katowice dla odmiany150    

      Rada Jednostki Pomocniczej Nrrjp17fGiszowiec

Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

WSSE Infolinia

WSSE Infolinia

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna woj. śląskiego

Telefon dyżurny dla Katowic

660 686 917

 

 

 

Profilaktyka

koronowirus profilaktyka

A A A

OD 13 MARCA OD GODZINY 11.00 URZĄD MIASTA ZAMKNIĘTY

LISTA TELEFONÓW KOMÓREK MIASTA NAJCZĘSCIEJ OBSŁUGUJĄCYCH MIESZKAŃCÓW:

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych:

Prawo jazdy - (32) 705 4790
Zatrzymane prawa jazdy - (32) 705 4798
Rejestracja pojazdów - (32) 705 4784, 32 705 4782
Rejestracja pojazdów osoby prawne - (32) 705 4726
Nadzór komunikacyjny:
Licencje i zezwolenia (32) 259 38 66
Ośrodki szkolenia kierowców (32) 259 3836
Taxi i licencje (32) 705 4692

Biuro Obsługi Mieszkańców

Informacja, Potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP
(32) 25-93-639
(32) 25-93-403

Sprawy Meldunkowe
(32) 25-93-631
(32) 25-93-323
(32) 25-93-436
(32) 25-93-423
(32) 25-93-327

Karta Dużej Rodziny
(032) 25-93-583
(032) 25-93-084

Przekształcenie Użytkowania Wieczystego
(32) 25-93-860

Dowody Osobiste
(32) 25-93-632
(32) 25-93-633
(32) 25-93-645
(32) 25-93-693
(32) 25-93-360
(32) 25-93-337

Geodezja:
(32) 25-93-386
(32) 25-93-221
(32) 25-93-681
(32) 25-93-407
(32) 25-93-406

Podatki:
(32) 25-93-466
(32) 25-93-636
(32) 705-44-35
(32) 705-46-99
(32) 705-46-38 - sekretariat

Sprawy Lokalowe:
(32) 25-93-634
(32) 25-93-301 – sekretariat
(32) 25-93-295
(32) 25-93-376

Gospodarka Mieniem:
(32) 25-93-646
(32) 25-93-496 – przetargi, dzierżawy
(32) 25-93-356 -  wykup lokali na rzecz najemców
(32) 25-93-176 - wykup lokali na rzecz najemców

Księgowość:  
(32) 25-93-958
użytkowanie wieczyste gruntu  – Gmina (32) 25 93 071; (32) 25 93 228
dzierżawa, odszkodowanie – Gmina (32) 25 93 227; (32) 25 93 581
użytkowanie wieczyste gruntu, dzierżawa – Skarb Państwa (32) 25 93 226; (32) 25 93 907
pozostałe należności:  (32) 25 93 671

podatek od nieruchomości os. fizycznych:
- informacja dotycząca bieżących płatności - nr tel. (32) 259 32 63, 259 32 67,  259 34 69,  259 30 61,  
- informacja dotycząca zaległości podatkowych - nr tel. (32) 259 32  64,  259 36 49, 259 30 62,
podatek od nieruchomości rolny i leśny os. fizycznych tel. nr.  (32) 259 32 67,   
podatek od środków transportowych (32) 259 32 49,

podatek od nieruchomości osób prawnych (32) 259 33 84, 259 36 48, 259 33 26, 259 35 84
podatek od nieruchomości rolny i leśny os. prawnych tel. nr. (32) 259 33 26  

Referat Odpadów Komunalnych
(32) 2593 913 do 917 oraz 32 2593 486

Referat Dochodów Publicznoprawnych
Opłata skarbowa
(32) 25 93 585
(32) 25 93 150
Mandaty
(32) 25 93 082


Planowanie Przestrzenne:  
(32) 25-93-410

Budownictwo:  
(32) 25-93-635
(32) 25-93-421- w zakresie pozwoleń budowlanych, zgłoszeń niewymagających pozwolenia na
budowę, zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
(32) 25-93-508 - w zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypisu i wyrysu z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opłat planistycznych.

Ochrona Środowiska:  
(32) 25-93-910
(32) 25-93 809 - w sprawach gospodarki zielenią i ochrony zwierząt;
(32)  25-93 837 - w sprawach zmiany systemu ogrzewania; w sprawach odpadów komunalnych

Działalność Gospodarcza:
(32) 25-93-638
(32) 25-93-692
(32) 25-93-345
(32) 25-93-984

Sekretariat Prezydenta - planowanie spotkań:
(32) 25-93-361

Miejskie Centrum Energii: ul. Młyńska 2
(32) 25-93-285 - program „Czyste Powietrze”, dofinansowanie do wymiany ogrzewania, fotowoltaika, termomodernizacja budynków
(32) 25 93 298 - działania miasta Katowice w zakresie ochrony powietrza, zmiany klimatu, adaptacja do zmian klimatu, (ogólnie – energia, powietrze, klimat)

Urząd Stanu Cywilnego

(32) 25-97-214
(32) 705 -43-14 –zmiana nazwiska
(32) 705 -43-15 – referat zgonów
(32) 705 -43-18 – referat małżeństw
(32) 705 -43-16 referat urodzeń
(32) 705 -43-19 – archiwum.


Pozostałe numery komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice są dostępne na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice - https://tiny.pl/tbfgr