgnięciu opinii radcy prawnego Rady Miasta Katowice, by dokument ten udostępnić innym radom dzielnic jako projekt roboczy, na którym można się wzorować. 
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska odczytała projekt uchwały nr 43 RD nr 17 Giszowiec, w sprawie przyjęcia procedury opiniowania wniosków przez Radę Dzielnicy nr 17 Giszowiec składanych w ramach inicjatywy lokalnej:
Przebieg głosowania:
Głosy „za” – 7 osób
Głosy „przeciw” – 3 osób
Głosy „wstrzymuję się” – 0 osób
Uchwała została przyjęta większością głosów. Procedura wchodzi w życie z dniem 14.09.2022 r.
8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie powołania oraz określenia zakresu działania stałego zespołu Rady Dzielnicy nr 17 do spraw infrastruktury, transportu i kształtowania środowiska. Przyjęcie uchwały.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska, poprosiła o zabranie głosu przez radnych, którzy chcą wyrazić swoją opinię.
Głos zabrał radny p. Grzegorz Augustyn, wnioskodawca, wskazując, iż takie zespoły działają w innych radach dzielnic. Radny zachęcał do powołania takich zespołów.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska odczytała projekt uchwały nr 44 RD nr 17 Giszowiec, w sprawie powołania oraz określenia zakresu działania stałego zespołu Rady Dzielnicy nr 17 do spraw infrastruktury, transportu i kształtowania środowiska.
Przebieg głosowania:
Głosy „za” – 3 osoby
Głosy „przeciw” – 7 osób
Głosy „wstrzymuję się” – 0 osób
Uchwała nie została przyjęta.
9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie składu osobowego stałego zespołu Rady Dzielnicy nr 17 do spraw infrastruktury, transportu i kształtowania środowiska. Przyjęcie uchwały.
Punkt nieprocedowany w związku z brakiem przyjęcia uchwały nr 44 RD nr 17 Giszowiec w sprawie powołania oraz określenia zakresu działania stałego zespołu Rady Dzielnicy 
nr 17 do spraw infrastruktury, transportu i kształtowania środowiska.
10. Przedstawienie informacji o  III Turnieju Piłki Nożnej dla Rad Dzielnic ,,Szpil na Fest”.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska podziękowała radnym, którzy pomogli przy organizacji wydarzenia. Podziękowania zostały złożone także na ręce  radnych, którzy uczestniczyli w wydarzeniu jako zawodnicy drużyny piłkarskiej. 
W wydarzeniu wzięło udział 11 Rad Dzielnic. Dyskusja w sprawie stałego terminu wydarzenia.
Głos zabrał Wiceprzewodniczący RD nr 17 Pan Zbigniew Wójcik - organizator i wnioskodawca wydarzenia, przedstawiając obszerne sprawozdanie z III Turnieju Piłki Nożnej dla Rad Dzielnic ,,Szpil na Fest”.
Dyskusja Radnych w sprawie koniecznych zmian w regulaminie III Turnieju Piłki Nożnej dla Rad Dzielnic ,,Szpil na Fest” m.in. wyegzekwowanie zapisu regulaminu turnieju odnośnie uczestnictwa osób uprawiających sport wyczynowo (karencja 5 lat). Wskazano także na konieczność profesjonalnej opieki medycznej podczas imprezy.
11. Informacja o wnioskach mieszkańców. 
 Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska przedstawiła wnioski, które otrzymała od mieszkańców osiedla:
1. Pismo mieszkańca w sprawie wyposażenia Giszowieckiego Parku w nowe urządzenia sportowe. Propozycja radnych – projekt w ramach BO.
2. Wnioski Wiceprzewodniczącej Zarządu RD nr 17 p. Joanny Król:
dokonanie przeglądu ususzonych drzewek w Parku pod Lipami i wymianę tych, które uschły.
o interwencję w ZTM o postawienie tablicy multimedialnej informującej 
o odjeździe autobusów na ulicy Pszczyńskiej na przystankach Górniczego Stanu i Osiedle oraz Kościół ( był ale zlikwidowano go).
o doświetlenie przystanku przy ul. Pszczyńskiej Giszowiec Górniczego Stanu oraz drogi prowadzącej z przystanku na osiedle.
o montaż latarni, którą rozbił autobus na w/w przystanku
o dostosowanie ilości przystanków i ich rozmieszczenia na ulicy Pszczyńskiej. Przed remontem funkcjonowały dwa przystanki - Osiedle i Górniczego Stanu. Przystanek Osiedla był zlokalizowany w rejonie przejścia podziemnego. Obecnie po remoncie ( ale jeszcze nie odebranym) przystanek Osiedle w stronę Tychów znajduje się w innym miejscu, o wiele wyżej. Dojście do niego jest utrudnione. Powinien być zlokalizowany przy przejściu podziemnym ( tym przy wyjściu z Janiny lub przy Parku Trampolin). Obecnie wysiada się w połowie drogi i dojście na drugą stronę osiedla zajmuje 5 minut dłużej niż przed remontem.
Wiceprzewodnicząca Zarządu RD nr 17 p. Joanna Król, krótko odniosła się do wszystkich wniosków.
3. Wniosek mieszkańców przekazany przez radnego p. Tomasza Czekańskiego w sprawie problemów z dzikimi odpadami przy terenie dawnej cegielni. Ostatnie pismo w tej sprawie ze straży miejskiej zawiera informację, iż teren zostanie uprzątnięty w terminie do 30 września, nie jest zrozumiałe kolejne wyznaczanie tak odległych terminów na uprzątnięcie, dzika zwierzyna poszukując pożywienia, śmieci te dodatkowo rozrzuca i jest duży bałagan. Dyskusja Radnych.
4. Ponadto mieszkańcy proszą o informację na temat postępów spraw związanych z dzierżawą gruntu od nadleśnictwa pod parking. 
19:08 Na posiedzenie dołączył Radny Miasta Katowice Pan Dawid Durał.
Informacje w sprawie złożonych wniosków, uchwał przedstawione przez Przewodniczącą Zarządu RD nr 17 Panią Marię Ryś:
1. W sprawie doświetlenia drogi tymczasowej przy ul. Kolistej wysłano prośbę do wykonawcy przebudowy o zamontowanie przenośnej stacji transformatorowej.
2. Wysłano zapytanie w sprawie zamontowania tabliczki przy postumencie w Parku Giszowieckim. Otrzymano odpowiedź, że tabliczka zgodnie z deklaracją zostanie umieszczona w okresie jesiennym br.
3. Wysłano zapytanie do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w sprawie wycinki drzewa 
w pasie drogowym przy ul. Mysłowickiej. MZUiM otrzymał decyzję Marszałka Województwa Śląskiego zezwalającą na usunięcie drzewa. Przekazano do realizacji Zakładowi Zielni Miejskiej.
4. Zwrócono się z prośbą do wnioskodawcy p. Grzegorza Augustyna o zaznaczenie na Google Maps punktów oświetleniowych działających nieprawidłowo w dzielnicy Giszowiec.
5. Wysłano zapytanie do Zakładu Zielni Miejskiej w sprawie terminu montażu kosza przy ul. Mysłowickiej. Ostatecznie Miejski Zarząd Ulic i Mostów ustawił dwa kosze na śmieci na początku i końcu ciągu komunikacyjnego przy garażach.
6. W sprawie obumarłego drzewa przy ul. Wojciecha wysłano pismo do Zakładu Zieleni Miejskiej. Otrzymano odpowiedź, że przedmiotowe drzewo jest poddane obserwacji przez Nadleśnictwo Katowice oraz Zakład Zielni Miejskiej. Ponownie zwrócono się z prośbą 
o analizę stanu zdrowotnego drzewa. Ze względu na lokalizację drzewa przy ścieżce dla pieszych stanowi ono zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Zakład Zieleni Miejskiej wysłał prośbę do Wydziału Kształtowania Środowiska o usunięcie statusu pomnika przyrody z w/w drzewa.
7. W sprawie wydłużenia czasu pracy placówki pocztowej przy ul. Wojciecha wysłano zapytanie do kierownictwa Poczty Polskiej. Otrzymano odpowiedź, z której wynika, iż przy ul. Wojciecha funkcjonuje agencja pocztowa. Umowa wygasa z dniem 30 września 2022r. W przypadku pozyskania nowego partnera biznesowego przedstawiciele jednostki regionalnej Spółki podejmą negocjacje w zakresie ustalenia dłuższych godzin otwarcia placówki, niż obowiązujące w obecnej Agencji Pocztowej. Rozwój technologii i postępująca cyfryzacja społeczeństwa powoduje spadek zapotrzebowania na usługi tradycyjne i konieczność dostosowania sieci placówek do zmieniającego się otoczenia gospodarczego.
8. Na wniosek mieszkańców ul. Kosmicznej wysłano pismo do dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Otrzymano odpowiedź. Zakres robót budowlanych wykonywany w poszczególnych budynkach wynika z rzeczywistych potrzeb remontowych. Część robót wykonywana jest z konieczności przystosowania klatek schodowych do obowiązujących warunków technicznych wynikających z prawa budowlanego. W budynkach jednorodzinnych (dwu lokalowych) będą prowadzone roboty polegające na doprowadzeniu do nowo zamontowanej tablicy licznikowej kabla zasilającego i dalej doprowadzenia instalacji do kuchni elektrycznej. W budynkach w miarę potrzeb zostaną przebudowane schody zewnętrzne i wykonana wentylacja grawitacyjna. Zakres robót obejmuje oświetlenie zewnętrzne oraz montaż dzwonków. Oświetlenie piwnic wielorodzinnych obejmuje jedynie ganki piwniczne bez komórek lokatorskich. Najemcy budynków jednorodzinnych podpisali umowy dzierżawy na przyległy do budynków teren.
9. Otrzymano pismo od Wiceprezydenta Pana Bogumiła Sobuli w sprawie doczyszczenia obrzeży chodnikowych z trawy i mchu oraz udrożnienia wypustów deszczowych na terenie dzielnicy Giszowiec. Zadanie zostanie wykonane przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice w miarę posiadanych sił i środków. Interwencja wymaga analizy struktury własnościowo – prawnej danego terenu, celem przekazania jej do właściwego podmiotu.
10. Otrzymano z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów pismo o uszczegółowienie wniosku dotyczącego doczyszczenia chodników z trawy i mchu oraz udrożnienia wypustów deszczowych. Przesłane zdjęcia p. Grzegorza nie pozwalają na zidentyfikowanie problemu w terenie. Wysłano do p. Grzegorza Augustyna prośbę o uzupełnienie dla Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów informacji w w/w sprawie, podanie konkretnych lokalizacji z zaznaczeniem na mapie. Ostatecznie na wniosek p. Grzegorza odbyła się wizja w terenie z udziałem pracowników Zakładu Zieleni Miejskiej, Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Zainteresowany nie przybył na  spotkanie. Szczegóły ustalono z Przewodniczącą Zarządu. Wysłano do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów zdjęcia oraz lokalizację miejsc wymagających doczyszczenia chodników z trawy i mchu oraz udrożnienia wypustów deszczowych przy ul. Mysłowickiej.
11. Zwrócono się z prośbą do Prezydenta Miasta o sprawdzanie na jakim etapie znajduje się sprawa zgłoszona w marcu br. dotycząca pilnego remontu budynków przemysłowych, które na starym Giszowcu zasilały domy w energię elektryczną.
12.Mieszkańcy zgłosili pilną potrzebę naprawy furtki oraz urządzeń na placu zabaw w parku. Zakład Zieleni Miejskiej przyjął wniosek i dokonał napraw.
13. Wysłano zapytanie dotyczące montażu lustra drogowego przy wyjeździe z ul. Miłej w ul. Kosmiczną.
14. Interweniowano w sprawie przechylonego znaku drogowego przy ul. Górniczego Stanu. Wykonawca przebudowy węzła umocował znak do podłoża.
15. Na prośbę mieszkańca zwrócono się z prośbą o sprawdzenie ustawienia lustra drogowego usytuowanego na rogu cmentarza ul. Górniczego Stanu.
16. Wysłano prośbę o sprawdzenie niedostatecznego doświetlenia chodnika wzdłuż ekranów prowadzącego od przystanku przy ul. Pszczyńskiej w kierunku ul. Wojciecha 40. Jednocześnie zwrócono się z prośbą o naprawę uszkodzonych lamp przy ul. Pszczyńskiej, które uległy zniszczeniu na skutek kolizji autobusu komunikacji miejskiej.
17. Na wniosek p. Joanny Król wysłano prośbę do Zakładu Zielni Miejskiej w sprawie dokonania przeglądu i wymiany uschniętych drzewek w Parku Giszowieckim.
18. Wysłano wniosek do Prezydenta Miasta w sprawie funkcjonowania linii autobusowej nr 674. W przedmiotowej sprawie otrzymano odpowiedź z Zakład Transportu Metropolitalnego. Obecny wariant trasy linii 674 z obsługą Nowego Nikiszowca został zaakceptowany przez Urząd Miasta Katowice. Zakład Transportu Metropolitalnego przeprowadzi weryfikację funkcjonalności siatki połączeń. Od 16 lipca br. uruchomiono do obsługi linię M10.
19. Otrzymano odpowiedź z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów dotyczącej remontu zatoczki autobusowej przy ul. Batalionów Chłopskich ( sprawa z 2021r.) Z powodu braku środków finansowych naprawa nawierzchni zostanie wpisana do wstępnego planu robót drogowych na 2023 rok.
20. Wpłynął wniosek mieszkańca w sprawie inwestycji budowy osiedla Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w rejonie ulic Działkowej i Kwiatowej. Wysłano pismo do Prezydenta Miasta Katowice. Otrzymano odpowiedź. Obszar objęty inwestycją stanowi część zabytkowego osiedla Giszowiec. Wszelkie zamierzenia związane z realizacją nowej zabudowy wymagają pozwolenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inwestycja spełnia warunki konserwatorskie. Na obszarze brak planu zagospodarowania przestrzennego. Odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego zostały zaakceptowane przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w toku realizacji budowy. Prowadzona inwestycja to budowa nowych obiektów mieszkalnych, nie dotyczy istniejących budynków zabytkowych lub też odbudowy (rekonstrukcji).
21. Otrzymano odpowiedź w sprawie utworzenia dodatkowego przystanku autobusowego na żądanie przy ul. Pszczyńskiej pomiędzy przystankami „ Giszowiec Osiedle” i Giszowiec „ Górniczego Stanu”. Realizacja nie jest możliwa. Zakład Transportu Metropolitalnego nie zgłaszał wniosków na wcześniejszych etapach realizacji inwestycji, dotyczących zlokalizowania dodatkowych przystanków. Aktualnie lokalizacja dodatkowego przystanku wymagałaby przebudowy dopiero wykonanej nowej infrastruktury drogowej.
22. Otrzymano z Wydziału Transportu odpowiedź w sprawie zmiany oznakowania drogi rowerowej wzdłuż ul. Górniczego Stanu i ul. Ceramicznej. Wprowadzone oznakowanie byłoby niezgodne z obowiązującymi przepisami, według których szerokość ciągu pieszo – rowerowego powinna wynosić nie mniej niż 3,0 m. Obowiązujące przepisy dopuszczają ruch pieszych po drodze dla rowerów w sytuacji braku chodnika, zatem istniejące oznakowanie nie wyklucza możliwości poruszania się pieszych po rozpatrywanej drodze dla rowerów.
23. Otrzymano pismo od Wiceprezydenta Bogumiła Sobuli pismo w sprawie funkcjonowania linii nr 674. Przywrócenie linii 674 do stanu trasy z 2019 r. bez przejazdu przez Cmentarz Komunalny i Nowy Nikiszowiec pozbawi pasażerów już funkcjonującego połączenia. Docelowo Zakład Transportu Metropolitalnego przewiduje zmianę trasy i częstotliwość linii 930, która ma być linią dedykowaną do obsługi Nowego Nikiszowca. Nie przewiduje się zmiany tras linii autobusowych nr 30,109, 900.
24. Na wniosek mieszkańca zwrócono się do Straży Miejskiej o interwencję w sprawie zarośniętego znaku drogowego przy ul. Młodzieżowej. Straż Miejska skierowała wniosek do właściciela nieruchomości o bezzwłoczne przycięcie rozrośniętej zieleni ograniczającej widoczność oraz utrudniające przejście chodnikiem.
25. Ze względu na niewystarczający budżet na modernizację oświetlenia w Giszowieckim Parku zadanie zostanie wykonane w ograniczonym zakresie.
26. Zgłoszono Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej wniosek w sprawie potrzeby montażu progu zwalniającego przy ul. Wojciecha pod blokiem nr 47. Próg został już zakupiony i będzie w najbliższym czasie montowany.
27. Wpłynęło pismo p. Joanny Król dotyczące komunikacji miejskiej w rejonie przystanków przy ul. Pszczyńskiej.
28. W sprawie modernizacji ogrodzenia w parku interweniowano w Zakładzie Zieleni Miejskiej. Odbyły się spotkania w terenie zakończone podpisaniem protokołu. Wskazano zakres nieprawidłowości, które wykonawca został zobowiązany poprawić.
Wnioski mieszkańców przedstawione przez radnych RD nr 17 Giszowiec:
1) Radny p. Adam Kulawik przedstawił wniosek mieszkańca Giszowca. W związku z tym, iż do końca przyszłego roku ma być zlikwidowany szyb Giszowiec, na wzór dzielnicy Wesoła, można by wykorzystać koła wyciągowe jako pomnik, czy kopalnianą ozdobę naszej dzielnicy szyb Giszowiec. Do kogo się zgłosić w tej sprawie? Dyskusja radnych.
2) Radny p. Grzegorz Augustyn przedstawił następujące informacje dotyczące wniosków:
- Prace wzdłuż ul. Mysłowickiej – obrzeża chodnikowe. Prace trwają.
- Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa wycięła liczne dzikie krzewy, zarośla wzdłuż ul. Mysłowickiej oraz na ul. Młodzieżowej. Część wyznaczonych prac wykonana, prace trwają. Lokalizacje są wskazane.
- Wnioski dotyczące oświetlania w dzielnicy. Mamy już ponad 130 lamp nieświecących na naszym osiedlu, ze względów oszczędnościowych na chwilę obecną nie da się temu zaradzić. 
- Szybka interwencja na prośbę mieszkańców w sprawie oznakowań roboczych na ul. Pszczyńskiej. Szybki odzew inwestora, w ciągu 2 dni poprawiono oznaczenia. 
- Informacja od mieszkańców TBS’ów w sprawie złego oznakowania oświetlenia tymczasowego na rogu ul. Kosmicznej i Górniczego Stanu. Szybka interwencja, w ciągu 3 dni sprawa załatwiona.
- Złe oznakowanie na ul. Mysłowickiej przy sklepie Biedronka. Telefon w tej sprawie został wykonany, czekamy na interwencję.
    3)  Wiceprzewodnicząca Zarządu RD nr 17 p. Joanna Król poruszyła problem osoby                      bezdomnej,  mężczyzny, który od dłuższego czasu pojawia się na rynku, skwerze Gawlika oraz w okolicy kościoła św. Barbary.       
         Dyskusja radnych.
12. Komunikaty i wolne wnioski.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska przedstawiła komunikaty i wolne wnioski:
1) Rezerwa celowa. Poinformowano o zrealizowanych wydatkach.
2) Pismo mieszkańca Giszowca do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do wiadomości Rady Dzielnicy nr 17 w sprawie budowy nowego osiedla TBS.
3) Wybór 5 propozycji do projektu budżetu miasta na 2023 r. 
a) Modernizacja Giszowieckiego Parku.
b) Wymiana opraw oświetleniowych na terenie starego Giszowca na oprawy ledowe. 
c) Dofinansowanie imprezy kulturalnej Święto Giszowca. 
d) Remont chodników. 
e) Modernizacja kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 54 wraz z zapleczem. 
4) Pismo do Wydziału Transportu Radnego Grzegorza Augustyna, w którym kieruje prośbę o dodatkowe rozszerzenie zadań do propozycji budżetowych na 2023 rok dot. opracowania koncepcji projektowej infrastruktury pieszo-rowerowej, uwzględniającej połączenie ul. Ceramicznej z ul. Leśnego Potoku wraz z utworzeniem bezkolizyjnego skrzyżowania pieszo-rowerowego na odcinku budowanej trasy rowerowej (Velostrady).
5) Głosowanie w IX edycji  Budżetu Obywatelskiego od 10.09.22 r. do 23.09.22 r. Prośba do radnych o zachęcanie społeczności giszowieckiej do wzięcia udziału w głosowaniu.
6) Weekend seniora z kulturą - w dniach 1-2 października br. w ramach kolejnej edycji akcji „Weekend seniora z kulturą", zainicjowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, której celem jest zachęcenie seniorów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, miasto Katowice przygotowało szereg atrakcji dla katowickich seniorów, którzy będą mogli skorzystać  bezpłatnie z oferty miejskich instytucji kultury.
7) Zaproszenie do udziału w inicjatywie lokalnej ,,Łączy nas chleb” na Zadolu w dniach 16-17.09.22 r.
8) Zaproszenie do udziału w II turnieju Darta o puchar Rady Dzielnicy nr 11 Wełnowiec-Józefowiec, z honorowym patronatem Prezydenta Miasta Katowice. Termin: 17 września (sobota) o godzinie 10:00 w Miejskim Domu Kultury Koszutka filia Dąb. Turniej przygotowany został dla Mieszkańców Dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec i Miasta Katowice, Radnych Dzielnic oraz Radnych Miasta Katowice.
9) Propozycja ponownej organizacji spotkań dla mieszkańców Ukrainy przebywających na terenie Giszowca.
10) Rozdanie wśród radnych materiałów promocyjnych smyczy, długopisów oraz koszulek z logo RD nr 17 dla członków Rady.
 
20:15 Sesję opuścił Radny Rady Miasta Dawid Durał.
Przewodnicząca Zarządu p. Maria Ryś przedstawiła następujące komunikaty:
1) Fundacja Rzecz Społeczna zamierza przeprowadzić szkolenie dla członków rad osiedla. Wstępnie w dniach 22-23 października. Zwrócili się z prośbą o zastanawianie się jakie tematy mają szansę przyciągnąć uwagę zainteresowanych. Proponowane tematy: organizowanie społecznościowe, wystąpienia publiczne, działania kampanijne, budowanie grupy, równość płci, ochrona klimatu, ochrona praw człowieka, ochrona rodziny i dziecka.
2) Miejski Dom Kultury przekazał dla Rady Dzielnicy podziękowania za wsparcie wydarzenia Lato pod Lipami.
3) Wpłynął z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach plan działań priorytetowych dla dzielnicy Giszowiec w okresie 01 lipiec – 31 grudzień br.
Wiceprzewodniczący RD nr 17 p. Zbigniew Wójcik  poinformował o rozmowach z mieszkańcami w sprawie modernizacji boiska przy Szkole Podstawowej nr 54 - inwestycja na przyszły rok – informacja uzyskana przez Wiceprzewodniczącą Zarządu p. Marię Ryś. 
Radny p. Zbigniew przypomniał także, iż w grudniu odbędzie się II turniej piłki nożnej, między innymi dla drużyn policji,  straży pożarnej. 
Dyskusja radnych w sprawie głosowania na projekty lokalne i miejskie do BO.  
 
13. Zamknięcie posiedzenia.
Posiedzenie zakończono o godz. 20.45.
 
 
                                                                                                                                                                           Katarzyna Lebryk
                                                                                                                                                                           Sekretarz Zarządu
                                                                                                                                                                            RD 17 Giszowiec