katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A
Protokół
z XXV posiedzenia Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec,
które odbyła się w siedzibie RD nr 17 w „Gawlikówce”
przy pl. Pod Lipami 1-3 w Katowicach-Giszowcu 
w dniu 22 czerwca 2022 r.
 
 
Posiedzenie odbyło się  w trybie stacjonarnym w dniu 22 czerwca 2022 r., z udziałem 10 Radnych, na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 14 kwietnia 2019 r. Obrady były prawomocne. Posiedzenie trwało od godz. 18:04 do godz. 20:25.
 
1. Otwarcie posiedzenia.
 
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec Pani Urszula Machowska, która przywitała radnych oraz mieszkankę Giszowca. 
 
2. Wybór sekretarza posiedzenia.
 
Przewodnicząca Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec  z uwagi na nieobecność Sekretarza RD nr 17 Pani Katarzyny Lebryk, na sekretarza  XXV posiedzenia zaproponowała Joannę Król. Wobec zgody kandydatki, braku innych zgłoszeń i uwag ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady Dzielnicy nr 17 poddała pod głosowanie wybór sekretarza posiedzenia. Wybór przyjęto jednogłośnie 10 głosami „za”. 
 
3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji RD nr 17.
 
Wszyscy Radni otrzymali e-mailowo w terminie wcześniejszym protokół z sesji XXIV z naniesionymi, zgłoszonymi przez radnych, poprawkami. 
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska poddała pod głosowanie protokół z XXIV sesji. 
Przebieg głosowania:
Głosy „za” – 10 osób
Głosy „przeciw” – 0 osób
Głosy „wstrzymuję się” – 0 osób
 
Protokół przyjęto jednogłośnie. 
 
4. Zmiany w porządku obrad.
 
Brak.
 
5.   Informacja o działaniach Przewodniczącej Rady Dzielnicy nr 17 w okresie między XXIV sesją i XXV posiedzeniem.
 
a. 26.05.22 r. – udział w XLVIII sesji Rady Miasta Katowice / on-line /.
b. 26.05.22 r. – organizacja i udział w spotkaniu z mieszkańcami Ukrainy przebywającymi na terenie Giszowca.
c. 29.05.22 r. – udział w akcji ,, Od serca Ukrainie” i w koncercie solidarnościowym.
d. 31.05.22 r. – udział / on-line / w konferencji ,,Nawigacja po świecie seniora”.
e. 1.06.22 r. – pomoc w organizacji akcji ,,Bajtle w mundurach”.
f. 2.06.22 r. – organizacja i udział w spotkaniu z mieszkańcami Ukrainy przebywającymi na terenie Giszowca.
g. 4.06.22 r. – udział w VI ,,Dniu Sąsiada na Kolistej”.
h. 6.06.22 r. – Udział w spotkaniu ,,Rady Dzielnic - jaką rolę pełnią w mieście” zorganizowanym przez Fundację Batorego i stowarzyszenie BoMiasto.
i. 7.06.22 r. – udział w spotkaniu mieszkańców posesji przy ul. Mysłowickiej 25 z radnym Rady Miasta Katowice Dariuszem Łyczko w sprawie remontu drogi i utworzenia miejsc parkingowych.
j. 9.06.22 r. – udział w pikniku integracyjnym w ośrodku OREW-u z okazji 35-lecia działalności Ośrodka.
k. 12.06.22 r. – udział w spotkaniu ,,Piękno jest w Tobie” zorganizowanym w ramach inicjatywy lokalnej.
l. 13.06.22 r. – udział w otwarciu wystawy  prof. Izabeli Rudzkiej ,,Odbicia czasu w historii – malarski przekaz pejzażu tożsamości narodowej”. Jest to forma upamiętnienia 100-nej rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski. 
m. 19.06.22 r. – udział w wydarzeniach upamiętniających 100 –tną rocznicę przyłączenia części Górnego Śląska do Polski.
n. 21.06.22 r. – udział w warsztatach ,,Metropolia Idei”.
 
6.  Informacja o działaniach Przewodniczącej Zarządu Rady Dzielnicy nr 17 w okresie między XXIV sesją i XXV posiedzeniem.
 
a. 30.05.22r. - udział w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta w perspektywie do 2030r.
b. 26.05.22r., 02.06.22 r.– pomoc w organizacji i udział w spotkaniach dla obywateli Ukrainy mieszkających na terenie Giszowca
c. 01.06.2022r. - organizacja i udział w wydarzeniu dla dzieci pt. V Giszowiecki Dzień Dziecka - Bajtle w mundurach w Parku Giszowiec
d. 03.06.22 r.– udział w pikniku Miejskiego Przedszkola nr 91
e. 06.06.22r. - udział w szkoleniu dla radnych dzielnic organizowanym przez Fundację Batorego oraz stowarzyszenie BoMiasto 
f. 09.06.22r. - udział w pikniku integracyjnym w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy im. dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej 
g. 13.06.22r. - udział w wernisażu "Odbicia czasu historii - malarski przekaz pejzażu tożsamości narodowej" autorstwa prof. UAM dr hab. Izabeli Rudzkiej z Poznania. 
h. 14.06.22r. -udział w uroczystości nadania imienia Janusza Korczaka Miejskiemu Przedszkolu nr 64 w Katowicach 
i. 19.06.22 r. – udział w koncercie organizowanym w ramach obchodów stulecia przyłączenia części Górnego Śląska do Polski
 
Kontakt telefoniczny z jednostkami/organami UM/ wykonawcami w sprawie wniosków i uchwał.
- Miejski Zarząd Ulic i Mostów
- Zakład Zieleni Miejskiej
- wykonawca przebudowy DK81/86
- Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
- Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 
O godzinie 18.30 przybył na sesję Wiceprzewodniczący RD 17 Zbigniew Wójcik.
 
7. Propozycje do projektu budżetu miasta Katowice na rok 2022. Przyjęcie uchwały.
 
Głos zabrała Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska, poinformowała, o zgłoszonych propozycjach przez radnych do budżetu miasta. Odczytała wszystkie propozycje z prośbą o opinię radnych. Dyskutowano nad punktem 2, który odnosił się do odpowiedzi wiceprezydenta Sobuli na uchwałę RD nr 38. 
Dodatkowo radni ( Maria Ryś i Grzegorz Augustyn) dyskutowali na temat Giszowieckiego Parku i poczynionych tam prac i dalszych potrzebach. Radny Tomasz Czekański podjął temat okolicy probostwa, radny Grzegorz Augustyn ponowił temat połączenia rowerowego przez Bolinę, a radny Zbigniew Wójcik modernizacji kompleksu sportowego. Po wyczerpującej dyskusji Przewodnicząca odczytała projekt uchwały nr 42.
 
Propozycje do projektu budżetu miasta Katowice na 2023 r.
Dzielnica Giszowiec
 
1. Modernizacja Giszowieckiego Parku. 
Utworzenie alei spacerowych na wydeptanych ścieżkach z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Montaż nowych ławek, koszy. Pielęgnacja zieleni, rekultywacja trawników wraz z wprowadzeniem nowych nasadzeń w tym krzewów ozdobnych. Kontynuacja prac rozpoczętych z projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego. 
2. Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Batalionów Chłopskich.
Miejsce jest wysypane tłuczniem co utrudnia parkowanie, szczególnie w czasie opadów lub suszy. Trwają także prace przy wykonaniu fontanny solankowej, należy przyjąć, że spowoduje to zwiększony ruch samochodowy.
3. Wymiana opraw oświetleniowych na terenie starego Giszowca na oprawy ledowe.
Poprawa estetyki osiedla, jakości oświetlenia, oszczędność energii.
4. Naprawa uszkodzonej jezdni przy ul. Adama i ul. Górniczego Stanu wraz z remontem wyniesionych przejść dla pieszych  spowalniających ruch przy cmentarzu parafii św. Stanisława Kostki.
W związku z inwestycją drogową, przebudową  DK 86, zamknięciem przejazdu przy ul. Kolistej, stan techniczny dróg przebiegających przez Giszowiec uległ znacznemu pogorszeniu ze względu na zwiększony ruch samochodów. 
5. Dofinansowanie imprezy kulturalnej Święto Giszowca.
Przeznaczenie adekwatnej kwoty na organizację Święta Giszowca. Najważniejsze, wydarzenie naszej dzielnicy, które przy zapewnieniu ciekawego programu artystycznego przyciąga największą liczbę uczestników i stanowi doskonałą okazję do integracji lokalnej społeczności. W celu przygotowania imprezy na wysokim poziomie artystycznym niezbędne są w/w środki finansowe. Ważny aspekt to podtrzymanie tradycji oraz cykliczności odbywającego się w Parku Giszowieckim wydarzenia.
6. Remont chodników.
Remont chodników w następujących lokalizacjach:  ul. Działkowa, odcinek od skrzyżowania z ul. Przyjazną w kierunku ul. Pod Kasztanami, ul. Batalionów Chłopskich odcinek od Pl. Pod Lipami w kierunku Szkoły Podstawowej nr 54.              
W następnych latach proponuje się  przeprowadzić analizę stanu chodników na pozostałych  ulicach Giszowca i przystąpić do kolejnego etapu niezbędnych prac remontowych. Chodniki na wyżej wymienionych ulicach są bardzo zniszczone. Stara, pełna dziur i zagłębień nawierzchnia winna zostać zastąpiona estetyczną kostką. W miejscach, gdzie jest możliwość, należy obniżyć krawężniki przy przejściach dla pieszych. Cel inwestycji to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa. Osoby starsze, czy rodzice z małymi dziećmi, będą mogli wygodniej i bezpieczniej poruszać się po dzielnicy. 
7. Położenie nawierzchni bitumicznej na drodze dojazdowej wraz z utworzeniem pasa bezpieczeństwa dla pieszych do ośrodka sportowo -rekreacyjnego „ Janina” zlokalizowanego przy ulicy Pszczyńskiej w Katowicach – Giszowcu.  
Istniejąca droga gruntowa, nieutwardzona ma charakter tymczasowy, nie spełnia warunków technicznych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania. Nawierzchnia drogi stanowi barierę architektoniczną dla osób z niepełnosprawnością, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. Korzystanie z drogi przez osoby piesze oraz rowerzystów w okresie wiosny i zimy oraz w czasie dni deszczowych jest uciążliwe i znacznie ogranicza rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej. Ośrodek przy stawie Janina to istotne miejsce spotkań dla mieszkańców Giszowca, a także ościennych dzielnic w szczególności Janowa, Nikiszowca, Murcek, Ochojca, Ligoty, Piotrowic. Z pobliskiego stawu korzysta Koło Wędkarskie PZW. W pobliżu ośrodka odbywają się imprezy sportowe, które skupiają sporą liczbę osób z środowisk rowerowych oraz biegowych. City Trail to jedno z większych wydarzeń biegowych organizowanych w w/w rejonie. Położenie nawierzchni bitumicznej wraz z utworzeniem pasa bezpieczeństwa dla pieszych ułatwi dojazd, a także dojście do ośrodka oraz terenów rekreacyjno – sportowych. Przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, zlikwiduje bariery architektoniczne, poprawi estetykę osiedla. 
8. Uzupełnienie elementów małej architektury na terenie dzielnicy.
W wielu miejscach przy chodnikach w dzielnicy brakuje koszy oraz ławek.  Usytuowane nowe ławki mieszkańcy wykorzystają w codziennej rekreacji. Kosze na śmieci oraz psie odchody pomogą w utrzymaniu porządku. Realizacja zadania pomoże w organizacji przestrzeni i pozytywnie wpłynie na komfort mieszkańców. 
9. Opracowanie dokumentacji projektowej infrastruktury pieszo-rowerowej uwzględniającej połączenie ul. Ceramicznej z ul. Leśnego Potoku wraz z utworzeniem bezkolizyjnego skrzyżowania pieszo-rowerowego na odcinku budowanej trasy rowerowej (Velostrady).
10. Modernizacja kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 54 wraz z zapleczem.
W budżecie na 2022 r. zabezpieczono na remont boisk kwotę 600 tys. zł. Przy zakresie prac, który należałoby wykonać środków może zabraknąć. Na miejscu starych boisk, powinien powstać kompleks boisk z szatniami, prysznicami, toaletami oraz oświetleniem. Wszystkie przedpołudniowe zajęcia dla dzieci, zawody i turnieje będzie można organizować na bardzo dobrej nawierzchni i wysokim poziomie sportowym.
 
Przebieg głosowania:
Głosy „za” – 11 osób
Głosy „przeciw” – 0 osób
Głosy „wstrzymuję się” – 0 osób
 
Uchwała nr 42 została przyjęta jednogłośnie. 
 
8. Informacja o wnioskach mieszkańców. 
 
Wnioski przekazane przez Panią  Joannę Król.
1. Dwie rożne osoby poprosiły o pismo z prośbą o powrót autobusu 674 na starą trasę. W chwili obecnej na Giszowiec podroż to wycieczka krajoznawcza. To, że jest 672 nie jest argumentem, gdyż ten autobus nie zajeżdża na centrum Giszowca, a osoby 
z Mysłowickiej czy Kosmicznej mają z przystanków z Pszczyńskiej daleko. Ten sam temat jest podjęty na stronie Facebook i jest dużo komentarzy. Głos zabrała Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska informując o tematach mieszkańców. Poprosiła o wypowiedź mieszkankę osiedla w sprawie autobusu 674. Pani Ksymena Szymczuk – Zawada przedstawiła uzasadnienie do pisma w sprawie petycji powrotu autobusu 674 na dawną trasę sprzed przebudowy węzła Giszowiec  DK89/DK81. Po wystąpieniu mieszkanki nastąpiła dyskusja radnych. Wniosek w tej sprawie został także zgłoszony do innych radnych oraz przez portal Facebook.  
2. Drugi temat to pismo do KSM o ograniczenie prędkości lub próg zwalniający na ulicy Wojciecha pod blokiem nr 47. Po remoncie nawierzchni i poszerzeniu drugi auta jeżdżą tamtędy znacznie szybciej, co zagraża bezpośrednio mieszkańcom.
 
9. Komunikaty i wolne wnioski.
 
Głos zabrała Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska, przedstawiając następujące komunikaty i wolne wnioski:
 
a. Informacja o paszporcie seniora oraz programie Letniej Akademii Seniora.
b. Wysłano pismo do Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy w sprawie poparcia starań o zwiększenie liczby patroli policji we wszystkich dzielnicach miasta. Odczytano odpowiedź Sekretarza Miasta Macieja Stachury dotyczącą starań miasta 
w przedmiotowej sprawie.
c. Poinformowano o projekcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16.
d. Przekazano informację o możliwości udziału w warsztatach obsługi komputerów Miejskiej Bibliotece Publicznej, filia nr 15 przy ul. Przyjaznej 7A  przez osoby 60+.
e. Kontynuowane są spotkania z mieszkańcami Ukrainy w każdy czwartek od godz. 17.30 do 19.00 w domu katechetycznym Kościoła pod wezwaniem św. Barbary.
f. Poinformowano o realizacji wydatków w ramach rezerwy celowej.
g. Zostanie przesłany projekt procedury opiniowania wniosków składanych w ramach inicjatywy lokalnej. Przewiduje się jej przyjęcie na posiedzeniu we wrześniu.
h. Przekazano nowe legitymacje w związku ze zmianą nazwy Rady i wydłużeniem kadencji.
i. Przekazano informację o Światowym Forum Miejskim, które odbędzie się w Katowicach w dniach 26.06 – 30.06.22 r.
j. Wniosek przekazany na ostatniej sesji w sprawie otwarcia poczty przy ul. Wojciecha – godziny otwarcia są ustalane przez Pocztę Polską.
 
 Głos zabrała Pani Maria Ryś – Przewodnicząca Zarządu
 
Informacje w sprawie złożonych wniosków, uchwał.
 
a. W sprawie uchwały nr 36 dotyczącej położenia nawierzchni bitumicznej na drodze dojazdowej wraz z utworzeniem pasa bezpieczeństwa dla pieszych do ośrodka sportowo – rekreacyjnego „ Janina” przy ul. Pszczyńskiej otrzymano odpowiedź, iż ewentualna realizacja wniosku może nastąpić dopiero po zakończeniu przebudowy węzła DK – 81 i DK – 86. Zgłoszone zadanie zostanie ujęte w planach remontowych Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach. Realizacja nastąpi w przypadku zabezpieczenia środków finansowych w budżecie jednostki.
b. W sprawie uchwały nr 38 dotyczącej budowy miejsc postojowych przy ul. Górniczego Stany otrzymano odpowiedź, iż miasto rozpoczęło procedurę pozyskania gruntu od Nadleśnictwa Katowice. Po pozytywnym zakończeniu zaistnieje możliwość realizacji zgłoszonego zadania.
c. W sprawie uchwały nr 39 dotyczącej dodatkowego przystanku autobusowego w rejonie Kolonii Wysockiego poinformowano, że Wydział Transportu opracował plan sytuacyjny dotyczący lokalizacji przystanku autobusowego na żądanie na jezdni ul. Szopienickiej. Przekazano do opiniowania Radzie Dzielnicy nr 16 Janów – Nikiszowiec.
d. Zwrócono się do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów o załatanie dziur na drodze przy ul. Adama – doraźnie naprawiono, załatano dziury.
e. Zwrócono się do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w sprawie z 2021r. dotyczącej remontu zatoczki autobusowej przy ul. Batalionów Chłopskich. Wniosek p. Tomasza Czekańskiego.
f. W sprawie utworzenia dodatkowego przystanku autobusowego na żądanie przy ul. Pszczyńskiej pomiędzy przystankami „ Giszowiec Osiedle” i Giszowiec „ Górniczego Stanu” posłano pismo do Prezydenta Miasta Katowice.
g. Wysłano pismo do wykonawcy przebudowy DK 81 i DK 86 o wykonanie oświetlenia przy tymczasowym przejściu dla pieszych zlokalizowanym przy ul. Kolistej, od stacji benzynowej w kierunku zabudowań Polskiej Grupy Farmaceutycznej. Dotyczy wniosku p. Grzegorza Augustyna z ostatniej sesji. Otrzymaliśmy odpowiedź, iż wykonanie oświetlenia nie jest możliwe z powodu skomplikowanego i w większości nieznanego przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego oraz braku możliwości zasilania na tym terenie.
h. Wysłano pismo do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w sprawie potrzeby uzupełnienia oświetlenia na terenie dzielnicy Giszowiec. Dotyczy wniosku p. Grzegorza Augustyna z ostatniej sesji. Otrzymano pismo z prośbą do wnioskodawcy o przesłanie mapek poglądowych terenu (np. z aplikacji Google Maps) z zaznaczeniem punktów działających nieprawidłowo.
i. Na wniosek p. Tomasza Czekańskiego wysłano do Straży Miejskiej prośbę o interwencję w sprawie dzikiego wysypiska śmieci przy ul. Górniczego Stanu. Straż Miejska poinformowała, iż wystąpiła do właściciela terenu z wnioskiem o uporządkowanie w terminie do 15 lipca 2022r.
j. W sprawie uporządkowania terenu wraz z wycinką samosiejek i krzewów wzdłuż ogrodzenia i przejścia łączącego ul. Młodzieżową z kompleksem budynków przy ul. Radosnej 35, 35a, 35b kontaktowano się z kierownikiem Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Teren uprzątnięto.
k. W projekcie modernizacji oświetlenia w Parku Giszowiec zaplanowano 45 wymian opraw świetlnych oraz montaż 9 dodatkowych lamp.
l. Wysłano pismo do Prezydenta Miasta Katowice w sprawie oczyszczenia oberży chodnikowych z zarastającej trawy i mchu wzdłuż pieszych ciągów komunikacyjnych i tras rowerowych wraz z udrożnieniem kratek burzowych oraz ściekowych w dzielnicy Giszowiec. Dotyczy wniosku p. Grzegorza Augustyna z ostatniej sesji.
m. Wpłynął wniosek mieszkańców oraz p. Joanny Król z prośbą o powrót autobusu nr 674 na starą trasę sprzed przebudowy węzła.
n. Otrzymaliśmy wniosek od p. Joanny Król dotyczący wystosowania pisma do KSM o ograniczenie prędkości lub próg zwalniający na ul. Wojciecha pod blokiem nr 47.
 
Komunikaty i wolne wnioski
 
1. Nieruchomość przy ulicy Pszczyńskiej 20 wyznaczona po raz drugi na sprzedaż w przetargu nieograniczonym. Cena wywoławcza 1.600 000 zł. Rozstrzygnięcie przetargu 12 września 2022r.
2. 30 czerwca ostatecznie mija termin, gdzie właściciele budynków zobowiązani są zgłosić źródło ciepła.
3. Informacja na temat braku wykonania doświetlenia przejścia w rejonie przebudowy węzła. Dyskutowano o terminie zakończenia budowy i uruchomieniu wyremontowanego przejścia.
4. Poinformowano o działalności Rady Pożytku Publicznego i zadaniach, jakie ostatnio miała.
5. Dyskusja na temat pomysłu utworzenia zespołów zadaniowych w RD17 tym komisji do spraw infrastruktury, środowiska i transportu.
6. Poinformowano o działalności Rady Społecznej przy policji.
7. Podjęto tematy związane z przestępczością na osiedlu, w tym o kradzieżach katalizatorów. 
8. Informacja o wykonaniu logo na rollup.
 
 
10. Zamknięcie posiedzenia.
 
Godzina 20.25
 
Joanna Król
Wiceprzewodnicząca Zarządu
RD 17 Giszowiec