katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Protokół

z I sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,

która odbyła się w siedzibie RJP nr 17 w Miejskim Domu Kultury 'Szopienice-Giszowiec'

filia nr 2 pl. Pod Lipami 1, 1 -3

w dniu 15 maja 2019 roku

W sesji brało udział 15 Radnych, na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 14 kwietnia 2019 r. Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godz. 17:00 do godz. 18:45

1. Otwarcie Sesji.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Maciej Biskupski

Następnie odczytał porządek sesji.

Nie wniesiono do niego zastrzeżeń.

2. Przedstawienie protokołu wyników wyborów do Rady Jednostki Pomocniczej z dnia 14 kwietnia 2019 r. oraz wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego.

Odczytano protokół z wyników wyborów do Rady Jednostki Pomocniczej. Następnie wręczono zaświadczenia o wyborze na Radnego.

3. Krótka autoprezentacja radnych Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec.

Radni w sposób treściwy przedstawili swoje osoby.

4. Wybory Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej.

            4.1. Zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej.

            4.2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Rady.

            4.3. Wybory Przewodniczącego Rady.

4.4. Odczytanie protokołu w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.

Protokół obejmujący ww. czynności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej.

Rada Jednostki Pomocniczej podjęła uchwałę nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec. Przewodniczącą RJP nr 17 Giszowiec została Pani Urszula Machowska.

6. Przekazanie prowadzenia Sesji wybranemu Przewodniczącemu Rady Jednostki Pomocniczej

Przewodniczący Rady Miasta Pan Maciej Biskupski przekazał prowadzenie Sesji Przewodniczącej Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec Pani Urszuli Machowskiej.

7. Wybory Wiceprzewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej.

           7.1. Zgłoszenie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej.

7.2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

7.3. Wybory Wiceprzewodniczącego Rady.

7.4. Odczytanie protokołu w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.

Protokół obejmujący ww. czynności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej.

Rada Jednostki Pomocniczej podjęła uchwałę nr 2 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec. Wiceprzewodniczącym RJP nr 17 Giszowiec został Pan Zbigniew Wójcik.

9. Wybory Przewodniczącego Zarządu Jednostki Pomocniczej.

            9.1. Zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego Zarządu Jednostki Pomocniczej.

            9.2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

            9.3. Wybory Przewodniczącego Zarządu.

            9.4. Odczytanie protokołu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu.

Protokół obejmujący ww. czynności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Jednostki Pomocniczej.

Rada Jednostki Pomocniczej podjęła uchwałę nr 3 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec. Przewodniczącą Zarządu RJP nr 17 Giszowiec została Pani Maria Ryś.

11. Wybory Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej.

11.1. Zgłoszenie kandydatów na Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej (wniosek Przewodniczącego Zarządu).

            11.2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

            11.3. Wybory Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Zarządu.

11.4. Odczytanie protokołu w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Zarządu.

Protokół obejmujący ww. czynności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej.

Rada Jednostki Pomocniczej podjęła uchwałę nr 4 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego
i Sekretarza
Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec. Wiceprzewodniczącą Zarządu RJP nr 17 Giszowiec została Pani Joanna Król. Sekretarzem Zarządu RJP nr 17 Giszowiec została Pani Katarzyna Lebryk.

13. Przekazanie protokołowania obrad sesji Sekretarzowi Zarządu Jednostki Pomocniczej.

14. Komunikaty i wolne wnioski.

- Przewodnicząca RJP nr 17 Giszowiec Pani Urszula Machowska zaproponowała termin II sesji na dzień 29.05.2019 r. godz. 18:00.

- Pani Urszula Machowska zaprosiła do współpracy obecnych na sali Radnych I kadencji RJP nr 17 Giszowiec. Prośba do radnego Pana Edwarda Haśnika o umieszczenie informacji o terminie II sesji RJP nr 17, na stronie internetowej RJP nr 17.

- Zabranie głosu przez Radnych Miasta Katowice Panią Barbarę Mańdok oraz Pana Dariusza Łyczkę. Radni zadeklarowali wsparcie i pomoc w wszelkich działaniach na rzecz dzielnicy.

15. Zamknięcie sesji.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady Jednostki Pomocniczej zamknęła I sesję.

Przewodnicząca Rady

Jednostki Pomocniczej
               nr 17 Giszowiec

Urszula Machowska (-)

                                              …………………………….