katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Protokół

z XXII sesji Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec,

która odbyła się w trybie on-line za pomocą komunikatora Skype

w dniu 9 lutego 2022 r.

 

Sesja odbyła się w trybie on-line za pomocą komunikatora Skype w dniu 9 lutego 2022 r.,z udziałem 12 Radnych, na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 14 kwietnia 2019 r. Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godz. 18:04 do godz. 21:04.

1. Otwarcie sesji.

Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec Pani Urszula Machowska, która przywitała biorących udział w sesji radnych Rady Dzielnicy nr 17, radną Miasta Katowice Panią Barbarę Mańdok oraz uczestniczących w sesji mieszkańców. W trakcie sesji dołączył radny Miasta Katowice Pan Dawid Durał.

18:05 do sesji dołączył radny Tomasz Czekański.

2. Wybór sekretarza sesji.

Przewodnicząca Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec zaproponowała na sekretarza XXII sesji Sekretarza RD nr 17 Panią Katarzynę Lebryk. Wobec zgody kandydatki, braku innych zgłoszeń i uwag ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady Dzielnicy nr 17 poddała pod głosowanie wybór sekretarza sesji. Wybór przyjęto jednogłośnie 12 głosami „za”. Protokół zostanie sporządzony przez Panią Katarzynę Lebryk.

3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji RD nr 17.

Wszyscy Radni otrzymali e-mailowo w terminie wcześniejszym protokół z sesji XXI z naniesionymi, zgłoszonymi przez radnych, poprawkami. Przewodnicząca Rady Dzielnicy nr 17 Pani Urszula Machowska poinformowała, że wpłynęła w dniu 8 lutego 2022 r. poprawka Wiceprzewodniczącego RD nr 17 Pana Zbigniewa Wójcika, którą przesłał także radnym na adresy mailowe.

Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska poddała pod głosowanie protokół z XXI sesji.

Przebieg głosowania:

Głosy „za” – 11 osoby

Głosy „przeciw” – 0 osób

Głosy „wstrzymuję się” – 1 osoba

Protokół przyjęto większością głosów.

4. Zmiany w porzadku obrad.

Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska poinformowała, iż 8 lutego 2022 r. otrzymała propozycję zmiany porządku obrad od radnego Grzegorza Augustyna, którą niezwłocznie przesłała do wszystkich radnych. Zmiany w porządku obrad miałyby dotyczyć wprowadzenia dwóch dodatkowych punktów do porządku obrad:

7a. Powołanie Komisji zadaniowych działających przy RD nr 17 Giszowiec.
7b. Ustalenie składu osobowego w powołanych Komisjach zadaniowych działających przy RD nr 17 Giszowiec.

Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska zaproponowała omówienie wniosku złożonego przez radnego Grzegorza Augustyna w punkcie nr 8. Jeśli miałyby być rozszerzony porządek obrad to punkt 7a powinien brzmieć „Powołanie Komisji stałych działających przy RD nr 17 Giszowiec i określenie zakresu ich działania.”. Przewodnicząca zauważyła, iż powołując komisje stałe należy określić zakres ich działania, mamy trzeci rok działalności rady dzielnicy, ale jeśli wyrazimy taką chęć możemy w trakcie trwającej kadencji RD nr 17 powołać komisje. Trzeba pamiętać także o tym, że z powołaniem komisji wiążą się formalne rzeczy związane z ich działalnością. Komisja ma swój skład, przewodniczącego, musi opracować plan działania, musi się regularnie spotykać, pisać protokoły itp. Musi być odzwierciedlenie działań w dokumentacji.

Przewodnicząca RD nr 17 poprosiła radnego Grzegorza Augustyna o wyrażenie opinii czy poddawać pod głosowanie propozycje zmiany w porządku polegające na dodaniu punktów 7a oraz 7b czy punkty mogą być przesunięte i omówione w punkcie 8 porządku obrad.

Radny Grzegorz Augustyn zaproponował rozszerzenie porządku obrad o dodanie punktów 7a, 7b.

Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska poddała pod głosowanie rozszerzenie porządku obrad o punkty 7a. i 7b.:

Głosy „za” – 3 osoby

Głosy „przeciw” – 6 osób

Głosy „wstrzymujące się” – 3 osoby

Punkty zaproponowane przez radnego Grzegorza Augustyna będą poruszone w punkcie 8.

Głos ponownie zabrał radny Grzegorz Augustyn wnioskując o kolejny dodatkowy punkt, który był wspomniany na ostatniej sesji, punkt ten dotyczy wyjaśnienia Zarządu RD nr 17 w sprawie złożonego w dniu 12.11.2020 roku wniosku dotyczącego modernizacji ciągu komunikacyjnego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych łączącego chodnik wzdłuż ekranów dźwiękochłonnych przy ul. Pszczyńskiej a budynkiem przy ul. Wojciecha 40 z ulokowaniem dodatkowego oświetlenia. Radny zawnioskował, by był to dodatkowy punkt, ze względu na to, iż jest to sprawa znacząca.

Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska poinformowała, iż protokół nie wartościuje punktów, a szczegółowe wyjaśnienia zostaną przedstawione w komunikatach w dalszej części sesji.

5.     5. Informacja o działaniach Przewodniczącej Rady Dzielnicy nr 17 w okresie między XXI i XXII sesją.

 1) 19.01.22 r. – udział w spotkaniu Zarządu Dzielnicy nr 17.

2) 24.01 22 r. – udział w warsztatach z cyklu ,,Miasta Idei” poświęconych inwestycjom w Katowicach, polityce informacyjnej miasta w tym zakresie.
3) 27.01.22 r. – udział / on –line / w XLIII sesji Rady Miasta Katowice.
4) 7.02.22 r. – udział w spotkaniu zespołu ds. opracowania regulaminu pracy Rady.
5) 9.02.22 r. – zapoznanie się z zakresem prac remontowych w budynkach przy 
ul. Kosmicznej na zaproszenie Radnego Dzielnicy p. Adama Kulawika
6) Rozeznanie cenowe proponowanych zadań zgłoszonych w ramach wykorzystania środków z rezerwy celowej.

6.  Informacja o działaniach Przewodniczącej Zarządu Rady Dzielnicy nr 17 w okresie między XXI i XXII sesją.
1) 19.01.2022r. – spotkanie Zarządu Rady Dzielnicy w formie zdalnej 
2) 27.01.2022r.– udział w XLIII sesji  Rady Miasta Katowice. Obrady w trybie zdalnym. 
3) 09.02.2022r. – zapoznanie się z prowadzonymi pracami termomodernizacyjnymi ul. Kosmiczna 
4) Kontakt telefoniczny z jednostkami/organami UM/ wykonawcami w sprawie wniosków i uchwał. 
7.    Propozycje rozdysponowania rezerwy celowej. Podjęcie uchwały.

 

Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska poinformowała, iż otrzymaliśmy pismo informujące, iż rezerwa celowa jest w niezmiennej wysokości czyli 10 tys. zł.

Propozycje wykorzystania rezerwy celowej w 2022 r. zgłoszone przez radnych RD nr 17 zostały wysłane do wszystkich wraz z porządkiem obrad.

Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska przedstawiła swoje propozycje związane ze zmianą nazwy na Radę Dzielnicy. Część rezerwy powinna być zarezerwowana na:

- Zmianę napisu na namiocie Rady - 620 zł.

- Zmianę napisu na gablocie Rady – 160 zł.

- Zakup rollup’u – 290 zł. (różne ceny w zależności od standardu)

Radny Augustyn został poproszony o informacje jakiego standardu jest obecny rollup. Radny Grzegorz Augustyn poinformował, iż jest to rollup o standardzie podstawowym, kupując nowy można pokusić się o rollup lepszej jakości.

Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska poinformowała, iż rollup o standardzie premium kosztuje 300 zł.

Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska poprosiła radnych o wyrażenie opinii w sprawie zakupu gadżetów reklamowych dla RD nr 17.

Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś poparła pomysł wykonania gadżetów reklamowych.

Wiceprzewodniczący RD nr 17 Pan Zbigniew Wójcik zaproponował, by zostać przy gadżetach reklamowych takich jak: długopisy, smycze i koszulki.

Radny RD nr 17 Pan Grzegorz Augustyn zaproponował zwiększenie wydatków na wydatki administracyjne RD nr 17 oraz gadżety do kwoty 1500 zł.

Radny RD nr 17 Pan Edward Haśnik poparł koszulki dla RD nr 17.

Sekretarz Zarządu RD nr 17 Pani Katarzyna Lebryk opowiedziała się za długopisami, smyczami i koszulkami.

Dyskusja radnych dotycząca gadżetów.

Ostatecznie postanowiono przeznaczyć następujące kwoty na wybrane gadżety:

 • długopisy - 600 zł
 • koszulki - 600 zł
 • smycze - 300 zł

Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska zaproponowała, by połączyć dwa plenery: Plener malarski prowadzony przez Grupę Janowską (1000 zł) oraz Plener  malarski  w Giszowcu "Najpiękniejsze zakątki Giszowca" (1000 zł). Plener byłby prowadzony przez Grupę Janowską.

Głos zabrał Wiceprzewodniczący RD nr 17 Pan Zbigniew Wójcik. Grupa Janowska chce zrobić kilka plenerów, już jest przygotowanych 6 pomysłów na plenery, które w 2022 roku się odbędą. Byłoby wspólne hasło: Plener malarski z Grupą Janowską i mieszkańcami
w dzielnicy
… i kolejno Giszowiec, Murcki, Dąbrówka Mała, Tysiąclecie, Paderewskiego, Witosa i Podlesie. W każdej dzielnicy w której odbędzie się plener, rada danej dzielnicy otrzyma obraz Grupy Janowskiej.

Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska zaproponowała tytuł projektu: „Organizacja pleneru malarskiego prowadzonego przez Grupę Janowską” – przeznaczona kwota 1000 zł. Akceptacja radnych.

Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska zaproponowała 700 zł na wydatki administracyjne RD nr 17.

Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska zawnioskowała jeszcze o przeznaczenie pozostałej kwoty na organizację turnieju piłkarskiego dla Rad Dzielnic i dofinansowanie imprezy organizowanej przez MDK ,,Szopienice – Giszowiec”.

Radny RD nr 17 Grzegorz Augustyn zasugerował, by skupiać się na wydarzeniach kulturalnych ogólnikowych, by nie doszło do sytuacji, że sprecyzowane wydarzenie nie dojdzie do skutku i pieniądze z rezerwy przepadną.

Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska w odpowiedzi na uwagi radnego Grzegorza Augustyna wyjaśniła, iż dzwoniąc po różnych wydziałach, otrzymała informację, iż należy określić rodzaj imprezy. Jeśli do końca września okazałoby się, iż któraś z imprez, na którą zostały przeznaczone pieniądze z rezerwy celowej, nie odbyła by się, to jeszcze we wrześniu można podjąć kolejną uchwałę.

Radny RD nr 17 Grzegorz Augustyn wyraził obawę, iż możemy nie zdążyć z wykonaniem takiej uchwały, gdyż musi być ona przegłosowana przez Radnych Miasta Katowice.

Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska poinformowała, iż Radni Miasta Katowice nie głosują takiej uchwały, to nie jest zmiana w budżecie, nie wymaga to uchwały Rady Miasta. Załatwia się to przesunięciem między zadaniami, które zmienia zarządzenie Prezydenta.

Wiceprzewodniczący RD nr 17 Pan Zbigniew Wójcik poparł słowa Pani Przewodniczącej
o przesunięciu między zadaniami.

Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska poprosiła radnych o wypowiedź na temat pozostałych propozycji wykorzystania rezerwy celowej. Przewodnicząca odczytała, każdą z pozostałych propozycji, przedstawiając swoją opinię na każdą z nich.

Wiceprzewodniczący RD nr 17 Pan Zbigniew Wójcik jako pomysłodawca kilku propozycji, zrezygnował z dwóch tj. „Zabawy tanecznej i konkursu tańca dla mieszkańców Giszowca”, „Festynu  sportowego dla dzieci  z Giszowca”.

Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska odczytała ostateczne propozycje rozdysponowania rezerwy celowej:

 1. Rollup – 300 zł.
 2. Zmiana napisu na namiocie Rady - 620 zł.
 3. Zmiana napisu na gablocie Rady – 160 zł.
  1. Koszulki (8 męskich, 7 damskich)– 600 zł
  2. Smycze – 300 zł
  3. Długopisy – 300 zł
  4. Wydatki administracyjne – 700 zł
  5. Organizacja pleneru malarskiego prowadzonego przez Grupę Janowską - 1000 zł
  6. Dofinansowanie imprezy ,,Muzyczne pożegnanie lata” – 2860 zł
   1. III Turnieju Piłki Nożnej Rad Dzielnic - 2860 zł    

Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska poddała pod głosowanie uchwałę nr 34 RD nr 17 Giszowiec z dnia 09.02.2022 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na 2022 r.:

Przebieg głosowania:

Głosy „za” – 12 osoby

Głosy „przeciw” – 0 osób

Głosy „wstrzymujące się” – 0 osób

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 8. Informacja o wnioskach mieszkańców.

 

Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska zaproponowała rozpoczęcie tego punktu od wniosku radnego G. Augustyna dotyczącego powołania komisji.

Radny Augustyn zaproponował powołanie w ramach Rady stałych zespołów (Komisja rewizyjno-organizacyjna; Komisja edukacyjna; Komisja infrastruktury transportu i środowiska; Komisja kultury, sportu i promocji; Komisja polityki społecznej).

Dyskusja Przewodniczącej RD nr 17 oraz radnego Grzegorza Augustyna dotycząca nazwy oraz zasadności Komisji rewizyjno-organizacyjnej.

Przewodnicząca poprosiła radnych o wyrażenie swojej opinii na temat powołania stałych zespołów. Ponownie przypomniała iż, udział w takich komisjach wymaga dużego nakładu pracy od ich członków. Konieczny jest plan działania, wyznaczenie celów i zadań, dokumentacja działań zespołu, protokoły itp.

Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś przetoczyła zapis w statucie, mówiący o możliwości powoływania komisji doraźnych czyli zadaniowych. Ma to uzasadnienie gdy jest potrzeba wykonania danego zadania.

Głos w sprawie zabrał Wiceprzewodniczący RD nr 17 Pan Zbigniew Wójcik, proponując powołanie 1-2 komisji w celu weryfikacji ich zasadności i działań. Radny poparł prowadzenie dokumentacji przez powołaną komisję. Konieczne jest rozeznanie wśród radnych czy w ogóle chcą być członkami takich komisji. To jest praca społeczna, kolejna dodatkowa dla radnych dzielnic.

Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska poparła słowa Wiceprzewodniczącego, iż to jest praca społeczna, aspekt finansowy jest tu niewątpliwie istotny, tylko trzech radnych dzielnicy otrzymuje dietę. Przynależność do komisji to dodatkowe formalne obowiązki. Przewodnicząca przypomniała, iż zadaniem radnych dzielnicy jest uczestnictwo w dyżurach, w sesjach, z czym czasem bywa różnie, a więc z dużą obawą spogląda na funkcjonowanie komisji. Podkreślony został też fakt, iż przy liczbie 15 radnych, powołanie 5 komisji wymagałoby, aby każdy radny należał przynajmniej do 2 komisji. Komisja powinna składać się z większej ilości członków, nie tylko z proponowanych trzech, w sytuacji nieobecności, niedyspozycji któregoś z członków, decyzyjne stają się dwie.

Radny Grzegorz Augustyn poinformował, iż za I kadencji rady były różne zespoły i zdawało to egzamin, wystarczy spotkanie raz na kwartał. To jest służba dla mieszkańców, otrzymaliśmy mandat zaufania, bierzmy przykład z innych dzielnic. Można faktycznie zmniejszyć ilość powołanych zespołów, ale należy rozpocząć takie działania.

Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś wyraziła swoje zdanie o nadinterpretacji roli radnych dzielnicy. Musimy najpierw wypełniać sumiennie swoje zadania czyli udział w sesjach, dyżurach, a potem angażować się w kolejne działania.

Głos zabrała radna RD nr 17 Pani Justyna Szymiec popierając głos Wiceprzewodniczącego RD nr 17 dotyczący rozeznania wśród radnych chęci przynależenia do ewentualnych komisji.

Głos zabrała Wiceprzewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Joanna Król wyrażając swoje zdanie, iż nie widzi słuszności w powoływaniu komisji stałych. Powoływanie komisji zadaniowych jest odpowiednim działaniem w momenci, kiedy pojawia się zlecone, poważne zadanie, przykładem może tu być komisja doraźna przygotowująca regulamin pracy Dzielnicy nr 17 Giszowiec. Większość z radnych działa społecznie na innych płaszczyznach, dlatego powoływanie kolejnych komisji to kolejna dodatkowa praca, na którą większość nie znajdzie czasu.

Głos ponownie zabrał Wiceprzewodniczący RD nr 17 Pan Zbigniew Wójcik, poprosił by każdy z radnych wypowiedział się na temat pomysłu powołania komisji. Wywołał do zabrania głosu radnego Kulawika oraz Czekańskiego. Ponownie podkreślając, iż sam jest za tym, by powstała jedna lub dwie komisje jeżeli są chętni do udziału w komisjach.

Głos w sprawie zabrał radny RD nr 17 Pan Tomasz Czekański, przedstawiając swoje zdanie. Wielu z radnych oprócz działalności w Radzie Dzielnicy udziela się w innych działaniach społecznych w dzielnicy. Udział w kolejnym zespole, komisji i podjęcie kolejnych dodatkowych zadań dla wielu z radnych będzie trudne. Dodatkowe zadania na ten moment byłyby trudne do realizacji.

Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska poddała pod głosowanie powołanie
w ramach Rady 5 stałych zespołów (Komisja rewizyjno-organizacyjna; Komisja edukacyjna; Komisja infrastruktury transportu i środowiska; Komisja kultury, sportu i promocji; Komisja polityki społecznej):

Głosy „za” – 2 osoby

Głosy „przeciw” – 10 osób

Głosy „wstrzymujące się” – 0 osób

Punkt nie zyskał akceptacji radnych.

 

Głos zabrała Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska, przedstawiła kolejne wnioski.

Trwają prace związane z przygotowaniem regulaminu pracy RD nr 17. Przewodnicząca przypomniała, iż radny Grzegorz Augustyn zawnioskował na poprzedniej sesji o głosowanie imienne, nagrywanie sesji, zapis audio. Wszyscy radni dostaną do zapoznania się projekt regulaminu, jeśli będzie taka wola przyjęcia za każdym razem głosowania imiennego, za każdym razem nagrywania sesji, to to będzie miało odzwierciedlenie w naszym regulaminie. Do projektu regulaminu, każdy będzie miał możliwość złożenia poprawek, a następnie zostanie przyjęty w wyniku uchwały. W komunikatach będzie informacja na jakim etapie są prace związane z regulaminem.

Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska poprosiła Przewodniczącą Zarządu oraz Wiceprzewodniczącą Zarządu na odpowiedź na wnioski radnego Grzegorza Augustyna, złożone na poprzedniej sesji.

Na poprzedniej sesji radny G. Augustyn poprosił o zweryfikowanie złożonego przez niego wniosku podczas XI sesji RJP nr 17 12.11.2020 r. w sprawie modernizacji ciągu komunikacyjnego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych łączących chodnik wzdłuż ekranów dźwiękochłonnych przy ul. Pszczyńskiej a budynkiem przy ul. Wojciecha 40 z ulokowaniem dodatkowego oświetlenia.

Głos w wyżej wymienionej sprawie zabrała Wiceprzewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Joanna Król. Odczytała pismo sporządzone przez nią na podstawie wniosku radnego Augustyna, które zostało przesłane do Urzędu Miasta z prośbą o wykonanie wskazanego remontu. Poinformowała także, iż najpierw było wysłane pismo do Lasów Państwowych
w celu ustalenia nr działki. Wiceprzewodnicząca Zarządu poinformowała, iż pismo przeleżało kilka miesięcy w Urzędzie Miasta, gdyż osoba, która była odpowiedzialna za tą sprawę poszła na emeryturę i nikt nie potrafił tego pisma odnaleźć, mimo ciągłych interwencji radnej.
W dniu 21 czerwca 2021 r. wpłynął email z odpowiedzią. Wiceprzewodnicząca Zarządu odczytała odpowiedź informującą, iż zostanie wykonana naprawa tylko schodów i podjazdu w lipcu 2021 r.

Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącą Zarządu RD nr 17 Panią Marię Ryś i szerszą wypowiedź dotyczącą wszystkich wniosków złożonych przez radnego Augustyna.

Głos zabrała Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś, przedstawiła zgłoszone obszerne informacje w sprawie złożonych wniosków przez radnego RD nr 17 Pana Grzegorza Augustyna.
1. W sprawie postulatu Pana Grzegorza Augustyna z ostatniej sesji dotyczącego udostępnienia informacji o wysłanych wnioskach jego autorstwa, na dzisiejsze spotkanie sporządzono zestawienie. Stanowi potwierdzenie, że każdy złożony przez Pana Grzegorza Augustyna wniosek w II kadencji rady znajduje odzwierciedlenie w protokołach. Warto do tych protokołów sięgnąć. W takcie każdej sesji odczytywane są również odpowiedzi, żaden wniosek nie został pominięty. Posługując się numeracją Pana Grzegorza wpłynęło 30 wniosków, nie otrzymaliśmy wniosku o numerze 23 nie wiemy czego dotyczył, 26 wniosków wpłynęło z uzasadnieniem, do 4 wniosków nr 12, 13, 14,15 tj:
1) Modernizacja ciągu komunikacyjnego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych łączącego chodnik wzdłuż ekranów dźwiękochłonnych przy ul. Pszczyńskiej 
a budynkiem przy ul. Wojciecha 40 z ulokowaniem dodatkowego oświetlenia.
2) Likwidacja progu zwalniającego na ul. Adama zlokalizowanego od cieku wodnego wpadającego do Stawu Górnik.
3) Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w szczególności w rejonach ul. Miłej Mysłowickiej i wzdłuż ekranów dźwiękochłonnych.
4) Usunięcie topoli przy skrzyżowaniu Mysłowickiej – Szopienickiej.

 

Do wyżej wymienionych wniosków Zarząd RD otrzymał tylko same tytuły, bez uzasadnienia.

Zwrócono się z prośbą do Pana Grzegorza o przesłanie wniosku nr 23. Wszystko wnioski zostały omówione na sesjach. Aktualnie większość spraw wysyłana jest za pośrednictwem skrzynki EPUAP. Najważniejsze, że wnioski są rozpatrywane i wiele problemów udaje się rozwiązać.

Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś odczytała przygotowane zestawienie (zał. Nr 1).

Po odczytanym zestawieniu głos zabrała Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska informując, iż zestawienie zostanie rozesłane do wszystkich radnych. Zauważyła, iż wszystkie odpowiedzi do składanych wniosków znajdują się w protokołach, osobiście sprawdziła wszystkie protokoły i zawarte w nich odpowiedzi na wnioski. Protokoły są umieszczane na stronie Rady a więc, każdy może sięgnąć i sprawdzić odpowiedzi.

Głos ponownie zabrała Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś przedstawiając odpowiedzi na kolejne wnioski:
1.   W sprawie wniosku Pana Grzegorza Augustyna dot. ulokowania dodatkowych słupów oświetleniowych w Giszowieckim Parku przy bramach i furtkach wysłano pismo do MZUIM.
Pan Grzegorz odniósł się w uzasadnieniu do złożonego w ramach VIII edycji Budżetu Obywatelskiego wniosku nr L17/08/VIII pt. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Parku Giszowieckiego w Katowicach”.  W/ w wniosku ujęto zadanie i zaplanowano środki finansowe na budowę dodatkowych trzech słupów oświetleniowych. Szczegółowy zakres prac zostanie opracowany w trakcie przygotowania dokumentacji projektowej. Planowane wykonanie zadania w br.
2. W sprawie wniosku Pana Grzegorza Augustyna dot. zmiany lokalizacji słupa oświetleniowego ulokowanego na działce nr 999/55 - wysłano pismo do MZUiM.
3. W sprawie wniosku Pana Grzegorza Augustyna dot. doświetlenia przejścia i drogi technicznej, dojazdowej, ulokowanej od bocznej bramy Giszowieckiego Parku 
a budynkami MDK filia nr 2 „Szopienice-Giszowiec” - wysłano pismo do Dyrektora Miejskiego Domu Kultury Szopienice- Giszowiec. 
4. Wysłano pismo do Wydziału Transportu uzupełniające o wymagane informacje, które dostarczyli mieszkańcy w sprawie zamontowania progów zwalniających w rejonie ulicy Działkowej oraz Kwiatowej. Wydział Transportu zwrócił się z prośbą o ustalenie, które progi zwalniające należy wykonać w pierwszej kolejności.
5. Mieszkaniec wnioskował w sprawie uciążliwego wyjazdu z ulicy Karolinki oraz braku postępu w pracach. Kontaktowano się z wykonawcą przebudowy DK 86. Wykonawca wykonał zdarcie asfaltu, a następnie prace sieciowe czyli ułożył w środkowym pasie ul. Karolinki sieci SN oraz teletechniczne, a następnie ułożył warstwę stabilizacji która to ze względów technologicznych (dojrzewanie cementu) potrzebuje kilku dni „spokoju”. Wykonawca od 09.02.2022 r.R. będzie prowadził w pasie środkowym ul. Karolinki dalsze prace które zostaną zwieńczone układaniem asfaltu w piątek 11.02.2022. We wtorek 15.02.2022 od godz. 10:00 zostanie wprowadzona kolejna czasowa organizacja ruchu aby wykonać przebudowę tarczy skrzyżowania ul. Karolinki z łącznicą I (kierunek na Tychy).
6. W sprawie wniosku Pani Joanny Król dotyczącego wprowadzenia oznakowania przy ulicy Wojciecha na wysokości apteki Vitalis wysłano pismo do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.
7. Na poprzedniej sesji nie wspomniano, że Pan Tomasz Czekański zgłaszał dziury w nawierzchni drogi przy ulicy Górniczego Stanu. Dziury załatano. 
8. Kontakt z Zakładem Zieleni Miejskiej w sprawie wniosku Pana Adama Kulawika dotyczącego zabudowania niskim płotem postumentu w parku, który uniemożliwi załatwianie potrzeb przez pieski na zieleni wokół obiektu. 
9.W sprawie wniosku Pana Adama Kulawika dotyczącego dostępu do toalet w Parku Giszowieckim kontaktowano się z kierownikiem domu kultury oraz pracownikami Zakładu Zieleni Miejskiej. Zewnętrzny TOY TOY wróci na wiosnę do parku, zimą można pobrać klucz od portiera i skorzystać za 1 zł z toalety. 
10. W sprawie wniosku Pani Beaty Walczyńskiej dotyczącego koszy na psie odchody rozmawiano z w celu rozeznania tematu z pracownikami Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej oraz Zakładu Zieleni Miejskiej.
11. Pan Adam Kulawik zgłaszał barki w odpowiednim zabezpieczeniu budynku ul. Pod Kasztanami 34. Wybity otwór okna,  rynny najprawdopodobniej nie odprowadzają wody, która zbiera się przy ścianie budynku. Zastosowane taśmy uległy zniszczeniu, obiekt odwiedzają niepowołane osoby. Nieruchomość  została przekazana na sprzedaż, kolejny przetarg  odbędzie się w lutym. Nie ma pewności, że w najbliższym czasie znajdzie nabywcę. Wysłano prośbę o interwencję do KZGM. Pan Adam codziennie sprawdza w/w budynek. 
12.Otrzymaliśmy odpowiedź z Zarządu Transportu Metropolitalnego w sprawie funkcjonowania linii autobusowej nr 920. Brak możliwości technicznych skierowania w rejon ulicy Kolistej kolejnej linii autobusowej. W obecnym układzie ulicznym brak miejsc postojowych. Przeprowadzono szczegółową analizę i dokonana zostanie korekta czasowa dla rozkładu linii nr 72 i 920, która da możliwość przesiadki. Rozwiązanie zostanie wprowadzone na przełomie br. po zakończeniu etapu prac związanych z przebudową węzła. 
20:02 sesję opuścił radny RD nr 17 Pan Grzegorz Grociak
13. Kontaktowano się z pracownikiem Wydziału Promocji w sprawie przewróconego pylonu przy Willi Brachta. Zwrócono się z prośbą o sprawdzenie stabilności mocowania do podłoża we wszystkich tablicach usytuowanych na ścieżce historycznej. Pylon przy Willi Brachta zostanie tymczasowo zdemontowany i zabezpieczony, a potem zamontowany od nowa po zakończeniu prac przy DK 86. 
14. Wpłynęło do wiadomości pismo wraz z dokumentacją fotograficzną od mieszkańców ulicy Działkowej oraz Kwiatowej. Pismo adresowane jest do Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Mieszkańcy zwracają się z prośbą o przeprowadzenie kontroli placu budowy domów jednorodzinnych, która zlokalizowana jest w Giszowcu przy ulicy Działkowej. W związku z przypadkami łamania przepisów, mieszkańcy w/w ulic zgłaszają swoje zastrzeżenia i uwagi dotyczące prowadzenia prac budowlanych w tym rejonie. 
15. Mieszkaniec zwrócił się z zapytaniem w sprawie wycinki drzew w Giszowieckim Parku. Udzielono odpowiedzi na podstawie otrzymanych pism z urzędu dotyczących w/w zagadnienia. 
16. W styczniu wysłano prośbę do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów o sprawdzenie stanu technicznego dróg przy ulicy Górniczego Stanu i Adama. W wielu miejscach na jezdni widoczne duże zniszczenia i spękania asfaltu. Powstają niebezpieczne dziury, kruszy się nawierzchnia, co skutkuje tworzeniem się niebezpiecznych, walających się odłamków asfaltu.

W związku z budową nowych mieszkań mieszkańcy, miedzy innymi z ul. Działkowej skarżą się na brak porządku. Mieszkaniec przesłał dokumentację fotograficzną. Mieszkańcy są zaniepokojeni tym bałaganem. Pani Urszula Machowska zwróciła uwagę na kable, które blokowały swobodny przejazd ulicą Przyjazną.

Przewodnicząca RD nr 17 poprosiła radnych o przedstawienie wniosków, jeśli takie posiadają, które wpłynęły od mieszkańców.

Głos zabrała radny RD nr 17 Pan Tomasz Czekański informując, iż otrzymał prośbę o zgłoszenie niedziałających latarni (ul. Sputników 19,20 oraz ul. Kosmiczna 28). Kolejna prośba o wystosowanie pisma do TBS’ów o przycięcie drzewa, na którym jest iluminacja świąteczna.

Przewodnicząca Urszula Machowska zasugerowała, by bezpośrednio zainterweniować w TBS’ach. Radny poinformował, iż taka interwencja bezpośrednia zostanie wykonana.

Oddano głos uczestniczącemu w sesji mieszkańcowi. Mieszkaniec zgłosił uwagę problematycznego parkowania mieszkańców ul. Działkowej. Miejsca parkingowe są zajmowane przez mieszkańców TBS’ów, którzy mają parkingi wewnętrzne.

Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska zwróciła uwagę, iż jest to parking otwarty i weryfikowanie osób parkujących jest niemożliwe.

Przewodnicząca Zarządu zauważyła, iż jeśli to jest parking utrzymywany przez miasto, to jest on ogólnodostępny, w związku z tym każdy może na nim parkować.

Mimo tematu problematycznego wniosek mieszkańca został przyjęty.

 9.Komunikaty i wolne wnioski.

 

Komunikaty i wnioski przedstawione przez Przewodniczącą RD nr 17 Panią Urszulę Machowską:
1. Określono zakres pierwszych prac przy ul. Mysłowickiej nr 19 – 29- informacja przekazana przez Radnego Rady Miasta Katowice Dariusza Łyczkę.
2. Informacja radnego RD nr 17 Pana Kazimierza Dmitryszyna o działalności Rady Seniorów.
Radny Kazimierz Dmitryszyn przedstawił krótkie informacje o Radzie Seniorów. Głównym celem Rady jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów. Ścisła współpraca z  władzami miasta w celu monitorowania potrzeb seniorów. Współpraca z policją, propagowanie programów związanych z bezpieczeństwem seniorów. Osobista uwaga radnego, nawiązanie współpracy Rady Seniorów z Radami Dzielnic.
20:22 sesje opuściła radna RD nr 17 Pani Beata Walczyńska
3. Tablo – informacja Sekretarza Zarządu RD nr 17 Pani Katarzyny Lebryk.
Sekretarz Zarządu RD nr 17 Pani Katarzyna Lebryk poinformowała, iż 5 propozycji wyglądu tablo zostało przesłanych do wszystkich radnych. Radna poprosiła o mailowy głos każdego z radnych, co do wyboru projektu, który się najbardziej podoba. Zaznaczyła, że w dalszym ciągu jest możliwe naniesienie poprawek, zmian. 
4. Wyjaśnienie p. M. Ryś w sprawie zadania zgłoszonego w BO dotyczącego rewitalizacji Parku Giszowieckiego.
O głos została poproszona Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś. Przewodnicząca Zarządu oświadczyła, że wniosek napisała według własnej koncepcji, nie korzystała z niczyjego pomysłu. W VII edycji Budżetu Obywatelskiego nie było możliwości, aby na jeden projekt przeznaczyć kwotę ponad 500 tyś. złotych. 
Z powodu epidemii  koronawirusa oraz  znaczącego spadku dochodów miasta z tytułu udziału w dochodach z PIT I CIT, Prezydent Miasta zmienił wysokość środków 
w Budżecie Obywatelskim. Zarządzenie Prezydenta opublikowano 19 czerwca 2020 r. po naborze  wniosków,  w takcie trwania weryfikacji.  Dla naszej dzielnicy ustalono nową maksymalną wartość pojedynczego projektu, która wyniosła  375 537 tyś.
W pierwotnie  złożonym wniosku były zabezpieczone większe środki finansowe (wykorzystywały całą maksymalną pulę ponad 530 tyś zł), po decyzji prezydenta dokonano ponownej weryfikacji, zmniejszono kwotę i zakres prac.
Do protokołu dołączyła linki potwierdzające opisaną sytuację. Każdy może zapoznać się z rzetelną, opartą na dokumentacji wiedzą. 
http://bo.katowice.eu/Aktualnosci/Strony/Zmiana-wysoko%C5%9Bci-%C5%9Brodk%C3%B3w-w-Bud%C5%BCecie-Obywatelskim.aspx
http://bo.katowice.eu/Projekty/Strony/Rewitalizacja-giszowieckiego-parku.aspx  
20:25 sesje opuścił radny RD nr 17 Pan Edward Haśnik
5. Przekazanie informacji o podjęciu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zakończenia kadencji wszystkich Rad Dzielnic w dniu 6.10.2024 r.
6. Przekazanie informacji o uchwale Rady Miasta zaskarżającej rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody o niektórych zapisach zawartych w statutach dzielnic.
7. Informacja o pracy zespołu ds. opracowania regulaminu pracy Rady – Wiceprzewodnicząca Zarządy RD nr 17 Pani Joanna Król.
Głos zabrała Wiceprzewodnicząca Zarządy RD nr 17 Pani Joanna Król. Zespół jest 3 osobowy, konsultacyjnie uczestniczy w nim Pani Urszula Machowska. Został opracowany wstępny projekt regulaminu RD nr 17, po uwagach wewnątrz zespołowych, są nanoszone ostatnie poprawki. Następnie ten projekt zostanie wysłany do wszystkich radnych z prośbą o zgłaszanie uwag i poprawek. Zostanie wyznaczony konkretny termin zgłaszania uwag. Zespół pracował na podstawie istniejącego już statutu oraz wzorował się na regulaminie Rady Miasta oraz na dwóch poglądowych regulaminach z innych rad. Zapisy muszą być ustawowo umocowane.
Przewodnicząca RD 17 poprosiła, by wszelkie uwagi i poprawki do regulaminu przesyłane były do wszystkich radnych, by każdy miał wgląd w całość dokumentu. Wszystkie poprawki będą przegłosowywane, więc trzeba wiedzieć czego dotyczą 
i nad czym się głosuje.
8. Informacja o zapisie statutowym – Rada zbiera się na posiedzeniach.
9. Wymiana tablic Rady, pieczątek i legitymacji w związku ze zmianą nazwy.
10. Podziękowanie dla Radnej Rady Miasta Katowice Barbary Mańdok za udział 
w dyżurze Rady w dniu 2.02.22 r.
11. Zabranie głosu przez obecnych na sesji Radnych Rady Miasta Katowice Barbary Mańdok i Dawida Durała.

Komunikaty i wolne wnioski przedstawione przez Przewodniczącą Zarządu RD nr 17 Panią Marię Ryś:

1. Przewodnicząca Rady Dzielnicy Pani Urszula Machowska przekazała Zarządowi Dzielnicy kopię pkt 4, 5, 6, 7, 8 wniosków inicjatyw lokalnych: VI Dzień Sąsiada na Kolistej, Pora na Giszowieckiego seniora, Piękno jest w Tobie cześć 2 czyli " Jak Cię widzą, tak Cię piszą. Jak się czujesz tak wyglądasz", Barbórkowy Turniej Piłki Nożnej na Hali - Szpil na Giszu, Turniej Piłki Nożnej - "Śląskie Bajtle na Orliku". Zwrócono się do wnioskodawców wspomnianych inicjatyw Pani Barbary Mańdok lub Pana Zbigniewa Wójcika, nie wiemy kto ostatecznie jest wnioskodawcą, o uzupełnienie pozostałych stron wniosków, aby zarząd mógł skompletować dokumentację.

2. Wyjaśnienie dotyczące wypowiedzi Pana Grzegorza Augustyna na ostatniej sesji w sprawie projektu złożonego w ramach Budżetu Obywatelskiego pt. Rewitalizacja Giszowieckiego Parku. Punkt został omówiony wcześniej.

3.Ogłoszono VIII przetarg na budowę fontanny solankowej.
4. Zarząd przeprowadził kontrolę majątku ruchomego. Protokół wysłano do Prezydenta Miasta w dniu 19.01.2022 r.

Przewodniczącą RD nr 17 Pani Urszula Machowska poprosiła radych o przedstawienie ewentualnych wniosków.

Głos zabrał radny RD nr 17 Pan Grzegorz Augustyn. Radny odniósł się do ostatniej sesji na której poprosił o wyjaśnienie sprawy związanej z wnioskiem dotyczącym ul. Wojciecha 40. Jak stwierdził, prosił o wyjaśnienie do jednego punktu, a nie jak to zostało zrobione odpowiedź do wszystkich wniosków, co skomentował następującymi słowami: „Widzę, że Pani Przewodnicząca Zarządu inteligencją nie błyszczy”.

Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska poprosiła radnego o wycofanie się z wypowiedzianych słów.

Radny RD nr 17 Pan Grzegorz Augustyn stwierdził, iż nie będzie się wycofywał, bo prosił o odpowiedź do jednego wniosku a nie do wszystkich, straciliśmy czas, trzeba było to rozesłać.

Głos zabrała Wiceprzewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Joanna Król wnioskując o odebranie głosu radnemu Augustynowi, wypowiadanie takich słów jest nie na miejscu.

Radny RD nr 17 Pan Grzegorz Augustyn zwrócił się z zapytaniem, czy do wszystkich wniosków składanych przez Zarząd jest dołączony jego wniosek.

Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś podkreśliła, iż nie ma takiej potrzeby, by pismo Zarządu było poparte wnioskiem, ale jak zaznaczyła wszystkie pisma dotyczące wniosków radnego Augustyna zawierają załączniki jakimi są składane przez radnego wnioski.

Radny RD nr 17 Pan Grzegorz Augustyn po raz kolejny zawnioskował, by wszystkie przesyłane pisma Zarządu dotyczące jego wniosków, były przesyłane go jego wiadomości. Zaznaczył, iż sprawdzi sobie w odpowiednich jednostkach czy jego wnioski faktycznie są tam przesłane wraz pismem Zarządu.

Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska kolejny raz przypomniała radnemu Augustynowi, iż mamy regularne sesje, sporządzamy protokoły, które regularnie są umieszczane na stronie rady. Jeśli dane sprawy, wnioski są omawiane na sesji i są protokołowane nie wysyła się ich ponownie do radnych, wszystko znajduje się w protokole
z sesji, na co dowodem jest przygotowane przez Przewodniczącą Zarządu RD nr 17 Panią Marię Ryś zestawienie odpowiedzi na wszystkie wnioski radnego Augustyna.

Radny RD nr 17 Pan Grzegorz Augustyn stwierdził, iż ktoś nie zrozumiał jego pytania i ponownie zwrócił się z zapytaniem, czy jego wnioski są dołączane do pism Zarządu składanych w odpowiednich jednostkach w danej sprawie.

Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś ponownie podkreśliła, iż nie ma takiej potrzeby, ale Zarząd tak robi. Przewodnicząca kolejny raz zaznaczyła, iż wszystkie pisma Zarządu składanych w odpowiednich jednostkach w danej sprawie, zgłoszonej przez radnego Augustyna, posiadają załączniki, którymi są wnioski radnego.

Radny RD nr 17 Pan Grzegorz Augustyn stwierdził, iż skoro wszystkie jego wnioski są dołączane do pism i wysyłane przez EPUAP to dlaczego on nie dostaje ich do wiadomości.

Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska kolejny raz podkreśliła, iż jeśli odpowiedzi na złożone wnioski są udzielane na sesji, znajduje to odzwierciedlenie w protokole, nie ma obowiązku wysyłania do żadnego radnego dodatkowo, oddzielnie.

Radny RD nr 17 Pan Grzegorz Augustyn stwierdził, iż kultura i dobry zwyczaj tego wymaga.

Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska kontynuując wypowiedź zauważyła, iż jeśli radny Augustyn przeforsuje w regulaminie pracy RD nr 17, iż każdy radny będzie musiał dostawać oddzielnie każde pismo, to pewnie Zarząd będzie to musiał robić.

Radny RD nr 17 Pan Grzegorz Augustyn stwierdził, iż nie będzie przeforsowywał: „bo o nie ma siły bić się z koniem i z kopytami”.

Następnie radny Augustyn zwrócił się z zapytaniem w jakim terminie był złożony wniosek dotyczący modernizacji terenu przy ul. Wojciecha 40.

Głos zabrała Wiceprzewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Joanna Król informując, iż pismo posiada datę 22.12.2020 r.

Radny Grzegorz Augustyn zgłosił trzy wnioski:

 1. Wycinka samosiejek i krzewów rosnących wzdłuż ogrodzenia przy ul. Młodzieżowej.
 2. Uporządkowanie terenu wraz z wycinką samosiejek i krzewów wzdłuż ogrodzenia
  i przejścia łączącego ul. Młodzieżową z kompleksem budynków przy ul. Radosnej 35, 35a, 35b.
 3. Likwidacja znaku B1 z tabliczką informacyjną umiejscowioną przy ul. Młodzieżowej 18.

Te trzy wnioski będą przesłane wraz z uzasadnieniem.

Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska poprosiła radnego, by wnioski wraz z uzasadnieniem były przesłane do Zarządu w tym do Sekretarz Zarządu.

Przewodnicząc Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś zabrała głos zwracając się do wszystkich radnych, by składając wniosek na danej sesji sprawdzili, czy ma on odzwierciedlenie
w protokole z sesji. Staramy się wykonywać swoją pracę skrupulatnie, do tej pory nie było żadnego pominięcia wniosków, ale dodatkowe sprawdzenie przez wnioskodawcę uchroni nas od ewentualnego niedopatrzenia. Wskazała na przykład 4 wniosków radnego Augustyna, do których nie było uzasadnień, mimo wszystko Zarząd złożył pisma w tej sprawie. Prośba o skrupulatne sprawdzanie protokołów.

Głos zabrał Wiceprzewodniczący RD nr 17 Pan Zbigniew Wójcik odniósł się do wniosków inicjatyw lokalnych i poinformował, iż kompletne wnioski zostały złożone na portierni MDK Szopienice-Giszowiec i czekają na odbiór przez Przewodniczącą Zarządu.

Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś oznajmiła, iż nie otrzymała informacji      o pozostawionych kopiach wniosków inicjatyw na portierni w domu kultury. Poprosiła Wiceprzewodniczącego RD nr 17 Pana Zbigniewa Wójcika oraz wszystkich radnych, by         w przypadku podobnej sytuacji poinformować sms-em, telefonem itp. zainteresowanego radnego.  

Radny Tomasz Czekański zwrócił się zapytaniem czy przyszła odpowiedź w sprawie budżetu na parking przy ul. Batalionów Chłopskich.

Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś poinformowała, iż jeszcze czekamy na odpowiedź.

Radny Tomasz Czekański przypominał sprawę z zeszłego roku, wycinka drzewa przy ul. Mysłowickiej na skrzyżowaniu z Kosmiczną. Co z tą sprawą?

Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś zwróciła uwagą, iż może być to kwestia finansów. W odpowiedzi na pismo, była informacja, iż drzewo zostanie usunięte. Sprawa zostanie jeszcze raz posłana.

Wiceprzewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Joanna Król zabrała głos w sprawie przedłużającego się remontu węzła komunikacyjnego na Giszowcu. Na FB wylewa się fala goryczy. Poruszyła także kwestię dodatkowego przystanku, przy czynnym przejściu podziemnym na wysokości Guliwera. Sprawa do przedyskutowania.

Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś wyśle zapytanie dotyczące przystanku.

Przewodnicząca Rady RD nr 17 poprosiła o zabranie głosu przez uczestniczących w sesji Radnych Miasta.

Głos zabrała Radna Miasta Pani Barbara Mańdok podziękowała, iż mogła uczestniczyć  w dyżurze RD nr 17. Wyraziła zadowolenie z planowanego pleneru malarskiego. Zaprosiła do MDK na ul. Hallera na wystawę grupy Janowskiej z okazji 75-lecia, piątek 11.02.2022 r. godz. 17:00

Głos zabrał Radny Miasta Pan Dawid Durał, informując, iż był to bardzo spokojny miesiąc jeśli chodzi o komisje Rady Miasta. Niepokojące jest to, że Polski Ład, dał się we znaki, bardziej niż przypuszczano, 40 mln, jako miasto, straciliśmy i trzeba teraz te środki spróbować ‘znaleźć’.

Przewodnicząca Rady RD nr 17 udzieliła głosu uczestniczącemu w sesji mieszkańcowi.

Mieszkaniec zgłosił uwagę: „Pani Przewodnicząco Urszulo Machowska nie wiem kto pisze protokoły z sesji zdalnej, ale informuję, że jeżeli, ponieważ z tego co wiem one są później publicznie udostępnione, prawda, a więc jeżeli pojawi się sformułowanie, nie wiem przez kogo jest to pisane, ale jeżeli pojawi się sformułowanie ‘pełne imię i pierwsza litera nazwiska zakończona kropką’ to oddaję sprawę do sądu z powództwa cywilnego, ponieważ ja nie jestem ani przestępcą, ani po jakimś wyroku aby pisać ‘pełne imię i pierwsza litera nazwiska zakończona kropką’. Pisze się inicjałami tego uczyli w szkole. To jest RODO, mimo tego, że to jest RODO, to jest również przestępstwo.”

Przewodniczącą RD nr 17 Pani Urszula Machowska odpowiadając, poinformowała, iż zgodnie z RODO nie piszemy nazwiska, ale uwaga została przyjęta do wiadomości.

Głos zabrała Radna Miasta Pani Barbara Mańdok w sprawie ul. Kosmicznej informując o różnych zawirowaniach dotyczących odbywanych tam remontów. By spełnić unijne restrykcje, ze względu na możliwość otrzymania dofinansowania na termomodernizację, musiano dokonać działań i zmian w szczególności np. w wstawianych oknach i ich wymiarach. Nie wszystkim się to podoba. Firma wykonawcza ma karę za nieprawidłowości, więc obecnie Radna żywi nadzieję, że teraz będzie wszystko szło ku dobremu. Złożyła podziękowania dla radnego RD nr 17 Pana Adama Kulawika, który włożył ogrom wysiłku w dopilnowanie tej sprawy, ekipy remontowej.

Radny Tomasz Czakański poinformował o jutrzejszym spotkaniu mieszkańców osiedla TBS z przedstawicielami miasta dotyczącym problemów osiedla. Jest to spotkanie zamknięte. Na następnej sesji radny przedstawi szczegóły spotkania.

Wiceprzewodniczący RD nr 17 Pan Zbigniew Wójcik złożył wniosek do Przewodniczącej Zarządu o przekazywanie informacji do Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącego RD nr 17 kiedy i gdzie odbywają się posiedzenia Zarządu RD nr 17.

Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś poinformowała, iż o każdym posiedzeniu Zarządu jest informowana Przewodnicząca RD nr 17. To jest spotkanie Zarządu, a więc Przewodniczącej Zarządu, Wiceprzewodniczącej Zarządu, Sekretarz Zarządu.

Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska, w związku z brakiem dalszych wniosków, zamknęła sesję.

10.       Zamknięcie sesji.

Katarzyna Lebryk

Sekretarz Zarządu
RD 17 Giszowiec

 

 Załącznik nr 1

 

 Zestawienie Przewodniczącej Zarządu RD nr 17 Giszowiec dotyczące wszystkich wniosków złożonych przez Radnego RD nr 17 Pana Grzegorza Augustyna:

1/ Umiejscowienia nowych znaków na wskazanych ulicach „starego” Giszowca. Sprawa była przedmiotem dyskusji w trakcie tworzenia opinii dla Wydziału Transportu. Wniosek w celu rozwiązania problemów znaków drogowych na starym Giszowcy złożyli mieszkańcy ulicy Pod Kasztanami – protokół sesja nr V z dnia 13.11.2019r. pkt IX. Wyrażenie opinii w sprawie znaków zakazu B-1 na wybranych ulicach Giszowca – odpowiedź na pismo z Wydziału Transportu oraz protokół sesja nr VI z dnia 29.01.2020r. pkt 9. Pismo Wydziału Transportu w sprawie opinii na temat organizacji ruchu na wybranych ulicach Giszowca.

2/ Oświetlenia ulicznego przy alejkach Kościoła św. Stanisława Kostki m.in. doczyszczenie kloszy. Wniosek dotyczący oświetlenia w w/w rejonie złożyli również mieszkańcy, oczekując m.in. wymiany opraw oświetleniowych - protokół sesja nr V z dnia 13.11.2019r. pkt X. Informacja o wnioskach mieszkańców ppkt 3. Odpowiedź w protokole nr XII sesja z dnia 20.01.2021r. pkt 11. Informacja o wnioskach mieszkańców ppkt 4.

3/ Uzupełnienia oświetlenia na terenie Giszowca. Informacja o wysłanym piśmie w protokole sesja nr VI z dnia 29.01.2020r. pkt 10. Informacja o wnioskach mieszkańców ppkt 2. Odpowiedź odczytano w protokole z sesji nr VII z dnia 26 lutego 2020 roku pkt 9.Informacja o wnioskach mieszkańców ppkt 9.

4/ Dodatkowego ulokowania oświetlenia pod wiaduktem kolejowym na ul. Szopienickiej. Informacja o wysłanym piśmie do MZUiM w protokole sesja nr VI z dnia 29.01.2020r. pkt 10.Informacja o wnioskach mieszkańców ppkt 1. Odczytanie odpowiedzi na sesji nr VII – protokół z dnia 26 lutego 2020 roku pkt 9 Informacja o wnioskach mieszkańców ppkt 1. Informacja w sprawie podejmowanych kolejnych interwencji w protokole nr VIII sesja z dnia 03.06.2020r.pkt. 10. Informacja o wnioskach mieszkańców ppkt 1 oraz w protokole nr XII pkt 11. Informacja o wnioskach mieszkańców w złożonych pismach ppkt. 1. Odpowiedź w protokole nr XII z dnia 20.01.2021r. pkt 11. Informacja o wnioskach mieszkańców ppkt 11.

5/ Ulokowania wiat przystankowych. Informacja o wysłanym piśmie w protokole z sesji nr VII z dnia 26 lutego 2020 roku pkt 9.Informacja o wnioskach mieszkańców ppkt 4. Odpowiedź znajduje się w protokole nr X z 02.09.2020r. pkt 8. Informacja o wnioskach mieszkańców ppkt 1.

6/ Brakującego oświetlenia i ujednolicenia kloszy oświetleniowych przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 13 przy ul. Przyjaznej 7a. Informacja o wysłanym piśmie w protokole sesja nr VII z dnia 26 lutego 2020 roku pkt 9.Informacja o wnioskach mieszkańców ppkt 2. Odczytanie odpowiedzi – protokół z sesji nr VII z dnia 26 lutego 2020 roku pkt 9.Informacja o wnioskach mieszkańców ppkt 2.

7/ Usunięcia grafitti z ogrodzenia Giszowieckiego Parku. Wniosek składali również inni radni dzielnicy. Informacja w sprawie wysłanego pisma znajduje się w protokole nr VII sesja z dnia 26.02.2020 r. pkt 9.Informacja o wnioskach mieszkańców ppkt 5. Ostatecznie Rada Dzielnicy podjęła uchwałę, w której wskazała jedną w/w propozycję w zadaniach do realizacji w budżecie na 2021r. było usunięcie graffitii z ogrodzenia parku - protokół nr VIII sesja z dnia 03.06.2020r. pkt 9. Propozycje do projektu budżetu miasta na 2021 rok oraz protokół nr IX sesja z 17.06.20 r., pkt 9 – uchwała nr 12.

8/ Usunięcia odpadów przy ul. Młodzieżowej 23. Informacja dotycząca podjętej interwencji znajduje się w protokole nr VIII sesja z dnia 03.06.2020r. pkt 10. Informacja o wnioskach mieszkańców ppkt 2.

9/ Przycięcia drzewostanu i krzewów przy ul. Działkowej 32. Wniosek złożyli również mieszańcy byłego domu nauczyciela przy ulicy Działkowej. Informacja dotycząca podjętej interwencji znajduje się w protokole nr VIII sesja z dnia 03.06.2020r. pkt 10. Informacja o wnioskach mieszkańców ppkt 3 oraz w protokole nr XI sesja z dnia 12.11.2020r. pkt 14. Komunikaty i wolne wnioski. Odpowiedź w protokole nr XII z dnia 20.01.2021r. pkt 11. Informacja o wnioskach mieszkańców ppkt 7.

10/ Wydłużenia zamknięcia placówek oświatowych – wniosek nie wpłynął do Zarządu Rady Dzielnicy.

11/ Dot. przesunięcia stacji rowerowej nr 5864 Giszowiec – Plac Pod Lipami. Informacja o wysłanym piśmie znajduje się w protokole z sesji nr IX z dnia 17.06.2020r. pkt 10.Informacja o wnioskach mieszkańców ppkt 2. Odpowiedź w protokole nr X z dnia 10.09.2020r. pkt 8. Informacja o wnioskach mieszkańców ppkt 4.

12/ Modernizacja ciągu komunikacyjnego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych łączącego chodnik wzdłuż ekranów dźwiękochłonnych przy ul. Pszczyńskiej a budynkiem przy ul. Wojciecha 40 z ulokowaniem dodatkowego oświetlenia. Nie wskazano szczegółowo propozycji lokalizacji oświetlenia, zwrócono się z prośbą o uzupełnienie. Informacja o podjętych działaniach znajduje się w protokole nr XII z dnia 20.01.2021r. pkt 11. Informacja o wnioskach mieszkańców ppkt 12. Kolejne informacje w protokole nr XV sesja z dnia 31.03.2021r.pkt 11 porządku obrad pkt 4. Pisma otrzymane ppkt 1. oraz odpowiedź odczytana w protokole nr XIX z dnia 08.09. 2021r. pkt 9. Informacja o wnioskach mieszkańców ppkt 5 w sprawach dotyczące złożonych wniosków i uchwał przedstawione przez Przewodniczącą Zarządu RJP nr 17 Panią Marię Ryś.

13/ Likwidacja progu zwalniającego na ul. Adama zlokalizowanego od cieku wodnego wpadającego do stawu "Górnik". Odpowiedź odczytano na sesji nr XII w dniu 20.01.2021r. pkt. 11. Informacja o wnioskach mieszkańców ppkt 5.

14/ Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w szczególności w rejonach ul. Miłej, Mysłowickiej i wzdłuż ekranów dźwiękochłonnych. Zwrócono się z prośbą o wskazanie dokładnych lokalizacji potrzeby uzupełnienia oświetlenia. Wykaz całościowy brakującego lub uszkodzonego oświetlenia ulicznego w Giszowcu Zarząd Dzielnicy otrzymał 08.03.2021r. Sprawę zdewastowanych i niedziałających lamp przy ekranach dźwiękochłonnych wzdłuż ulicy Pszczyńskiej zgłaszała również Radna Dzielnicy Pani Beata Walczyńska. Po uzupełnianiu w/w danych podjęto dalsze czynności. Informacja o wysłanym piśmie w w/w sprawie oraz odczytanej odpowiedzi znajduje się w protokole nr XV sesja z dnia 31.03.2021r.pkt 11 porządku obrad pkt 3. Złożone pisma ppkt 2 oraz pkt. 4 , pkt 11 porządku obrad pisma otrzymane ppkt 6.

15/ Usunięcie topoli przy skrzyżowaniu Mysłowickiej – Szopienickiej. Zwrócono się z prośbą do Pana Grzegorza Augustyna o dokumentację fotograficzną potrzebną w celu dołączenia do pisma, które planowano wysłać do wydziałów miasta zajmujących się w w/w sprawami. Przy wniosku o wycinkę konieczne jest dokładne doprecyzowanie miejsca, na którym rośnie drzewo. Nie uzupełniono dokumentacji fotograficznej.

16/Odpowiedzi do złożonych interpelacji-wniosków złożonych w trakcie II kadencji RJP nr 17 Giszowiec. W celu zapoznania się z dokumentacją Zarząd Rady Dzielnicy wyznaczył termin spotkania na dzień 16.02.2021r. Pan Grzegorz Augustyn nie przybył na spotkanie. Informacja o wysłanym piśmie do P. Grzegorza Augustyna znajduje się w protokole XIII z dnia 24.02.2021r. pkt 10. Komunikaty i wolne wnioski przedstawione przez Przewodniczącą RJP nr 17 w sprawach dotyczących wniosków mieszkańców i Radnych RJP nr 17 ppkt 3 w wysłanych pismach. Ustalono drugi termin 11.03.2021r. Spotkanie odbyło się w siedzibie Rady Dzielnicy. Pan Grzegorz Augustyn zapoznał się z wszystkimi dokumentami, podpisał pismo potwierdzające udostępnienie, nie wzniósł uwag.

17/ Wyjaśnienia w sprawie brakujących iluminacji świątecznych na Placu Pod Lipami. Informacja o wysłanym piśmie znajduje się w protokole nr XIII z dnia 24.02.2021r. pkt Sprawy dotyczące wniosków mieszkańców i Radnych RJP nr 17,pkt 10 porządku obrad ppkt 1 w wysłanych pismach. Odpowiedź odczytano na sesji w dniu 31.03.2021r. i informacja w protokole nr XV pkt 11 porządku obrad, pkt 4. Pisma otrzymane ppkt 7 .

18/ Usunięcia awarii oświetlenia na Placu Pod Lipami wraz z naprawą iluminacji świątecznych. W w/w sprawie wnioskowali również mieszkańcy. Informacja o podjętej interwencji znajduje się w protokole nr XII z dnia 20.01.2021r. pkt 11. Informacja o wnioskach mieszkańców ppkt 2. Odpowiedź w protokole nr XIII z dnia 24.02.2021r. pkt Sprawy dotyczące wniosków mieszkańców i Radnych RJP nr 17 pkt 10, ppkt 5.

19/ Podjęcia działań w sprawie montaży pojemników półpodziemnych przeznaczonych na składowanie odpadów komunalnych (niesegregowanych) zmieszanych oraz selektywnej zbiórki odpadów komunalnych usytuowanych na terenach spółdzielni mieszkaniowych. Informacja w sprawie wysłanych pism oraz odczytanych otrzymanych odpowiedzi znajduje się w protokole nr XIII z dnia 24.02.2021r. pkt Sprawy dotyczące wniosków mieszkańców i Radnych RJP nr 17, pkt 10, ppkt 2 i 3.

20/ Demontażu dwóch progów zwalniających na ul. Adama. Radni Dzielnicy podjęli w/w sprawie uchwałę nr 20. Informacje znajdują się w protokole nr XV sesja z dnia 31.03.2021r. Odpowiedź odczytano na sesji nr XIX – protokół z dnia 08.09.2021r. Pkt.10. Komunikaty i wolne wnioski.

21/ Doświetlenie przejścia przy budynku Giszowieckiego Centrum Kultury. Wniosek był przedmiotem dyskusji na sesji nr XV – informacja w protokole z 31.03.2021r. pkt. 8. Rozpatrzenie wniosków dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa w dzielnicy. Przyjęcie uchwał. Ostatnie zdanie w ppkt d.

22/ Doświetlenie przejścia pod zadaszeniem w ciągu komunikacyjnym sal gimnastycznych przy ZSP nr 13. Wniosek był przedmiotem dyskusji na sesji nr XV – informacja w protokole z 31.03.2021r. pkt 8. Rozpatrzenie wniosków dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa w dzielnicy. Przyjęcie uchwał. ppkt d) Doświetlenie przejścia pod zadaszeniem w ciągu komunikacyjnym w kierunku sal gimnastycznych przy ZSP nr 13 oraz w pkt 2. Sprawy dotyczące złożonych wniosków w/w protokołu.

23/  nie wpłynął wniosek o takiej numeracji

24/ Usunięcie niecenzuralnych napisów i wlepek w strefie rekreacyjno – sportowej na palcu zabaw i siłowni zewnętrznej zlokalizowanych przy ulicy Miłej. Informacja o podjętej interwencji znajduje się w protokole nr XVII sesja z 09.06.2021r. pkt 10.Komunikaty i wolne wnioski ppkt 2 w sprawach dotyczących złożonych wniosków i uchwał.

25/Pilnych prac naprawczych na urządzeniu zlokalizowanym na placu zabaw przy ulicy Miłej. Wniosek w tej samej sprawie zgłosili również mieszkańcy. Informacja o podjętej interwencji znajduje się w protokole nr XVII sesja z 09.06.2021r. pkt 10. Komunikaty i wolne wnioski ppkt 2 w sprawach dotyczących złożonych wniosków i uchwał.

26/ Wycinki drzew przy trasie rowerowej, w bliskim sąsiedztwie budynku przy ul. Wojciecha 43b. Odpowiedź odczytano na sesji nr XIX protokół z 08.09.2021r. pkt 9. Informacja o wnioskach mieszkańców ppkt 12 w sprawach dotyczących złożonych wniosków i uchwał.

27/ Pilnych prac zabezpieczających przy otwartych studzienkach w bliskim sąsiedztwie ścieżki leśnej. Wniosek wpłynął również od mieszkańców. Informacja o wysłanym piśmie znajduje się w protokole nr XVIII sesja z dnia 23.06.2021r. pkt 11. Informacja o wnioskach mieszkańców ppkt 4. Odpowiedź odczytano w protokole nr XX sesja z dnia 09.11.2021r. pkt 8.Informacja o wnioskach mieszkańców sprawach dotyczących złożonych wniosków i uchwał ppkt 4.

28/ Doczyszczenie trasy rowerowej na odcinku od ulicy Wojciecha 40 c w kierunku ulicy Barbórki. Informacja znajduje się w protokole nr XIX pkt 9. Informacja o wnioskach mieszkańców ppkt 7 oraz w protokole nr XX sesja z dnia 09.11.2021r. pkt 8.Informacja o wnioskach mieszkańców sprawach dotyczących złożonych wniosków i uchwał ppkt 9.

29/ Ulokowania dodatkowych słupów oświetleniowych w Giszowieckim Parku przy bramach i furtkach. Aktualnie w procedowaniu.

30/ Doświetlenia przejścia i drogi technicznej, dojazdowej, ulokowanej od bocznej bramy Giszowieckiego Parku a budynkami MDK filia nr 2 „Szopienice-Giszowiec”. Aktualnie w procedowaniu.

31/ Zmiany lokalizacji słupa oświetleniowego ulokowanego na działce nr 999/55. Aktualnie w procedowaniu.