katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Porządek II sesji II kadencji

Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec

w dniu 29 maja 2019 r.

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wybór sekretarza sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr I.
 4. Zmiany w porządku obrad.
 5. Informacja o działaniach Przewodniczącego RJP nr 17 w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o działaniach Przewodniczącego Zarządu RJP nr 17 w okresie międzysesyjnym.
 7. Ustalenie terminów sesji i dyżurów radnych Jednostki w roku 2019.
 8. Informacja o wnioskach mieszkańców.
 9. Informacja o projektowanej zmianie sieci placówek oświatowych.
 10. Propozycje do projektu budżetu miasta Katowice na rok 2020.
 11. Komunikaty i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.

 

Protokół

z II sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,

która odbyła się w siedzibie RJP nr 17 w Miejskim Domu Kultury
,,Szopienice-Giszowiec” filia nr 2 pl. Pod Lipami 1, 1 -3
w dniu 29 maja 2019 roku

 

Sesja rozpoczęła się z udziałem 12 Radnych, na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 14 kwietnia 2019 r. W trakcie trwania sesji dołączyło do obrad dwóch Radnych. Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godz. 18:02 do godz. 20:35.

1. Otwarcie sesji.

Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec Pani Urszula Machowska. Przywitanie Radnych oraz przybyłych gości.

Przewodnicząca odczytała porządek sesji. Nie wniesiono zastrzeżeń.

2. Wybór sekretarza sesji.

Przewodnicząca RJP nr 17 Giszowiec zaproponowała na sekretarza sesji Sekretarz Zarządu Panią Katarzynę Lebryk. Wobec zgody kandydatki, braku innych zgłoszeń i uwag ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wybór sekretarza sesji. Wybór przyjęto jednogłośnie.

3. Przyjęcie protokołu z sesji nr I.

Wobec baku zastrzeżeń protokół z I sesji RJP nr 17 Giszowiec został zatwierdzony
i przyjęty jednogłośnie.

4. Zmiany w porządku obrad.

Radni nie zgłosili zmian do porządku obrad.

5. Informacja o działaniach Przewodniczącej RJP nr 17 w okresie międzysesyjnym.

- Spotkanie z Zarządem RJP nr 17 dnia 21.05.2019 r. Będą sporządzane protokoły z tych spotkań do wglądu Radnych RJP nr 17.

- Dyżury dzielnicowych będą odbywać się zawsze w pierwsze środy miesiąca
w godzinach od 17.00. do 18.00. Informacja o dyżurach dzielnicowych zostanie umieszczona na stronie internetowej RJP nr 17 oraz w gablocie RJP nr 17.

- Rozdysponowanie rezerwy celowej: 9000 zł przeznaczone na Święto Giszowca, 1000 zł na cele RJP nr 17.

- Kontakt z Biurem Rady Miasta w sprawach organizacyjnych.

6. Informacja o działaniach Przewodniczącej Zarządu RJP nr 17 w okresie międzysesyjnym.

- Zebranie Zarządu RJP nr 17, w celu omówienia spraw organizacyjnych
RJP nr 17.

- Założono dziennik raportowy wszystkich pism wychodzących i przychodzących

do RJP nr 17.

- W wolnych wnioskach będą przedstawione zaproszenia, które wpłynęły do RJP   nr 17.

7. Ustalenie terminów sesji i dyżurów radnych Jednostki w roku 2019.

Przewodnicząca RJP nr 17 przedstawiła propozycje terminów sesji oraz dyżurów opracowaną podczas zebrania Zarządu RJP 17 dnia 21.05.2019 r. Drogą elektroniczną będą przesyłane informacje dotyczące sesji, 7 dni wcześniej informacja o sesji „zwykłej”, 3 dni wcześniej o sesji „nadzwyczajnej”.

Godzina 18:11 na sesję przybyli Radni Pani Justyna Szymiec oraz Radny Pan Grzegorz Augustyn.

Przewodnicząca RJP nr 17 przedstawiła propozycję terminów sesji do końca 2019 roku:

- 11.09.2019 r.

- 13.11.2019 r.

oraz spotkanie świąteczne 13.12.2019 r.

Propozycja najbliższej sesji na dzień 13.06.2019 r., godz. 18:00 została przyjęta jednogłośnie, główną tematyką będą propozycje do projektu budżetu miasta Katowice na rok 2020.

Zaproponowano, by dyżury Radnych RJP nr 17 odbywały się w pierwsze środy miesiąca od godz. 17:00 do godz. 18:00. Dziennik dyżurów do dyspozycji Radnych. Na każdy dyżur będzie wyznaczonych trzech radnych.

 

Odbyło się losowanie w celu stworzenia 5 grup dyżurujących:

Grupa 1: Urszula Machowska, Tomasz Czekański, Grzegorz Grociak - dyżur 05.06.2019 r.

Grupa 2: Zbigniew Wójcik, Justyna Szymiec, Marcin Gawlica – 04.09.2019 r.

Grupa 3: Katarzyna Lebryk, Bożena Krystek, Beata Walczyńska – dyżur 02.10.2019 r.

Grupa 4: Joanna Król, Adam Kulawik, Edward Haśnik – dyżur 06.11.2019 r.

Grupa 5: Maria Ryś, Grzegorz Augustyn, Kazimierz Dmitryszyn – dyżur 04.12.2019 r.

 

Radni nie zgłosili uwag do propozycji terminów sesji, terminów dyżurów oraz składu grup dyżurujących - zaakceptowano jednogłośnie.

8. Informacja o wnioskach mieszkańców.

- Przewodnicząca RJP 17 przedstawiła wniosek mieszkańca osiedla o sprawdzenie urządzeń na placu zabaw oraz siłowni w parku przy Placu pod Lipami. Zarząd RJP 17 wystosuje pismo w tej sprawie do Zarządu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

- Pismo w sprawie budynku byłego Gimnazjum nr 15. Pismo wpłynęło do Przewodniczącej RJP nr 17 drogą elektroniczną, Pani Urszula Machowska odczytała treść pisma mówiącą o zaniedbaniu terenów zielonych, boisk znajdujących się wokół budynku. Przewodnicząca przygotowała pismo do Zarządu RJP nr 17 w tej sprawie, z prośbą o złożenie do odpowiednich organów.

- Do przewodniczącej Zarządu RJP nr 17 Pani Marii Ryś wpłynęły zapytania od mieszkańców w sprawie rozeznania przeznaczenia terenów zielonych przy Szkole nr 51.

- Radny Kazimierz Dmitryszyn, poruszył temat niebezpiecznego przejścia
i wyjazdu przy Biedronce na ul. Miłej. W tej sprawie została złożona interpelacja Radnej Rady Miasta Barbary Mańdok. Przebieg sprawy do wglądu na stronie BIP UM Katowice.

- Obecna na sesji mieszkanka osiedla podzieliła zdanie i opinię o niebezpiecznym wyjeździe z ulicy Miłej przy sklepie Biedronka. Przewodnicząca RJP nr 17 zaproponowała napisanie pisma do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w celu wyjaśnienia i próby rozwiązania problemu.

- Radny Kazimierz Dmitryszyn, poruszył temat braku chodnika od lecznicy do Mysłowickiej 47. Radna Rady Miasta Barbara Mańdok wniosła w tej sprawie interpelację, przebieg sprawy do wglądu na stronie BIP UM Katowice.

- Radny Kazimierz Dmitryszyn, poruszył temat chodnika z ul. Adama do Parku pod Lipami. Była złożona interpelacja przez Radną Rady Miasta Barbarę Mańdok, przebieg sprawy do wglądu na stronie BIP UM Katowice.

- Radny Edward Haśnik, przedstawił pismo od mieszkańca osiedla dotyczące monitoringu przy Placu Pod Lipami. Pismo przekazane do Zarządu RJP nr 17 w celu przekazania do odpowiednich organów.

- Radny Grzegorz Augustyn, zgłosił brak doświetlenia na ulicy Wojciecha przy targowisku (Wojciecha 7 w stronę targowiska) oraz od sklepu Rossmann w stronę targowiska. Zarząd RJP nr 17 został zobligowany do wystosowania pisma w tej sprawie do odpowiednich organów.

- Mieszkanka osiedla zgłosiła problem przysłonięcia przez drzewostan sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych z ul. Gościnnej do Szkoły Podstawowej
nr 51.

- Mieszkanka osiedla zgłosiła problem umieszczania na chodniku dla pieszych skrzynek z warzywami przez właściciela sklepu warzywnego przy sklepie Biedronka (w stronę ul. Wojciecha 7). Jest to niebezpieczne dla przechodniów, przede wszystkich dla dzieci uczęszczających do pobliskiego przedszkola. Przewodnicząca Zarządu RJP nr 17 zobowiązała się do rozeznania sprawy.

9. Informacja o projektowanej zmianie sieci placówek oświatowych.

- Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska przedstawiła informację dotyczącą połączenia Szkoły Podstawowej nr 51 z przedszkolem na ul. Adama oraz przedszkolem na ul. Karliczka, powstanie Zespół Szkół nr 13. W przyszłości planowane są kolejne połączenia placówek.

- Przewodnicząca Zarządu RJP nr 17 Pani Maria Ryś jako przedstawiciel rodziców uczestniczyła w spotkaniu dotyczącym łączenia szkół z Radnymi Miasta Katowice oraz z Wiceprezydentem Miasta Katowice Waldemarem Bojarunem.

10. Propozycje do projektu budżetu miasta Katowice na rok 2020.

Przewodnicząca RJP nr 17 przypomniała, iż przesłała e-mailowo zeszłoroczne projekty do budżetu miasta Katowice, które zostały odrzucone. Rozdano papierowe kopie jako pomoc w dyskusji.

Godzina 19:12 na sesję przybyła Radna Rady Miasta Katowice Pani Barbara Mańdok.

Propozycje Radnego Grzegorza Augustyna:

- Z zeszłorocznych odrzuconych wniosków ponownie punkt 6, brzmiący: ”Rozpoczęcie prac inwestycyjnych w zakresie utworzenia bezpośredniego połączenia ul. Mysłowickiej i Ceramicznej z ul. Leśnego Potoku z uwzględnieniem trasy spacerowo rowerowej.” oraz ponownie pkt 10, brzmiący: „Rozpoczęcie prac inwestycyjnych w zakresie utworzenia ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż ulicy Mysłowickiej od istniejącej trasy rowerowej przy ulicy Mysłowickiej 39 do skrzyżowania z ul. Ceramiczną.”. Przewodnicząca RJP nr 17 przeczytała odmowy dotyczące w/w wniosków, w celu przypomnienia treści odpowiedzi. Sugestia Radnego Grzegorza Augustyna o zgłoszenie tych dwóch punktów w jednym wniosku.

- Z zeszłorocznych odrzuconych wniosków ponownie punkt 4, brzmiący: ”Rozpoczęcie wspólnych prac z Kurią Metropolitarną w zakresie poszerzenia cmentarza parafialnego św. Stanisława Kostki.”. Dyskusja Radnych. Najbliżsi mieszkańcy cmentarza są niechętni poszerzenia i wycinki drzew, brak zgody Sanepidu. Radny Edward Haśnik zgłosił prośbę o uzyskanie przez Zarząd RJP nr 17 informacji o efektach konsultacji, sprawdzenie czy są badania. Radny Augustyn wniósł o ponowne zgłoszenie wniosku w takim samym brzmieniu.

- Z zeszłorocznych odrzuconych wniosków ponownie punkt 3, brzmiący: „Rozpoczęcie prac inwestycyjnych w zakresie podłączenia budynków jednorodzinnych na terenie całego Giszowca do sieci ZEC.”. W tej sprawie była zgłoszona interpelacja Radnej Rady Miasta Barbary Mańdok, przebieg sprawy do wglądu na stronie BIP UM Katowice.

Radny Edward Haśnik:

- Z zeszłorocznych odrzuconych wniosków ponownie punkt 2, brzmiący: „Rozpoczęcie prac inwestycyjnych w zakresie poszerzenia asfaltowego odcinka trasy spacerowo-rowerowej, rozpoczynając od wylotu z tunelu pod ul. Pszczyńską w kierunku dzielnicy Ochojec z uwzględnieniem rozmieszczenia małej architektury.”. Złożyć wniosek w takim samym brzmieniu.

Przewodnicząca Zarządu RJP nr 17 Pani Maria Ryś:

- Z zeszłorocznych odrzuconych wniosków ponownie punkt 1, brzmiący: „Modernizacja Giszowieckiego Parku”. Uzupełnić wniosek o modernizację ogrodzenia.

Wiceprzewodniczący RJP nr 17 Pan Zbigniew Wójcik:

- Więcej kwiatów na Giszowcu (m.in. cała ul. Mysłowicka)

11. Komunikaty i wolne wnioski.

Komunikaty przedstawione przez Przewodniczącą RJP nr 17 Panią Urszulę Machowską:

- Prowadzenie strony internetowej przez Radnego Pana Edwarda Haśnika.            W późniejszym czasie szkolenie dla chętnych Radnych z administrowania strony.

- Sposób przyjmowania protokołów, po sesji 2 tygodnie na napisanie protokołu, następnie rozesłanie do Radnych, 5 dni na zgłoszenie uwag przez Radnych, 7 dni przed sesją zmiany przesłane e-mailowo wraz z porządkiem obrad przez Przewodniczącą RJP 17, na sesji głosowanie za przyjęciem bądź odrzuceniem.

- W gablocie i na stronie internetowej RJP nr 17 zostanie umieszczona informacja o naborze na ławników.

- Dyżury Radnych - zeszyt wpisu odbierania i oddawania kluczy na portierni MDK. Dane Radnych podane w portierni tylko i wyłącznie do kontaktu z pracownikami MDK.

- Informacja RODO. Przewodnicząca RJP nr 17 odczytała pismo od Przewodniczącego Rady Miasta Katowice dotyczące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie RODO. Pismo zostało przyjęte do Rejestru Spraw Przychodzących RJP 17 i posiada sygnaturę R.Sp.P. 12/2019. Dokument znajduje się do wglądu Radnych w segregatorze pism wychodzących i przychodzących RJP nr 17 Giszowiec kadencja II 2019-2023.

- Spotkanie dla Radnych w Nadleśnictwie odbędzie się 17.06.2019 r. o godzinie 15.30 na ul. Kijowskiej.

- W Miejskim Domu Kultury na Giszowcu odbywają się spotkania z pracownikiem Wydziału Promocji Panem Krzysztofem Smętkiewiczem, które są związane z wykonaniem ścieżki edukacyjno-historycznej na terenie naszego osiedla.

- Akcja „Bier sąsiada i podź…”. Nazwa powinna zostać przy RJP nr 17. Propozycja kontynuacji akcji. Wiceprzewodniczący RJP nr 17 Pan Zbigniew Wójcik został wyznaczony do zajęcia się organizacją akcji. Kontynuacja akcji została poddana głosowaniu, Radni jednogłośnie głosowali za jej kontynuacją.

Radny Edward Haśnik zgłosił wniosek do Zarządu RJP nr 17 o złożenie pisma
w sprawie amfiteatru na terenie Janina-Barbara, rozeznanie czy istnieje możliwość, by RJP nr 17 mogła „zaopiekować” się tym terenem i tam rozpoczynać akcję „Bier sąsiada i podź...”

Radny Grzegorz Augustyn zgłosił wniosek o imienne głosowanie przy każdej uchwale na sesjach RJP nr 17. Wniosek został poddany pod głosowanie:

Radnych głosujących „za”: 1

Radnych głosujących „przeciw”: 13

Radnych, którzy „wstrzymali się od głosu”: 0

Wniosek został odrzucony większością głosów.

Godzina 20:23 Radny Edward Haśnik opuścił obrady sesji.

Wiceprzewodniczący RJP nr 17 Pan Zbigniew Wójcik, przedstawił propozycję przetestowania kaloryferów elektrycznych przez mieszkańcom domków, w celu ograniczenia emisji dymu na osiedlu. Ewentualne rozmowy z firmą produkującą kaloryfery odbyłyby się w październiku. Dyskusja.

Przewodnicząca Zarządu RJP nr 17 Pani Maria Ryś przedstawiła:

- Zaproszenie na IV Święto Sąsiada na ul. Kolistej dnia 01.06.2019 r. od godz. 15.00

- Zaproszenie do Przedszkola nr 91 na Piknik dnia 14.06.2019 r. od godz. 15:00

- Informacje o najbliższych imprezach: Dzień Dziecka - 05.6.2019 r.; Industriada - 08.06.2019; Powitanie Lata - 21.06.2019 r.; Noc Świętojańska - 23.06.2019 r.

- Odczytanie pisma dotyczącego dofinansowania Ośrodka OREW. Pismo zostanie przesłane do Radnych e-mailowo.

- Remont kanalizacji i deszczówki na ul. Kolistej rozpocznie się na przełomie miesięcy lipiec-sierpień.

Radny Grzegorz Augustyn przekazał na ręce Pani Przewodniczącej RJP nr 17 zaproszenie na IV Piknik Bloku Aktywni Razem „Żyj zdrowo” 29.06.2019 r. wraz     z zaroszeniem do włączenia się do współpracy.

12. Zamknięcie sesji.

  

Protokołowała                                                                                             Przewodnicząca RJP nr 17

Katarzyna Lebryk                                                                                        Urszula Machowska                            

Sekretarz Zarzadu JP nr 17