katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Porządek III sesji II kadencji

Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec

w dniu 13 czerwca 2019 r.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wybór sekretarza sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr II.
 4. Zmiany w porządku obrad.
 5. Informacja o działaniach Przewodniczącego RJP nr 17 w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o działaniach Przewodniczącego Zarządu RJP nr 17 w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o wnioskach mieszkańców.
 8. Propozycje do projektu budżetu miasta Katowice na rok 2020.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie propozycji projektów do Budżetu Miasta  na rok 2020.
 10. Komunikaty i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie sesji

 

Protokół
z III sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,
która odbyła się w siedzibie RJP nr 17 w Miejskim Domu Kultury
'Szopienice-Giszowiec' filia nr 2 pl. Pod Lipami 1, 1 -3
w dniu 13 czerwca 2019 roku

Sesja rozpoczęła się z udziałem 13 Radnych, na 15 ogółem wybranych
w wyborach w dniu 14 kwietnia 2019 r. Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godz. 18:05 do godz. 20:04.


1.    Otwarcie sesji.
Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec  Pani Urszula Machowska. Przywitanie Radnych, Radnego Miasta Katowice Pana Dariusza Łyczkę oraz przybyłych gości.
Przewodnicząca odczytała porządek sesji. Nie wniesiono zastrzeżeń.


2.    Wybór sekretarza sesji.
Przewodnicząca RJP nr 17 Giszowiec zaproponowała na sekretarza sesji Sekretarz Zarządu Panią Katarzynę Lebryk. Wobec zgody kandydatki, braku innych zgłoszeń i uwag ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wybór sekretarza sesji. Wybór przyjęto jednogłośnie.


3.    Przyjęcie protokołu z sesji nr II.
Poprawki do protokołu przesłane drogą elektroniczną do Przewodniczącej RJP
nr 17 zostały zaakceptowane i przyjęte przez obecnych Radnych. Protokół został poddany pod głosowanie. Protokół z II sesji RJP nr 17 Giszowiec został zatwierdzony i przyjęty jednogłośnie.


4.    Zmiany w porządku obrad. Radni nie zgłosili zmian do porządku obrad.


5.    Informacja o działaniach Przewodniczącej RJP nr 17 w okresie międzysesyjnym.
- Przeprowadzenie rozmów w sprawie propozycji do budżetu miasta Katowice na rok 2020. Rozmowa z proboszczem parafii św. Stanisława Kostki ks. Adamem Markiewką. Nie ma badań sanepidu, budowa gruntów i poziom wód gruntowych nie pozwala na podjęcie tematów. Telefon do Pana Pawła Suchety oficera rowerowego Katowice w sprawie tras spacerowo-rowerowych.
-   Odpowiedź na pismo Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie RODO.
- Spotkanie z Radnym Rady Miasta Katowice Panem Dariuszem Łyczko – planowane jest spotkanie osób funkcyjnych RJP nr 17  z radnymi naszego okręgu.
- Rozmowa z Panem Markiem Nowarą na temat realizacji projektu mikroKatowice, projekt jest na etapie przygotowania końcowego raportu.
- Zgłoszenie uwag do projektu ścieżki edukacyjno-historycznej do Wydziału Promocji.
- Rozmowy telefoniczne z Radnym Panem Grzegorzem Augustynem reprezentującym Blok Aktywni Razem w sprawie włączenia się Rady Jednostki Pomocniczej do akcji ,,Żyjmy Zdrowo”.


6.    Informacja o działaniach Przewodniczącej Zarządu RJP nr 17 w okresie międzysesyjnym:
- Udział i organizacja Święta Sąsiada na ul. Kolistej
- Udział i organizacja dnia dziecka „Bajtle w kosmosie”
- Wykonanie inwentaryzacji Środków RJP nr 17 – protokół do wglądu Radnych
- Udział w I Giszowieckim „Futsal Gisz”  08.06.2019 r.
- Udział w Industriadzie 08.06.2019 r.
- Spotkanie w sprawie ścieżki historycznej z projektantami oraz inspektorem Wydziału Promocji Panem Krzysztofem Smętkiewiczem 10 czerwca 2019 r.
- Kontakt z Zakładem Zieleni Miejskiej w sprawie przeglądu urządzeń siłowni
i placu zabaw w giszowieckim parku.
- Kontakt z Katowicką Spółdzielnią Mieszkaniową w sprawie oświetlenia drogi między targowiskiem a sklepem Carrefour. Radny Rady Miasta Katowice Pan Dariusz Łyczko zabrał w tej sprawie głos.
- Kontakt z Nadleśnictwem Katowice w sprawie ustalenia do kogo należy  teren  przy Rybaczówce i domku Zdebikówka na Janinie.
- Kontakt z Wydziałem Transportu Referat Zarządzania Ruchem. Wnioskowano  o przesłanie zatwierdzonego planu sytuacyjnego dla nowych rozwiązań związanych z poprawą bezpieczeństwa przy ulicy Mysłowickiej w pobliżu sklepu Biedronka. Wiceprzewodniczący RJP nr 17 Pan Zbigniew Wójcik zabrał głos w sprawie.
- Kontakt z MZUiM w sprawie wąskiego chodnika w kierunku ul. Adama. Wiceprzewodniczący RJP nr 17 Pan Zbigniew Wójcik oraz Radny Rady Miasta Katowice Pan Dariusz Łyczko zabrali głos w sprawie.
- Złożono pismo do Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w sprawie monitoringu wizyjnego zlokalizowanego przy Placu pod Lipami.
- Złożono pismo do Zarządu Katowickich Wodociągów w celu umieszczenia
w dzielnicy kurtyny wodnej.
Wiceprzewodniczący RJP nr 17 Pan Zbigniew Wójcik zabrał głos w sprawie Święta Sąsiada na ul. Kolistej. Podziękowanie Radnemu Grzegorzowi Grociakowi za za przeprowadzenie  turnieju piłkarskiego i prowadzenie zajęć sportowych dla uczestników „Święta Sąsiada na Kolistej”. Podziękowanie dla wszystkich radnych z RJP 17, którzy włączyli się do organizacji festynu (Maria Ryś, Katarzyna Lebryk, Grzegorz Grociak, Gawlica Marcin, Edward Haśnik i Zbigniew Wójcik ) radni którzy uczestniczyli w  festynie (Kulawik Adam i Tomasz Czekański). Radna Miasta Katowice Barbara Mańdok inicjatorka i koordynatorka III Święta Sąsiada  na Kolistej za pośrednictwem wiceprzewodniczącego RJP 17 Zbigniewa Wójcika, podziękowała wszystkim zaangażowanym osobom,  w tym projekcie.  
Radny Grzegorz Grociak podjął temat wynajmu hali na ulicy Wojciecha, dostępność dla mieszkańców. Głos zabrał Radny Rady Miasta Pan Dariusz Łyczko oraz poszczególni Radni.


7.     Informacja o wnioskach mieszkańców.
Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska przedstawiła pismo Bloku Aktywni Razem w sprawie IV pikniku Rodzinnego „Żyjmy zdrowo”, w którym Prezes Zarządu Pan Grzegorz Augustyn zachęca do włączenia się Rady RJP nr 17
w organizację. Gość sesji Pan Wojciech Jarmuł, przedstawiciel Bloku Aktywni Razem, przedstawił zarys wydarzenia, informacja w sprawie spotkania organizacyjnego zostanie przekazana w terminie późniejszym.

Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska poinformowała o rozmowach z właścicielem sklepu warzywnego przy sklepie Biedronka na ul. Wojciecha. Rozmowa dotyczyła usunięcia skrzynek z warzywami i owocami z chodnika.  

Radna Beata Walczyńska przedstawiła wniosek mieszkańców z ul. Wojciecha
w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu drogowego w soboty do godz. 14:00
na ulicy przy targowisku.

Przewodnicząca Zarządu RJP nr 17 Pani Maria Ryś przedstawiła wniosek mieszkańców w sprawie naprawy chodnika – ciąg komunikacyjny prowadzący przez lasek od ulicy Adama do Górniczego Stanu.

Przewodnicząca Zarządu RJP nr 17 Pani Maria Ryś przedstawiła wniosek mieszkańców w sprawie powstania wodnego placu zabaw. Dyskusja Radnych.

Radny Tomasz Czekański przedstawił wniosek w sprawie usunięcia obowiązującego znaku drogowego „zakaz wjazdu” na ulicy Młodzieżowej między Kościołem a probostwem. Radny Rady Miasta Pan Dariusz Łyczko zasugerował, by takie pismo złożył proboszcz parafii św. Barbary.

Przewodnicząca Zarządu RJP nr 17 Pani Maria Ryś przedstawiła wniosek mieszkańców w sprawie generalnego remontu placu zabaw przy przedszkolu nr 64, Plac pod Lipami w Katowicach. Radny Rady Miasta Pan Dariusz Łyczko zabrał głos w tej sprawie.

Radna Beata Walczyńska przedstawiła problem uszkodzonych latarni przy ekranach wzdłuż ulicy Pszczyńskiej (zdjęcia).


8.     Propozycje do projektu budżetu miasta Katowice na rok 2020.
Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska przedstawiła 6 propozycji do projektu Budżetu miasta Katowice na rok 2020, które były omawiane na ostatniej sesji:
Wniosek nr 1. Modernizacja giszowieckiego parku.
Wniosek nr 2. Rozpoczęcie prac inwestycyjnych w zakresie utworzenia ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż ul. Mysłowickiej od istniejącej trasy rowerowej przy
ul. Mysłowickiej 39 do skrzyżowania z ul. Ceramiczną.
Wniosek nr 3. Rozpoczęcie prac inwestycyjnych w zakresie utworzenia bezpośredniego połączenia ul. Mysłowickiej i ceramicznej z ul. Leśnego potoku
z uwzględnieniem trasy spacerowo-rowerowej.
Wniosek nr 4. Rozpoczęcie prac inwestycyjnych w zakresie poszerzenia asfaltowego odcinka trasy spacerowo-rowerowej od wylotu z tunelu pod ul. Pszczyńską w kierunku dzielnicy Ochojec z uwzględnieniem rozmieszczenia małej architektury.
Wniosek nr 5. Rozpoczęcie prac inwestycyjnych w zakresie podłączenia budynków jednorodzinnych na terenie całego Giszowca do sieci ZEC. Radny Rady Miasta Pan Dariusz Łyczko zabrał głos w tej sprawie, to nie jest wniosek do budżetu miasta. W późniejszym czasie podjąć uchwałę dotyczącą tego tematu.
Wniosek nr 6. Rozpoczęcie wspólnych prac z Kurią Metropolitarną w zakresie poszerzenia cmentarza parafialnego św. Stanisława Kostki. Rezygnacja ze zgłoszenia tego wniosku. Jednogłośna decyzja Radnych.

Jednogłośną decyzją Radnych zrezygnowano ze złożenia wniosków nr 5 i nr 6.

Propozycja nowego wniosku nr 5. Wspólny wniosek Wiceprzewodniczącego RJP
nr 17 Pana Zbigniewa Wójcika oraz Radnego Pana Tomasza Czekańskiego
o wybrukowanie parkingu na skrzyżowanie ul. Batalionów Chłopskich oraz
ul. Radosnej naprzeciw Szkoły Podstawowej nr 54. Jednogłośna akceptacja wniosku przez Radnych.
Propozycja nowego wniosku nr 6. Generalny remont placu zabaw przy przedszkolu nr 64, Plac pod Lipami w Katowicach. Jednogłośna akceptacja wniosku przez Radnych.

Wniosek Wiceprzewodniczącego RJP nr 17 Pana Zbigniewa Wójcika o monitoring na osiedlu oraz basen. Dyskusja. Sprawa przełożona na przyszłe sesje.


9.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie propozycji projektów do Budżetu Miasta  na rok 2020.


Ostateczna lista propozycji do projektu budżetu miasta Katowice na rok 2020 dzielnica Giszowiec:
1.    Modernizacja giszowieckiego parku.
2.    Rozpoczęcie prac inwestycyjnych w zakresie utworzenia ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż ul. Mysłowickiej od istniejącej trasy rowerowej przy
ul. Mysłowickiej 39 do skrzyżowania z ul. Ceramiczną.
3.    Rozpoczęcie prac inwestycyjnych w zakresie utworzenia bezpośredniego połączenia ul. Mysłowickiej i ceramicznej z ul. Leśnego potoku
z uwzględnieniem trasy spacerowo-rowerowej.
4.    Rozpoczęcie prac inwestycyjnych w zakresie poszerzenia asfaltowego odcinka trasy spacerowo-rowerowej od wylotu z tunelu pod ul. Pszczyńską w kierunku dzielnicy Ochojec z uwzględnieniem rozmieszczenia małej architektury.
5.    Wykonanie parkingu przy skrzyżowaniu ulicy Batalionów Chłopskich
i Radosnej (naprzeciw SP nr 54).
6.    Wykonanie generalnego remontu placu zabaw mieszczącego się przy Miejskim Przedszkolu nr 64, Plac pod Lipami.
Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska przedstawiła projekt uchwały nr 5. Uchwałę poddano pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.


10. Komunikaty i wolne wnioski.
Komunikaty przedstawione przez Przewodniczącą RJP nr 17 Panią Urszulę Machowską:
- Zaproszenie na Komisję Rozwoju Miasta dnia 18.06.2019, godz.13 sala 4.5, będzie omawiany plan zagospodarowania przestrzennego dla ul. Pszczyńskiej
i Górniczego Stanu.
- Zaproszenie na sesję Rady Miasta – 27.06.2019 r.
- Na portierni domu kultury został założony zeszyt dyżurów (klucze, szafki, itp.)
- Rozdanie przygotowanych danych kontaktowych wszystkich Radnych RJP nr 17  w celu ułatwienia kontaktów między Radnymi.

Komunikaty przedstawione przez Przewodnicząca Zarządu RJP nr 17 Panią Marię Ryś:
Przypomnienie ważnych terminów oraz wydarzeń:
- 17.06.2019 r. Spotkanie w nadleśnictwie godz. 15:30                                      
- 17.06.2019 r.  Spotkanie edukacyjno–informacyjne dotyczące dofinansowania            w ramach programu „Czyste powietrze” w MDK Gen. Halllera 28 godz. 18:00
- 22.06.2019 r.  Powitanie Lata
- 23.06.2019 r. Noc Świętojańska
- 24.06.2019 r. Spotkanie z podróżnikiem o Islandii" Giszowiec na krańcach świata" prowadząca Ewa Kostrzewa godz. 18:00
- 27.06.2019 r.  godz. 11:00  sala 209 Sesja Rady Miasta Katowice
- 29.06.2019 r. Piknik „ Żyjmy zdrowo”
- 14.07.2019 r., 21.07.2019 r., 28.07.2019 r. „Lato pod Lipami „
- 31.08-01.09.2019 r. Święto Giszowca
Przewodnicząca Zarządu RJP nr 17 Pani Maria Ryś poinformowała o planie wykonania przez Radnego Pana Edwarda Haśnika projektu koszulek RJP nr 17. Zaprosiła Radnych do włączenia się w przygotowanie projektu.
Radny Tomasz Czekański złożył wniosek w sprawie popracowania nad rozpowszechnianiem informacji o dyżurach Radnych RJP nr 17. Propozycje umieszczenia informacji m.in. w gazetka TBS, KSM.


11. Zamknięcie sesji.

  Protokołowała 

Katarzyna Lebryk

Sekretarz Zarządu
RJP nr 17 Giszowiec