katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A
Protokół
z XXIII sesji Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec,
która odbyła się w siedzibie RD nr 17 w „Gawlikówce”
przy pl. Pod Lipami 1-3 w Katowicach-Giszowcu 
w dniu 20 kwietnia 2022 r.
 
 
Sesja odbyła się w trybie stacjonarnym w dniu 20 kwietnia 2022 r., z udziałem 13 Radnych, na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 14 kwietnia 2019 r. Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godz. 18:04 do godz. 20:21.
 
1. Otwarcie sesji.
 
Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec Pani Urszula Machowska, która przywitała Przewodniczącą RD nr 16 Panią Ewę Skórok oraz uczestniczących w sesji mieszkańców. 
 
2. Wybór sekretarza sesji.
 
Przewodnicząca Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec zaproponowała  na sekretarza XXIII  sesji Sekretarza RD nr 17 Panią Katarzynę Lebryk. Wobec zgody kandydatki, braku innych zgłoszeń i uwag ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady Dzielnicy nr 17 poddała pod głosowanie wybór sekretarza sesji. Wybór przyjęto jednogłośnie 12 głosami „za”. Protokół zostanie sporządzony przez Panią Katarzynę Lebryk. W czasie głosowania jeden z radnych był nieobecny w sali.
 
3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji RD nr 17.
 
Wszyscy Radni otrzymali e-mailowo w terminie wcześniejszym protokół z sesji XXII z naniesionymi, zgłoszonymi przez radnych, poprawkami. 
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska poddała pod głosowanie protokół z XXII sesji. 
Przebieg głosowania:
Głosy „za” – 12 osób
Głosy „przeciw” – 0 osób
Głos „wstrzymuję się” – 1 osoba
Protokół przyjęto większością głosów. 
 
4. Zmiany w porządku obrad.
 
Głos zabrała Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś proponując dodatkowy punkt 10 a, który dotyczyłby utworzenia dodatkowego przystanku autobusowego w rejonie Kolonii Wysockiego.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska poddała pod głosowanie rozszerzenie porządku obrad o punkt 10 a.
Przebieg głosowania:
Głosy „za” – 13 osób
Głosy „przeciw” – 0 osób
Głos „wstrzymuję się” – 0 osób
Rozszerzenie porządku obrad o punkt 10 a, przyjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.
 
5.    Informacja o działaniach Przewodniczącej Rady Dzielnicy nr 17 w okresie między XXII i XXIII sesją.
 
1) 10.02.22 r. – udział w spotkaniu z Pierwszym Wiceprezydentem Miasta Katowice Bogumiłem Sobulą w sprawie problemów mieszkańców TBS-ów na ul. Pod Kasztanami.
2) 15.02.22 r. – udział w spotkaniu Zarządu Dzielnicy nr 17.
3) 24.02 22 r. – udział w spotkaniu konsultacyjnym w sprawie infrastruktury rowerowej.
4) 3.03.22 r. – udział / on –line / w XLIV sesji Rady Miasta Katowice.
5) 7.03.22 r. – udział w spotkaniu z przedstawicielem Wydziału Transportu w sprawie możliwości wykonania parkingu przy ul. Radosnej.
6) 7.03.22 r. – udział w spotkaniu seniorów – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów ZZG w Polsce, wspólnie z p. Marią Ryś i p. Kazimierzem Dmitryszynem.
7) 10.03.22 r. – udział w spotkaniu z grupą seniorów Klub Seniora Staszic, wspólnie z p. Marią Ryś i p. Kazimierzem Dmitryszynem.
8) 24.03.22 r. – udział w spotkaniu z przedstawicielami ,,Rybaczówki” w ośrodku ,,Barbara-Janina” w sprawie wykonania drogi dojazdowej.
9) 30.04.22 r. – spotkanie w Świetlicy Środowiskowej św. Barbary.
10) 31.03.22 r. - udział / on –line / w XLV sesji Rady Miasta Katowice.
11) 7.04.22 r. – udział w Przedstawieniu Wielkanocnym przygotowanym przez pracowników i podopiecznych OREW-u.
12) 12.04.22 r. – udział w spotkaniu Rady Seniorów z udziałem Wiceprezydenta Miasta p. Jerzego Wożniaka i pełnomocnika Prezydenta Miasta Katowice p. Heleny Hrapkiewicz.
13) 13.04.22 r. - udział / on –line / w XLVI sesji Rady Miasta Katowice.
14) 13.04.22 r. -  udział w spotkaniu na temat zmian w organizacji ruchu w związku z przebudową układu drogowego w Giszowcu.
15) Udział w akcji ,,Katowice dla Ukrainy”, ,,Giszowiec dla Ukrainy”.
 
6.  Informacja o działaniach Przewodniczącej Zarządu Rady Dzielnicy nr 17 w okresie między XXII i XXIII sesją.
 
1) 10.02.22 r. – udział w spotkaniu z Pierwszym Wiceprezydentem Miasta Katowice Bogumiłem Sobulą w sprawie wniosków mieszkańców TBS-ów zamieszkałych przy ul. Pod Kasztanami.
2) 15.02.22 r. – udział w spotkaniu Zarządu Dzielnicy nr 17 Giszowiec.
3) 24.02 22 r. – udział w spotkaniu konsultacyjnym w sprawie zagadnienia dotyczącego projektu w zakresie infrastruktury rowerowej pn.: „Katowicka Infrastruktura Rowerowa” - Połączenie dzielnicy Giszowiec z obszarem Katowickiego Parku Leśnego”.
4) 04.03.22r. - wizja w terenie wspólnie z p. Grzegorzem Augustynem oraz pracownikami Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w sprawie przeniesienia słupa oświetleniowego przy ul. Wojciecha.
5) 7.03.22 r. – udział w spotkaniu z przedstawicielem Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w sprawie koncepcji wykonania parkingu przy ul. Radosnej.
6) 7.03.22 r. – udział w spotkaniu seniorów – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów ZZG w Polsce, wspólnie z p. Urszulą Machowską i p. Kazimierzem Dmitryszynem.
7) 10.03.22 r. – udział w spotkaniu z grupą seniorów Klub Seniora Staszic, wspólnie z p. Urszulą Machowską i p. Kazimierzem Dmitryszynem.
8) 18.03.22r. - wizja w terenie z pracownikiem Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów dotycząca sprawdzenia stanu technicznego budynków przemysłowych przy ul. Barbórki, ul. Działkowej oraz ul. Przyjemnej.
9) 24.03.22 r. – udział w spotkaniu z przedstawicielami ,,Rybaczówki” w ośrodku ,,Barbara-Janina” w sprawie wykonania drogi dojazdowej.
10) 7.04.22 r. – udział w Przedstawieniu Wielkanocnym  „Wiosna już, a Wielkanoc tuż, tuż” przygotowanym przez pracowników i podopiecznych OREW-u.
11) 13.04.22 r. - udział w spotkaniu z przedstawicielami spółki Katowickie Inwestycje S.A., wykonawcy – firmy NDI oraz Urzędu Miasta na temat zmian w zakresie nowo otwartych przejazdów oraz rozpoczynającego się kolejnego etapu inwestycji, m.in. czasowego wyłączenia z ruchu fragmentu ulicy Kolistej. 
12) Udział w akcji ,,Katowice dla Ukrainy”, ,,Giszowiec dla Ukrainy”.
Kontakt telefoniczny z jednostkami/organami UM w sprawie wniosków i uchwał.
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Zakład Zieleni Miejskiej 
wykonawca przebudowy DK81/86
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Wydział Transportu
Wydział Kształtowania Środowiska
Katowicki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Nadleśnictwo Katowice 
 
7. Przedstawienie pisma Wiceprezydenta Miasta Katowice Mariusza Skiby w sprawie wyrażenia opinii przez Radę Dzielnicy nr 17 Giszowiec dotyczącej projektu uchwały w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Katowice. Przyjęcie uchwały.
 
Głos zabrała Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska, poinformowała, iż poprosiła Prezydenta Miasta Katowice o przedłużenie terminu przesłania opinii, który był ustalony na dzień 15 kwietnia 2022 r. Prezydent przychylił się do prośby. 
Do wszystkich radnych został przesłany projekt uchwały. Przewodnicząca RD nr 17 odczytała projekt uchwały nr 35 Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska poddała pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Katowice.
Przebieg głosowania:
Głosy „za” – 0 osób
Głosy „przeciw” – 3 osoby
Głosy „wstrzymuję się” – 10 osób
Radni RD nr 17 negatywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Katowice.
 
8. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców w sprawie położenia nawierzchni bitumicznej na drodze dojazdowej wraz z utworzeniem pasa bezpieczeństwa dla pieszych do ośrodka sportowo -rekreacyjnego „Janina” przy ul. Pszczyńskiej. Przyjęcie uchwały.
 
Głos zabrała Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś odczytując wniosek mieszkańców wraz z uzasadnieniem. Dyskusja Radnych.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska odczytała projekt uchwały nr 36 Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec w sprawie położenia nawierzchni bitumicznej na drodze dojazdowej wraz z utworzeniem pasa bezpieczeństwa dla pieszych do ośrodka sportowo - rekreacyjnego „Janina” przy ul. Pszczyńskiej.
Przebieg głosowania:
Głosy „za” – 11 osób
Głosy „przeciw” – 0 osób
Głosy „wstrzymuję się” – 2 osoby
Radni RD nr 17 przyjęli projekt uchwały nr 36 większością głosów. 
 
9. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców w sprawie usunięcia drzew zagrażających  bezpieczeństwu na terenie oddziału leśnego 248A/leśnictwa Giszowiec. Przyjęcie uchwały.
 
Głos zabrała Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś, przedstawiła wniosek mieszkańców oraz odczytane zostało uzasadnienie dotyczące przechylonych, niebezpiecznych drzew, gałęzi. Mieszkańcy obawiają się o bezpieczeństwo swojego mienia. Dyskusja Radnych.
18:43 do sesji dołączył Radny Miasta Katowice Dawid Durał, który został przywitany przez Przewodniczącą RD nr 17.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska odczytała projekt uchwały nr 37 Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec w sprawie usunięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu na terenie oddziału leśnego 248A/leśnictwa Giszowiec. Przyjęcie uchwały.
Przebieg głosowania:
Głosy „za” – 12 osób
Głosy „przeciw” – 0 osób
Głosy „wstrzymuję się” – 1 osoba
Radni RD nr 17 przyjęli projekt uchwały nr 37 większością głosów. 
 
10. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców w sprawie budowy miejsc postojowych przy ul. Górniczego Stanu. Przyjęcie uchwały.
 
Głos zabrała Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś, przedstawiła wniosek mieszkańców poparty podpisami 77 osób. Przewodnicząca Zarządu odczytała uzasadnienie. 
W czasie spotkania z Wiceprezydentem Katowic pojawił się pomysł miejsc postojowych przy ul. Górniczego Stanu. 
Radny Tomasz Czekański jako autor wniosku zabrał głos i przedstawił zasadne argumenty, poprosił o zaopiniowanie pozytywne złożonego wniosku.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska odczytała projekt uchwały nr 38 Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec w sprawie budowy miejsc postojowych przy ul. Górniczego Stanu.
Przebieg głosowania:
Głosy „za” – 13 osób
Głosy „przeciw” – 0 osób
Głosy „wstrzymuję się” – 0 osób
Radni RD nr 17 przyjęli projekt uchwały nr 38 jednogłośnie. 
 
10a. Rozpatrzenie prośby Rady Dzielnicy nr 16 Nikiszowiec-Janów w  sprawie utworzenia dodatkowego przystanku autobusowego w rejonie Kolonii Wysockiego. Przyjęcie uchwały.
 
 
Głos zabrała Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska i odczytała pismo Przewodniczącego Zarządu RD nr 16 w sprawie dodatkowego przystanku. Przewodnicząca poinformowała, iż wszyscy Radni w dniu wczorajszym otrzymali odczytane pismo wraz z załącznikami, w celu zapoznania się.
Przewodnicząca RD nr 17 poprosiła o zabranie głosu przez obecną na sesji Przewodniczącą Rady Dzielnicy nr 16 Panią Ewę Skórok. Pani Ewa Skórok dokładnie przedstawiła zaistniały problem, omówiła zrealizowane poczynania.  
Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś odczytała uzasadnienie do poparcia chwały 45 Rady Dzielnicy nr 16 Janów-Nikiszowiec. Uzasadnienie zostało napisane z punktu widzenia mieszkańca Giszowca. 
Wiceprzewodniczący RD nr 17 Pan Zbigniew Wójcik zaproponował zapis „przystanek na żądanie”. Dyskusja Radnych.
Głos w sprawie zabrał Radny Pan Grzegorz Augustyn, omówił swoje prace wykonane w tej sprawie.  Problem został zgłoszony do radnego przez mieszkańców Starej Korei. Radny rozmawiał w tej sprawie z zespołem Powiatowej Rady Pożytku Publicznego. Problem został także przedstawiony Wiceprezydentowi Miasta Katowice. Radny poruszy także ten temat  na jutrzejszym spotkaniu z Komendantem Miejskim Policji.
Dyskusja Radnych.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska odczytała projekt uchwały nr 39 Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec w sprawie utworzenia dodatkowego przystanku autobusowego 
w rejonie Kolonii Wysockiego.
Przebieg głosowania:
Głosy „za” – 13 osób
Głosy „przeciw” – 0 osób
Głosy „wstrzymuję się” – 0 osób
Radni RD nr 17 przyjęli uchwałę nr 39 Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec jednogłośnie. 
 
11. Informacje o wnioskach mieszkańców.
 
Głos zabrała Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska, przedstawiając następujące wnioski mieszkańców:
1) Na wniosek mieszkanki wystosowano pismo do Sekretarza Miasta Katowice p. Macieja Stachury dotyczące sytuacji mieszkańców Ukrainy przebywających na terenie Giszowca – możliwości utworzenia punktów odbioru żywności i art. higienicznych na terenie Giszowca.
2) Wystosowano pismo do zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu p. Grażyny Burek w sprawie nauki języka polskiego dla dorosłych mieszkańców Ukrainy.
3) Pismo mieszkanki Giszowca w sprawie problemów z parkowaniem przy ul. Kosmicznej 26-49. Odczytanie pisma.
Dyskusja Radnych, parking miejski, ogólnodostępny. 
Głos w sprawie zabrał Radny Tomasz Czekański informując o przeprojektowaniu miejsc parkingowych przy TBS’ach, dzięki czemu, tych miejsc jest o kilka więcej, jednak nie rozwiązało to problemu.
Radny Grzegorz Augustyn zaproponował ustawienie znaku B36 wraz z tabliczką informacyjną ‘nie dotyczy mieszkańców’. Dyskusja Radnych, znak nie rozwiąże problemu.
Głos w sprawie problemów z parkowaniem zabrała Przewodnicząca Rady Dzielnicy nr 16 Pani Ewa Skórok przedstawiając problem z parkingiem oraz ruchem drogowym jaki występuje na rynku w Nikiszowcu. Postawienie ‘różnych’ znaków nie przyniosło pożądanego efektu.
Głos zabrała Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś, przedstawiając następujące informacje dotyczące złożonych wniosków:
1) W sprawie uchwały nr 32 dotyczącej remontu chodnika pomiędzy budynkiem przy ul. Wojciecha 40 a dojściem do przystanku autobusowego Giszowiec Górniczego Stanu otrzymaliśmy odpowiedź od Wiceprezydenta Miasta Katowice p. Bogumiła Sobuli. Przedmiotowe zadanie zostanie ujęte we wstępnym planie remontowym Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach na rok 2023.
2) W sprawie uchwały nr 33 dotyczącej montażu luster drogowych przy skrzyżowaniu ul. Górniczego Stanu, Barbórki i Sosnowej, na wysokości wyjazdu z ul. Kosmicznej nr 53 oraz 54, wyjazdu z ul. Miłej w ul. Kosmiczną otrzymaliśmy odpowiedź od Wiceprezydenta Miasta Katowice p. Bogumiła Sobuli. Zostały podjęte czynności celem ustawienia lustra na skrzyżowaniu ulic Barbórki – Górniczego Stanu – Sosnowej oraz na wyjeździe z ulicy Miłej na ulicę Kosmiczną. Jednocześnie poinformowano, iż wyjazd z ulicy Kosmicznej nr 53 i 54 nie stanowi skrzyżowania dróg publicznych, lecz zjazd z drogi publicznej – w takim przypadku, montaż lustra należy do zarządcy zjazdu (tj. Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej sp. z o.o.). Aktualnie zamontowano lustro na wysokości wyjazdu z ulicy Barbórki. 
3) Usunięto awarię oświetlenia przy ul. Sputników oraz ul. Górniczego Stanu. 
4) Przychodnia przy ul. Przyjaznej zamontowała lustro drogowe na wysokości wyjazdu z posesji.
5) Przeniesiono tabliczkę z posesji prywatnej na teren należący do miasta, skrzyżowanie Gościnna – Młodzieżowa.
6) W wyniku wspólnego działanie z radnym Panem Kazimierzem Dmitryszynem uprzątnięto teren zielony przy pasie drogowym wzdłuż ulicy Mysłowickiej od stacji BP w kierunku lecznicy dla zwierząt.
7) Interweniowano w sprawie dewastacji budynku przy ul. Pod Kasztanami 33, 34, 34 a. Otrzymaliśmy pismo informujące o sfinalizowaniu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Nabywcę wyłoniono w wyniku przetargu nieograniczonego.
8) Wysłano pismo do Zakładu Zieleni Miejskiej w sprawie wycinki samosiejek i krzewów rosnących wzdłuż ogrodzenia przy ul. Młodzieżowej- wniosek p. Grzegorza Augustyna. Otrzymaliśmy odpowiedź, teren stanowi własność lub współwłasność osób fizycznych, brak kompetencji zakładu do podejmowanych działań na tym obszarze.
9) W sprawie uporządkowania terenu wraz z wycinką samosiejek i krzewów wzdłuż ogrodzenia i przejścia łączącego ul. Młodzieżową z kompleksem budynków przy ul. Radosnej 35, 35a, 35b. Otrzymaliśmy odpowiedź, iż teren stanowi własność lub współwłasność osób fizycznych, brak kompetencji zakładu do podejmowania działań w tym rejonie. 8. Wysłano do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów pismo w sprawie likwidacji znaku B1 przy ul. Młodzieżowej 18 – wniosek Pana Grzegorza Augustyna.
10) W sprawie wniosku Pana Grzegorza Augustyna dot. zmiany lokalizacji słupa oświetleniowego ulokowanego na działce nr 999/55 w trakcie wizji w terenie wspólnie określono nowe miejsce. Otrzymaliśmy informację, że przeniesienie słupa jest możliwe. MZUM wykona prace po wygospodarowaniu środków w budżecie. 
11) W sprawie wniosku Pana Grzegorza Augustyna dot. ulokowania dodatkowych słupów oświetleniowych w Giszowieckim Parku przy bramach i furtkach czekamy na projekt oświetlenia, które planuje się wykonać w ramach inwestycji z Budżetu Obywatelskiego. 
12) W sprawie wniosku Pana Grzegorza Augustyna dot. doświetlenia przejścia i drogi technicznej, dojazdowej, ulokowanej od bocznej bramy Giszowieckiego Parku a budynkami MDK filia nr 2 „Szopienice-Giszowiec” wpłynęło odpowiedź od Dyrektora Miejskiego Domu Kultury Szopienice- Giszowiec. Lampy w tej części posesji są wyłączone ze względu na wysokie koszty eksploatacyjne jakie ponosi Instytucja w zakresie opłat za korzystanie z energii elektrycznej. Omawiany ciąg komunikacyjny stanowi dojście do wewnętrznego parkingu i ewentualnie stanowi skrót do przejścia przez park. Główny ciąg prowadzi od bramy głównej przy pl. Pod Lipami i jest zawsze doświetlony. 
13) W sprawie wniosku Pani Joanny Król dotyczącego wprowadzenia oznakowania przy ulicy Wojciecha na wysokości apteki Vitalis otrzymano pismo od Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów potwierdzające, że teren znajduje się we władaniu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ponownie skierowano w w/w sprawie pismo do Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
14) W sprawie usunięcia drzewa przy ul. Mysłowickiej naprzeciw warsztatu samochodowego. Drzewo musi przejść całą procedurę i w celu jego usunięcia wymagana jest zgoda Urzędu Marszałkowskiego. MZUiM czeka na decyzję, to może potrwać ok 2- 3 miesięcy. W czasie oczekiwania drzewo będzie kontrolowane pod względem bezpieczeństwa. 
15) Interweniowano w sprawie wniosku mieszkańca ul. Działkowej, którzy zwrócili się z prośbą o czyszczenie ulic przez firmę budującą mieszkania wielorodzinne przy ul. Działkowej. Otrzymaliśmy do wiadomości pismo od wykonawcy robót.
16) W sprawie remontu jedni ul. Adama oraz ul. Górniczego Stanu wpłynęła informacja, że doraźnie będą prowadzone prace likwidujące dziury. Ze względu na trwającą przebudowę węzła i objazdy brak możliwości kompleksowej naprawy ulicy. 
17) Zgłoszono problemy z parkowaniem samochodów przy ul. Kosmicznej 26 do 49. Pojawiło się stwierdzenie, iż Kosmiczna również zasługuje na szlabany wjazdowe jak TBS. Mieszkanka we wniosku podkreśliła, iż rozwiązanie z parkowaniem na osiedlu przy ul. Pod Kasztanami być może zdało egzamin z rozwiązaniem problemów parkowania w środku TBS, natomiast utrudniło parkowanie wzdłuż ulicy Kosmicznej.
18) Mieszkańcy ul. Działkowej zgłosili problemy z parkowaniem przy w/w ulicy. Podkreślali, iż uciążliwości z zatłoczoną ulicą nasiliły się po wprowadzonych rozwiązaniach z parkowaniem na osiedlu Pod Kasztanami. 
19) Wpłynął wniosek 295 mieszkańców w sprawie położenia nawierzchni bitumicznej na drodze dojazdowej wraz z utworzeniem pasa bezpieczeństwa dla pieszych do ośrodka sportowo – rekreacyjnego „ Janina”. W sprawie tego wniosku przygotowano projekt uchwały, przyjęty na dzisiejszej sesji / uchwała nr 36 /.
20) Interweniowano w sprawie zaśmieconego terenu przy ul. Batalionów Chłopskich. Otrzymaliśmy odpowiedź ze Straży Miejskiej o skierowaniu do zarządców nakazów uporządkowania w/w rejonu. Sytuacja uległa poprawie. 
21) Wyjaśniono sprawę własności Placu przy u. Batalionów Chłopskich. Teren stanowi własność miasta Katowice. W odpowiedzi na wnioski budżetowe błędnie wpisano, że w/w plac nie stanowi zasobu Miasta Katowice. Wniosek zostanie ujęty w propozycjach do budżetu na 2023r. 
22) Mieszkanka zgłosiła bardzo zły stan techniczny budynków przemysłowych przy ulicy Barbórki, Przyjemnej, Działkowej. Budynki wymagają remontu, zagrażają bezpieczeństwu. Zwrócono się na piśmie do Prezydenta Miasta o pilne rozwiązanie problemu.
23) Interwencja u wykonawcy przebudowy węzła w sprawie niewłaściwego rozmieszczenia zabezpieczeń przejścia tymczasowego przy ul. Kolistej. Problem na bieżąco rozwiązywano.
24) Zapytanie mieszkanki w sprawie zmiany sposobu ogrzewania lokali przy ulicy Kosmicznej od nr 2 do 8. KZGM udzielił odpowiedzi. Budynki w w/w lokalizacji Miasto Katowice zamierza sprzedać, nie planuje prac związanych z uciepłowieniem.
25) Zarząd Transportu Metropolitalnego udzielił odpowiedzi na wysłane pismo w sprawie biletomatów. Montaż możliwy po pokryciu kosztów przez Miasto Katowice. Cena 1 automatu biletowego wynosi ponad 126 tys., serwis miesięczny na poziomie 850zł. 
Od 1 kwietnia wznowiono sprzedaż biletów u kierowcy. W Giszowcu funkcjonują trzy punkty sprzedaży FH Basia ul. Wojciecha 1, PSS Społem Katowice ul. Wojciecha 23 oraz Poczta Polska ul. Miła 3b.
26) Wysłano pismo do ZZM w sprawie montażu niskiego ogrodzenia wokół postumentu w Parku Giszowieckim. 
27)Wysłano pismo do ZZM w sprawie zamontowania 3 sztuk koszy na śmieci przy pasie zieleni wzdłuż ulicy Mysłowickiej. 
28) Wysłano pismo do ZTM w sprawie utworzenia dodatkowego przystanku autobusowego przy ulicy Pszczyńskiej w rejonie przejścia podziemnego przy Jump World.
29) Przyjęto wniosek mieszkańców w sprawie remontu chodnika ul. Działkowa oraz ul. Kwiatowa. 
30) Przyjęto wniosek mieszkańców w sprawie drzew zagrażających bezpieczeństwu w lasku pomiędzy ul. Adama a ul. Sosnową. W sprawie tego wniosku przygotowano projekt uchwały, przyjęty na dzisiejszej sesji / uchwała nr 37 /.
31) Wpłynął wniosek mieszkańców podpisany przez 77 osób w sprawie budowy miejsc postojowych przy ulicy Góniczego Stanu. W sprawie tego wniosku przygotowano projekt uchwały, przyjęty na dzisiejszej sesji / uchwała nr 38 /.
Głos zabrał Radny Tomasz Czekański zgłaszając wniosek od mieszkańców w sprawie dziur w drodze na ul. Kosmicznej 19 oraz na ul. Górniczego Stanu.
 
12. Komunikaty i wolne wnioski.
 
Głos zabrała Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska, przedstawiając następujące komunikaty i wolne wnioski:
1) Przekazano informację Prezydenta Miasta o formach, punktach pomocy dla Ukrainy.
2) Podziękowano mieszkańcom Giszowca za udział w akcji ,,Katowice dla Ukrainy”, ,,Giszowiec dla Ukrainy”.
3) Podziękowano Radnym RD nr 17 za udział w akcji ,,Katowice dla Ukrainy”, ,,Giszowiec dla Ukrainy”.
4) Przekazano informację o doświetleniu  przejść dla pieszych, między innymi na ul. Szopienickiej / 2 przejścia /, ul. Mysłowicka /ul.  Kolista /, ul. Przyjazna.
5) Omówiono pismo z Wydziału Rozwoju w sprawie akceptacji wydatków z rezerwy celowej.
6) Poinformowano o piśmie Przewodniczącego Rady Miasta Katowice Macieja Biskupskiego dotyczącego wniosków inicjatywy lokalnej w odpowiedzi na zapytanie Przewodniczącej Rady.
7) Przedstawiono informację radnego Tomasza Czekańskiego ze spotkania z udziałem Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Bogumiła Sobuli w sprawie osiedla TBS w Giszowcu.
8) Przesłano kwestionariusz dotyczący problemów związanych z bezpieczeństwem na osiedlu na spotkanie Rady Społecznej przy Komendancie Miejskim Policji w Katowicach. Spotkanie Rady odbędzie się 21.04.22 r. podziękowano tym, którzy przysłali propozycje.
9) Przekazano informację o rozpoczęciu IX edycji Budżetu Obywatelskiego.
10) Poinformowano o zamiarze przyjęcie Regulaminu Pracy Rady Dzielnicy nr 17 na następnej sesji 25.05.22 r.
Głos zabrała Wiceprzewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Joanna Król informując, iż 8 kwietnia do wszystkich Radnych wysłany został projekt regulaminu RD nr 17. Prośba o przeczytanie projektu regulaminu oraz przesłanie uwag do 22 kwietnia br. Na następnej sesji będą głosowania do zgłoszonych poprawek, nie będzie już możliwości dyskusji oraz zgłaszania zmian. 
11) Planowane są spotkania dla obywateli Ukrainy w pomieszczeniu domu katechetycznego przy ul. Młodzieżowej 10. Pomoc p. Katarzyny Lebryk w zorganizowaniu miejsca. Najbliższe odbędzie się 28.04.22 r. od godziny 17.30 do 19.00.
12) Podziękowano p. Katarzynie Lebryk i p. Zbigniewowi Wójcikowi za przygotowanie tablo Rady Dzielnicy nr 17.
13) Przekazano informację o złożeniu kwiatów pod pomnikiem giszowieckim z okazji święta narodowego w dniu 3.05.2022 r.
14) Poinformowano o otrzymanych i wysłanych życzeniach świątecznych.
15) Następna sesja będzie, między innymi, poświęcona propozycjom do projektu budżetu miasta Katowice na 2023 r.
19:50 sesje odpuścili mieszkańcy Radny Miasta Katowice Pan Dawid Durał oraz Przewodnicząca Zarządu RD nr 16 Pani Ewa Skórok.
Głos zabrała Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś poinformowała o plakacie, który została sporządzony przez Radnych RD nr 17 Panią Beatę Walczyńską oraz Pana Edwarda Haśnika. Plakat dotyczy zagrożeń jakie niosą psie odchody. 
Na temat inicjatywy wypowiedziała się Radna Pani Beata Walczyńska. 
 
Głos zabrała Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś przedstawiając następujące komunikaty:
1) Nieruchomość przy ulicy Pszczyńskiej 20 została wyznaczona na sprzedaż w przetargu nieograniczonym. Cena wywoławcza wynosi 2.000 000 zł. Przetarg zaplanowano na 16 maja 2022 r.
2) Na budowę fontanny solankowej odbył się VIII przetarg. Zgłosiła się jedna firma, która spełnia wszystkie wymagania. W ciągu 40 tygodni od podpisania umowy powinna zadanie wykonać. Już rozpoczęły się roboty, ogrodzono teren.
3) W odpowiedzi na pytanie radnego p. Zbigniewa Wójcika Zarząd Dzielnicy poinformował, że  wysłał sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy za 2021r.
4) Przystąpiono do prac modernizacyjnych ogrodzenia w Giszowieckim Parku.
5) W ramach Inicjatywy Lokalnej odbyło się sprzątanie terenów zielonych w czerech lokalizacjach w dzielnicy. 23.04.2022 r. planowane jest kolejne sprzątanie lasu przy ul. Górniczego Stanu. 
 
Głos zabrał Wiceprzewodniczący RD nr 17 Pan Zbigniew Wójcik przedstawiając następujące komunikaty:
1) Grupa Janowska organizuje wystawę w Muzeum Hutnictwa Cynku -Walcowni w dniach 7-30 maja br. Od połowy maja do października zaplanowano 8 plenerów.
2) III turniej piłki nożnej Rad Dzielnic odbędzie się w pierwszą sobotę września 03.09.2022 r. Regulamin zostanie przesłany Radom Dzielnic do połowy czerwca br.
3) Z inicjatywy Radnej Miasta Katowice Pani Barbary Mańdok oraz Wiceprzewodniczącego RD nr 17 Pana Zbigniewa Wójcika zostało zebrane 1000 zł od mieszkańców, którzy co wtorek korzystają z hali grając w piłkę nożną. Kwotę przeznaczono na zakup agregatu do szpitala ukraińskiego, współpraca z ratownikami z Murcek.
4) 22.04.2022 odbędzie się koncert charytatywny dla Ukrainy. Organizatorem przedsięwzięcia są: Rada Miasta Katowice Pani Barbara Mańdok, Wiceprzewodniczący RD nr 17 Pan Zbigniew Wójcik, Ewelina Sobczyk oraz Marek Sobczyk. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony dla dzieci z Ukrainy. Artyści zrezygnowali z honorarium. Główną gwiazdą będzie „Golec uOrkiestra”.
5) Podziękowania dla mieszkańców ul. Kolistej za wspólnie sprzątanie. Podczas akcji zebrano 80 opon.
 
Głos zabrała Radna RD nr 17 Pani Beata Walczyńska przedstawiając następujące komunikaty:
1) W maju br. Stowarzyszenie Giszowiec wraz z Domem Kultury planuje zorganizować wymianę książek, propozycja terminu to: 28.05.2022 r. 
2) W Stowarzyszeniu Giszowiec powstał także pomysł stworzenia „Koła gospodyń giszowieckich”. Wspólne gotowanie, pieczenie itp. Fest Jodło wyraziło zgodę na goszczenie u siebie takiej inicjatywy.
 
Głos zabrał Radny RD nr 17 Pan Grzegorz Augustyn przedstawiając następujące komunikaty:
1) W dniu jutrzejszym odbędzie się spotkanie Rady Społecznej przy Komendancie Policji 
w Katowicach. Na spotkaniu, które odbyło się w listopadzie 2021 r. 3 propozycje z Giszowca zostały już złożone. Doświetlenie przejść zostało wykreślone, bo już jest w realizacji. 17 punktów pobocznych, współpraca z innymi dzielnicami. Komenda Miejska otrzymała dodatkowe dofinansowanie w wysokości 1 mln zł na konkretne działania.
 
Głos zabrał Radny RD nr 17 Pan Tomasz Czekański, podziękował za akcję sprzątania Giszowca. Podziękowania dla mieszkańców. 
Do podziękowań dołączyła Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś. Akcja sprzątania dzielnicy dotyczy sprzątania terenów leśnych, 4 lokalizacje. W sobotę godz. 10:00 sprzątana będzie ul. Górniczego Stanu, w maju ul. Mysłowicka. 
Radny RD nr 17 Pan Kazimierz Dmitryszyn, poparł inicjatywę sprzątania dzielnicy.
 
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska rozdała Zarządowi pieczątki z nową nazwą rady jako Rada Dzielnicy.
 
13. Zamknięcie sesji.
 

Katarzyna Lebryk

Sekretarz Zarządu
RD 17 Giszowiec