katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW

JEDNOSTKI POMOCNICZEJ NR 17 GISZOWIEC

W KADENCJI 2015 – 2019

Dnia 1 marca 2015 roku zostało wybranych 15 radnych. Rada pracowała w niezmienionym składzie przez cały okres kadencji.

Odbyło się 39 sesji RJP. W pierwszym okresie działalności były one organizowane zwykle w ostatnią środę miesiąca, natomiast od roku 2018 - co drugi miesiąc. Średnia frekwencja radnych na posiedzeniach wyniosła 71 %.

Radni pełnili dyżury dla mieszkańców dzielnicy. W latach 2015 – 2017 odbywały się one raz w tygodniu, w każdą środę o stałej porze. Od roku 2018 były to 2 dyżury w miesiącu. W części z nich brali udział przedstawiciele Policji.

Nie zwoływano sesji Rady oraz nie pełniono dyżurów w lipcu, do ustalonego trybu pracy wracano pod koniec sierpnia.

O terminach sesji byli powiadamiani członkowie Rady Miasta Katowice wybrani z naszego okręgu. Z pięciu radnych systematycznie brała udział 1 osoba. Regularnie przychodziło 2 mieszkańców Giszowca.

Na sesje zaproszono między innymi przedstawicieli Policji, Rady Seniorów, działacza towarzystw rowerowych, przedstawiciela Nadleśnictwa.

Zorganizowano sesję nadzwyczajną w związku z pożarem w Ośrodku Edukacyjno - Rehabilitacyjno - Wychowawczym w celu zaproponowania działań, które może podjąć RJP.

Prowadzono zeszyt dyżurów, gdzie wpisywano zgłaszane problemy. Trzeba podkreślić, że często taka forma działalności nie spotkała się z zainteresowaniem mieszkańców. Częściej zdarzały się rozmowy poza wyznaczonym czasem i miejscem dyżurów, co było jednym z głównych powodów zmiany ich częstotliwości. Giszowianie zgłaszali swoje uwagi dotyczące organizacji komunikacji miejskiej oraz poprawy stanu bezpieczeństwa. Oczekiwali informacji dotyczących funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego, a także inicjatyw lokalnych.

Podjęto 110 uchwał. Ich spis prowadzony był przez Sekretarza Zarządu. Dotyczyły one między innymi: poprawy stanu bezpieczeństwa drogowego w dzielnicy, budowy i rozbudowy ścieżek rowerowych, sytuacji placówek oświatowych, zgłaszano propozycje do projektu budżetu Miasta Katowice, opiniowano wnioski mieszkańców zgłoszone w ramach inicjatywy lokalnej.

Zgodnie z potrzebami odbywały się spotkania Zarządu Rady, na których omawiano zgłaszane problemy, przygotowywano projekty uchwał Rady, prowadzono dokumentację RJP nr 17, porządkowano przychodzącą korespondencję. Podjęte uchwały systematycznie przekazywano Przewodniczącemu Rady Miasta Katowice, a zgłoszone wnioski odpowiednim organom miasta.

W trakcie kadencji powołano zespoły problemowe:

 1. Edukacyjno- historyczny.
 2. Do spraw obchodów 110 - lecia Giszowca.
 3. Do spraw kształtowania środowiska na terenie dzielnicy.
 4. Zespół do współpracy z Komendantem Policji Miasta Katowice.
 5. Do spraw Jarmarku Bożonarodzeniowego.
 6. Do spraw Oświaty.
 7. Opiniujący wnioski składane przez mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej.

W zadaniach społeczno – gospodarczych przyjętych do realizacji w 2019 roku przez Radę Miasta ujęto utworzenie ścieżki informacyjno - turystycznej dotyczącej naszej dzielnicy.

Z inicjatywy członków Rady od 2016 roku organizowano w ramach aktywności lokalnej akcje rekreacyjne: ,,Bier sąsiada i podź lotać” i ,,Bier sąsiada i podź na koło”. Oprócz dorosłych w akcjach uczestniczyły także dzieci i młodzież.

W ramach obchodów 110 - lecia Giszowca uhonorowano najstarszego mieszkańca Giszowca.

Pozyskano 6 wagoników kopalnianych z KWK „Wieczorek”, które ozdobiła Grupa Janowska . Namalowane obrazy podkreśliły rolę górnictwa w powstaniu osiedla. Wagoniki stały się trwałą ozdobą Giszowca.

Zorganizowano pierwszy Jarmark Bożonarodzeniowy, dzisiaj to zadanie realizuje Miejski Dom Kultury.

Radni włączyli się w przygotowanie Zjazdu Giszowioków. Uczestniczyli również w przygotowaniu corocznego Święta Giszowca.

Podjęto działania mające na celu poprawę estetyki osiedla. Współorganizowano akcje sprzątania osiedla.

Część radnych przygotowywała projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Nawiązano współpracę z Administracją Osiedla Giszowiec Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Śląsko – Dąbrowska Spółką Mieszkaniową.

Włączono się w akcję informacyjną na temat zanieczyszczenia powietrza spowodowanego starą instalacją grzewczą.

W pierwszym roku działalności środki finansowe, którymi dysponowała Rada, zostały wykorzystane głównie przez placówki oświatowe Osiedla. W kolejnych latach z kwoty 10 tysięcy złotych większość przeznaczano na dofinansowanie Święta Giszowca.

Rada Jednostki Pomocniczej nr 17 posiada zewnętrzną gablotę oraz prowadzoną przez grupę radnych stronę internetową, zawierającą podstawowe informacje o jej działaniu. Na stronie internetowej zamieszczone są również protokoły sesji RJP.

W grudniu 2018 r. grupa radnych wzięła udział w warsztatach prowadzonych przez Górnośląski Klaster Kreatywny, które były poświęcone, między innymi: warunkom działania Rady, możliwościom realnego oddziaływania na sytuację osiedla, barierom utrudniającym działalność. Na zakończenie szkolenia podkreślono, że bardzo często uzasadnienia odmownych odpowiedzi na pisma Rady dotyczyły jedynie niewystarczających możliwości finansowych. Brak było natomiast informacji, czy inicjatywa ma szansę realizacji w przyszłości i czy będzie przedmiotem dalszych działań.

W trakcie kadencji dokonano zmiany na stanowisku Przewodniczącego RJP.

Informacja została przedstawiona na ostatniej sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 w dniu 30 stycznia 2019 r.

Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działań
Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec za rok 2018.

W roku 2018 odbyło się 7 sesji, sesje od XXXII – XXXVIII.

Uchwały

 1. Uchwała nr 97 w spawie rozdysponowania rezerwy celowej Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec na rok 2018.
 2. Uchwała nr 98 w sprawie poprawienia nawierzchni chodnikowej przy ul. Kolistej wraz z wzmocnieniem skarpy na wysokości węzła drogowego i usytuowaniem koszy na śmieci wzdłuż chodnika.
 3. Uchwała nr 99 wycinki drzew z rodzaju topól wzdłuż ul. Mysłowickiej i Kosmicznej.
 4. Uchwała nr 100 usytuowania progów wyspowych w dwóch lokalizacjach na ul. Kosmicznej.
 5. Uchwała nr 101 w sprawie doczyszczenia i uzupełnienia ubytków ogrodzenia Parku Giszowieckiego wraz z zastosowaniem powłoki anty grafitowej i ulokowania trejaży nad wejściami do Giszowieckiego Parku.
 6. Uchwała nr 102 w sprawie podłączenia oświetlenia gabloty ulokowanej w ogrodzeniu Giszowieckiego Parku.
 7. Uchwała nr 103 w sprawie pilnego wsparcia finansowego, awaryjnego remontu popożarowego w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym im. dr Marii Trzcińskiej- Fajfrowskiej zlokalizowanego przy ulicy Gościnnej 8 w Katowicach- Giszowcu.
 8. Uchwała nr 104 w sprawie propozycji projektów do Budżetu Miasta  na rok 2019.
 9. Uchwała nr 105 w sprawie pozytywnego rozpatrzenia  projektów Inicjatyw Lokalnych.
 10. Uchwała nr 106 w sprawie odwołania Pana Grzegorza Augustyna z funkcji Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec.
 11. Uchwała nr 107 w sprawie wyboru Pani Urszuli Machowskiej  na funkcję Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec.
 12. Uchwała nr 108 w sprawie zamontowania sygnału dźwiękowego do sygnalizacji świetlnej na przejęciu dla pieszych przy ulicy Przyjaznej.
 13. Uchwał nr 109 w sprawie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na skrzyżowaniu ulicy Mysłowickiej i Kosmicznej obok sklepu Biedronka oraz lecznicy dla zwierząt.

Pozytywnie zaopiniowane projekty inicjatyw lokalnych.

 1. Boisko do zabaw ruchowych przy MP64 w Katowicach.
 2. Festiwal mini siatkówki Giszowiec CUP.
 3. Wyższy poziom biznesu –cykl spotkań.
 4. IV Święto Sąsiada Na Kolistej.
 5. III Giszowiecki Dzień Dziecka „ Bajtle w Kosmosie”.
 6. III Grill fest – Sąsiedzkie Grillowanie Mieszkańców Adama.
 7. II Koncert u Stasia.
 8. Szlakiem Polskich Legend.
 9. III Piknik Rodzinny „ Baw się z nami”.
 10. Futsal Gisz – Turniej Piłki Nożnej.
 11. Aktywny Senior.
 12. III Dzień Sąsiada na Wojciecha.

Złożone wnioski

 1. Wniosek mieszkańców ulicy Kosmicznej w sprawie zamontowania progu zwalniającego prędkość.
 2. Wniosek mieszkańca Giszowca w sprawie wycinki drzew (topole, owocowe) wzdłuż chodnika przy ulicy Kosmicznej.
 3. Wniosek Radnych JP nr 17 w sprawie wsparcia Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego im. Marii Trzcińskiej – Fajfrowskiej.
 4. Wniosek Radnego JP nr 17 – wymiana oświetlenia okalającego boisko przy ulicy Miła 8 – 12               i 2 -6.
 5. Wniosek Radnego JP nr 17 – przycięcie drzewostanów i krzewów w parku Giszowieckim przy ulicy Działkowej.
 6. Wniosek Radnego JP nr 17 – w sprawie włączenia oświetlenia przed Domem Kultury.
 7. Wniosek Radnego JP nr 17 – przegląd i uzupełnienie brakującego oświetlania na terenie Giszowca.
 8. Wniosek Radnego JP nr 17 – Usytuowania miejsc parkingowych przy nowo wybudowanym sklepie Biedronka.

Propozycje do planu budżetowego miasta na 2019 r.

 1. Modernizacja Giszowieckiego Parku.
 2. Dofinansowanie Święta Giszowca w wysokości 60.000 PLN.
 3. Rozpoczęcie prac inwestycyjnych w zakresie utworzenia bezpośredniego połączenia                              ul. Mysłowickiej i Ceramicznej z ul. Leśnego Potoku z uwzględnieniem trasy spacerowo rowerowej.
 4. Rozpoczęcie prac inwestycyjnych w zakresie poszerzenia asfaltowego odcinka trasy spacerowo-rowerowej, rozpoczynając od wylotu z tunelu pod ul. Pszczyńską w kierunku dzielnicy Ochojec z uwzględnieniem rozmieszczenia małej architektury.
 5. Rozpoczęcie prac inwestycyjnych w zakresie wymiany ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż ulicy Pszczyńskiej i utworzenie szklanego tunelu nad ulica Pszczyńską od skrzyżowania z ul. Górniczego Stanu do nowego węzła ul. Pszczyńskiej z 73 Pułku Piechoty.
 6. Rozpoczęcie prac inwestycyjnych w zakresie utworzenia ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż ul. Pszczyńskiej łącząc dzielnicę Murcki z Osiedlem Paderewskiego.
 7. Utworzenie stałego przyłącza energetycznego na Placu Pod Lipami w okolicach lokali sklepowych o mocy 60 kw.
 8. Umiejscowienie znaku z sygnalizacją świetlną nad nowym przejściem dla pieszych  zlokalizowanym na ulicy Mysłowickiej w pobliżu sklepu Biedronka.
 9. Rozpoczęcie prac inwestycyjnych w zakresie utworzenia ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż ulicy Mysłowickiej od istniejącej trasy rowerowej przy ulicy Mysłowickiej 39 do skrzyżowania z ul. Ceramiczną.
 10. Rozpoczęcie prac inwestycyjnych w zakresie utworzenia toalety całodobowej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych z lokalizacją bliskiego sąsiedztwa przystanku autobusowego przy ul. Batalionów Chłopskich.
 11. Rozpoczęcie wspólnych prac z Kurią Metropolitarną w zakresie poszerzenia cmentarza parafialnego św. Stanisława Kostki.
 12. Rozpoczęcie prac inwestycyjnych dostosowujących budynek MP nr 91 do wymogów obowiązujących przepisów p.poż. i sanitarno-epidemiologicznych.
 13. Rozpoczęcie prac inwestycyjnych w zakresie osuszania podziemi i ogólnego remontu budynku MDK i Gawlikówki.
 14. Rozpoczęcie prac nad ulokowaniem na terenie całego osiedla multimedialnych punktów informacyjno-promocyjnych w dawnych budynkach rozdzielni elektrycznych jak również na portierni MDK.
 15. Rozpoczęcie prac inwestycyjnych w zakresie podłączenia budynków jednorodzinnych na terenie całego Giszowca do sieci ZEC.

Podsumowanie dyżurów.

Radni pełnili dyżury w co drugą środę miesiąca od godziny 17.00 do 18.00
W trakcie dyżuru zostały przyjęte 1 zgłoszenia od mieszkańców.

W roku 2018 Rada kontynuowała inicjatywy:

 • Realizacja działań pod patronatem RJP nr 17 Giszowiec, dla mieszkańców Giszowca w ramach aktywności lokalnej pod hasłem „ Bier sąsiada i poć lotać”.
 • Realizacja działań pod patronatem RJP nr 17 Giszowiec, dla mieszkańców Giszowca w ramach aktywności lokalnej pod hasłem „ Bier sąsiada i poć na koło”.

Radni uczestniczyli w obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości

Przewodniczący Zarządu: Edward Haśnik

Giszowiec