katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Protokół

z XX sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,

która odbyła się w siedzibie RJP nr 17 w „Gawlikówce”

przy pl. Pod Lipami 1-3 w Katowicach-Giszowcu w dniu 9 listopada 2021 r.

Sesja odbyła się w siedzibie RJP nr 17 w „Gawlikówce” w dniu 9 listopada 2021 r., z udziałem 9 Radnych, na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 14 kwietnia 2019 r. Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godz. 18:02 do godz. 20:15.

1. Otwarcie sesji.

Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec Pani Urszula Machowska, która przywitała biorących udział w sesji Radnych RJP 17 oraz przybyłych mieszkańców.

2. Wybór sekretarza sesji.

Przewodnicząca RJP 17 Giszowiec zaproponowała na sekretarza XX sesji Sekretarza Zarządu RJP 17 Panią Katarzynę Lebryk. Wobec zgody kandydatki, braku innych zgłoszeń i uwag ze strony Radnych, Przewodnicząca RJP 17 poddała pod głosowanie wybór sekretarza sesji. Wybór przyjęto jednogłośnie 9 głosami „za”. Protokół zostanie sporządzony przez Panią Katarzynę Lebryk.

3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji RJP 17.

Wszyscy Radni otrzymali e-mailowo w terminie wcześniejszym protokół z sesji XIX z naniesionymi, zgłoszonymi przez Radnych, poprawkami. Protokół z poprawkami został omówiony następnie poddany pod głosowanie w proponowanej formie. Wybór przyjęto jednogłośnie 9 głosami „za”.

4. Zmiany w porządku obrad.

Radni nie zgłosili zmian do porządku obrad.

18:11 - Przybycie na sesję Radnej Miasta Katowice Pani Barbary Mańdok.

5. Informacja o działaniach Przewodniczącej RJP nr 17 w okresie między XIX i XX sesją.

- 12.09.21 r. i 26.09.21 r. – udział w akcji ,,Bier sąsiada i podź na koło”.

- 15.09.21 r. – udział w konferencji / on-line / - Katowice dla Przedsiębiorców, na której omówiono działania i projekty realizowane przez

Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink na rzecz katowickich przedsiębiorców.

- 25.09.21 r. – udział w ,,IV Grill Fest” i w ,,Dniu Sąsiada na Wojciecha”.

- 29.09.21 r. – udział w spotkaniu on-line z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.

- 30.09.21 r. – udział w XXIX sesji / on-line / Rady Miasta Katowice / sprawozdanie Komendy Miejskiej na temat bezpieczeństwa 

  w Katowicach /.

- 19.10.21 r. – udział w spotkaniu organizacyjnym przed Jarmarkiem Bożonarodzeniowym w MDK.

- 8.10.21 r. – kontakt telefoniczny z Zakładem Zieleni Miejskiej w sprawie posadzenia dębu na Giszowcu.

- 11.10.21 r. – wysłanie zaproszenia do Prezydenta Miasta Katowice w sprawie posadzenia dębu.

- 26.10.21 r. – wizja lokalna z Przewodniczącą Zarządu RJP nr 17 p. Marią Ryś i Radnym Jednostki p. Adamem Kulawikiem w sprawie naprawy drogi przy ul. Kosmicznej. Rozmowa z mieszkańcami.

-28.11.21 r. – udział w XL sesji / on-line / Rady Miasta Katowice / zmiany w funkcjonowaniu Katowickiej Karty Mieszkańca, likwidacja programu ,,Aktywni Seniorzy” oraz ,,Nas Troje i Więcej”/.

-29.10.21 r. – wysłanie odpowiedzi do Radnego Rady Miasta Katowice p. Dawida Durała w sprawie ograniczenia ruchu samochodów przy szkołach.

 

6.Informacja o działaniach Przewodniczącej Zarządu RJP nr 17 w okresie między XIX  i XX sesją.
 

- 12,19, 26.09.2021 r. - udział w wydarzeniu „Bier sąsiada i podź na koło"

- 18. 09.2021 r. - udział w uroczystym apelu XVI Szczepu Harcerskiego Giszowiec 

- 25.09.2021 r.- udział ,,IV Grill Fest” oraz ,,W Dniu Sąsiada na Wojciecha”

- 19.10.2021 r. - udział w spotkaniu w sprawie organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego 

- 23.10.2021 r. - udział w porządkowaniu ogrodu społecznego "Flanca" 

- 26.10.2021 r. - wizja lokalna w terenie przy ulicy Kosmicznej wraz z Przewodnicząca Rady Panią Urszulą Machowską oraz Radnym Jednostki Panem Adamem Kulawik 

 

Kontakt telefoniczny z następującymi jednostkami/organami UM/ wykonawcami:

- Miejski Zarząd Ulic i Mostów

- Zakład Zieleni Miejskiej Katowice

- wykonawca przebudowy DK81/86

- Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

- Nadleśnictwo Katowice 

- Wydział Transportu

- Wydział Gospodarki Mieniem 

- Wydział Geodezji 

- wykonawca projektu renowacji ogrodzenia parku 

- sekretariat Prezydenta Miasta Katowic

7.Zaopiniowanie wniosków składanych w ramach inicjatywy lokalnej. Podjęcie uchwały.

18:16 na sesję przybył Radny RJP nr 17 Pan Tomasz Czekański

Przewodnicząca RJP 17 poprosiła o przedstawienie wniosków przez wnioskodawców.

Głos zabrał p. Grzegorz, mieszkaniec osiedla, przedstawiając zgłaszaną inicjatywę:

  1. „Festiwal sportowy na Giszowcu”.

Głos zabrała Wiceprzewodnicząca Zarządu RJP nr 17 Pani Joanna Król przedstawiając zgłaszane inicjatywy:

  1. „V dzień sąsiada na Wojciecha”
  2. „Jarmark świąteczny na Giszowcu”.

Głos zabrała Radna Miasta Katowice Pani Barbara Mańdok przedstawiając zgłaszane inicjatywy:  

       4. ,,VI dzień sąsiada na Kolistej”.       5. 

       5. „Pora na Giszowieckiego seniora”;       

        6.,,Piękno jest w Tobie, część 2, czyli Jak Cię widzą, tak Cię piszą. Jak się czujesz, tak wyglądasz”. 

       7. ,,Barbórkowy Turniej Piłki Nożnej na Hali - Szpil na Giszu”. 

       8. ,,Turniej Piłki Nożnej - Śląskie Bajtle na Orliku”.

Przewodnicząca Zarządu zwróciła się do wnioskodawcy Radnej Pani Barbary Mańdok o przedłożenie dokumentacji przedstawionych Inicjatyw Lokalnych. Rada nie otrzymała do wglądu napisanych wniosków, jak również Zarząd nie ma potrzebnych kopii. Przekazała posiadane informacje, jak to wyglądało w poprzednich latach. W przypadku braku wniosków otrzymywała monity z UM. . Radna B. Mańdok wyszła zadzwonić do Przewodniczącego RM Katowice, Naczelnika Biura Rady Miasta i do Wydziału Polityki Społecznej, by rozeznać temat. Wróciła i powiedziała, że nie trzeba tego dołączać. Wiceprzewodniczący Rady Jednostki Zbigniew Wójcik powiedział, ze nie ma konieczności pozostawiania w dokumentacji Rady kopii wniosków. Wszystkie wnioski inicjatyw lokalnych każdy składa osobiście w Urzędzie Miasta. Radny Z. Wójcik dołączył tylko tytuły inicjatyw Przewodniczącej Rady Urszuli Machowskiej. Według p. Z. Wójcika wszystkie wnioski były na stole w jednej teczce do wglądu dla wszystkich Radnych.

Głos zabrała Przewodnicząca Zarządu RJP nr 17 Pani Maria Ryś przedstawiając zgłaszane przez mieszkańców inicjatywy:   

      9. ,,Rozbudowa ogrodu przyrodniczo - sensorycznego przy Miejskim Przedszkolu nr 64 w Katowicach” . 

     10. ,,Giszowiec letnią porą”. 

     11.,,Senior ma głos”. 

     12.,,Giszowiecka Grządka Teatralna”. 

     13. ,,Sensus Senior”. 

     14. ,,Flanca – RośnieMY w siłę”. 

     15.,,V Grill Fest”. 

     16.,,Sprzątamy dzielnicę Giszowiec”. 

     17.,,V Giszowiecki Dzień Dziecka – Bajtle w mundurach”.

Przewodnicząca Zarządu Pani Maria Ryś przedstawiła trzy inicjatywy, które wpłynęły do RJP nr 17 : 

    18.,,Maski, cekiny, pawie pióra – operetki czar”.   

    19.,,70-lecie Miejskiego Domu Kultury ,,Szopienice – Giszowiec” przy ul. Gen. J. Hallera 28 w Katowicach”. 

    20.,,Międzypokoleniowy Plener Malarski ,,Transformuj w przyszłość”.

Wnioski o numerach 18,19,20 dotyczą dzielnicy Szopienice. Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska poinformowała, iż rozmawiała z Wydziałem Komunikacji Społecznej oraz z Biurem Rady Miasta w sprawie opiniowania inicjatyw z innych dzielnic. Szczegółowo przedstawiła pozyskane informacje. Zarówno uchwała RM Katowice jak i Zarządzenie Prezydenta Miasta tego nie zabrania. Wnioskodawcy nie zdążyli przygotować wniosków przed sesją Jednostki, na terenie której działają.

Radna Miasta Katowice Pani Barbara Mańdok potwierdziła informacje dotyczące przedstawienia inicjatyw dotyczących innych dzielnic i poddania ich pod głosowanie.

Po dyskusji Radnych Pani Machowska przypomniała o konieczności podpisania po uchwale wszystkich wniosków.

18:44 sesję opuścił przewodniczący RJP nr 17 Pan Zbigniew Wójcik.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionych wniosków.

Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska odczytała projekt uchwały nr 30 RJP nr 17 Giszowiec. Uchwała została poddana pod głosowanie i została przyjęta jednogłośnie 9 głosami ‘za’.

8.Informacja o wnioskach mieszkańców

Wnioski mieszkańców przedstawione przez Przewodniczącą Zarządu RJP nr 17 Panią Marię Ryś:

1. Mieszkańcy zgłosili problem uciążliwego dojścia do przystanku Giszowiec Osiedle, a także braku doświetlenia ścieżki oraz tunelu. 

2. Mieszkańcy zwrócili się z prośbą utworzenia bezpośredniego połączenia linii autobusowej  z przystanku Kolista Pętla do centrum Katowic oraz z centrum Katowic do Kolista Pętla. 

3. Radny Kazimierz Dmitryszyn zgłosił problem wzmożonego pojawiania się dzików w pobliżu budynków mieszkalnych przy ulicy Mysłowickiej. W podobnej sprawie wnioskowali mieszkańcy ulicy Adama. 

4. Mieszkaniec zgłosił niedostatecznie doświetlony przejście przy ulicy Przyjemnej. 

5. Mieszkaniec zgłosił potrzebę spowolnienia ruchu przy ulicy Przyjaznej na wysokości zjazdu w ulicę Ewy, sugerowany próg zwalniający. 

6. Mieszkaniec zgłosił potrzebę utworzenia lustra drogowego w dwóch miejscach przy ulicy Kosmicznej.

7. Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w imieniu mieszkańców zawnioskowała o remont chłodnika przy ulicy Wojciecha. 

8. Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa zwróciła się w imieniu wspólnot z prośbą o wyrażenie zgody na montaż iluminacji świetlnych na słupach oświetleniowych przy ulicy Adama. 

9. Radny Pan Dawid Durał poinformował o złożonej interpelacji w sprawie propozycji zakazu podwożenia dzieci pod same drzwi szkoły w godzinach 7:30-8:15.

10. Mieszkańcy zgłosili pilną potrzebę usunięcia przechylonych drzew z terenów zielonych przy kościele św. Stanisława Kostki.

Sprawy dotyczące złożonych wniosków i uchwał przedstawione przez Przewodniczącą Zarządu RJP nr 17 Panią Marię Ryś:

1. Wyburzono harcówkę przy ulicy Działkowej. 

2. Wyremontowano schody oraz podjazd przy ulicy Wojciecha, ciąg pieszy w pobliżu ulicy Pszczyńskiej. 

3. Uprzątnięto z terenów leśnych śmieci, w szczególności sporą ilość opon przy ulicy Górniczego Stanu.

4. Wyjaśniono sprawę dotyczącą ustalenia  władającego sieciami uzbrojenia terenu przy ulicy Pszczyńskiej 20. Sprawa dotyczy zgłoszonej niezabezpieczonej studzienki. Ostatecznie otrzymano wiadomość, że Nadleśnictwo Katowice jako zarządca gruntów wdrożyło procedurę likwidacji zagrożenia. 

5. W odpowiedzi na uchwałę nr 29 Rady Jednostki Pomocniczej nr 17, Wydział Transportu zwrócił się do MZUiM o wydanie opinii dotyczącej wprowadzenia ruchu jednokierunkowego i wyznaczenia miejsc postojowych skośnych. MZUiM  oznakował teren w celu przygotowania do wdrożenia w/w rozwiązań. 

6. W sprawie wniosku Radnego Pana Adama Kulawika dotyczącego naprawy nawierzchni drogi  przy ulicy Kosmicznej odbyła się wizja w terenie. W trakcie analizy ustalono, że właścicielem części drogi jest miasto Katowice, ale oddana została we władanie Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Pozostałymi częściami drogi zarządza zarząd KZGM oraz osoby fizyczne. Wysłano do KSM pismo w celu potwierdzenia prawa do władania gruntem.

7. Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa odpowiedziała w sprawie wniosku o montaż ławki przy ulicy Mysłowickiej 1d. Zamontowano tylko kosz, brak zgody większości mieszkańców na ustawienie ławek w pobliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych ze względu na częste przesiadywanie bez względu na porę dnia na nich osób hałasujących, spożywających alkohol, stwarzający zagrożenie dla osób postronnych. 

8. MZUIM na wniosek ZTM zmienił decyzję dotyczącą terminu naprawy nawierzchni drogi oraz części chodnika wzdłuż ulicy Batalionów Chłopskich. Zadanie  przeniesiono do realizacji  na rok 2022r, po zakończaniu prac budowlanych na terenie inwestycji Węzeł Giszowiec. Zarząd Jednostki Pomocniczej zwrócił się z prośbą o przeanalizowanie możliwości naprawy fragmentu  chodnika, w miejscu najbardziej uciążliwym i zagrażającym bezpieczeństwu. 

9. Zakład Zieleni Miejskiej w sierpniu br. uporządkował ścieżkę rowerową  przy ul. Wojciecha. Trawa odrasta ze względu na małe natężenie ruchu w w/w miejscu. Poinformowano, że przedmiotowa ścieżka rowerowa została objęta stałym utrzymaniem przez służby Zakładu Zieleni Miejskiej. 

10.  Zarząd RJP w sprawie wzmożonego pojawiania się dzików, stwarzających zagrożenie dla mieszkańców, dewastacji trawników, wysłał pismo do Wydziału Zarządzenia Kryzysowego. Otrzymano odpowiedź, że w mieście Katowice obowiązuje decyzja Prezydenta Miasta Katowice w sprawie odstrzału redukcyjnego dzików i lisów. Zlecono patrole okolicy w celu podjęcia stosownych działań oraz zwrócono się do koła łowieckiego „Trop”o zintensyfikowanie polowań. 

11. W sprawie wniosku  Radnej Jednostki Pani Joanny Król  zwrócono się do Wydziału Transportu o ustalenie możliwości zmiany w organizacji ruchu polegającej na wstawieniu znaku drogowego ustąp pierwszeństwa na wyjeździe z drogi jadąc od sklepu Biedronka w kierunku budynków przy ulicy Wojciecha na wysokości apteki Vitalis. Fragment drogi jest poza pasem drogowym, wprowadzenie oznakowania leży w gestii zarządcy terenu.  Wysłano pismo do Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z prośbą   o rozwiązanie w/w problemu,  

12. Wysłano pismo do Prezydenta Miasta Katowice w celu utworzenia bezpośredniego połączenia linii autobusowej z przystanku Kolista Pętla oraz centrum Katowice do Kolista Pętla. Sprawę przekazano do Zarządu Transportu Metropolitalnego. 

13. Wysłano prośbę do MZUiM o wyrażenie zgody na montaż iluminacji świetlnych na słupach oświetleniowych przy ulicy Adama. W przypadku otrzymania zgody zadanie zostanie zrealizowane  na koszt wnioskujących. 

14. Wysłano pismo do Prezydenta Miasta Katowice w sprawie zorganizowania spotkania z mieszańcami ulicy Pod Kasztanami. Wniosek Radnego Jednostki Pana Tomasza Czekańskiego. 

15. Kontynuacja sprawy umieszczenia tabliczki przy postumencie w Parku Giszowieckim. Wysłano do Wiceprezydenta prośbę o analizę propozycji umieszczenia tabliczki z treścią zgodnie z sugestią Pana P.G. przedstawioną na poprzedniej sesji „ Uważany za środek Giszowca – znajduje się w centralnym punkcie osiedla po rozbudowie z lat 20.” Posłano także dla przypomnienia interpelację wraz odpowiedzią byłego radnego miasta Pana Jerzego Forajtera. Pojawiła się również interpelacja radnej Pani Barbary Mańdok. Sprawę oddano do analizy Muzeum Historii Katowic. Odbędzie się kwerenda. 

16. Kolejny raz wysłano prośbę do Wydziału  Promocji w sprawie przeniesienia historycznej tabliczki przy ulicy Gościnnej.

17. Prezydent Miasta Katowice zatwierdził projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany i udzielił pozwolenia na remont ogrodzenia Parku Giszowieckiego. Projektant przesłał powyższą informację wraz z dokumentacją. 

18. Zgłoszono wykonawcy przebudowy Węzła Giszowiec sprawę uciążliwego dojścia do przystanku Giszowiec Osiedle, a także brak doświetlenia ścieżki oraz tunelu. Ścieżkę do przystanku utwardzono, ustawiono kilka lamp drogowych, które doświetlają dojście oraz tunel.

19. Otrzymano  odpowiedź z Wydziału Edukacji i Sportu w sprawie uchwały nr 22  dotyczącej rozbudowy miejsc postojowych  przy ulicy Przyjaznej. Inwestycja nie znajduje uzasadnienia. Przewodnicząca Zarządu przeczytała pismo.

19:28 sesję opuściła Radna Miasta Katowice Pani Barbara Mańdok

9. Komunikaty i wolne wnioski.

Komunikaty i wnioski przedstawione przez Przewodniczącą RJP nr 17 Panią Urszulę Machowską:

1.Przedstawienie harmonogramu sesji i dyżurów w 2022 r.

Harmonogram sesji i dyżurów RJP nr 17 Giszowiec na 2022 rok

Sesje

Dyżury

12.01.22 r.

5.01.22 r. – gr. 1

9.02.22 r.

2.02.22 r. – gr. 2

20.04.22 r.

2.03.22 r. – gr. 3

25.05.22 r.

6.04.22 r. – gr. 4

22.06.22 r.

11.05.22 r. – gr. 5

14.09.22 r.

1.06.22 r. – gr. 1

9.11.22 r.

7.09.22.r – gr. 2

5.10.22 r. – gr. 3

9.11.22 r. – gr. 4

7.12.22 r. – gr. 5

19:43 sesję opuścił Radny RJP nr 17 Pan Adam Kulawik

Ustalony został termin spotkania wigilijnego na dzień 10.12.2021r. Radny Edward Haśnik przypomniał o zaproszeniu na wigilię radnych wcześniejszej kadencji RJP nr 17. Takie zaproszenie będzie wystosowane.

Sekretarz Zarządu RJP nr 17 Pani Katarzyna Lebryk zobowiązała się do przygotowania projektu tableau ze zdjęciami radnych RJP nr 17. Po wcześniejszej akceptacji radnych, tableau zostanie umieszczone w gablocie oraz na stronie internetowej.

Komunikaty i wnioski przedstawione przez Przewodniczącą Zarządu RJP nr 17 Panią Marię Ryś:

1.Budżet obywatelski - podziękowanie za zaangażowanie w promocję budżetu obywatelskiego. Frekwencja w naszej dzielnicy przekroczyła 21%, mieszkańcy Giszowca wybrali osiem zadań, które będą realizowane w przyszłym roku.

2. Zakończono przyjmowanie prac na konkurs fotograficzny „ Giszowiec w obiektywie". Zostanie ustalony termin zebrania komisji konkursowej. Wręczenie nagród 12 grudnia br. w trakcie Jarmarku Bożonarodzeniowego. 

3. Prezydent Miasta Katowice uruchomił konsultacje społeczne w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych. Od 10 do 24 listopada dostępny będzie formularz konsultacyjny na stronie miasta. Dla osób, które nie mają dostępu do internetu będzie możliwość wypełnienia formularza za pomocą urzędnika  17 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej ul. Przyjazna 7a w godz. 12.00 do 15.00 oraz w trakcie spotkania 18 listopada 2021r. w Miejskim Domu Kultury godz. 17:30.

4. Szósty przetarg na fontannę solankową unieważniono.

5. W formie podziękowania dla  Grupy Janowskiej przygotowano  filmik z pomalowanymi wagonikami. Dostępny na Facebooku Jednostki. 

6. Jarmark Bożonarodzeniowy odbędzie się 11 i 12 grudnia 2021r.

7. Smogobus odwiedzi naszą dzielnicę 23.11.2021r. (wtorek) w godzinach od 17:00 do 19:00, Plac Pod Lipami 7.

Sekretarz Zarządu Pani Katarzyna Lebryk przekazała wniosek mieszkańców ul. Adama dotyczący stworzenia na Giszowcu wybiegu dla psów.

Brak wniosków i komunikatów ze strony pozostałych radnych.

10.Zamknięcie sesji.

 

Katarzyna Lebryk

Sekretarz Zarządu
RJP 17 Giszowiec