katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

 Porządek XXI sesji

Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec

  1. Otwarcie sesji.
  2. Zmiany w porządku obrad
  3. Przyjęcie protokołu z XX sesji RJP nr 17 Giszowiec.
  4. Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
  6. Plan Pracy RJP nr 17 Giszowiec na 2017 rok
  7. Komunikaty i wolne wnioski
  8. Zamknięcie sesji

 


Protokół z XXI sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,

która odbyła się przy Pl. pod Lipami 1,1-3 w dniu 27.12.2016 r. (wtorek)


W sesji brało udział 9 Radnych (lista obecności w załączeniu), na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 1 marca 2015 roku. Sesja trwała od godziny 18.00 do godz. 21:00.

Porządek XXI sesji RJP nr 17 Giszowiec (w załączeniu)

Punkt nr 1 Otwarcie sesji

Sesję otworzył Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec Grzegorz Augustyn. Przywitał przybyłych radnych.

Punkt nr 1a Powołanie sekretarza sesji

Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec zaproponował na sekretarza sesji Radną Marię Ryś. Wobec zgody kandydatki, braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wybór sekretarzy sesji. Wybór przyjęto jednogłośnie.

Punkt nr 2 Zmiany w porządku obrad

Z powodu nieobecności Przewodniczącego Zarządu, Przewodniczący Rady Grzegorz Augustyn zaproponował wycofanie z obrad sesji punktu nr 4 i 5 dotyczących przedstawienia informacji z działań międzysesyjnych.

Przystąpiono do głosowania:

Za 8

Przeciw 0

Wstrzymała się 1

Punkt nr 4 Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych oraz punkt 5 informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych został wycofany z obrad sesji.

Przewodniczący Rady Grzegorz Augustyn wystąpił z propozycją wprowadzenia do obrad sesji punkt nr 6a dotyczący powołania komisji ds. inicjatyw lokalnych. Radna Maria Ryś zadała pytanie czy zostały przeprowadzone z wszystkimi Radnymi indywidualne rozmowy, które miały się odbyć przed powołaniem komisji. Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie rozmawiał tylko z Radną Katarzyną Lebryk i Marią Ryś. Radny Eugeniusz Kabaciński zapytał czego miały dotyczyć te rozmowy i co wnoszą do powołania tego typu komisji? Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż były to krótkie dyskusje, w którym Radni mogli wypowiedzieć się między innymi w sprawie liczby osób które powinny zasiadać w komisji. Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnej Marii Ryś z pytaniem, jaka ilość osób według niej powinna pracować w komisji ds. inicjatyw lokalnych? Radna Ryś odpowiedziała, iż według jej oceny w komisja powinna liczyć 5 osób.

Przystąpiono do głosowania:

Za 9

Przeciw 0

Wstrzymała się 0

Punkt 6a został wprowadzony do obrad sesji.

Punkt nr 3 Przyjęcie protokołu z XX sesji RJP nr 17 Giszowiec

Radny Zygmunt Rurański podkreślił, że z protokołu XX wynika , iż nikt nie rozmawiał ze związkiem kupców w sprawie umieszczenia znaków drogowych i oznakowaniem miejsc postojowych przy targowisku. To najbardziej zainteresowana strona i dobrze byłoby w porozumieniu z nimi przeanalizować podjęta uchwałę. Jest to droga wewnętrzna, ale dopuszczona do ruchu, aby przede wszystkim kupcy mogli dojechać do swoich miejsc pracy. Kupcy sami powinni wyznaczyć miejsca parkingowe. Przewodniczący Rady podkreślił, że zadaniem Rady było wysłanie stosownych uchwał , a ostatecznie to Urząd Miasta wskaże zarządcę, abyśmy mogli dalej działać.

Radny Robert Reguła zaproponował dodanie do protokołu z XX sesji po słowach "Przychylono się do wniosku Pani Marii Kabelis i wprowadzono punkt do obrad sesji dotyczący głosowania nad powstaniem zespołów" zapisu: “Po wspólnej dyskusji ustalono powołanie komisji ds. oświaty oraz komisji ds. jarmarku bożonarodzeniowego” .

Przystąpiono do głosowania:

Za 5

Przeciw 0

Wstrzymały się 4

Do protokołu z sesji nr XX dopisano wnioskowane słowa.

Radny Robert Reguła zwrócił się również z prośbą o uzupełnienie do protokołu po wypowiedzi Radnego Pana Jerzego Forajtera w punkcie 4 zapisu: ”Przewodniczącego Zarządu Edward Haśnik przeczytał, co należy do obowiązków Przewodniczącego Rady i powołał się na statut paragraf 8 punkt 4".

Przystąpiono do głosowania:

Za 6

Przeciw 0

Wstrzymały się 3

Protokół z sesji nr XX uzupełniono o wnioskowany zapis.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu:

Za 6

Przeciw O

Wstrzymały się 3

Protokół z XX sesji RJP 17 został zatwierdzony i przyjęty z dwoma poprawkami.

Punkt nr 6 Plan Pracy RJP nr 17 Giszowiec na 2017 rok

Odbyła się dyskusja dotycząca uzgodnienia składu i harmonogramu dyżurów Radnych oraz ustalenia terminów sesji. Przewodniczący Rady oznajmił, iż od stycznia podczas naszych dyżurów obecny będzie przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji oraz Straży Miejskiej.

Przeprowadzono głosowanie dotyczące wprowadzenia dyżurów w składzie dwóch radnych.

Za 5

Przeciw 3

Wstrzymały się 1

Losowo wybrano składy radnych dyżurujących:

Grupa 1 Grzegorz Augustyn , Józef Stolorz

Grupa 2 Wiesław Berdys, Maria Kabelis

Grupa 3 Maria Ryś, Urszula, Machowska, Maria Sokół

Grupa 4 Robert Reguła+, Katarzyna Lebryk

Grupa 5 Edward Haśnik, Kazimierz Dmitryszyn

Grupa 6 Barbara Mańdok, Eugeniusz Kabaciński

Grupa 7 Zygmunt Rurański, Justyna Szymiec

Przystąpiono do głosowania nad akceptacją planu pracy Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec na 2017 rok:

Za 9

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

Jednogłośnie zaakceptowano harmonogram dyżurów radnych oraz terminy sesji.

Dyżur Radnych od stycznia odbywać się będzie w każdą środę od godziny 17:00 do 18:00 w budynku Gawlikówka w składzie dwuosobowym. Najbliższy dyżur 4 stycznia rozpoczyna grupa 1. Sesje Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 będą tak jak dotychczas w ostatnią środę miesiąca od godz. 18:00.

Radny Robert Reguła wniósł propozycję, aby pochylić się nad opracowaniem zasad tworzenia i przesyłania protokołu z sesji. Wspólnie ustalono, iż protokolant do dwóch tygodni od sesji sporządza protokół, który przesyła wszystkim Radnym. Radni mają 5 dni na wniesienie poprawek do protokołu, kierują je bezpośrednio do Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady razem z porządkiem obrad sesji przesyła wniesione uwagi z informacją od kogo wpłynęły. W przypadku sesji nadzwyczajnej zasady powyższe nie obowiązują, na nich nie będzie przyjęć protokołu.

Przystąpiono do głosowania:

Za 8

Przeciw 1

Wstrzymało się 0

Punkt 6a Powołanie komisji ds. inicjatyw lokalnych

Przewodniczący Rady przeczytał pismo z Wydziału Polityki Społecznej, które zawiera interpretację Wydziału Prawnego w sprawie opiniowania wniosków  z inicjatywy lokalnej przez Rady Jednostek Pomocniczych ( w załączeniu) . Zgodnie z otrzymanym dokumentem opinia Rady Jednostki Pomocniczej musi być wyrażona przez podjęcie uchwały zgodnie z zapisami statutowymi. Przewodniczący Rady przypomniał, że mieszkańcy mogą składać wnioski z inicjatywy lokalnej , a następnie mają możliwość zwrócić się do Rady Jednostki Pomocniczej o jego opinię. W przypadku opinii pozytywnej taki wniosek otrzymuje dodatkowo 10 punktów. Celem pracy komisji będzie przyjmowanie wniosków od mieszkańców oraz jego przeanalizowanie, zaopiniowanie i przekazanie spostrzeżeń na sesji pozostałym Radnym.

Radna Maria Ryś zwróciła uwagę na fakt, iż zgodnie z otrzymanym pismem komisja sama nie może wydać ostatecznej opinii, gdyż i tak wniosek ten musi trafić na najbliższą sesję , celem podjęcia stosownej uchwały. Pomysł z poprzedniej sesji, że komisja sama będzie mogła podejmować decyzję, bez zwoływania sesji został przekreślony. Radna zapytała w jaki sposób mieszkaniec dowie się , że  z wnioskiem może udać się o opinie do Rady Jednostki Pomocniczej? Przewodniczący Rady odpowiedział, iż będzie informacja na stronie internetowej Urzędu Miasta i Rady Jednostki Pomocniczej. Wnioski będą przyjmowane podczas dyżurów radnych. Dyżurujący mają obowiązek przekazać wniosek do komisji w trybie natychmiastowym. W obecnej sytuacji może być konieczne zwołanie sesji nadzwyczajnej.

Radny Kazimierz Dmitryszyn podkreśli, iż powołanie komisji jest zasadne chociażby z takich powodów, aby jej członkowie zapoznali się dokładnie  z wnioskiem, sprawdzili miejsce, gdzie dana inwestycja miałaby powstać.

Przewodniczący Rady wymienił  Radnych, którzy według jego oceny powinni się znaleźć w składzie komisji ds. inicjatyw lokalnych. Po przeprowadzonej dyskusji ustalono siedmioosobowy skład komisji , w której pracować będą Radni: Wiesław Berdys, Urszula Machowska, Zygmunt Rurański, Kazimierz Dmitryszyn, Robert Reguła, Maria Ryś, Grzegorz Augustyn.

Przystąpiono do głosowania:

Za 8

Przeciw 0

Wstrzymało się 1

Jednogłośnie wybrano Radną Marię Ryś na przewodniczącą komisji ds. inicjatyw lokalnych. Ustalono pierwszy termin spotkania na 4 stycznia godz. 18:00.

Punkt nr 7 Komunikaty i wolne wnioski

Przewodniczący Rady przedstawił pisma, które otrzymaliśmy

Przewodniczący Rady przekazał również kartki świąteczne z życzeniami od Przewodniczącej Rady Miasta Katowice Krystyny Siejnej oraz Rady Jednostki Pomocniczej nr 16.

Radna Urszula Machowska przekazała wnioski mieszkańca Giszowca złożone podczas dyżuru w dniu 14.12.2016 roku. Mieszkaniec zwrócił uwagę na uciążliwe nieodśnieżone przystanki autobusowe, wyraził niezadowolenie z powodu sypania solą i piaskiem na chodnikach oraz przystankach, a także zaznaczył, że zostawiony śnieg przy parcelach utrudnia poruszanie się pieszych. Zasygnalizował, że powietrze na Giszowcu jest zatruwane poprzez spalanie w piecach odpadów komunalnych. Podkreślił również, iż Straż Miejska nie reaguje na zgłoszenia telefoniczne.

Radny Kazimierz Dmitryszyn zasugerował, że bardzo by mu zależało, aby powstały takie zespoły jak ds. komunikacji, społeczno- kulturalne oraz grupa, która zajmowałaby się przygotowaniem sali do sesji. Radny podkreślił, iż powołany zespół ds. komunikacji, czy też ds. społeczno- kulturalny zbierałby wszelkie informacje   i przekazywał na sesji swoje spostrzeżenia i opinie, a także mógłby pracować nad tematami przekazanymi przez zarząd.

Radna Urszula Machowska zaznaczyła, iż jest zwolennikiem powoływania komisji doraźnych.

Przewodniczący Rady przypomniał, że salę do obrad zgodnie z ustaleniami przygotowują osoby dyżurujące przed sesją. Wnioski Radnego Kazimierza Dmitryszyna przeanalizujemy na następnej sesji. Przewodniczący zasugerował, aby nazwę komisję ds. komunikacji zamienić na komisję ds. infrastruktury drogowej.

Radny Zygmunt Rurański podkreślił, że działamy już 20 miesięcy, a nigdzie nas nie widać w dzielnicy.

Przewodniczący Rady zaznaczył, że nie mamy tablic, ale informacja jest na stronie internetowej, w siedzibie Rady , przy Miejskim Domu Kultury Plac pod Lipami oraz Giszowieckim Centrum Kultury przy ulicy Mysłowickiej.

Radny Robert Reguła zaproponował, aby z puli 10.000 tysięcy złotych, które na rok 2017 ma być do dyspozycji Rady Jednostki Pomocniczej przeznaczyć część kwoty na wykonanie jednej tablicy podświetlanej. Docelowo można powołać zespół prasowy, który odpowiadałby za opracowanie informacji do gabloty.

Radny Zygmunt Rurański zapytał o możliwość drukowania programu sesji. Radny Robert Reguła wspomniał, iż na terenie naszego miasta istnieją urzędomaty,           z których każdy mieszkaniec może bezpłatnie korzystać. Urzędomaty zlokalizowane są w 4 centrach handlowych na terenie Katowic (tj. Silesia City Center, 3Stawy, Dąbrówka, Auchan) oraz w głównej siedzibie Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

Przewodniczący Rady poinformował, iż nasz sprzęt w siedzibie Rady, jest ogólnodostępny, w sprawach urzędowych mogą z niego korzystać wszyscy mieszkańcy.

Przewodniczący Rady zaznaczył, że w styczniu podsumujemy rok 2016 . Przedstawił propozycję, aby wprowadzić zasadę dwóch wypowiedzi radnego do jednego punktu obrad. Podkreślił, iż chciałby w ramach porządkowania obrad sesji przypomnieć, że głosu Radnym udziela Przewodniczący Rady. Mieszkaniec ma prawo zabrać głos na końcu sesji, po wcześniejszej wyrażonej zgodzie przez Przewodniczącego Rady.

Przeprowadzono dyskusję na temat zaproponowanych zmian.

Radny Robert Reguła bardziej widzi potrzebę trzech wypowiedzi.

Radna Urszula Machowska zaznaczyła, że usprawnienie przebiegu sesji jest zawsze pożądane, ale bardziej może czas wypowiedzi ma znaczenie, a nie ilość. W przypadku wyczerpania limitu wypowiedzi można zgłosić wniosek formalny i wtedy Radny, któremu nie udzielono głosu po raz trzeci wróci do problemu, który wg niego nie został w pełni omówiony.

Radna Maria Ryś podkreśliła, iż dialog zawsze jest potrzebny, ograniczanie wypowiedzi nie zawsze jest dobre. Ostanie dyskusje były burzliwe, ale wszyscy wiemy z jakich powodów.

Radny Eugeniusz Kabaciński ważny jest ton prowadzenia zebrania, ograniczenie do dwóch wypowiedzi jest nie do końca dobre. Przewodniczący Rady powinien umiejętnie sterować emocjami towarzyszącymi podczas obrad sesji.

Przewodniczący Rady podkreślił, iż są to propozycje do analizy na kolejną sesję.

Punkt 8 Zamknięcie sesji

 

Wobec wyczerpania punktów obrad Przewodniczący RJP zakończył XXI sesję życząc wszystkim energii i wytrwałości do dalszych działań w nowym roku.

Protokół sporządziła Maria Ryś