katowice dla odmiany150    

      Rada Jednostki Pomocniczej Nrrjp17fGiszowiec

Koronawirus

  • Koronawirus

    Informacje dla mieszkańców

A A A

 W Państwie Polskim w czasach przemian ustroju politycznego, wiele Ustaw zostało poddanych nowelizacji, wiele zostało powołanych do życia. Obecny ustrój i poglądy społeczeństwa doprowadziły do nowych reform ustawowych. Jedna z nich, która po 1989 roku weszła w życie, to reforma samorządowa z 1990 roku – stanowiła przejście od centralistycznego zarządzenia państwem do samorządności obywatelskiej. W odczuciu obywateli niewiele się jednak zmieniło. Władza samorządowa urzędowała w tych samych siedzibach, co ich poprzednicy. Mieszkańcy swoje sprawy dalej załatwiali w Urzędach Gmin lub Miast. Pozostał nawet powszechny wśród obywateli sposób głosowania – głos na pierwszego z listy. Nadal Nasz kraj był podzielony na dwie grupy. Oni, – czyli władza, oraz My, – czyli mieszkańcy. Odpowiedzią na większą aktywność mieszkańców jest rozwój jednostek pomocniczych gminy. Jednostki są pomostem w pionowym i poziomym rozumieniu zasady pomocniczości. Ze względu na specyfkę działania, oddolny i społeczny charakter przypominają organizacje pozarządowe.

 Jednostki pomocnicze gminy w ujęciu obecnie obowiązującej Ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
Ustawodawca w sposób bardzo ogólny zarysował instytucję jednostek pomocniczych gminy w ustawie, pozostawiając swobodę w tym zakresie prawu miejscowemu. Najważniejszym elementem Ustawy jest art. 5

1. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto.
2. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
3. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

CZYM WIEC SĄ JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY?

 Ustawa nie podaje defnicji. Jednak przez analogię do uregulowań w kwestii gminy, powiatu czy województwa, należy wskazać, że jest to wspólnota terytorialna mieszkańców. W odróżnieniu od jednostek samorządowych, jednostki pomocnicze nie posiadają osobowości prawnej i w związku z tym nie mogą we własnym imieniu i na własną odpowie-dzialność podejmować czynności prawnych. Ich działanie zależne jest od gminy. To gmina określa kompetencje, sposób wyboru, granice jednostki. Gmina została wyposażona w kompetencje do określenia:


- sposobu powołania jednostki pomocniczej,
- nazwy i obszarów jednostki pomocniczej, w tym ilości zamieszkujących na tym obszarze mieszkańców,
- zasad i trybu wyborów organów jednostki pomocniczej,
- zadań organów jednostki pomocniczej i sposobów organizacji,
- zakresu zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposobu ich realizacji,
- zakresu i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

 Rada Gminy dokonuje tego w drodze uchwały określającej zasady powoływania i funkcjonowania jednostek pomocniczych gminy, a następnie nadającej statut konkretnej jednostce pomocniczej. Gmina tworzy na swoim terenie jednostki pomocnicze o równorzędnym statucie. Następnie w poszczególnych jednostkach przeprowadzane są wybory organów Rad Jednostek Pomocniczych. Pełne zadania i określenia elementów powołania jednostek reguluje Ustawa, która odróżnia powoływania rady w sołectwach, gminach czy województwach. W naszym przypadku skupiamy się na procesie zgodnym z Radą Gminy. W gminach posiadających statut miasta, Ustawa z 1990 roku o samorządach terytorialnych, umożliwia utworzenie jednostek pomocniczych. W przypadku dzielnic precyzyjnie określa liczbę radnych oraz konieczność wyboru Zarządu i Przewodniczącego Zarządu. W celu realizacji zadań Rada Miasta wydziela część budżetu gminy z przeznaczeniem na roczne zadania Rady Jednostki Samorządowej. Miasto Katowice przeznacza obecnie kwotę 150 000,00 PLN na każdą z poszczególnych dzielnic, w której powołana zostaje trenowa jednostka.

ZARZĄDZANIE JEDNOSTKĄ POMOCNICZĄ GMINY – DZIELNICĄ

 Ustawodawca w przepisie art. 37 cytowanej ustawy stanowi, iż organem uchwałodawczym w dzielnicy jest rada o liczbie członków ustalonej według art. 17, nie więcej jednak niż 21, natomiast organem wykonawczym w dzielnicy jest Zarząd na czele, którego stoi Przewodniczący. Natomiast artykuł 37a uprawnia Przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej do udziału w pracach rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy, bez prawa udziału w głosowaniu. Przepis artykułu 48 cytowanej ustawy zezwala jednostce pomocniczej na zarządzanie mieniem komunalnym i korzystanie z niego oraz rozporządzania dochodami z tego źródła w zakresie określonym w statucie. Wobec analizy przepisów Ustawy o samorządzie gminnym, należy stwierdzić, że ustawodawca nie nakłada na gminę żadnych obowiązków w zakresie ich kształtowania i utworzenia jednostek.

ZADANIA JEDNOSTKI POMOCNICZEJ

 Konsekwencją określenia roli jednostki pomocniczej gminy jest przypisanie jej zadań oraz kompetencji w Statucie Rady Jednostki Pomocniczej. Znajdziemy następujące określenia: cele, zadania, zakres działań, zadania organów. Większość zadań możemy realizować w tzw. „projektach miękkich”, ale można też rozszerzać zadania zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców. Poniższe przykłady odzwierciedlają główną istotę zadań które przyszła rada może wnieść w życie.
- organizowanie, inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć (inicjatyw) mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców Osiedla;
- opiniowanie projektu budżetu Miasta,
- zapewnianie ścisłego współdziałania z Radą Miejską i jej Komisjami oraz Prezydentem Miasta;
- uczestnictwo przedstawiciela Rady Jednostki, w komisjach przetargowych organizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta, w tym administracje nieruchomościami, w zakresie spraw w całości realizowanych na obszarze Osiedla wraz z oceną realizacji tych zadań;
- uczestnictwo w planowaniu, budowy i remontów obiektów komunalnych, w tym: dróg i ulic oraz ich oświetlenia, wodociągów, kanalizacji, sieci zaopatrujących w energię elektryczną i cieplną budynki mieszkalne, urządzeń sportowych; planu rzeczowego i fnansowego zakładania i utrzymania zieleni komunalnej oraz terenów rekreacyjnych,
- umożliwienie uczestnictwa społeczności lokalnych w rozstrzyganiu spraw związanych z interesem ogólnomiejskim, a mającym wpływ na warunki życia w miejscu zamieszkania,
- przedstawianie opinii odnośnie uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zago-spodarowania przestrzennego dzielnicy oraz planów szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Osiedla, a także jego zmian,
- wspieranie inicjatyw i działań służących integracji społeczności osiedlowej.

 Opisane przykłady, które Jednostka Pomocnicza wdroży w życie, spełni dwie podstawowe funkcje: opiniotwórczą i inicjatywną, ponadto decydującą – jedynie w nielicznych przykładach, jednak decyzje te podejmowane są w imieniu gminy. Jednostka Pomocnicza podlega kontroli władz miasta i jest zależna pod względem fnansowym.

Wiadomości

Inicjatywa lokalna na 2021 r.

INICJATYWA LOKALNA NA 2021 ROK

1.10.2020 roku ruszył nabór wniosków dotyczących inicjatyw lokalnych planowanych do realizacji na 2021 r.

Końcowy termin naboru inicjatyw mija 15.11.20 r.

Aktualna Uchwała Rady Miasta i Zarządzenie Prezydenta, wzór wniosku do pobrania, dane kontaktowe osób

odpowiedzialnych za inicjatywę lokalną w danym Wydziale są dostępne na stronie www.katowice.eu 

w zakładce: Dla Mieszkańca/Zaangażuj się/Inicjatywa lokalna.

Opinia Rady Jednostki Pomocniczej jest jednym z kryteriów oceny wniosków.


 Najbliższa sesja RJP nr 17 odbędzie się 12.11.2020 r.


 

Katowicka Karta Mieszkańca

katowicka karta mieszkanca

 

KATOWICKA KARTA MIESZKAŃCA

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta zostanie wprowadzona Katowicka Karta Mieszkańca.

Kartę mogą otrzymać osoby zameldowane lub płacące podatki w Katowicach.

 

 

 Formy karty.

1. Karta plastikowa. Można ją otrzymać w Urzędzie Miasta Katowice – Biuro Obsługi Klienta KKM przy ul. Pocztowej 5.

Można także wcześniej wypełnić wniosek dostępny pod adresem www.kkm.katowice.eu.

 

2karta mieszkańca android. Aplikacja w s

martfonie ( Android i IOS).

Aplikacja mobilna – zameldowani na stałe w Katowicach, mogą kartę pobrać sami. Po automatycznym sprawdzeniu w bazie meldunkowej, należy pobrać i uruchomić bezpłatną aplikację (m-Karta) z Google Play (smartfony z system Android) lub App Store (smartfony z systemem IOS), uruchomić ją i wykonać pojawiające się polecenia.

3 .Wybrana karta bankomatowa z rozbudowaną funkcją KKM.

Katowicka Karta Mieszkańca może zostać zakodowana na karcie bankowej w dowolnym punkcie honorującym zniżki – np. w nowo wybudowanych katowickich basenach (pełna lista punktów dostępna jest na stronie kkm.katowice.eu).

Osoby płacące podatek w Katowicach muszą dostarczyć do Biura Obsługi Klienta pierwszą stronę deklaracji podatkowej.

 


 

Zasłużony dla Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter

UMKatowice JF

 

 

,,ZASŁUŻONY DLA MIASTA KATOWICE”

 

 

Pan Jerzy Forajter, długoletni Radny Miasta Katowice i jej przewodniczący,

Uchwałą Rady Miasta z dnia 11 września 2020 roku otrzymał tytuł "Zasłużony dla Miasta Katowice.

 

 

 

Serdecznie gratulujemy

Rada Jednostki Pomocniczej nr 17

 

 

 

 

 

 


 

Budżet Obywatelski Katowice VII Edycja

bokatowice VII

Między 7 a 20 września 2020 roku mieszkańcy Katowic

zdecydują o wybraniu zadań do realizacji w ramach VII edycji Budżetu Obywatelskiego. 

Głosowanie, podobnie jak w ostatnich latach, odbywać się będzie tylko drogą elektroniczną. 

Instrukcja głosowania dostępna jest >>TUTAJ<<. Jeśli chcesz przejść do panelu głosowania należy kliknąć w poniższy link:

 

przycisk głosuj

 


Przypominamy, że każdy mieszkaniec dysponuje trzema głosami na zadania ogólnomiejskie i trzema głosami na zadania lokalne.

Informacje szczegóowe są dostepne na stronie bo.katowice.eu >> szczegóły <<

MOBILNYCH PUNKTÓW GŁOSOWANIA: JP NR 17 GISZOWIEC, Plac Pod Lipami w dniu 10.09.2020 (godz. 9.00-11.00)

PROJEKTY GISZOWIEC
L17 01 VII
L17 02 VII
L17 03 VII
L17 04 VII
L17 05 VII
L17 06 VII
L17 07 VII

 

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE >> Tutaj<<

 

Plakat ogólny do promocji głosowania


 

Wideokonferencja z Przewodniczącym Rady Miasta p. Maciejem Biskupskim

W wideokonferencji, która odbyła się 21.04.2020 r., RJP nr 17 reprezentowała Urszula Machowska, przewodnicząca Rady i Maria Ryś, przewodnicząca Zarządu.

Plan spotkania obejmował:

1. Informacje o pracy Rady Miasta Katowice i jej komisji w okresie pandemii koronawirusa.

W okresie pandemii odbywają się posiedzenia komisji stałych w formule wideokonferencji. Komisje opiniują jedynie projekty uchwał (posiedzenia, na których nie ma takich projektów są odwoływane).

Na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Katowice w dniu 8 kwietnia 2020 r. - zwołanej na wniosek Prezydenta Miasta Katowice - podjęto 3 uchwały niezmiernie istotne z punktu widzenia prowadzących działalność gospodarczą w Katowicach.

2. Informację o możliwości prowadzenia sesji Rady Dzielnicy w sposób zdalny w okresie pandemii.

Zgodnie z przepisem art. 15zzx znowelizowanej ustawy dnia 31marca 2020r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw: Miasto Katowice nie ogranicza działalności Jednostek, ale prosi by, w przypadku podejmowania uchwał dotyczyły one spraw bardzo pilnych, np. wygaśnięcia mandatu radnego, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).

3. Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy.

Link do informacji: https://www.katowice.eu/dlamieszka%C5%84ca/aktualnosci?ItemID=4057&ListID=75169dcb-89ef-46cd-a876-165c1e838909

4. Maseczka dla Seniora.

Prezydent Miasta Katowice uruchomił akcję społeczną: Maseczka dla Seniora. Urząd chce pozyskać wolontariuszy w różnym wieku którzy mają możliwość szycia maseczek bawełnianych, wielorazowych

Urząd dostarczy materiał, gumki, nici pod drzwi a po umówionym czasie odbierze i przekaże potrzebującym seniorom. Wystarczy by chętny wolontariusz zgłosił się do koordynatorki akcji, pani Elżbiety Doległo (tel. 512225236, mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) która zorganizuje dowóz niezbędnych materiałów a później odbiór maseczek.

 W wolnych głosach poruszono m.in. sprawę projektów realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego:

Projekty przewidziane do realizacji w Budżecie Obywatelskim na ten rok – w przypadku niezrealizowania nie przechodzą na następny rok, podobnie z inicjatywami lokalnymi – na dzień dzisiejszy.