katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A
Protokół
z XXI sesji Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec,
która odbyła się w trybie on-line za pomocą komunikatora Skype 
w dniu 12 stycznia 2022 r.
 
Sesja odbyła się w trybie on-line za pomocą komunikatora Skype w dniu 12 stycznia 2022 r., z udziałem 14 Radnych, na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 14 kwietnia 2019 r. Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godz. 18:02 do godz. 21:35.
 
1. Otwarcie sesji.
 
Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec Pani Urszula Machowska, która przywitała biorących udział w sesji radnych Rady Dzielnicy nr 17, radną Miasta Katowice Panią Barbarę Mańdok oraz uczestniczących w sesji mieszkańców.
 
2. Wybór sekretarza sesji.
 
Przewodnicząca Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec zaproponowała  na sekretarza XXI  sesji Sekretarza RD nr 17 Panią Katarzynę Lebryk. Wobec zgody kandydatki, braku innych zgłoszeń i uwag ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady Dzielnicy nr 17 poddała pod głosowanie wybór sekretarza sesji. Wybór przyjęto jednogłośnie 13 głosami „za”. Protokół zostanie sporządzony przez Panią Katarzynę Lebryk.
 
3. Przyjęcie protokołu z XX sesji RJP nr 17.
 
Wszyscy Radni otrzymali e-mailowo w terminie wcześniejszym protokół z sesji XX z naniesionymi, zgłoszonymi przez radnych, poprawkami. Przewodnicząca Rady Dzielnicy nr 17 Pani Urszula Machowska poinformowała, iż protokół z poprawkami został przesłany aż trzykrotnie do radnych.
Do sesji dołączył Radny Tomasz Czekański.
Przewodnicząca Rady Dzielnicy nr 17 Pani Urszula Machowska zauważyła, iż wątpliwości wśród osób zgłaszających poprawki wzbudził fragment punktu 7. Połączone zostały poprawki czterech osób w jeden fragment: „Przewodnicząca Zarządu zwróciła się do wnioskodawcy Radnej Pani Barbary Mańdok            o przedłożenie  dokumentacji  przedstawionych Inicjatyw Lokalnych. Rada nie otrzymała do wglądu napisanych wniosków, jak również Zarząd nie ma potrzebnych kopii. Przekazała posiadane informacje, jak to wyglądało w poprzednich latach. W przypadku braku wniosków otrzymywała monity z UM.  Radna B. Mańdok nie zgodziła się z powyższym i wyszła zadzwonić, by rozeznać temat. Wróciła i powiedziała, że nie trzeba tego dołączać. Wiceprzewodniczący Rady Jednostki Zbigniew Wójcik powiedział, że nie ma konieczności pozostawiania w dokumentacji Rady kopii wniosków. Wszystkie wnioski inicjatyw lokalnych każdy składa osobiście w Urzędzie Miasta. Radny  Z. Wójcik dołączył tylko tytuły inicjatyw Przewodniczącej Rady Urszuli Machowskiej. Według p. Z. Wójcika wszystkie wnioski były na stole w jednej teczce do wglądu dla wszystkich Radnych.”.
Głos w sprawie w/w poprawki protokołu zabrał radny Grzegorz Augustyn. W związku z tym, iż radny był nieobecny na ostatniej sesji zgłosił chęć szerszego omówienia wskazanej poprawki, na co nie wyraziła zgody Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska. Radny Augustyn zawnioskował, by w całości przyjąć poprawkę Wiceprzewodniczącego RD nr 17 Pana Zbigniewa Wójcika. 
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska zwróciła uwagę, iż nie ma możliwości takiego wnioskowania, gdyż każdy radny przez głosowanie podejmuje samodzielnie decyzję o przyjęciu poprawki.
Radny Augustyn zwrócił uwagę, na rozbieżność między pierwotnym zapisem protokołu, poprawką Wiceprzewodniczącego RD nr 17 Pana Zbigniewa Wójcika a ostateczną poprawkę, w jego mniemaniu poprawka ta nie wykazuje rzetelnych informacji. Radny odczytał poprawki, wskazując, który fragment dla niego jest niejasny – brak informacji o osobach z którymi rozmawiała Radna Miasta Katowice Pani B. Mańdok. 
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska zwróciła uwagę, iż takie informacje nie są konieczne, gdyż były to rozmowy prywatne.
Głos zabrała Radna Miasta Katowice Pani B. Mańdok informując, iż powiedziała, że rozmawia z trzema Naczelnikami Biura Rady Miasta.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska poinformowała, iż nie przewiduje się dyskusji nad treścią protokołu. Do wszystkich Radnych została przesłana poprawka składająca się z poprawek zgłoszonych przez Wiceprzewodniczącą Zarządu Panią Joannę Król, Wiceprzewodniczącego RD nr 17 Pana Zbigniewa Wójcika, Przewodniczącej Zarządu RD nr 17 Pani Marii Ryś oraz Przewodniczącej RD nr 17 Pani Urszuli Machowskiej. Przewodnicząca RD nr 17 zaznaczyła, iż ta połączona poprawka zostanie poddana pod głosowanie, jeśli ktoś się z tym nie zgadza głosuje „przeciw” lub się wstrzymuje od głosu. Jednocześnie każdy może złożyć uwagę do protokołu, który jest sporządzany w dniu dzisiejszym i to zostanie ujęte w protokole z sesji nr XXI. Przewodnicząca poprosiła chętnych o przesłanie głosu do protokołu, wtedy jest on przepisywany w sposób wierny.
Głos w sprawie poprawek w protokołach zabrał radny G. Augustyn. Poinformował, iż wszelkie poprawki i wszelkie komunikaty związane z naniesieniem poprawek albo się przyjmuje w całości albo się je odrzuca, nie można modyfikować treści propozycji, jaką przesyła jakikolwiek Radny. Połączenie kilku wersji proponowanej poprawki, zdaniem radnego G. Augustyna zmienia całkowicie treść. 
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska nie zgodziła się z głosem radnego G. Augustyna,. Autorką całej poprawki jest Przewodnicząca RD nr 17, która w całości ją zredagowała i oddała cały sens zgłaszanych poprawek.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska zauważyła także, iż radnego G. Augustyna nie było na ostatniej sesji i nie jest on kompetentny, by stwierdzić czy proponowane poprawki zmieniają sens wypowiedzi. 
Radny G. Augustyn poprosił, by było to zaprotokołowane. Poinformował, iż prześle swoje poprawki do omawianego punktu. 
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska poinformowała, iż ta poprawka nie zostanie przyjęta, gdyż radny nie był obecny na sesji, poza tym termin na zgłaszanie poprawek do protokołu XIX sesji już minął. 
Radny G. Augustyn zasygnalizował co powinno być w poprawce, mianowicie informacja o rozmówcach radnej Miasta Pani Barbary Mańdok oraz informacja o teczce z wnioskami Wiceprzewodniczącego RD nr 17 Pana Z. Wójcika.
Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś zabrała głos, informując, iż takiej teczki nie było.
Głos zabrał Wiceprzewodniczący RD nr 17 Pana Zbigniew Wójcik mówiąc, iż taka teczka była.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska zauważyła, iż wielu radnych nie pamięta faktu, iż taka teczka leżała na stole podczas ostatniej sesji poprosiła, by zwrócić uwagę na zdanie, którego użyła w poprawce: „Według p. Z. Wójcika wszystkie wnioski były na stole 
w jednej teczce do wglądu dla wszystkich Radnych.”. 
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska poinformowała, iż nie jest władna zadecydować czy była teczka i co w niej było, stąd taki tekst poprawki.
Głos zabrał Wiceprzewodniczący RD nr 17 Pana Zbigniew Wójcik. Wiceprzewodniczący złożył noworoczne życzenia wszystkim radnym. Podziękował Przewodniczącej RD nr 17 Pani Urszuli Machowskiej za wprowadzone do punktu 7 zmiany o które prosił. Zostało wykreślone słowo ‘krótko’ przy informacji o przedstawianych przez Radną Miasta Katowice B. Mańdok wnioskach. Wnioskował, by w poprawce punktu 7 była informacja, iż to on - Wiceprzewodniczący RD nr 17 Pan Zbigniew Wójcik powiedział, iż to dokumentację dotyczącą wniosków nie trzeba składać do RJP 17. Wiceprzewodniczący RD nr 17 Pan Zbigniew Wójcik poprosił również, by dopisać informację z kim rozmawiała Radna Miasta Katowice B. Mańdok. Zaproponował dopisanie do poprawki punktu 7 następującą treść: „Naczelnik Biura Rady Miasta od Przewodniczącego Rady Miasta oraz Naczelnik Polityki Społecznej poinformowali, że inicjator inicjatywy lokalnej składa wnioski do Urzędu Miasta, a od RJP otrzymuje tylko opinię.”. Podkreślił, iż dopisek ten, będzie precyzującą informacją dla zainteresowanych.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska zabrała głos. Zdaniem Przewodniczącej nieporozumienie wyniknęło z tego, iż wnioskodawcy (Wiceprzewodniczący RD nr 17 Pan Zbigniew Wójcik oraz Radna Miasta Katowice Pani Barbara Mańdok) poinformowali, iż sami dostarczą projekty inicjatyw do UM Katowice, bo taka jest praktyka. Natomiast intencją Przewodniczącej Zarządu RD nr 17 Pani Marii Ryś było, nie to, że ona zawiezie te wnioski, tylko, że chce je mieć w dokumentacji RD nr 17, bo w zgodzie z przepisami, te wnioski powinny być w dokumentacji Zarządu RD nr 17. Tutaj powstało kompletne nieporozumienie.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska zwróciła się z zapytaniem do Wiceprzewodniczącego RD nr 17 Pana Zbigniewa Wójcika, który zgłosił ostatnią poprawkę, czy w połączonej poprawce do punktu 7 została oddana jego intencja? Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska zaznaczyła, iż dla niej nie ma problemu, by dopisać, do kogo dzwoniła  Pani Radna Miasta Katowice B. Mańdok.
Wiceprzewodniczący RD nr 17 Pan Zbigniew Wójcik poparł zapis o rozmówcach radnej Miasta Katowice B. Mańdok. Odniósł się także do zapisu o teczce z wnioskami, kolejny raz podkreślając, iż leżała ona na stole podczas sesji.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska oraz Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś podkreśliły, iż Zarząd nie dostał do wglądu tych wniosków. Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska zauważyła, iż wnioski te dostała do podpisu w domu, czyli na sesji tych wniosków jeszcze nie było.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska zwróciła się ponownie z zapytaniem do Wiceprzewodniczącego RD nr 17 Pana Zbigniewa Wójcika, czy połączona poprawka do punktu 7 oddaje sens zgłoszonej przez niego poprawki?
Wiceprzewodniczący RD nr 17 Pan Zbigniew Wójcik poprosił o dopisanie do kogo dzwoniła Radna B. Mańdok oraz o zmianę, by w poprawce punktu 7 była informacja, iż to on - Wiceprzewodniczący RD nr 17 Pan Zbigniew Wójcik powiedział, iż dokumentację dotyczącą wniosków nie trzeba składać do RJP 17. Poprosił także o wykreślenie słów, iż to „Radna B. Mańdok” nie zgodziła się z powyższym i wyszła zadzwonić, by rozeznać temat – to on, Pan Zbigniew zauważył, iż nie ma konieczności składania wniosków w RD nr 17. 
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska poinformowała, iż nie ma możliwości wykreślenia tej treści, poprawka będzie poddana pod głosowanie.
Wiceprzewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Joanna Król poparła zapis, iż „Radna B. Mańdok nie zgodziła się z powyższym i wyszła zadzwonić, by rozeznać temat.”. Poinformowała także, iż podczas sesji nie słyszała o teczce w której znajdowały się wnioski Wiceprzewodniczącego RD nr 17 Z. Wójcika i Radnej B. Mańdok. Nie było informacji ze strony Wiceprzewodniczącego RD nr 17 Pan Zbigniewa Wójcika, iż wnioski są do wglądu. Gdyby tak było, Zarząd RD nr 17 zapoznałby się z nimi.
Wiceprzewodniczący RD nr 17 Pan Zbigniew Wójcik nie zgodził się ze słowami Wiceprzewodniczącej Zarządu RD nr 17 Pani Joanny Król. Dyskusja Radnych.
Głos zabrała Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś informując, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymała kopii wniosków, które powinny znaleźć się w dokumentacji Zarządu RD nr 17. W tracie listopadowej  sesji Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy nr 17 Maria Ryś  zwróciła się z prośbą do wnioskodawcy Radnej Miasta Katowice Pani Barbary Mańdok o udostępnienie kopii dokumentacji przedstawionych ustnie do opiniowania  wniosków Inicjatyw Lokalnych . Przewodniczącej Zarządu dokumentacji nie przekazano, nie było możliwości zapoznania się z wersją papierową, jak również nie była dostępna na sesji do wglądu. W dniu sesji radna Miasta Katowice Pani B. Mańdok nie przedłożyła oryginałów do podpisu Przewodniczącej Rady Dzielnicy. W kolejnym dniu po sesji zwrócono się poprzez SMS do wnioskodawcy o dostarczenie kopii do uzupełnienia dokumentacji Zarządu oraz skontaktowania się z Przewodnicząca Rady Dzielnicy nr 17 Panią Urszula Machowską w celu podpisania oryginałów. Zarząd Dzielnicy nr 17 do dnia dzisiejszego nie otrzymał i nie ma w dokumentacji  kopii pięciu inicjatyw: VI Dzień Sąsiada na Kolistej, Pora na Giszowieckiego seniora, Piękno jest w Tobie cześć 2 czyli " Jak Cię widzą, tak Cię piszą. Jak się czujesz tak wyglądasz",  Barbórkowy Turniej Piłki Nożnej na Hali - Szpil na Giszu, Turniej Piłki Nożnej - " Śląskie Bajtle na Orliku".
Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś odniosła się do słowa „krótko” zwracając uwagę, iż wszystkie inicjatywy były referowane w szybkim tempie, gdyż było ich 20. Usuwając słowo „krótko” przy referowaniu wniosków przez Radną B. Mańdok.
Radny G. Augustyn zabrał głos i zwrócił się do Przewodniczącej Zarządu RD nr 17 Pani Marii Ryś przytaczając informację, iż zgodnie z zapisami inicjatyw lokalnych nie działających w ogóle z RD, nie ma obowiązku przekazywania wniosków w formie papierowej do archiwizacji Rad Dzielnic. Jest to opinia Urzędu Miasta Katowice. Zwyczajem I i II kadencji takie wnioski się pojawiały, ale nie jest to obowiązek, przekazuje się ostatnią stronę wniosku do przewodniczącej do zaopiniowania.
Wiceprzewodniczący RD nr 17 Pan Zbigniew Wójcik zarzucił Przewodniczącej Zarządu RD nr 17 Pani Marii Ryś niedokładne czytanie protokołu, gdyż słowo „krótko” znajduje się tylko przy referowaniu wniosków przez Radną B. Mańdok.
Głos zabrał Radny Edward Haśnik Przewodniczący Zarządu I kadencji RJP nr 17 odnosząc się do słów Radnego G. Augustyna. Przypomniał, iż za I kadencji gdzie Przewodniczącym RJP nr 17 był Pan Grzegorz Augustyn, Zarząd zawsze zbierał do uchwały kopie, skany inicjatyw, spędzano dużo godzin, żeby to skanować i dołączyć, bo taki był wtedy wymóg, że składała to RJP do urzędu. Poprosił Radnego G. Augustyna, iż jeśli coś się zmieniło to warto byłoby poinformował radnych.
Radny G. Augustyn poinformował, iż za I kadencji, przy pierwszych inicjatywach wszystkie rady borykały się z problemami. Pojawił się zwyczaj, iż wnioski papierowe przyjmowane były do archiwizacji. Według informacji z ostatniej sesji, potwierdzonej rozmowami telefonicznymi Radnej B. Mańdok nie ma wymogu przekazywania kopii wniosków do Zarządu Dzielnicy.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska zakończyła dyskusję. Poddała pod głosowanie protokół z XX sesji. Ponownie odczytała sporny fragment z naniesionymi poprawkami.
Przebieg głosowania:
Głosy „za” – 10 osoby
Głosy „przeciw” – 2 osoby
Głosy „wstrzymujące się” – 2 osoby
Protokół przyjęto większością głosów.
 
4. Zmiany w porządku obrad.
 
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska udzieliła głos radnemu G. Augustynowi. Radny zawnioskował o dołożenie punktów:
4a – Wniosek o nagrywanie sesji zdalnych. Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska zaproponowała, by przerzucić ten temat do komunikatów i tam to przegłosować. Radny G. Augustyn wyraził zgodę.
4b – Wniosek o imienne głosowania radnych Rady Dzielnicy nr 17. Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska zauważyła, iż według statutu RD nr 17, w momencie kiedy podejmuje się uchwałę, wtedy istnieje możliwość wnioskowania o imienne głosowanie. Radny G. Augustyn powiedział, iż można to zrobić na stałe przyjmując regulamin pracy RD. 
4c – Wniosek o stworzenie regulaminu pracy RD. Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska zauważyła, iż taki punkt jest w porządku obrad, o powołaniu zespołu do opracowania regulaminu pracy RD. Radny G. Augustyn wyraził zgodę.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska poprosiła Radnego G. Augustyna o przeczytanie punktu dotyczącego rozszerzenia porządku obrad. 
Punkt 4a – Rozpatrzenie głosowania imiennego przy głosowaniach RD nr 17.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska poinformowała, iż na dzisiejszej sesji przewidziany jest punkt, zgodnie z nowym statutem, w którym musimy powołać zespół do opracowania regulaminu pracy RD nr 17. W tym regulaminie możemy przyjąć nasze własne propozycje, a więc i propozycje o imiennym głosowaniu. Propozycja Przewodniczącej 
U. Machowskiej, by nie poddawać w dniu dzisiejszym pod głosowanie imiennego głosowania, skoro to może znaleźć się w regulaminie pracy. 
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska poddała pod głosowanie wniosek formalny radnego G. Augustyna, o rozszerzenie porządku obrad, by już dziś w punkcie 9a zadecydować o imiennym głosowaniu radnych RD. 
Głosy „za” – 6 osoby
Głosy „przeciw” – 6 osoby
Głosy „wstrzymujące się” – 2 osoby
Wniosek odrzucono z powodu braku bezwzględnej większości głosów statutowego składu Rady.
Brak zgłoszonych innych zmian do porządku obrad.
 
5. Statut Dzielnicy nr 17 Giszowiec.
 
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska przypomniała o nowym Statucie Rad Dzielnic, o czym emaliowo radni RD nr 17 zostali poinformowani już wcześniej. Uchwała weszła w życie 17.12.2021 r. i na mocy tej uchwały zmieniła się nazwa z RJP nr 17 na Radę Dzielnicy nr 17 Giszowiec. Poinformowała, iż Wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym zakwestionował część zapisów przyjętego statutu, jednak zmiany nie dotyczą aktualnych działań Rady. Na stronie BIP’u oraz na stronie Wojewody można odnaleźć wszystkie zmiany. Na mocy tego statutu kadencja rad dzielnic zostaje wydłużona do 5 lat, punkt ten wejdzie w życie od kolejnej kadencji wszystkich rad dzielnicowych. Natomiast mają być wydłużone prace wszystkich rad, za wyjątkiem Piotrowic, do października 2024 roku. Powodem tej zmiany jest zamiar, by kadencje rad wszystkich dzielnic rozpoczynały się w tym samym czasie. W nowym statucie zostały mocno zaakcentowane uprawnienia zarządu, tego co może, czym się zajmuje, itd. Rady dzielnic są zobowiązane do przygotowania dwóch sprawozdań w ciągu roku. Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska zachęciła do zapoznania się ze wszystkimi zmianami. Statut jest dostępny na stronie RD nr 17.
 
6. Informacja o działaniach Przewodniczącej Rady Dzielnicy nr 17 w okresie między XX i XXI sesją.
 
1) 11.11.2021 r. -- Złożenie kwiatów, wspólnie z Radnymi Jednostki, pod pomnikiem giszowieckim z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r.
2) 16.11.2021 r. – spotkanie organizacyjne w sprawie Jarmarku Bożonarodzeniowego w MDK ,,Szopienice-Giszowiec”.
3) 18.11.2021 r. – udział w konsultacjach społecznych w MDK ,,Szopienice-Giszowiec” w sprawie  ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie dzielnicy Giszowiec.
4) 23.11.2021 r. – Wizyta w ,,Smogobusie”.
5) 24.11.2021 r. – Udział, na zaproszenie Radnego RM Katowice p. D. Łyczko, w spotkaniu w  TBS na temat problemów mieszkańców na ul. Pod Kasztanami.
6) 25.11.2021 r. – udział w XLI sesji RM Katowice / on-line /.
7) 29.11.2021 r. – udział, wspólnie z Prezydentem Miasta Katowice p. Marcinem Krupą i Radnymi Jednostki w sadzeniu dębu na ul. Wojciecha.
8) 2.12.2021 r. – udział w jury konkursu fotograficznego ,,Giszowiec w obiektywie”
9) 4.12.2021 r. – udział w I Turnieju Barbórkowym w Piłce Nożnej ,,Szpil na Giszu”.
10) 11.12.2021 r.- wręczenie nagród dla zwycięzców konkursu fotograficznego ,,Giszowiec w obiektywie” w ramach Jarmarku Bożonarodzeniowego.
11) 13.12.2021 r. – udział w spotkaniu z Wiceprezydentem Miasta p. Mariuszem Skibą w związku z umieszczeniem napisu na pomniku w Parku Giszowieckim.
12) 15.12.2021 r. – udział w Jasełkach przygotowanych przez wychowanków i opiekunów OREW-u.
13) 15.12.2021 r. – udział w zebraniu Zarządu RD nr 17 Giszowiec.
14) 16.12.2021 r. – udział w spotkaniu wigilijnym w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Giszowcu.
15) 17.12.2021 r. – udział w XLII sesji RM Katowice / on-line/.
 
7. Informacja o działaniach Przewodniczącej Zarządu Rady Dzielnicy nr 17 w okresie między XX i XXI sesją.
 
1) 11.11.2021r. - udział w złożeniu kwiatów pod pomnikiem ku czci poległych w Powstaniach Śląskich i zamordowanych w obozach hitlerowskich w okresie II wojny światowej
2) 16.11.2021r. - udział w spotkaniu w sprawie organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego 
3) 18.11.2021r. - udział w spotkaniu konsultacyjnym dot. wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i stacjach benzynowych na terenie dzielnicy Giszowiec
4) 9.11.2021r. – udział w wernisażu prac uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Katowicach – Giszowcu
5) 24.11.2021r.- udział w spotkaniu z zarządem TBS, dyskusja nad wnioskami mieszkańców ulicy Pod Kasztanami
6) 23.11.2021r. – rozmowa z pracownikami Miejskiego Centrum Energii Miasta Katowice, którzy odwiedzili Giszowiec w ramach akcji Smogobus
7) 23.11.2021r. – w obecności  Prezydenta Miasta Katowice sadzenie dębu przy ul. Wojciecha 23
8) 30.11.2021r. – udział w spotkaniu komisji konkursowej „Giszowiec w obiektywie”
9) 11.12.21r. – udział w wydarzeniu Jarmark Bożonarodzeniowy
10) 13.12.2021r. – udział w spotkaniu z Wiceprezydentem Panem Mariuszem Skibą w sprawie opracowania treści napisu przy postumencie w parku
11) 15.12.2021r. – spotkanie Zarządu Rady Dzielnicy w formie zdalnej
12) 15.12.2021r. – udział w Przedstawieniu Jasełkowym przygotowanych przez pracowników i podopiecznych OREW
Kontakt telefoniczny z następującymi jednostkami/organami UM / wykonawcami:
- Miejski Zarząd Ulic i Mostów
- Zakład Zieleni Miejskiej Katowice
- wykonawca przebudowy DK81/86
- Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
- Wydział Transportu
- Wydział Komunikacji Społecznej
- sekretariat Wiceprezydenta Miasta Katowic Pana Mariusza Skiby
 
8. Podsumowanie pracy RJP nr 17 w 2021 roku. 
 
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska odczytała podsumowanie prac RJP nr 17 w roku 2021 r.
 
PODSUMOWANIE PRACY RADY JEDNOSTKI POMOCNICZEJ NR 17
W 2021 ROKU
 
1. Odbyło się 9 sesji, ze względu na pandemię koronawirusa 5 sesji przeprowadzono on -  line. 
2. Frekwencja udziału radnych na sesjach wyniosła 78 %.
3. W sesjach wzięło udział 45 gości.
4. Zorganizowano 9 dyżurów radnych, w tym 4 on-line. W trzech dyżurach wzięli  udział funkcjonariusze policji, w jednym rachmistrz spisowy w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.
5. Podjęto 14 uchwał.
6. Sekretarz Rady prowadził rejestr pism wychodzących i przychodzących.
7. W 2021 roku większość pism była przesyłana drogą elektroniczną, w tym przez założoną skrzynkę ePUAP.
8. Rezerwa celowa została przeznaczona między innymi na:
a) Organizację, w dniu 4.09.2021 r., II Turnieju Piłkarskiego dla Rad Jednostek Pomocniczych.
b) Zakup boków do namiotu Jednostki.
c) Zakup materiałów malarskich do odnowy wagoników węglowych przez Grupę Janowską.
d) Organizację konkursu fotograficznego ,,Giszowiec w obiektywie”.
e) Dofinansowanie organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego.
f) Dofinansowanie zakupu nagród w ramach akcji ,,Bier sąsiada i podź lotać’ i ,,Bier sąsiada i podź na koło”.
9. W ramach konsultacji społecznych zgłoszono uwagi do projektu nowego Statutu Dzielnicy.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska poddała pod głosowanie sprawozdanie podsumowującego prace RJP nr 17 w roku 2021 r.
Głosy „za” – 14 osoby
Głosy „przeciw” – 0 osoby
Głosy „wstrzymujące się” – 0 osoby
Podsumowanie prac RJP nr 17 w roku 2021 r. przyjęto jednogłośnie, 14 głosów „za”. 
 
9. Powołanie doraźnego zespołu do opracowania regulaminu pracy Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec. Przyjęcie uchwały.
 
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska poinformowała o obowiązkach rad dzielnic, które zostały nałożone w statucie. Wśród nich jest m.in. opracowanie harmonogramu sesji, zostało to zrobione na sesji listopadowej. Kolejnym obowiązkiem jest opracowanie regulaminu prac RD nr 17 Giszowiec. Przewodnicząca wyraziła konieczność powołania, w drodze uchwały, zespołu do opracowania regulaminu RD nr 17. Zaproponowała kandydatury: radnej Joanny Król, radnej Justyny Szymiec, radnego Adama Kulawik
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę. Wszyscy radni RD nr 17 przychylili się do podanych kandydatur. 
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska zaproponowała na Przewodniczącą radną Joannę Król, radnego A. Kulawika na Wiceprzewodniczącego zespołu zaś radną Justynę Szymiec na członka zespołu. Radni wyrazili zgodę. 
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska odczytała projekt uchwały nr 31 RD nr 17 Giszowiec w sprawie powołania doraźnego zespołu do opracowania regulaminu pracy Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec. Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Głosy „za” – 14 osoby
Głosy „przeciw” – 0 osoby
Głosy „wstrzymujące się” – 0 osoby
Uchwałę nr 31 przyjęto jednogłośnie, 14 głosów „za”. 
 
10. Rozpatrzenie wniosku w sprawie remontu chodnika pomiędzy budynkiem przy ul. Wojciecha 40 a dojściem do przystanku autobusowego Giszowiec Górniczego Stanu. Przyjęcie uchwały.
 
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska oddała głos Przewodniczącej Zarządu RD nr 17 Pani Marii Ryś. Przewodnicząca Zarządu poinformowała, iż sprawa ta, także będzie rozpatrywana w drodze uchwały. Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w imieniu mieszkańców zwróciła się w wnioskiem o interwencję do odpowiednich służb miasta w sprawie złego stanu technicznego chodnika. Przewodnicząca Zarządu odczytała uzasadnienie do projektu uchwały nr 32 RD nr 17 Giszowiec w sprawie remontu chodnika pomiędzy budynkiem przy ul. Wojciecha 40 a dojściem do przystanku autobusowego Giszowiec Górniczego Stanu. 
Głos zabrał radny G. Augustyn. Poinformował, iż 12.11.2020 roku składał wniosek formalny o to aby rozpatrzyć modernizację ciągu komunikacyjnego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych łączących chodnik wzdłuż ekranów dźwiękochłonnych przy ul. Pszczyńskiej a budynkiem przy ul. Wojciecha 40, z ulokowaniem dodatkowego oświetlenia. Radny prosił trzykrotnie Przewodniczącą Zarządu RD nr 17 aby wszystkie emaile, które wysyłała z jego wnioskami do różnych instytucji przekierowane  były także do jego wiadomości. W temacie modernizacji chodnika radny G. Augustyn rozmawiał z mieszkańcami ul. Wojciecha i w zaistniałej sytuacji przez tych mieszkańców może zostać odebrany jako osoba nie przekazująca na bieżąco zgłaszanych wniosków, problemów. Radny G. Augustyn wyraził gorący żal do Przewodniczącej Zarządu RD 17, iż do tej pory nie ma żadnych informacji o stanie spraw składanych przez niego wniosków oraz iż nie dostaje mali do wiadomości. Poprosił o przesłanie w trybie pilnym wszystkich maili przesłanych do instytucji ze złożonymi przez niego wnioskami.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska po raz kolejny, przypomniała, jeśli dane sprawy są omawiane na sesji i są protokołowane nie wysyła się ich ponownie do radnych, wszystko znajduje się w protokole z sesji.
Radny G. Augustyn przypomniał o specjalnym spotkaniu w wprawie złożonych przez niego wniosków, podczas którego wszystko zostało wyjaśnione. Mimo to, dodatkowo poprosił o przesyłanie do wiadomości wszystkich maili przesłanych do instytucji ze złożonymi przez niego wnioskami. Zaakcentował, iż sygnalizował już wcześniej, że mogą powielić się pewne działania i wyjdziemy na niekompetentnych.
Głos zabrała Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś. Zwróciła uwagę, iż wniosek radnego G. Augustyna dotyczył podjazdu i schodów, i to zostało naprawione. Natomiast formalny wniosek KSM dotyczy remontu chodnika. Zaznaczyła, iż wszelkie odpowiedzi na wnioski radnego G. Augustyna, pozostałych radnych oraz mieszkańców są do publicznej wiadomości zanotowane w protokołach, które można na bieżąco śledzić i sprawdzać. Pisma omówione na sesji nie będą dodatkowo przesyłane do radnych, jest możliwość spotkania się z Zarządem i przejrzenia wszystkich pism przychodzących i wychodzących, całej dokumentacji. 
Wiceprzewodniczący RD nr 17 Pan Zbigniew Wójcik zwrócił się z zapytaniem, czy dobrze zrozumiał, iż to KSM zwrócił się z wnioskiem, i czy działka na której jest chodnik należy do Urzędu Miasta. Przewodnicząca RD nr 17 potwierdziła, iż wniosek jest złożony przez KSM, a działka należy do Miasta Katowice .
Radny G. Augustyn poprosił o zweryfikowanie złożonego przez niego wniosku podczas XI sesji RJP nr 17 12.11.2020 r. w sprawie modernizacji ciągu komunikacyjnego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych łączących chodnik wzdłuż ekranów dźwiękochłonnych przy ul. Pszczyńskiej a budynkiem przy ul. Wojciecha 40 z ulokowaniem dodatkowego oświetlenia.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska zaproponowała 10 minut przerwy ,by zweryfikować wniosek radnego G. Augustyna, bądź sprawdzenie wniosku na następną sesję 9.02.2022 r. Radni zawnioskowali o sprawdzanie wniosku radnego G. Augustyna na następnej sesji. 
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska odczytała projekt uchwały nr 32 RD nr 17 Giszowiec w sprawie remontu chodnika pomiędzy budynkiem przy ul. Wojciecha 40, a dojściem do przystanku autobusowego Giszowiec Górniczego Stanu. Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Głos zabrał radny G. Augustyn, zawnioskował o przeniesienia podjęcia uchwały na następną sesję w związku ze sprawdzaniem jego wniosku dotyczącego zbieżnego problemu. 
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska poinformowała, iż przeczytanego projektu uchwały nie można przenieść na następną sesję, można go odrzucić poprzez głosowanie.
Przebieg głosowania:
Głosy „za” – 8 osoby
Głosy „przeciw” – 1 osoby
Głosy „wstrzymujące się” – 5 osoby
Uchwałę nr 32 przyjęto większością głosów. 
 
11. Rozpatrzenie wniosków dotyczących montażu lustra drogowego:
a) przy skrzyżowaniu ul. Górniczego Stanu, Barbórki i Sosnowej,
b) na wysokości wyjazdu z ul. Kosmicznej nr 53 oraz 54 ,
c) wyjazdu z ul. Miłej w ul. Kosmiczną. 
Przyjęcie uchwały.
 
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska poprosiła Przewodniczącą Zarządu RD nr 17 o odczytanie wniosku. Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś przedstawiła wniosek złożony przez mieszkańców. Przewodnicząca Zarządu RD odczytała uzasadnienie do projektu uchwały.
Wiceprzewodniczący RD nr 17 Pan Zbigniew Wójcik zwrócił się zapytaniem czy posiadamy informacje ile było kolizji w każdym z trzech miejsc gdzie mają być zamontowane lustra? Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska odpowiedziała, iż nie mamy takich informacji. Dyskusja radnych.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska odczytała projekt uchwały nr 33 RD nr 17 Giszowiec z dnia 12.01.2022 r. w sprawie montażu luster drogowych:
a) przy skrzyżowaniu ul. Górniczego Stanu, Barbórki i Sosnowej,
b) na wysokości wyjazdu z ul. Kosmicznej nr 53 oraz 54 ,
c) wyjazdu z ul. Miłej w ul. Kosmiczną. 
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Głosy „za” – 14 osoby
Głosy „przeciw” – 0 osoby
Głosy „wstrzymujące się” –  osoby
Uchwałę nr 33 przyjęto jednogłośnie. 
 
12. Przedstawienie odpowiedzi UM  Katowice na złożone wnioski do budżetu miasta na 2022 r.
 
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska poinformowała, iż tylko na jeden złożony wniosek do budżetu miasta na 2022 r nie przyszła odpowiedź. Przewodnicząca przestawiła odpowiedzi dotyczące złożonych wniosków:
Modernizacja giszowieckiego parku – w trakcje realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.
Budowa kompleksu sportowego przy SP nr 54 – dwie odpowiedzi. Pismo podpisane przez prezydenta M. Skibę informuje, iż Miasto nie ma możliwości finansowych w takim zakresie w jakim było wnioskowane, nie jest możliwa budowa kompleksu sportowego. Otrzymaliśmy także odpowiedź do Pana Wiceprezydenta Bojaruna, iż 
w projekcie budżetu na 2022 rok zabezpieczono środki na remont boiska przy Szkole podstawowej nr 54 w wysokości 600 tys. zł. 
Velostrada – nie uwzględniono środków za względu na kondycję finansową miasta
Remont ul. Mysłowickiej od nr 19 do nr 29 zostanie zrealizowany w ramach środków MZUM.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska poinformowała, iż dostaliśmy także informację, iż ze względu na istniejące uwarunkowania własnościowo-prawne brak jest możliwości wykonania zadania wybrukowania placu przy ul. Batalionów Chłopskich, teren placu nie stanowi własności Miasta K-ce. Głos w sprawie zabrała Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 informując, iż zostało wystosowane pismo z prośbą o sprawdzenie w/w terenu czy aby na pewno nie należy do Miasta Katowice. Z mapy wynika, iż na cały teren podpisana jest umowa cywilnoprawna na działalność statutową. Nowością jest ustanowiona w lipcu 2021 r., na tym terenie, służebność do instalacji sanitarnych. Czekamy na odpowiedź wyjaśniającą te sprawę. 
 
13. Propozycje rozdysponowania rezerwy celowej.
 
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska poinformowała, iż otrzymaliśmy pismo informujące, iż rezerwa celowa jest w niezmiennej wysokości czyli 10 tys. zł. Przewodnicząca poprosiła tych radnych, którzy mają już propozycje rozdysponowania rezerwy o podanie ich na dzisiejszej sesji oraz podała termin 20.01.2022 r. na przesłanie propozycji (wraz z kwotami) dla radych, którzy jeszcze tych propozycji nie mają. 9 lutego planowana jest kolejna sesja gdzie propozycje rezerwy zostaną przegłosowane.
Propozycje rozdysponowania rezerwy celowej Przewodniczące RD nr 17 Pani Urszuli Machowskiej: 
- Wydatki administracyjne.
- Organizacja pleneru malarskiego – Grupa Janowska. 
- Dofinansowanie muzycznego pożegnania lata.
- Zmiana napisu na namiocie RD nr 17. Omówienie tematu.
- Zmiana napisu na gablocie RD nr 17. Omówienie tematu.
Propozycje rozdysponowania rezerwy celowej Przewodniczące Zarządu RD nr 17 Pani Marii Ryś:
- Ukwiecenie ul. Wesołowskiej, ul. Przyjemnej.
- Magnesy na lodówkę z inicjatywy Giszowiec w obiektywie.
Pozostałe propozycje w późniejszym terminie.
Propozycje rozdysponowania rezerwy celowej Wiceprzewodniczącego RD nr 17 Pana Zbigniewa Wójcika:
- III turniej piłki nożnej. Przedstawienie propozycji.
- Plener malarski w Giszowcu. Omówienie propozycji.
- Zabawa taneczna z konkursem tańca dla mieszkańców Giszowca.
- Mały festyn typowo sportowy przy szkole 54 w terminie maj-czerwiec.
Wiceprzewodniczący RD nr 17 Pan Zbigniew Wójcik poinformował, iż może uda mu się w tym roku zorganizować jeszcze jedną większą imprezę - Zawody narciarskie o puchar Katowic. Prezentacja pomysłu.
Propozycje rozdysponowania rezerwy celowej radnego RD nr 17 Pana Grzegorza Augustyna:
- Kontynuacja turnieju piłki nożnej.
- Wydatki administracyjne RD nr 17.
- Zmiana napisu na namiocie RD nr 17. 
- Zmiana napisu na gablocie RD nr 17. 
- Dofinansowanie dla wydarzeń organizowanych w giszowieckim parku – ogólnie.
 
14. Informacja o wnioskach mieszkańców. 
 
Głos zabrała Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś, przedstawiła zgłoszone wnioski:
1. Mieszkańcy zgłaszali problemy uciążliwego dojścia do przystanku Giszowiec Osiedle oraz kopalni w związku z zamknięciem tunelu w okolicach przystanku autobusowego oraz sprawę przejazdu pod wiaduktem przy ulicy Kolistej. Omówienie problemu.
2. Mieszkańcy zwrócili się z prośbą o interwencję w sprawie planowanego wycofania połączenia linii autobusowej nr 72.
3. Radny Tomasz Czekański zgłosił awarię oświetlenia przy ulicy Górniczego Stanu.
4. Mieszkanka zgłosiła awarię oświetlania przy ulicy Pod Kasztanami.
Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś przedstawiła stan spraw dotyczących złożonych wniosków i uchwał:
1. Naprawiono chodnik przy ulicy Batalionów Chłopskich w pobliżu przystanku przy kościele św. Barbary. 
2. W sprawie przebudowy węzła drogowego kontaktowano się z wykonawcą oraz pracownikami Wydziału Komunikacji Społecznej. Wykonawcy zgłoszono wszelkie propozycje, o które mieszkańcy wnioskują oraz kierowano zapytania. Ostatni oficjalny komunikat z miasta otrzymaliśmy 30.09.21r., natomiast 6.11.21r. pojawiła się informacja w aktualnościach na stronie urzędu miasta. Wszystkie udostępniane   wiadomości  publikujemy na naszym profilu społecznościowym. Wykonawca przebudowy DK 86 zamknął tunel w okolicach przystanku autobusowego „Osiedle Giszowiec” (T5A) – tunel zostanie przebudowany. Aby umożliwić przejście na drugą stronę drogi został udostępniony tunel na wysokości hali Guliwer JUMP Word (T5B). Z uzyskanych informacji wynika, że tunel przy przystanku będzie udostępniony do końca drugiego kwartału 2022. W celu ułatwienia mieszkańcom przechodzenie na drugą stronę drogi szybkiego ruchu wykonawca wybudował tymczasowy chodnik pod ulicą Pszczyńską wzdłuż ulicy Kolistej. Rada Dzielnicy nie jest stroną umowy, nie odpowiada za problemy 
z przebudową.
3. Awarię oświetlenia przy ulicy Górniczego Stanu i Pod Kasztanami zgłoszono do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów – awarię usunięto,  aktualnie wszystko działa poprawnie.
4. Zakład Transportu Metropolitalnego  zmienił decyzję, nie będzie likwidował połączenia autobusowego  nr 72.
5. Miejski Zarząd Ulic i Mostów dokonał niezbędnych prac w celu zwiększenia miejsc do parkowania przy ulicy Sputników.
6. Otrzymano odpowiedź z Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej -  teren przy Aptece Vitallis nie jest własnością spółdzielni. Zwrócono się ponownie do miasta   o pomoc w ustaleniu właściciela.
7. Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa  udzieliła pisemnej odpowiedzi w sprawie statutu prawnego drogi przy ulicy Kosmicznej. Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przysługuje prawo użytkowania wieczystego do 03.11.2086 roku.
8. W sprawie tabliczki przy postumencie na prośbę Wiceprezydenta Mariusza Skiby odbyło się w urzędzie miasta spotkanie. W obecności Wiceprezydenta, Zastępcy Naczelnika Kształtowania Środowiska, Przewodniczącej Rady Dzielnicy nr 17 Pani Urszuli Machowskiej, kierownika Działu Historii Muzeum Historii Katowic Pani Joanny Tofilskiej oraz Pana Jerzego Forajtera  ustalono następującą treść: „Pomnik ogrodowy znajduje się w centralnym punkcie starego Giszowca po rozbudowie z lat 20 tych.”
9. Zwrócono się do Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z prośbą o posprzątanie terenów przy ulicy Batalionów Chłopskich przy sklepie u Stefana i wokół kiosku – wniosek radnej Joanny Król oraz mieszkanki.
10. Otrzymaliśmy odpowiedź z Zakładu Zieleni Miejskiej. W lasku przy ulicy Wojciecha dokonano oględzin, zlecono prace pielęgnacje mające na celu usunięcie konarów suchych, chorych i zagrażających. Prace zostaną wykonane w bieżącym sezonie zimowym.
Głos zabrała radna RD nr 17 Pani Beata Walczyńska, przedstawiła zgłoszone wnioski:
1.Montaż biletomatów na Giszowcu.
2.Montaż koszy na psie odchody.
Radna Beata Walczyńska omówiła, każdy z przedstawionych wniosków. 
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska, w związku z chęcią wypowiedzenia się mieszkańca osiedla uczestniczącego w sesji, oddała mu głos. 
Mieszkaniec obecny na sesji. skierował pytanie do Przewodniczącej RD nr 17 Pani Urszuli Machowskiej następującej treści: „Pani Maria Ryś chwali się, a nawet żali się mieszkańcom naszego osiedla na temat informacji których nie otrzymuje Rada Dzielnicy oraz, że Radni dzielnicy dowiadują się o wszystkich informacjach z Urzędu Miasta dotyczących np. przyszłych inwestycji na naszym osiedlu, bądź co się dzieje, tak samo jak mieszkańcy, podkreślę - czyli na samym końcu. Jak się Pani Przewodnicząca do tego odniesie?”
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska, zauważyła, iż w wypowiedzi mieszkańca nie było pytania. 
Mieszkaniec ponownie przetoczył w/w tekst. 
Przewodnicząca ponownie zwróciła uwagę, iż w wypowiedzi nie ma pytania, natomiast odniosła się do słów mieszkańca informując, iż osobiście nie korzysta z mediów społecznościowych. Podkreśliła, iż każdy ma prawo wypowiedzieć swoje zdanie, a RD nie jest od tego, by kontrolować np. przebieg budowy, a była taka zasada, iż RD otrzymywała z Wydziału Komunikacji Społecznej informacje przeznaczone dla mieszkańców, te informacje były zamieszczane na Facebook’u i rozsyłane do wszystkich radnych.
Mieszkaniec skierował kolejne pytanie do Przewodniczącej RD nr 17 Pani Urszuli Machowskiej: „Na jakich spotkaniach w przeciągu dwóch lat Zarząd RD nr 17 Giszowiec uczestniczył, mam na myśli komisje działające przy Urzędzie Miasta Katowice Komisja rewizyjna, Komisja skarg, wniosków i petycji, Komisja budżetu miasta itd.”.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska udzieliła odpowiedzi, iż ze względu na zawodowe zainteresowania od czasu do czasu włącza się w Komisję Edukacji, ale to nie jest obowiązkiem radnych RD. Podkreśliła, iż duża grupa radnych to osoby pracujące, komisje 
w większości odbywają się w godzinach dopołudniowych, w związku z tym nie ma możliwości, żeby radni w takich komisjach mogli uczestniczyć. Radnemu Rady Miasta przysługuje oddelegowanie, radnemu dzielnicy nie. 
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska poinformowała także, iż doszły ją słuchy, że komuś przeszkadza to, iż jest na emeryturze. Zauważyła, iż część radych będąca na emeryturze jest nadal czynna zawodowo. Zaakcentowała, iż jeśli kiedykolwiek dojdzie do sytuacji, w której będzie podważane dobre imię jej bądź innego radnego, będzie zawsze namawiała do interwencji.
Mieszkaniec odniósł się do słów Przewodniczącej RD nr 17, cytat: „Pani Przewodnicząco, tu nie ma żadnego obrażania, bardziej chodzi o to, że przydałoby się po prostu młodszym pokoleniom przekazać pałeczkę.”.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska odniosła się do słów mieszkańca, wskazując, iż zabiegała o młodych ludzi w radzie, namawiała swoich uczniów do kandydowania, niestety nie wszyscy to zrobili. W obecnym składzie rady znajduje się jej uczennica, najmłodsza wśród radnych. Natomiast jeśli ktoś nie chce startować w wyborach, pracować społecznie, to nie można go zmuszać. Serdecznie zaprosiła obecnego na sesji mieszkańca do startowania w kolejnych wyborach do Rady Dzielnicy nr 17.
Mieszkaniec podziękował Przewodniczącej RD nr 17 za odpowiedzi i zapewnił o swoim starcie w wyborach do następnej kadencji RD nr 17.
 
15. Komunikaty i wolne wnioski.
 
Komunikaty i wnioski przedstawione przez Przewodniczącą RD nr 17 Panią U. Machowską:
1. Wyniki konsultacji społecznych w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie dzielnicy. Prezydent Miasta Katowice, stwierdził, że biorąc pod uwagę wyniki konsultacji, zasady handlu nie zostaną zmienione.
2. Propozycja przesyłania Radnym informacji o działaniach Przewodniczącej Rady i Przewodniczącej Zarządu bez konieczności czytania na sesji..
3. Informacja o działaniach Społecznego Zespołu Doradczego Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach – p. Grzegorz Augustyn.
4. Informacja o programie ,,Przestrzenie Sztuki” - p. Grzegorz Augustyn.
5. Sprawozdanie z realizacji akcji ,,Bier sąsiada i podź na koło”- p. Grzegorz Augustyn.
6. Informacja z V Komisariatu Policji o realizacji Planów Działań Priorytetowych od 1.01.22 r. do 30.06.22 r. przez dzielnicowych Giszowca. Wiadomość zostanie przesłana do wszystkich e-mailem.
7. Otrzymane pisma od Przewodniczącego Rady Miasta Katowice w sprawie:
a) Przeprowadzania sesji i dyżurów, ze względu na sytuację zdrowotną w kraju, 
w sposób zdalny,
b) Publikowania uchwał Rady Dzielnicy na stronie BIP UM ,
c) Statutów Dzielnic i rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Śląskiego.
8. Podziękowanie dla p. Edwarda Haśnika za dokonane zmiany na stronie internetowej Rady i na FB w związku ze zmianą nazwy.
9. Informacja o wysłanych i otrzymanych życzeniach świątecznych.
Komunikaty i wnioski przedstawione przez Przewodniczącą Zarządu RD nr 17 Panią M. Ryś:
1. Budżet obywatelski – trwa ewaluacja VIII edycji Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy mają możliwość wyrażenia swojej opinii o procedurze Budżetu Obywatelskiego oraz zgłoszenia propozycji zmian do kolejnej. Na stronie internetowej dostępna jest ankieta, która będzie aktywna do 19 stycznia br. włącznie.
2. Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Giszowiec w obiektywie". Zwycięzcom w trakcie Jarmarku Bożonarodzeniowego 12 grudnia 2021r. wręczono nagrody. Przygotowano i złożono sprawozdanie z wykonania zadania.
3. Siódmy przetarg na fontannę solankową unieważniono. Zgłosiło się dwóch wykonawców. Jedna firma złożyła ofertę przekraczającą zabezpieczone środki, druga nie uzupełniła wymaganych dokumentów.
4. Pierwszy przetarg na modernizację ogrodzenia w parku unieważniono. Oferty nie złożyła żadna firma.
5. Opublikowano decyzję Prezydenta Miasta Katowice w sprawie prohibicji. Dla Giszowca nie będzie przygotowywany projekt uchwały, wszystko pozostaje według starych zasad, zgodnie z większościową wolą mieszkańców wyrażoną podczas badania ankietowego.
6. Z realizacji zadania w ramach dofinansowania z rezerwy celowej  jarmarku świątecznego napisano sprawozdanie. Za wsparcie wydarzenia otrzymaliśmy z Miejskiego Domu Kultury podziękowanie.
8. Zwrócono się na piśmie do Przewodniczącego Rady Miasta Pan Macieja Biskupskiego w sprawie  opiniowania Inicjatyw Lokalnych. Pojawił się zarzut, że przedstawienie Radzie dokumentacji Inicjatywy Lokalnej jest wymysłem, że nie ma potrzeby przedłożenia wniosków  do opiniowania w formie papierowej. Otrzymano odpowiedź. W jednym z akapitów napisano następujące wyjaśnienie:
„Kopie opiniowanych wniosków wraz z podjętymi projektami uchwał należy zachować w dokumentacji organów Jednostki prowadzonej przez Zarząd”.Przewodniczący Rady Miasta wskazuje jako przykład stosownego sposobu  postępowania i przyjętej praktyki w innych RD (np. Koszutka). W Radzie Dzielnicy Koszutka wnioskodawca na dwa dni przed sesją zobowiązany jest  dostarczyć kopię Inicjatywy Lokalnej, może to uczynić  w formie elektronicznej lub papierowej. Rada opiniuje wnioski Inicjatyw Lokalnych na podstawie złożonej dokumentacji.    
Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy zwróciła się z prośbą do wnioskodawcy Radnej Miasta Katowice Pani Barbary Mańdok o uzupełnienie i przekazie do dokumentacji zarządu kopii 5 inicjatyw opiniowanych na ostatniej sesji.
9. Została sporządzona przez Sekretarz RD Panią Katarzynę Lebryk nowa, ulotka z informacjami o sesjach i dyżurach RD nr 17 w roku 2022. W związku ze zmianą nazwy rady, czekamy na informacje o nowych adresach emaliowych, adresach strony internetowej rady. Po uzupełnieniu tych danych ulotka zostanie przesłana do wszystkich radnych a także opublikowana na stronach, wydrukowana do gabloty itp.
10. W dniach 14-16.01.2022 r.  z inicjatywy XVI Szczep Harcerski Giszowiec, Giszowieckich Morsów, grupy biegowej Giszowiec Biega Razem , Katowice - oficjalny profil miasta oraz ekipy CITY TRAIL odbędzie się  akcja sprzątania okolic stawów Janina i Barbara. Kontener oraz worki/ rękawiczki od soboty obok Rybaczówki.  Przy okazji organizatorzy zapraszają do wspólnej zabawy i kibicowania podczas kolejnego etapu zawodów #CityTrail w niedzielę od godz. 10.00 (dzieci) i 11.00 (dorośli).
11. 06.02.2022 o godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury odbędzie się  spektakl rewiowy "Tylko szczury uciekają z płonącego teatru" – Zapraszamy.
Komunikaty i wnioski przedstawione przez Wiceprzewodniczącego RD nr 17 Pana Zbigniewa Wójcika:
1.Zapytanie o tablo, plakat ze zdjęciami radnych RD 17, brak plakatu, dlaczego?
2.Zapytanie o powód braku współpracy Zarządu  RD nr 17 z Radną Miasta Katowice Panią B. Mańdok. Radna B. Mańdok  mogłaby wnioski składane przez RD nr 17 poprzeć swoją interpelacją, tym bardziej, iż jest mieszkanką tego osiedla.
3.Zapytanie o 10 tys. zł. rezerwy celowej z ubiegłego roku, czy zostało wydane w całości? 
4.Prośba o sprecyzowanie lokalizacji apteki o której mowa we wcześniejszych punktach. - Apteka Vitallis przy ul. Wojciecha.
Przewodniczącą RD nr 17 Pani Urszula Machowska poinformowała, iż z rezerwy celowej z ubiegłego roku zostało ok. 40 zł. 
Sekretarz RD nr 17 Pani Katarzyna Lebryk poinformowała, iż to ona była zobowiązana do przygotowanie plakatu ze zdjęciami radnych. Projekt plakatu zostanie wysłany do radnych w terminie do 2 tygodni.
Przewodnicząca Zarządu RD nr 17 Pani Maria Ryś zabrała głos w sprawie informowania po każdej sesji radnej Miasta Katowice  Pani B. Mańdok o złożonych na sesji wnioskach. Przewodnicząca Zarządu zwróciła uwagę, iż radna B. Mańdok  jest na większości sesji RD nr 17, a więc na bieżąco posiada informacje dotyczące wszystkich wniosków, które wpływają do rady. Status mówi o współpracy z radnymi Miasta Katowice, jest ich pięciu więc należałoby informować o wnioskach całą piątkę.
Wiceprzewodniczący RD nr 17 Pan Zbigniew Wójcik poparł pomysł informowania po każdej sesji RD nr 17, o otrzymanych wnioskach, wszystkich radnych okręgu nr 2. Prośba do Przewodniczącej RD nr 17 Pani Urszuli Machowskiej o przemyślenie tej sprawy.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska zabrała głos w sprawie przedstawiając swoje zdanie. Każdy może działać niezależnie, RD nr 17 posyła swoje pisma, zaś radni Miasta Katowice swoje interpelacje. Pani radna B. Mańdok jest prawie na każdej sesji i jest najlepiej poinformowaną radną o tym jakie sprawy są poruszane na sesjach RD 17. Sprawa zostanie przemyślana.
Głos zabrał radny RD nr 17 Pan Grzegorz Augustyn, kolejny raz zawnioskował o przesłanie przez Przewodniczącą Zarządu RD nr 17  wszystkich maili wysłanych do instytucji ze złożonymi przez niego wnioskami.
Komunikaty i wnioski przedstawione przez Radnego RD nr 17 Pana Grzegorza Augustyna:
1. Nagrywanie sesji RD nr 17 oraz umieszczenie zapisu audio na stronie rady.
Głos zabrała Przewodnicząca RD nr 17 informując, iż obowiązkiem RD jest umieszczanie na stronie protokołów a nie nagrań audio. Dyskusja radnych.
2. Imienne głosowanie uchwał RD nr 17.
3. Utworzenie stałych komisji zadaniowych RD nr 17 (Komisja rewizyjno-organizacyjna; Komisja edukacyjna; Komisja infrastruktury transportu i środowiska; Komisja kultury, sportu i promocji; Komisja polityki społecznej).
Radny Augustyn poinformował, iż w 2018 roku zgłosił do budżetu obywatelskiego modernizację giszowieckiego parku na kwotę 503 tys. zł. W kolejnej edycji wniosków do budżetu pojawił się podobny wniosek Przewodniczącej Zarządu RD nr 17 Pani Marii Ryś o rewitalizację giszowieckiego parku, na kwotę 375 tys. zł. Radny Augustyn mówiąc o Przewodniczącej Zarządu RD nr 17 wypowiedział słowa: „Mamy specjalistę od podbierania fajnych projektów”. 
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska zabrała głos prosząc, by nie używać takich sformułowań. 
Radny Augustyn poinformował, iż jest to stwierdzenie humorystyczne. Kontynuując wypowiedź stwierdził, iż skoro wniosek opiewa na kwotę 375 tys. zł., to nie ma co się dziwić, iż nie ma wykonawców. 
Kolejne wnioski radnego G. Augustyna:
4. Wniosek dotyczący ulokowania dodatkowych słupów oświetleniowych w Giszowieckim Parku przy bramach i furtkach.
5. Wniosek dot. doświetlenia przejścia i drogi technicznej, dojazdowej, ulokowanej od bocznej bramy Giszowieckiego Parku a budynkami MDK filia nr 2 „Szopienice-Giszowiec”.
6. Wniosek dot. zmiany lokalizacji słupa oświetleniowego ulokowanego na działce nr 999/55.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska poprosiła radnego G. Augustyna, by wszystkie wnioski zostały przesłane drogą mailową.
Radny Augustyn przedstawił krótkie podsumowanie trzech inicjatyw:
Pierwsza inicjatywa „Bier sąsiada i podź na koło 2021”. Podziękowanie radnym RD nr 17 za wzbogacenie finansowe imprezy. Radny omówił każdą z edycji. 
Druga inicjatywa „Przestrzenie sztuki”. W okresie wakacyjnym i wczesnojesiennym udało się przeprowadzić kilka spotkań w dzielnicach. Na Tysiącleciu spotkania były skierowane dla seniorów. Na Załężu spotkania dla grupy młodzieżowej. W śródmieściu były spotkania dla młodzieży oraz seniorów. Ustalono, iż zaraz po nowym roku odbędzie się spotkanie koordynatorów tego przedsięwzięcia w celu omówienia dalszych działań. 
Radny Augustyn odniósł się także do spotkania zespołu działającego przy policji, które miało miejsce 30 listopada 2021 r. Było to spotkanie zapoznawczo-przygotowawcze do wszystkich zgłoszonych projektów. W okolicach lutego – marca 2022 odbędzie się kolejne spotkanie, na którym zostaną podjęte decyzje, które projekty będą realizowane. Głównym projektem dla naszego osiedla, będzie monitoring szczególnie na drogach wyjazdowych z Giszowca wraz z Placem Pod Lipami i Szkołami Podstawowymi nr 51, nr 54. Omówienie projektu. Wskazany również został problem kradzieży i niszczenia mienia oraz poprawa bezpieczeństwa na Giszowcu (w szczególności doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Mysłowickiej, Pszczyńskiej, skrzyżowanie trzech ulic przy Szkole Podstawowej nr 51; przy kościołach na naszym osiedlu). Nasze propozycje będą rozpatrywane przez komisariat policji.
Głos zabrał Wiceprzewodniczący RD nr 17 Pan Zbigniew Wójcik. Odniósł się do wcześniejszych słów radnego G. Augustyna i poruszył temat z problemem dokonania wyceny projektów do budżetu, koszt wyceny różni się w zależności od firmy, czasu itp. Dyskusja radnych.
Wiceprzewodniczący RD nr 17 Pan Zbigniew Wójcik zwrócił się do radnego Edwarda Haśnika z prośbą, iż w związku ze zmianą nazwy na Radę Dzielnicy, konieczna byłaby zmiana logo. Radny Haśnik poinformował, iż logo jest w trakcie zmian, jest też przygotowywana nowa strona RD nr 17.
Wiceprzewodniczący RD nr 17 Pan Zbigniew Wójcik przypomniał, iż wśród radnych RD jest jeden członek Rady Seniorów Pan Kazimierz Dmitryszyn, poprosił o przedstawienie informacji o tej radzie. Radny Kazimierz zobowiązał się przedstawić informacje o Radzie Seniorów na następnej sesji.
Przewodnicząca RD nr 17 Pani Urszula Machowska podsumowała sesję przypominając najbliższe ważne terminy i zamknęła obrady.
 
16. Zamknięcie sesji.
 
 
 
 

                                                                 Katarzyna Lebryk

                                                                  Sekretarz Zarządu
                                                                  RD 17 Giszowiec