katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A
Protokół
z XXIV sesji Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec,
która odbyła się w siedzibie RD nr 17 w „Gawlikówce”
przy pl. Pod Lipami 1-3 w Katowicach-Giszowcu 
w dniu 25 maja 2022 r.
Sesja odbyła się w trybie stacjonarnym w dniu 25 maja 2022 r., z udziałem 10 Radnych, na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 14 kwietnia 2019 r. Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godz. 18:04 do godz. 19:26.
 
1. Otwarcie sesji.
 
Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec Pani Urszula Machowska, która przywitała radnych. 
 
2. Wybór sekretarza sesji.
 
Przewodnicząca Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec  z uwagi na nieobecność Sekretarza RD nr 17 Pani Katarzyny Lebryk, na sekretarza  XXIV  sesji zaproponowała Joannę Król. Wobec zgody kandydatki, braku innych zgłoszeń i uwag ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady Dzielnicy nr 17 poddała pod głosowanie wybór sekretarza sesji. Wybór przyjęto jednogłośnie 10 głosami „za”. 
 
3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji RD nr 17.
 
Wszyscy Radni otrzymali e-mailowo w terminie wcześniejszym protokół z sesji XXIII z naniesionymi, zgłoszonymi przez radnych, poprawkami. Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska poddała pod głosowanie protokół z XXIII sesji. 
Przebieg głosowania:
Głosy „za” – 10 osób
Głosy „przeciw” – 0 osób
Głosy „wstrzymuję się” – 0 osób
Protokół przyjęto jednogłośnie. 
 
4. Zmiany w porządku obrad.
 
Brak.
 
5.    Informacja o działaniach Przewodniczącej Rady Dzielnicy nr 17 w okresie między XXIII i XXIV sesją.
 
1) 24.04.22 r. - udział w otwarciu nowego sezonu w ogrodzie społecznym ,,Flanca”.
2) 28.04.22 r. - udział w XLVII sesji Rady Miasta Katowice / on-line /.
3) 28.04.22 r. - organizacja i udział w spotkaniu z obywatelami Ukrainy mieszkającymi na terenie Giszowca.
4) 5.05.22 r. - organizacja udział w spotkaniu z obywatelami Ukrainy mieszkającymi na terenie Giszowca.
5) 7.05.22 r. - udział w koncercie w podziękowaniu za pomoc Ukrainie.
6) 9.05.22 r. - udział w spotkaniu Zarządu Dzielnicy nr 17.
7) 12.05.22 r. - organizacja i udział w spotkaniu z obywatelami Ukrainy mieszkającymi na terenie Giszowca.
8) 19.05.22 r. - organizacja i udział w spotkaniu z obywatelami Ukrainy mieszkającymi na terenie Giszowca.
 
6.  Informacja o działaniach Przewodniczącej Zarządu Rady Dzielnicy nr 17 w okresie między XXIII i XXIV sesją.
 
1) 24.04.22r. - udział w pracach przy ogrodzie społecznym Flanca
2) 09.05.22 r. - udział w spotkaniu Zarządu Dzielnicy nr 17 Giszowiec, w sprawie organizacji pleneru malarskiego, zaproszono do wspólnej dyskusji p. Elżbietę Mrozek, p. Urszulę Machowską, p. Zbigniewa Wójcika.
3) 03.05.22r. - udział w uroczystym złożeniu kwiatów pod pomnikiem przy placu Pod Lipami w Katowicach - Giszowcu 
4) 05.05.22 r., 12.05.22r., 19.05.22r. – udział w spotkaniach dla obywateli Ukrainy mieszkających na terenie Giszowca.
5) 07.05.22 r. – udział w koncercie w podziękowaniu za pomoc Ukrainie na zaproszenie Prezydenta Miasta Katowice
6) 14.05.22r. - udział w sprzątaniu lasu przy ul. Mysłowickiej organizowanej przez XVI Szczep Harcerski
Kontakt telefoniczny z jednostkami/organami UM/ wykonawcami w sprawie wniosków i uchwał.
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zakład Zieleni Miejskiej 
wykonawca przebudowy DK81/86
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
O godzinie 18.10 przybył na sesję Radny Rady Miasta Katowice Dawid Durał.
 
7. Powołanie zespołu doraźnego Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec do opracowania procedury opiniowania wniosków złożonych w ramach inicjatywy lokalnej. Przyjęcie uchwały.
 
Głos zabrała Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska, poinformowała, iż poprosiła 3 radnych do udziału w tym zespole. Zaproszeni radni to: Beata Walczyńska, Tomasz Czekański oraz Grzegorz Grociak. Wobec zgody kandydatów do prac w zespole, Przewodnicząca RD 17 poddała pod głosowanie wybór. Pani Walczyńska została przewodniczącą zespołu, Pan Czekański zastępcą, a Pan Grociak członkiem zespołu. 
Przebieg głosowania:
Głosy „za” – 10 osób
Głosy „przeciw” – 0 osób
Głosy „wstrzymuję się” – 0 osób
Uchwała nr 40 została przyjęta jednogłośnie. 
 
8. Przedstawienie projektu Regulaminu Pracy Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec. Przyjęcie uchwały.
 
Głos zabrała Przewodnicząca  RD nr 17 Pani Urszula Machowska. Przedstawiła zakres prac jaki został wykonany w kwestii napisania regulaminu. Poprosiła o zabranie głosu przewodniczącą zespołu ds. regulaminu RD 17, Panią Joannę Król. Pani Król poinformowała o przesłanym projekcie na maila i braku uwag ze strony radnych. Jedna poprawka jaka wpłynęła został przeczytana. Pani Przewodnicząca RD 17 poddała pod głosowanie przyjęcie poprawki oraz  przyjęcie powyższego regulaminu. 
Przebieg głosowania za przyjęciem poprawki nr 1:
Głosy „za” – 10 osób
Głosy „przeciw” – 0 osób
Głosy „wstrzymuję się” – 0 osób
       
Radni RD nr 17 przyjęli poprawkę nr 1 do regulaminu RD 17.
Przewodnicząca RD 17 odczytała projekt uchwały nr 41.
Przebieg głosowania za uchwały nr 41:
Głosy „za” – 10 osób
Głosy „przeciw” – 0 osób
Głosy „wstrzymuję się” – 0 osób
Uchwała nr 41 została przyjęta jednogłośnie.
Od tego momentu zgodnie z przyjętym regulaminem słowo „sesja” zastępuje się słowem „posiedzenie”.
 
9. Propozycje do projektu budżetu miasta Katowice na rok 2023.
 
Głos zabrała Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska, przedstawiła prośbę 
o zastanowienie się nad wnioskami do budżetu miasta, które można zgłosić podczas posiedzenia lub do dnia  9 czerwca na maila. 
Pani Maria Ryś zawnioskowała o dalsze prace remontowe 
w Giszowieckim Parku, dofinansowanie Święta Giszowca, remont chodników przy ul. Działkowej oraz ul. Kwiatowej,  Pan Dmitryszyn o ławeczki w różnych miejscach Giszowca, a Pan Czekański o parking w rejonie ul. Batalionów Chłopskich. Dyskusja Radnych.
 
10. Informacja o wnioskach mieszkańców. 
 
Głos zabrała Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś, przedstawiła informacje 
o sprawach mieszkańców zgłaszanych na poprzednich sesjach i otrzymanych odpowiedziach.
1) W sprawie uchwały nr 37 dotyczącej usunięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu na terenie oddziału leśnego nr 248 A Leśnictwa Giszowiec otrzymaliśmy odpowiedź od Wiceprezydenta Pana Mariusza Skiby. Teren pozostaje w zarządzie Nadleśnictwa Katowice, nie leży w kompetencji Prezydenta Miasta Katowice. Zarząd zwrócił się z prośbą o ponowne przeanalizowanie stanu prawnego działki leśnej. Zgodnie z posiadaną wiedzą teren został przekazany na podstawie umowy w użytkowanie Zakładowi Zielni Miejskiej w Katowicach na cele wypoczynku ludności. 
2) Zwrócono się do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów o załatanie dziur na drodze przy ul. Kosmicznej oraz Górniczego Stanu – doraźnie naprawiono, załatano dziury. 
3) W związku z wnioskiem dotyczącym likwidacji oznakowania B-1 na ul. Młodzieżowej, Wydział Transportu przesłał, w celu wydania opinii, do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów projekt zmiany organizacji ruchu. Projekt pozytywnie zaopiniowano i powierzono wykonanie Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów. 
4) W sprawie utworzenia dodatkowego przystanku autobusowego przy ul. Pszczyńskiej pomiędzy przystankami „ Giszowiec Osiedle” i Giszowiec „ Górniczego Stanu” otrzymano odpowiedź z ZTM. W ramach aktualnie trwającej przebudowy nie zaplanowano uruchomienia dodatkowych przystanków. ZTM zaopiniowało pozytywnie zasadność uruchomienia przystanku w w/w lokalizacji. ZTM sprawę przekazał do Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice. Wydział Transportu udzielił pisemnie odpowiedzi, iż w fazie końcowej inwestycji finansowanej ze środków unijnych nie jest możliwe wprowadzenie zmian infrastrukturalnych. Wysłano prośbę o uruchomienie przystanku na żądanie. 
5) Zakład Zielni Miejskiej pisemnie wyraził zgodę na umiejscowienie jednego kosza na śmieci przy ul. Mysłowickiej: teren wzdłuż garaży za piekarnią Tradycyjna. Otrzymaliśmy zapewnienie, że kosz będzie regularnie opróżniany. 
6) Mieszkanka zwróciła się z prośbą o sprawdzenie możliwości utworzenia tymczasowego wyjazdu z ul. Kolistej. Zaproponowała utwardzenie przejazdu przez ogródki działkowe za blokiem nr 33. Wykonawca przebudowy wprowadził czasową organizację ruchu, z założenia potrwa do 20 czerwca i do tego czasu będzie tylko możliwość korzystania z wyznaczonych objazdów. 
7) Wpłynęło pismo Radnego Dzielnicy nr 8 Osiedla Witosa wystosowane do Prezydenta Miasta Katowice w sprawie rozważenia zwiększenia częstotliwości patroli Policji we wszystkich dzielnicach w godz. 18:00- 2:00. Zasugerowano wysłanie pisma z naszej Rady Dzielnicy. 
8) W sprawie uporządkowania terenu wraz z wycinką samosiejek i krzewów wzdłuż ogrodzenia i przejścia łączącego ul. Młodzieżową z kompleksem budynków przy ul. Radosnej 35, 35a, 35b skontaktowano się z kierownikiem Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - czekamy na decyzję, którą podejmą po przeprowadzonej wizji lokalnej.
9) Mieszkaniec zgłosił awarię lampy na rynku Plac Pod Lipami – oświetlenie naprawiono. 
10) Wpłynął wniosek mieszkańca dotyczący działalności punktu pocztowego przy ul. Wojciecha. Mieszkaniec ma zastrzeżenia do zbyt krótkich godzin otwarcia punktu. 
11) Mieszkaniec za pośrednictwem Facebooka poinformował o jeżdżeniu ciężkiego sprzętu po drodze osiedlowej przy ul. Mysłowickiej 1b, 1c, 1d. Sprzęt porusza się bez sygnałów dźwiękowych oraz bez zabezpieczenia gąsienic. 
12) Mieszkanka w trakcie dyżuru 11.05.22r. zawnioskowała o dopuszczenie ruchu pieszych przy ścieżce rowerowej ul. Górniczego Stanu oraz Ceramiczna. Należy umożliwić poprzez zmianę znaków przemieszczanie się pieszych. 
13) Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa umieściła na wysokości apteki Vitalis znak drogowy A7 – ustąp pierwszeństwa przejazdu. 
14) Interweniowano w sprawie uszkodzonego lustra usytuowanego na rogu cmentarza przy ul. Górniczego Stanu. Lustro naprawiono. 
15) Interweniowano ponownie w sprawie wniosku mieszkańcu ul. Działkowej, którzy zwrócili się z prośbą o regularne czyszczenie ulic przez firmę budującą mieszkania wielorodzinne przy ul. Działkowej oraz o nie parkowanie samochodów pracowników firmy na przejściu dla pieszych. 
16) Wpłynęła informacja o uszkodzeniu rozdzielni elektrycznej, z której zasilane jest oświetlenie przejścia podziemnego T5b (na wysokości Jump World). Została on zniszczona i rozkradziona. W związku z tym niemożliwe było z początkiem maja oświetlenia przejścia podziemnego. 
 
11. Komunikaty i wolne wnioski.
 
Głos zabrała Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska, przedstawiając następujące komunikaty i wolne wnioski:
1. Przekazywanie Biuletynu Informacyjnego Miasta Katowice.
2. Organizacja spotkań dla obywateli Ukrainy. Przekazano podziękowania dla proboszcza Grzegorza Glenca z kościoła pod wezwaniem św. Barbary za udostępnianie pomieszczenia 
3. Konsultacje w sprawie strategii rozwoju miasta – 25.05.22 r. Udział wziął wiceprzewodniczący Rady p. Zbigniew Wójcik i p. Grzegorz Augustyn.
4. Poinformowano o treści pisma Przewodniczącego Rady Miasta Macieja Biskupskiego w sprawie sposobu przeprowadzania sesji w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz przypomnienia terminu składania propozycji do projektu budżetu miasta na rok 2023.
5. Przekazano informację ze spotkania z Radą Seniorów.
6. Trwa nabór wniosków składanych w ramach Zielonego Budżetu.
7. Poruszono sprawę odpowiedzi na przekazywane informacje oraz nieobecności na dyżurach.
8. Przeczytano pismo otrzymane z Rady Dzielnicy nr 8 na temat poprawy stanu bezpieczeństwa w całym mieście. Zaproponowano jego wysłanie do Prezydenta Miasta w nieco zmienionej formie.
9. Przypomniano o terminie sesji, która odbędzie się 22.06.22 r. 
Wnioski:
1. Otrzymano odpowiedź na uchwałę nr 37 z dnia 20.04.22 r. w sprawie usunięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu na terenie oddziału leśnego 248A Leśnictwo Giszowiec pozostaje w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Lasy Państwowe, w związku z tym nie leży to w kompetencjach Prezydenta Miasta Katowice. Odpowiedź przeczytała p. M. Ryś.
2. Skierowano pismo do Sekretarza Miasta Katowice p. Macieja Stachury w sprawie sposobu przechowywania i korzystania z darów przekazanych dla mieszkańców Ukrainy na terenie kortów przy ul. Szopienickiej 70. Sprawa została przekazana do właściwego Wiceprezydenta.
Głos zabrała Pani Maria Ryś – Przewodnicząca Zarządu
Komunikaty i wolne wnioski 
1) Nieruchomość przy ulicy Pszczyńskiej 20 wyznaczona na sprzedaż w przetargu nieograniczonym. Cena wywoławcza 2.000 000 zł. Przetarg 16 maj 2022r. 
2) Ruszył Budżet Zielony wnioski można składać do 15 czerwca. 
3) Do 30 czerwca ostatecznie właściciele budynków zobowiązani są zgłosić źródło ciepła. 
19.21
Na sesję przyszli radni Zbigniew Wójcik i Grzegorz Augustyn po skończonym spotkaniu w sprawie strategii rozwoju miasta.
4) Wpłynęły 3 wnioski w dniu sesji od Pana Grzegorza Augustyna:
a) Nr 32 - dot. uzupełnienia oświetlenia na terenie Giszowca,
b) Nr 33 - dot. umiejscowienia dodatkowego oświetlenia przy tymczasowym przejściu przy ul. Kolistej,
c) Nr 34 - dot. doczyszczenia obrzeży chodnikowych z zarastającej trawy i mchu wzdłuż pieszych ciągów komunikacyjnych i tras rowerowych wraz z udrożnieniem kratek burzowych oraz ściekowych.
Pani Joanna Król złożyła wniosek o ponowne przejrzenie drzewostanu młodych buków posadzonych w Giszowieckim Parku, gdyż cześć z nich uschła.
 
12. Zamknięcie sesji.
 
Godzina 19.26
 
 
 

Joanna Król

Wiceprzewodnicząca Zarządu
RD 17 Giszowiec